Články

Andrijan Turan

Albín Brunovský – slovenský sprievodca svetmi imaginácie

 

Ak by sme hľadali na Slovensku umelca, ktorý svojím dielom zásadným spôsobom oslovil a zasiahol masy nielen u nás, ale preslávil sa aj celkom samozrejme obrovským talentom vo svete, hoci jeho tvorivá púť sa skončila priskoro, bol by ním nepochybne grafik, maliar a ilustrátor národný umelec Albín Brunovský (1935 – 1997). Vysoko kultivovaná imaginácia tohto muža nás fascinuje dodnes, pretože je iskrivo fantazijná, pestrá a príťažlivá ako slovenská príroda, ktorú umelec tak miloval, ako aj ľudí stáročia zabývaných v nej.

 

„Uznávam trpezlivosť − dôležité je, čo od umenia očakávate. Ak chcete svetovú slávu, tak na to nemám recept. Ak chcete prežiť niekoľko sekúnd alebo minút spokojnosti so sebou samým, tak to môžete dosiahnuť.“

Albín Brunovský

 

Albín Brunovský sa narodil 25. 12. 1935 v Zohore a detstvo a mladosť prežité v rovinatom prostredí Záhoria, pokrytého prekrásnymi borovicovými hájmi, sa vryli vnímavému a citlivému chlapcovi natoľko do duše, že neskôr zásadne ovplyvnili aj jeho tvorbu, keď práve na idylický vidiek zasadzoval niektoré príbehy svojich výtvarných diel.

 

Chlapec zoči-voči hrôzam vojny

Malý Albín ani nezačal chodiť do školy, a už vypukla druhá svetová vojna, ktorá ho ako človeka a umelca ovplyvnila, pretože s ostatnými deťmi zažil zrútenie bombardérov, videl utečencov z transportov smrti, nákladné vlaky naložené väzňami či mŕtvoly vojakov ležiace pozdĺž železničnej trate. V dome jeho rodičov zriadili Sovieti poľnú nemocnicu a Albín ako desaťročný pomáhal raneným. S takýmito hraničnými a hrôzostrašnými zážitkami začal Brunovský dospievať. Neskôr ho na základe príbehov rodákov, ktorí prišli z cudziny, zlákalo cestovanie do exotických krajín, no hranice už boli zavreté, a tak veľa preňho znamenali aj výlety do milovanej okolitej prírody, kde hľadal a nachádzal nekonečné dokorán otvorené žriedla inšpirácie. Aj neskôr chodieval kresliť a maľovať do rozľahlých záhorských lesov. Vo svojej romantickej povahe dával umelec občas Záhoriu až charakter romantického talianskeho vidieka. Roku 1951 začína nadaný mladík študovať na Škole umeleckého priemyslu (ŠUP) v Bratislave u prof. Fikariho, no túži hlavne po grafike. Po skončení strednej školy absolvoval Brunovský VŠVU v Bratislave u prof. Millyho (do 1956), neskôr študoval v oddelení voľnej a ilustračnej grafiky u profesora Vincenta Hložníka (do 1961) a je len logické, že ako grafik sa vo svojich začiatkoch inšpiruje neobyčajne silnými podnetmi pána profesora, ktorý mu sprostredkuje okrem iného jasne formulovaný odkaz surrealizmu. Tieto impulzy, znásobené ojedinelým Brunovského talentom, silnou vôľou, ctižiadosťou perfekcionalistu a jasným výtvarným názorom mladého absolventa Brunovského, sa potom stali zásadným predpokladom k vytvoreniu jeho silného a mnohovrstevného diela.

 

Veľký, svoj a skromný

Abstraktné vízie a snový, surreálny priestor však maliarovi a grafikovi v plnom rozpuku síl nemohli stačiť, a tak sa o čosi neskôr venuje najmä knižnej ilustrácii, kde sa ako autor Brunovský dokonale „našiel“. Stála spolupráca s detskými časopismi Zornička, Ohník v rokoch 1956 – 1961 mu umožňuje overiť si kvalitu reprodukčných techník a núti ho vyčistiť a zjasniť svoju kresbu. V roku 1966 ukončuje Albín Brunovský postgraduálne štúdium a zároveň ho menujú odborným asistentom a vedúcim Oddelenia knižnej tvorby. V roku 1972 sa stáva docentom a v roku 1981 profesorom. „Po trojročnej ašpirantúre mi vtedajší rektor VŠVU R. Pribiš povedal, že teraz ma už zo školy nepustia, a dali mi príkaz, aby som cez leto urobil osnovy nového oddelenia na grafike. Dostal som siedmich žiakov, z čoho som bol celý zúfalý, lebo to nebol môj sen,“ povedal v jednom z rozhovorov Albín Brunovský.

Pod Brunovského vedením vyrástla ďalšia generácia slovenských grafikov, ktorí sa významne presadili nielen doma, ale aj v zahraničí. Tak ako sa vo výtvarnom svete na Slovensku zaužíval pojem Hložníkova škola, slovenská kunsthistória začala používať pojem Brunovského škola. Sám Brunovský však tento pojem príliš neuznával a skomentoval ho: „Prekáža mi, je to nafúknuté a príliš slovenské. Veď oni sa na seba v ničom nepodobajú. Ak som na niečo trochu hrdý, tak na tých mojich žiakov, ktorí sa presadili po škole. Tí ma najviac tešia, a v ničom sa na mňa nepodobajú.“ Svojim žiakom odovzdal profesor Brunovský neobyčajne bohaté vedomosti nielen o technológiách a technikách, no zároveň im dal aj veľkú osobnú voľnosť pri výbere vlastného výtvarného prejavu. Albín Brunovský vyškolil viac ako šesťdesiat renomovaných výtvarníkov, ktorí priniesli do vývoja slovenskej grafiky mnohé nové podnety. K jeho žiakom patria Karol Ondreička, Robert Jančovič, Robert Brun, Peter Kľúčik, Dušan Kállay, Marián Komáček, Igor Piačka či Dušan Polakovič. Samé mená a dnes kresliarske kapacity, ktorých výtvarný prejav je jasne odlíšiteľný a vždy inak zaujímavý.

 

Ilustrátor, čo stvoril svoj svet, v ktorom tak radi blúdime

V rokoch 1959 – 1964 Brunovský ilustroval či výtvarne ozvláštnil takmer štyridsaťpäť kníh. Brunovský sa živí literatúrou, ktorú miluje ako svoj jedinečný a čoraz zaujímavejší imaginatívny svet a ako grafik sa neustále zdokonaľuje, je istejší, presnejší, precíznejší, odvážnejší a neváha experimentovať. Umelec je ovplyvnený a dobrovoľne „ovládaný“ aj krehkým svetom poézie, keďže je aj v blízkom priateľskom aj pracovnom vzťahu, s Trnavskou skupinou, tvorenou Ľ. Feldekom, J. Stachom, J. Ondrušom a J. Mihalkovičom, a ilustruje mnohé ich nielen básnické knižky. Napríklad Feldekova Modrá kniha rozprávok či Zelená kniha rozprávok sú dnes už klasickými, nadčasovými literárno-výtvarným dielami, vysoko oceňovanými a vydávanými v prekladoch hojne aj v zahraničí. Brunovský reprezentuje počas celého svojho tvorivého života vysoko imaginatívny spôsob ilustrácie, ktorá má absolútne špičkovú, svetovú kvalitu. Pre jeho nielen grafickú tvorbu je charakteristický fascinujúci zmysel pre detail, spájaný veľmi prirodzene s magickou drobnokresbou, ktorá vyúsťuje do ornamentalizácie, často vytvárajúcej až dekoratívny obraz. Tieto prvky s neodmysliteľným magickým fluidom, keď si ilustrátor stvorí svoj vlastný svet, do ktorého sme neodolateľnou silou jeho talentu vťahovaní, znásobujú literárne kvality literárnych diel a najmä pre deti sú takto ilustrované knihy doslova nezabudnuteľné. Albín Brunovský už začiatkom šesťdesiatych rokov vystavuje s veľkým ohlasom ilustrácie i voľnú grafiku v západnom Berlíne, Viedni, Dortmunde, Düsseldorfe, v Oberhausene a v Oer-Erkenschwicku a v roku 1965 má konečne samostatné výstavy aj v Bratislave a Prahe.

 

Básnik prírody, cudný kazateľ erotiky, ale aj filozof

Pokiaľ spomíname Brunovského dielo, nesmieme zabúdať na jeho krásne až nábožné spodobovanie erotických motívov, kde je pre umelca krásna nahá žena sladkým symbolom plodnosti, sexuality, lásky, večnosti a vzťah muža a ženy jasným samohybným motorom života, ktorý má svoju váhu, zmysel a vyústenie len vo vzrušujúcom a sebavedomom pulzujúcom vzťahu. Kypré ženské telo môže (ba skoro musí) v umelcovom svete splývať s prírodou, akoby Albín Brunovský jedinečným spôsobom parafrázoval notoricky známe biblické slová: „Prach si a na prach sa obrátiš…“ V roku 1969 Brunovský maľuje akvarelom, pastelom, temperou a olejovými lazúrami vzácne a dodnes dostatočne nedocenené maľby na hrubé dosky zo vzácneho perzského orecha, pričom v štruktúre obrazu geniálne využíva nepravidelný formát dosák, ich praskliny, dutiny i hrče a rôzne iné defekty ponúkaného podkladu. Jeho kompozície, podobne ako v grafických listoch, sú aj tu vzájomným, geniálnym a kontinuálnym prelínaním toho silného, ľudského, prírodného a živočíšneho s tým krehkým a snovým a tvoria svet, kde by sme chceli byť, ale ktorého sa aj tak trošku obávame, lebo je až priveľmi krásny, ideálny a možno aj nejako nebezpečný. Tak ako raj, kde na najkrajšom a najžiaducejšom strome číha satan pokušiteľ – had.

Po roku 1968 badať v Brunovského tvorbe markantnú zmenu nielen po formálnej, ale i obsahovej stránke. Príčinou mohli byť práve politické udalosti toho roku, ktoré vždy slobodomyseľného umelca veľmi zasiahli, ako aj viaceré cesty do Talianska v rokoch 1968 – 1969. V jeho dielach sa objavujú variácie prírodných motívov a pomaly aj podvedomé, snové vízie. Maliar sa netajil tým, že obdivuje romantický pohľad na český vidiek, aký môžeme vidieť v diele maliarov 19. storočia Jozefa Mánesa a Júliusa Mařáka. V dielach zo sedemdesiatych rokov sa inšpiruje nizozemským maliarstvom, najmä dielami van Eyckovcov, Hieronyma Boscha a Erasma Rotterdamského. Jeho tvorba je však iná, úplné nová a taká iná, že v nej všetky tieto inšpirácie takmer zanikajú.

Významným umeleckým počinom Brunovského je jeho dlhoročná sústredená tvorba v oblasti poštových známok. Medzi rokmi 1962 – 1990 ich vyšlo tridsaťštyri. Okrem filatelistickej tvorby sa v oblasti úžitkovej grafiky venoval majster Albín aj tvorbe exlibrisov, návrhom plagátov, scénografii, ale určite treba spomenúť aj jeho prepracované návrhy bankoviek. V roku 1977 zvíťazil v súťaži o novú československú sústavu bankoviek a jeho bankovky s nominálnou hodnotou tisíc, desať, dvadsať, päťdesiat a sto korún prichádzali do obehu postupne v rokoch 1985 – 1989. Asi málokto vie, že za návrhy získal vo Francúzsku v roku 1989 ocenenie Najkrajšia bankovka sveta. Veľkým a celkom jasným zahraničným ocenením jeho pedagogických a grafických schopností sú návštevy významných výtvarných akadémií vo Washingtone, San Franciscu, Clevelande, Chicagu, Pittsburghu, ale aj iných mestách v západnej Európe. V roku 1990 však umelec ukončil svoje pedagogické pôsobenie, ktoré ho už vyčerpávalo, a venoval sa len vlastnej voľnej tvorbe.

Albín Brunovský je úplne prirodzene nositeľom mnohých významných domácich a zahraničných ocenení. Umelcovi udelili Cenu vydavateľstva Mladé letá, viackrát získal uznanie v rámci Bienále ilustrácií, ocenili ho v súťaži Najkrajšia kniha a je aj nositeľom Ceny Fraňa Kráľa, za ilustrátorskú tvorbu pre deti a mládež. V roku 1989 získal Brunovský štátnu cenu za ilustrácie tretej knihy Slovenských rozprávok od Pavla Dobšinského. V zahraničí jeho ilustrácie ocenili na Medzinárodnom knižnom veľtrhu pre deti a mládež v Bologni (1966) a získal Grand Prix v Lipsku (1978) a aj Cenu mesta Paríž. V roku 1985 ho menovali za národného umelca. Albín Brunovský zomrel náhle 20. 1. 1997 v Bratislave. In memoriam získal v roku 1997 Cenu Tatra banky a v roku 1998 Čestné občianstvo mesta Bratislavy.

 

Mnohovrstvený a inšpirujúci umelecký odkaz

Albín Brunovský ako umelec zvládajúci brilantne kresbu a aj najstaršie a najzložitejšie grafické techniky si získal srdcia a mysle obdivovateľov najmä tým, ako osobito a nápadito prepájal fantazijné a reálne prvky do bájneho sveta, ktorý naveky zostane v jeho grafikách i knihách. Je úžasné, s akou bravúrnou suverenitou zvládal aj tú najzložitejšiu (takmer mikroskopickú) kresbu či zložité vrstvenie plôch a štruktúr a stal sa tak synonymom vrcholnej výtvarnej kvality, tlmočníkom národných tradícií a objaviteľom nových tvorivých možností pre generáciu svojich žiakov a státisíce užasnutých ctiteľov z celého sveta, ktorých naučil nanovo snívať. Jeho umelecký odkaz je stále živý a jeho veľkým kladom je, že ho môžu začať odčítavať už aj malé deti v útlom veku spolu s rozprávkami, ktoré ich postavia na správnu stranu boja medzi nezmieriteľným dobrom a zlom.

9/2018

Dušan Kerný

Vychažu ja adin na darohu

Janko Jesenský – sprievodca časom a dejinami

(K storočnici vzniku Československa)

 

Je prekrásny slnečný deň. Stojím na Vasilievskom ostrove pred sochou akoby osudom zhúžvaného muža stojaceho na troskách niečoho, čo môže byť zemeguľa práve tak ako bomba. Mesto, kedysi Leningrad, sa opäť volá Sankt Peterburg, a ako azda všetko v tomto meste, každá budova, každý pľac, má svoje dejiny. Toto bolo do roku 1996 Námestie dvanástich kolégií, veď sa aj nachádza uprostred univerzity. V onom roku ho premenovali. Socha nestojí mlčky, prihovára sa človeku – stojí totiž na Sacharovovom námestí. Názov má od toho roku 1996, ale trvalo sedem rokov, až do roku 2003, kým sem bronzovú sochu z dielne Levona Lazareva umiestnili.

Je to socha akademika Sacharova, prvá a jediná socha tohto muža v Rusku. Kus dejín 20. storočia, na ktoré nemožno zabudnúť. Andrej Dmitrijevič tuším ako jediný v dejinách získal nielen Stalinovu cenu, nielen Leninovu cenu, aj Cenu hrdinu socialistickej práce, ako aj Nobelovu cenu. Dnes sa v Európe dáva Cena Andreja Sacharova za slobodné myslenie, a tú dostal jediný Slovák – Alexander Dubček.

Sacharov, muž, ktorý vodíkovou bombou podkul dodnes trvajúce sebavedomie sovietskeho a potom ruského štátu, a zároveň muž, ktorý sa postavil proti sovietskemu systému a prispel k jeho zániku. Hoci som na námestí sám, niet tu nikoho, ako keby sa mi prihováralo množstvo udalostí, ako keby ku mne prehováral oný kusisko bronzu v meste, ktoré zo svojho názvu vygumovalo Lenina, a na námestí obklopenom budovami univerzity, pred knižnicou akadémie práve tak ako pred nápisom studentečeskaja stolovaja, študentská jedáleň, mesto postavilo sochu, okolo ktorej sa nedá prejsť len tak. Nemohol som sem aspoň raz v živote neprísť, na námestíčko, kde sa nad človekom vznášajú dejiny. Napriek nezabudnuteľnej scenérii sem však človek zo Slovenska zájde pre iné.

„Vážený pán Kerný, srdečne ďakujem za Váš list. Slovenské hlasy sa zachovali práve v Knižnici akadémie vied, skrátene po rusky BAN, ročníky Čechoslavana, ktoré vychádzali v Kyjeve, však v BAN zničil požiar. Srdečne pozdravujem – Váš Oleg Malevič.“

Sú to riadky od dlhoročného prekladateľa a priateľa Osiho Záhradníka, svedka čias, keď slovenský dramatik bol hviezdou na petrohradských a moskovských, teda svetových divadelných scénach. Človeka však na tieto miesta tohto mesta privádza niečo, po čom tu nikde niet ani jednej viditeľnej spomienky. Oleg Malevič starostlivo zozbieral podrobnosti o slovenskej tlači v Petrohrade. Je jedným z piatich slovakistov, ktorí v roku 2006 dali dovedna projekt o Slovákoch v Petrohrade. Petrohrad, tak sa od začiatku prvej svetovej vojny menovalo hlavné mesto Ruského impéria, bol od roku 1915 sídlom redakcie Čechoslováka, novín, zamýšľaných ako česko-slovenský orgán. Spočiatku sa však ukazoval skôr ako česko-ruský, pretože väčšina textov bola v češtine alebo v ruštine. Sídlo našla redakcia v budove zastupiteľstva automobilky Laurin & Klement v Rusku.

A v júli 1917 sem prešiel v rámci dlhého putovania Ruskom aj Janko Jesenský. Do zajatia prešiel dobrovoľne začiatkom júla 1915 a cez zajatecký tábor v Charkove a cez Tambov putoval tisíce kilometrov až za Bajkal. Jesenský o tom píše: „Dňa 8. októbra 1915 nás zasa naložili do studených a špinavých teplušiek… Ani piecok, ani slamy nebolo v nich… nemal som ani mantľa… na jednej topánke sa mi odškerila podošva, našiel som kdesi tenký drôt a tým som ju odrôtoval… Hovorili, že ideme na Sibír do Krasnojarska… Každý druhý obed nám ukradli a každých druhých 25 kopejok, čo nám dávali ako stravné, si vopchali do vrecka. Okolo 16. októbra sme prešli do Ázie cez Ural… V Čeľabinsku nám dali po 10 kopejok… Pomaly, pomaly sme sa vliekli. Prešli sme cez Petropavlovsk a prišli do Omska… Z mesta, kde sa kedysi trápil Dostojevskij, videl som len málo… Prešli sme popri Irkutsku, veľkom, peknom meste pri rieke Angare. Krásny kraj. Pred zrakmi v diaľke sa ti rozšíri a blýska jazero Bajkal ako tečúce striebro… V Krasnojarsku nebolo pre nás miesta. Šli sme ďalej. Zosadili nás v Berezovke za Bajkalom. Bolo to 1. novembra ráno. Malá dedinka… Hovorili, že je v nej asi 30 000 zajatcov rozličných národností… Vtisli nás šestnástich do úzkej izbičky… Telegrafoval som domov žene, že som zdravý a dobre sa mám, ale že by som sa mal omnoho lepšie, keby som mal vo vrecku aspoň sto rubľov… Napísal som asi pätnásť listov… medzi inými aj Bohdanovi Pavlů, o ktorom som sa dopočul, že je v Petrohrade a rediguje Čechoslováka… 50 rubľov som dostal od ženy, ďalšie od matky z Martina. Pravda, prešli i dva týždne, kým mi ich vyplatili – v Rusku predsa nič nejde chytro.“

Každé čakanie je dlhé najmä pre človeka, ktorý je chorý, a v situácii, keď kušania net, deneg net. Hovorí o tom v básni Na Nový rok napísanej v Berezovke 1. januára 1916. Začína otázkou: „Kam ste sa podeli, vy roky drahocenné…“ Končí dvojverším: „Rok Nový preklínam i všetky blbé tróny, / i ten najvyšší trón, i ten najväčší trest!“

Ale napriek všetkému – vojne, chaosu, rozľahlému Rusku – pošta, balíky, peniaze prichádzali…

Ide o jedno z najpozoruhodnejších dokumentárnych svedectiev zajatca a neskoršieho legionára, výnimočné, plné podrobností o pomeroch v zajateckých táboroch v Rusku ako takom. Práve celé toto rozprávanie z Jesenského tvorby v roku storočnice je azda najprenikavejšou výpoveďou slovenského človeka, autora, intelektuála. A v Rusku ešte začínajúceho prekladateľa. S ruštinou sa stretával doma v knižnici svojho otca, martinského advokáta Jána Baltazára Jesenského-Gašparého. Toho v rámci slovanskej delegácie v roku 1867 pri návšteve Petrohradu prijal v Cárskom sele cár Alexander II., ten, ktorý zrušil nevoľníctvo na Rusi a po bombovom atentáte v roku 1881 zomrel. Ale nič z oných udalostí u Jesenského počas pobytu v Petrohrade nenachádza ohlas.

No a z Berezovky bol vďaka Bohdanovi Pavlů, činovníkovi československého zahraničného odboja v Rusku, ktorému napísal list do petrohradských česko-slovenských novín, prepustený zo zajatia. Ako prepustený zajatec prešiel kus cesty Ruskom naspäť spoza Bajkalu do Voroneža a odtiaľ do Kyjeva a Petrohradu.

„Slovenské hlasy prestali byť chvostíkom Čechoslovana na dvoch-troch stránočkách, ako kedy im miesta zvýšilo, vychádzali už ako osobitný časopis vo veľkom formáte, s pekným písmom, na dobrom papieri, celkom vážne raz týždenne… Redakčná miestnosť bola na Basejnej v malej izbičke. Keď poviem ,izbičkaʻ, rozumiem to po rusky. Podľa našich a terajších pochopov a stavieb to bola ohromná sála. Hľadela do bočnej uličky. Pravda, keď si túto ,bočnú uličkuʻ predstavím hoci v Prahe, stane sa hneď z najväčších a najširších ulíc tohto nášho hlavného mesta,“ píše Jesenský v dokumentárnej próze označenej za úryvky z denníka Cestou k slobode, ktoré vydala Matica slovenská v Knižnici Slovenských pohľadov.

Je to strhujúca kniha. Kniha, ktorá človeka môže i „strhať“, pravda, pokiaľ ju máte vo vrecku a hľadáte onú štvorposchodovú budovu niekdajšieho petrohradského sídla českej automobilky ešte spred prvej svetovej vojny. Okrem knižky treba, samozrejme, mapu – ulica sa dnes volá Nekrasovova. Niet nijakej zmienky o automobilke, redakcii, členoch redakcie či o tom, že ich tu navštívil T. G. Masaryk. Alebo že by som od únavy už dobre nevidel? Je to kusisko cesty zo železničnej stanice, dnes Moskovskij vokzal, na Nekrasovovu. Jesenský a hlavný redaktor Slovenských hlasov Vlado Hurban, ktorý Jesenského na stanici čakal aj po osemhodinovom meškaní medzinárodného vlaku, lebo to je v Rusku „ničevó“, si najali drožku. Asi dvadsaťminútovú cestu zjednali či skôr uhádali z ôsmich na štyri ruble. „Bosoráctvo – taký rozdiel v cene,“ frfle ako ešte neraz Jesenský. Šli na Litejnyj prospekt krížom ho pretína Nevský prospekt. Jesenský čakal čosi veľké, široké, pekné, blesk, nádheru, prepych – a nič, nijaký dojem, i keď „tadiaľto chodieval Puškin, o tomto prospekte písal Gogoľ, tu paradíroval Lermontov, či mi už srdce tak zatvrdlo?“ spytuje sa, keď namiesto o jedenástej predpoludním prišiel do Petrohradu o siedmej večer.

Zvládli riadny kus, lebo píše, že minuli Aničkin most a Aničkin dvorec, v skutočnosti dodnes chýrny Most plukovníka Aničkova s úchvatnou strhujúcou scenériou štyroch vzpierajúcich sa žrebcov a štyroch mladých mužov, ktorí ich krotia. Prenikavý je však Jesenského postreh o Aničkovovom paláci: „Palác červeno zatretý ako všetky štátne budovy, stará farba starého režimu a nová farba slobody, stará nevoľnosť a nová sloboda sú skoro rovnaké… vždy je neporiadok, keď sa robia nové poriadky.“

Prešiel som celú trasu opačným smerom a peši. Pri Kazanskom sobore, Kazanskej katedrále na druhom konci Nevského prospektu, kam asi Jesenský nedošiel, lebo ho nespomína, som si pri sviečke pripomenul, že práve tu sa konala panychída za Svetozárom Hurbanom Vajanským, šéfredaktorom Slovenských pohľadov, ktorý o. i. v nich uverejnil preklady Turgeneva či Puškina, a predsavzal som si, že sa musím poohliadnuť za informáciami, aká bola pravoslávna nočná bohoslužba za Vajanským oného roku 1916 v najveľkolepejšom Božom stánku Petrohradu, a tým väčšmi Martina, kde v auguste oného roku zomrel a kde ho pochovali.

Dnes možno na Nevskom prospekte vidieť lesk a prepych, čokoládovne či kaviarničky s veľkými výkladmi, v ktorých sedí mládež moderne oblečená s mobilmi v rukách, ťažko nájsť voľné miestečko, nové generácie si užívajú kaviarenského života naplno. Po prospekte, ktorým odcudzenie vo veľkomeste veľkolepým spôsobom do ruskej a svetovej literatúry včlenil Gogoľ, sa preháňajú najmodernejšie autá, ako aj kabriolety svetových značiek plné mladých. Nečudo, veď miestami je desiatky metrov široký.

Hustnú rady chodcov. Pravda, v podvečer, keď sa vraciam, v kníhkupectve na Nevskom prospekte podaromnici lomcujem dverami. Nie a nie ich otvoriť. Prizerám sa, ale veď ešte majú mať otvorené. Zbadal som tu pôvodnú videonahrávku Bondarčukovho filmového stvárnenia Tolstého Vojny a mieru a k tej sa chcem dostať. Predavačky na mňa hľadeli spoza zamknutých dverí, bol biely deň, potom si ma pripomenuli, že som tam už bol, a otvorili, keď som sa spýtal, či ešte majú Vojnu a mier za 500 rubľov, vydýchli si. Zamkýnajú sa pred záverečnou, večer pred príchodom kasíra, prv než odnesú dennú tržbu. Odľahlo im. Veď som sa aj rozhorčene dobýjal práve tak ako ony urputne neotvárali. Zasmiali sme sa nad zrážkou rozličných skúseností a rôznych slovanských pováh – mňa rozhorčilo, že nedodržujú otváracie hodiny, a ony ešte nemali zákazníka, ktorý by sa tak dobýjal s dobrým úmyslom kúpiť si výbehovú nahrávku Vojny a mieru.

Len nedlho predtým mi neďaleko budovy bývalej redakcie, kde kedysi pôsobil Jesenský i Vlado Hurban, v útulnom bistre urobili z výberu ruských jedál chutné teplé syrniki. Syrniky, niečo, čo my nemáme, tvaroh rozmiešaný s vajíčkom trochu múky, vytvaruje sa to a pečie na masle, mňam. Cesto s tvarohom, ale iné ako naše dolky. Bolo to najlacnejšie teplé jedlo, čo mali. Od únavy som si potom zdriemol.

Veď som prepochodoval Nevský z jednej strany mesta, od rieky Nevy, Universitetskaja naberežnaja a Dvorcový (Palácový) most, na druhú stranu, takmer po Námestie Alexandra Nevského na ohybe Nevy na druhom konci mesta. Dobrých päť kilometrov. Rozospatý som sa ponáhľal do antikvariátu za vydaním Gogoľa v ruštine spred sovietskych čias, a zabudol som si na stole mobil. Keď som na to asi o pol hodiny prišiel, behom späť. Čakala ma mladá čašníčka, veselo mávajúc nad hlavou telefónom, nikoho som dávno nevidel tak rád ako onú dievčinu. Veď s mojou možnosťou volať v Rusku a vo svete mimo Ruska rástol aj strach z nebotyčnej faktúry.

Jesenský mal chvíle, počas ktorých akoby začal nenávidieť Petrohrad. Mňa sa s jeho knihou v ruke či vo vrecku zmocňovali úplne iné nálady. Na Nevskom som vyhľadal budovu, dnes je tam reklama s nápisom Lufthansa, kde kedysi býval Baluďanskij, profesor z dnešného Slovenska, po masakre dekabristov Mikulášom I. prvý rektor obnovenej petrohradskej univerzity. O kus ďalej som, ako vždy, nevynechal protestantský kostol. Jesenský ho nespomína, prečo aj, veď to bol vlastne nemecký kostol, v Petrohrade žilo pred prvou svetovou vojnou vyše 35-tisíc Nemcov a kostol mali na najprestížnejšom prospekte. Po páde cárizmu ho premenili na kúpalisko, na krytý bazén. Tak ako jeden pravoslávny kostol s vysokými kupolami na cirkus pre akrobatov vo výškach.

A po zániku sovietov sa prvá pobožnosť bude konať nie pred oltárom, ale pod skokanským mostíkom. Ešte dnes veriaci sedia po bokoch ako kedysi diváci plaveckých pretekoch, podlaha pod nohami duní, bazén len prekryli. Tu, takmer v prázdnom chráme, si čítam v Jesenskom. Ojedinelé priame slovenské svedectvo o tom, čo sme dlho nazývali VOSR. Musíte sem prísť s tou knihou.

„Petrohradské biele noci sa minuli, deň, ako ťažko chorý, len čo otvoril oči, už ich aj privieral.“

Udalosti sa totiž na rozdiel od vzdúvajúcej Nevy, čo sa ešte držala vo svojich brehoch, rozlievali, „vystupovali zo svojich hraníc, rozlievali sa a na nich kolembala sa bezhraničná ľudská hlúposť. Začalo sa strieľať čoraz častejšie… prišla druhá strašná búrka: novembrová boľševická revolúcia. Neviditeľná dosiaľ cholera sa ukázala v podobe Leninovej mongolskej lebky. Umrlčia lebka s kladivom a kosou, a nie hviezda. V týždeň trvajúcej streľbe zrútila sa najmohutnejšia slovanská krajina…“

Na Basejnej ulici sa takisto strieľalo, a keď zvedaví redaktori otvorili okná, jeden z utekajúcich boľševikov na nich zacielil s puškou v ruke. Hneď zatvorili obloky. „Skoro nastal revolučný chaos a bezvládie… Ruskej armády nebolo. Domáce vojská išli nie na Nemcov, ale jedno proti druhému. Bili, rezali sa navzájom, lúpili, buntovali.“

Odraz tohto denníkového záznamu nájdeme aj vo veršoch Na Nevskom z 20. júla 1917: „… za Nevou, tam pri dvorci baleríny… hluší a hluší podlé olovo / navzájom synov jednej domoviny /… akú žalobu má ešte ten národ na duši slepý?“

Jesenský básnik kladie otázku niekoľko mesiacov pred októbrovou/novembrovou revolúciou. A končí povzdychom: „Ech, chabosti sa učia pri hrobe.“

My sa to asi nedozvieme presne, ale streľba mohla byť na mieste, kde je dvorec baleríny, kde si v bývalom paláci mladej baleríny Matildy Kšesinskej, milenky cára Mikuláša II., posledného ruského cára, zriadili boľševici hlavný stan. Ten dvorec, tak ten je za Nevou. O tom, čo znamenal pre Jesenského jeden veľavravný riadok, ktorý vošiel do slovenskej literatúry, našinec môže napísať celé rozprávanie pre podenkový bulvár či farebný časopis. Časy sa menia.

No len dva dni potom, 22. júla 1917, píše chýrnu, pre nás dnes už kultovú báseň Vyhnali ma o. i. s veršami: „Sloboda sa krvou krstí. / Vytrhnime im bič z hrsti!“

V septembri toho istého roku (27. 9. 1917) Jesenský vo veršoch hovorí: „Nie, to nie je pravda, že národ môj / by bol už onemel, že tupo mlčí. / (…) Tvrdá to bude pre vraha reč, / keď zrak zdvihne z práce, keď zahovorí!“

Ťažko si predstaviť, že dianie v Petrohrade nemalo na redaktora Slovenských hlasov vplyv, že nepôsobilo. Takisto sa z jeho slovenskosti aj v Kyjeve mesiace predtým (22. mája 1917) zrodila chýrna kultová báseň Slovenčine s oným pamätným nezabudnuteľným prvým veršom: „Mňa z tisíc ciest len jedna cesta láka…“

A čo píše v denníkoch? „Petrohradu drkotali zuby. Strach pred boľševikmi. Strach pred Nemcami. Vo Vyborgu, robotníckej štvrti Petrohradu, behali po uliciach nie ľudia, ale hladné, krvožíznivé beštie. Pohon na buržujov… Chytia kapitána a vedú na samosúd. Odtrhli ho od jeho synčeka, ktorý za ním vystiera ruku, ako vystiera ruku a volá: ,Papa, pápočka… Vystiera ruku k otcovi, otec mu ju chytí. Ktosi odťal tú ruku a decko padá na chrbát, držiac odťatú otcovu ruku. Vraždy a lúpeže na dennom i nočnom poriadku… duša mi už dávno plakala nad Ruskom…“

Jesenský je veľká téma. Až v roku 1989 nehynúcou zásluhou Pavla Petrusa vydáva Matica slovenská Listy Janka Jesenského: 1890 – 1918. Je to pútavé, ba strhujúce čítanie, viaže sa k prvej svetovej vojne i zajatiu v Rusku, je v ňom všetok dostupný korešpondenčný materiál z oných rokov. Ale ako píše zostavovateľ, i tak má viac-menej iba fragmentárny charakter. Podľa Petrusa: „Korešpondencia z obdobia zajatia i životnej aktivity za pobytu v Rusku je stručným informačným záznamom o bežných zážitkoch s dôrazom na fakty denného života bez analýzy a hodnotenia spoločensko-politického života vojnových čias v Rusku… a tak listy z tohto obdobia sú iba skromným doplnkom Jesenského memoárovej prózy s autobiografickým podložím Cestou k slobode i jeho lyrického skicára reprezentovaného básnickou zbierkou Zo zajatia.“

Až v roku 2005 končí iný naslovovzatý a takisto neprekonaný špičkový slovenský literárny vedec Michal Gáfrik necelých 180 strán monografie Básnik Janko Jesenský. A v roku 2006 ju starostlivosťou zodpovednej redaktorky Anny Šikulovej vydáva Slovenský spisovateľ. Je to prenikavý ojedinelý text , po toľkých desaťročiach nás Michal Gáfrik sprevádza Jesenského putovaním Ruskom v súvislosti s tým, ako sa to prejavuje v tvorbe. Keď si pripomeniem, že toto originálne dielo sa pri rušení knižnej predajne na Laurinskej rozpredávalo po 50 centov a v Univerzitnej knižnici je len jeden výtlačok, ktorý sa mimo jej priestorov nepožičiava, azda o to s väčšou tvrdohlavosťou, zaťatosťou sa k téme Jesenský ako novinár vraciam. Okrem iného aj pre verše na ktoré ma upozorňoval Oleg Malevič, kritický odsudok VOSR, verše, ktoré sa vlastne po roku 1945 nepublikovali v plnom rozsahu.

Napríklad Pod rudým práporom: „… či je to nový kat, čo rehce sa nad nami / a iba sotiť chce do pekla plameňa / (…) pod rudým práporom, pri zvukoch marseillaisy, / tak sa mi pozdáva, že podeptaná leží / i naša hymna, i slavianska zástava.“

Michal Gáfrik z toho prirodzene vyvodzuje, že znásobený chaos revolučného Ruska je predzvesťou nedobrého osudu aj československého zahraničného odboja. Upozorňuje, že „vnútorné rozbroje v československom zahraničnom odboji boli asi hlavnou príčinou Jesenského takmer štvormesačnej tvorivej absencie, rozvrat vo vlastnom tábore v ňom podľa všetkého vyvolal nechuť k vážnej lyrike“. Gáfrik cituje zo spomienok na Janka Jesenského od Jána Hrušovského: „Budete počuť samé chválospevy o nás, dostaneme sa do učebníc… no, škoda hovoriť, samá zvada, nedôvera, žiarlivosť, závisť a klamstvo, každý chcel vyniknúť nad druhého, každý chcel diktovať…“ A dokumentuje to rozborom básní Politikom a druhej, napísanej s odstupom piatich dní, Generálom. Pre rôzne argumenty neuverejnený a neuverejňovaný text strofy znie: „Ký teda div, že pokým / niet československých kráľov / boj ide nie tak o národ ako o generálov.“

Nejde natoľko o generálov vojenských ako „politických“, pomenovanie generál má symbolický zmysel. V roku 1956 Michal Gáfrik pripravil do Hviezdoslavovej knižnice vydanie Jesenského politickej a satirickej poézie Na zlobu dňa. Michal Chorváth v predhovore uvádza, že v Jesenského pozostalosti sa našla báseň Generálom z 30. januára 1917, teda keď bol redaktorom v Kyjeve. Uvádza aj doslova dovtedy vynechanú časť, ktorú sme vyššie citovali s tým, že „Jesenský teda nepoprel svoje antimilitaristické stanovisko, on chápal legionársky boj v Rusku ako boj proti tým, ktorí vyvolali barbarskú vojnu práve preto, aby mohli naďalej ujarmovať jeho národ. Jeho stanovisko k vojne je teda pomerne veľmi blízko k heslu boľševikov: obrátiť imperialistickú vojnu proti imperialistom a je veľmi pravdepodobné, že vzniklo pod dojmom revolučného hnutia a myslenia v Rusku.“

úryvok, 9/2018

Matúš Kučera

V Jánošíkovi akoby kus národnej povahy – 330 rokov od narodenia legendárneho slovenského zbojníka

 

V búrlivom 17. a 18. storočí, keď sa nad krajinou preháňali ničivé stavovské povstania a kurucké vojny, zrodilo sa u nás zbojníctvo ako prejav vzbury poddanského ľudu proti krutému feudálnemu poriadku.

 

V horských slovenských dedinách už stáročia žil húževnatý a pracovitý človek. Klčovaním v drsnej prírode získaval zem, zasial do nej zrno, zasadil kapustu a potom sa dennodenne lopotil, aby uživil seba a svoje deti. Odrazu však v 17. a v 18. storočí prišli mnohé novoty. Zemepán si zriadil majere, panské salaše, pálenice, píly a ktoviečo ešte a nútil poddaného, aby tu všade robotoval i s celou rodinou. Pritom mu zakázal brať z hory drevo, loviť v nej zver, pričom ustavične striehol, o čo by ho ešte pripravil. A čo neuchmatol on, to zobrali raz kuruci, inokedy labanci. Bolo to vlastne jedno. Nuž sa ani nečudujeme, že sedliakovi napokon došla trpezlivosť a sám začal účtovať so zemepánom, richtárom, farárom či krčmárom. Tí v jeho očiach predstavovali spoločenské zlo, čo bolo príčinou jeho ťažkého osudu. Zbojník sa odrazu javil v očiach poddaných ľudí ako „pán“, ktorý je slobodný, voľný, nemusí nikoho poslúchať a každému môže odplatiť krivdy a príkoria. Ujsť medzi hôrnych chlapcov túžil vtedy každý smelý mládenec.

Veď sa o tom spieva aj v peknej oravskej pesničke:

 

Ej, nebudem roľníkom,

budem len zbojníkom,

budem si vodievať ovečky chodníkom.

Ovečky chodníkom a kozy grúňami,

budem sa probovať s oravskými pánmi.

 

Akí vlastne boli vtedajší zbojníci? Sami o sebe nič nezapísali, a tak sa musíme o informáciu obrátiť na ľudí, čo sa v tých časoch dostali do ich spoločnosti. Jedným z nich bol sliezsky študentík, ktorý sa rozhodol prísť k nám na Spiš na štúdiá.

Tento študent videl po prvý raz živého zbojníka, keď mal prejsť z Poľska cez Tatry do Kežmarku. Skupina dvadsiatich ľudí s najatým sprievodcom dorazila do poslednej poľskej dediny. Tu sa však dozvedeli, že cez hory sami neprejdú, jedine so sprievodom zbojníkov. Miestni ľudia potom priviedli urasteného mládenca s valaškou zastrčenou vzadu za opaskom, čo naznačilo, že je všetko v poriadku. Mládenec cestujúcim poradil (v skutočnosti asi nariadil), aby si od sedliakov najali kone a sane. Vtedy každý pochopil, že zbojníci sú spojení so sedliakmi a takto im nadháňajú zárobok.

Keď sa sprievod ocitol nad akousi priepasťou, zbojníci ho obstali a vyberali poplatok. Náš študent si spomína, že chudobnejších „šetrili“, tí zaplatili len 30 grajciarov. Onedlho sa zjavila skupina, ktorá išla z druhej strany, zo Slovenska. Cestujúci si vymenili kone a povozy, nasadli, znova zaplatili a šli ďalej. Skupinu sprevádzali štyria zbojníci. Občas sa stratili, občas ukázali, pričom podchvíľou strieľali do vzduchu, aby si bol každý načistom, že je pod ich ochranou. Stále s nimi bol iba jeden mladý zbojník, ktorý dával pozor, aby bolo všetko v najlepšom poriadku. Takto sa náš študent dostal do Kežmarku a na vlastnej koži spoznal, že hrôzostrašné historky, čo kolujú o zbojníkoch, nemusia chudobným ľuďom naháňať zimomriavky.

Na severnom Slovensku v tom čase pôsobili traja zbojnícki kapitáni. Volali sa Havran, Bajúz a Janko, prezývaný tiež Paholok. Náš študent, pravda, pokiaľ mu veríme, strávil v ich spoločnosti a v spoločnosti ich „chlapcov“ deň i noc. Vtedy sa zas uberal zo Spiša do Sabinova.

V úžľabine, ktorú ľudia nazývali Škriatkova, zastavili ho ozbrojení mládenci a hneď sa začali vypytovať, odkiaľ ide, kam ide a čo tam bude robiť. Keď vyšlo najavo, že je študent a že sa ide učiť muzike k sabinovskému rechtorovi, zbojníci si zmysleli, že by mohol na svojich píšťalkách zamuzicírovať niečo aj ich pánom kapitánom. Odviedli ho do neďalekej doliny, kde sa konalo stretnutie troch zbojníckych veliteľov a ich družín. Jeden z nich mu vraj povedal: „Už nikdy v živote nebudeš mať také šťastie, aby si sa zdržiaval v takej slávnej spoločnosti.“

Rozložení na lúke okolo ohňa zbojníci jedli, popíjali, pasovali sa, oháňali valaškami alebo samopašne strieľali. Študenta doviedli práve vo chvíli, keď do doliny dorazili aj valasi s kotlom a mliekom. A zatiaľ čo sa v tom kotle varilo mäso a kapitáni usilovne pripíjali na pamiatku druhov polámaných v kolesách a ináč mučených, študent usilovne premýšľal.

Oblečenie hôrnych chlapcov bolo prosté, a predsa parádne. Úzke súkenné nohavice, vybíjaný klobúčik s pierkom, na fúzoch zavesené dva „července“ – peniažky. Odev dopĺňali krpce, široký opasok a košeľa, nášho študenta zaujala najmä praktická „zbojnícka košeľa“, a preto mu aj vyzradili, ako sa „vyrába“. Postup je jednoduchý: nová ľanová košeľa sa namočí do rozpusteného ovčieho loja a potom sa údi v dyme. Až poriadne zaúdená sa vyperie, oblečie a nosí dovtedy, kým sa nerozpadne. Má mnoho výhod. V daždi nepremokne, vietor ju neprefúka a vraj ani „hmyz“ – teda vši a blchy – sa v nej nedrží. Podchvíľou chodili ku kapitánskemu ohňu stráže a hlásili, kto prechádza dolinou, a od kapitánov si pýtali rozkazy, či ich treba zadržať, ozbíjať, alebo nie. Kapitáni si nechceli kaziť slávnostné stretnutie, a tak za celý deň nedali nikoho prepadnúť. Keď sa blížil večer a spoločnosť bola nielen sýta, ale i poriadne pripitá, rozhodli sa mladého muzikanta odmeniť. Spýtali sa ho, koľko mu treba súkna na oblek. A veru mu ho aj dali – zopár rífov, kus šarlátu, päť lakťov zeleného a päť lakťov modrého anglického súkna. Všetko to bolo z nedávnej rabovačky, keď kdesi pri Bardejove prepadli karavánu poľských kupcov. Náš študent dostal ešte od každého kapitána peniaze, korenie i šafran. Lenže večer beda!

Ktorémusi podpitému zbojníkovi zišlo na um, že by ich študent mohol prezradiť, a tak sa začalo licitovanie, čo s ním. Jedni navrhovali zabiť ho, druhí zlomiť mu nohu. Keď sa na druhý deň dovlečie k ľuďom, môže sa za peniaze, čo dostal, u felčiara vyliečiť. Keď už hrozila zvada a bitka, všetkých potešil Jankov návrh: zbojníci vykopali jamu, študenta do nej strčili a navrch dali sud s vyrazeným dnom. Sud potom poriadne upevnili a takto „zadebneného“ študenta zaprisahali, že odtiaľ nevylezie, kým neuplynie 36 hodín. Potom mu tam dali sekerku, aby sa po dohodnutej lehote mohol vyslobodiť. Tak sa i stalo.

Náš študent sa so spomenutými tromi kapitánmi stretol ešte raz. V Sabinove. Ale to ich už mal v rukách kat. Hrozne mu vraj prišlo ľúto, keď z Havranovho chrbta stiahli dva pásy kože. Kat ich ponúkol prizerajúcemu sa davu, tak si ich kúpil, aby si z nich dal urobiť opasok. Vtedy sa totiž verilo, že sila a statočnosť zbojníka, ktorý pri strašnom mučení nevyronil ani slzu a nikoho a nič neprezradil, prejde na toho, kto takýto opasok má.

Boj zbojníkov proti pánom bol márny. Ak by zbojníka neukryl a nenakŕmil bača na salaši, ak by ho neprezimovali poddaní vo svojich chalupách, stoliční drábi by ho dostali veľmi rýchlo. Aj tak sa však našiel nejaký ten zradca, ktorý zbojníka pomohol dolapiť. Potom už nasledovalo len vypočúvanie, mučenie, súd a poprava.

Toto všetko prostý poddanský ľud na oboch stranách Karpát vedel. Preto zbojníka aspoň vo svojej fantázii obdaroval nezraniteľnosťou, bystrosťou, statočnosťou a spravodlivosťou.

Takýchto zbojníkov-hrdinov nebolo málo. Na poľskej strane Karpát sa preslávil Marcin Portasz (Martin Portaš), ktorého po dlhých prenasledovaniach popravili v Krakove, no najprv mu uťali ruky a ešte ho obesili na hák za rebro. Aj bratia Klimczakovci skončili takouto pre zbojníka čestnou smrťou.

V západných poľských Beskydách zbojníkov v 18. storočí preslávil zas Fiedor Proćpak z Kamenice. Rád – aj s otcom – pytliačil. Keď sa mu však omylom podarilo namiesto lane zastreliť jalovicu, dostal sa do väzenia. Odtiaľ utiekol a stal sa zbojníkom. So svojou družinou naháňal strach nielen poľským, ale aj slovenským pánom. Nakoniec ho neopatrnosťou prezradila jedna vdova, u ktorej sa skrýval. Na siedmich šibeniciach potom odvislo dvanásť zbojníkov z jeho družiny a on sám skončil zavesený za rebro.

Sliezsky ľud zas preslávil zbojník Ondráš, ktorý sa so svojou družinou zdržiaval okolo Lysej hory. Zbíjal pánov a chránil chudobu. Ľud mu bol vďačný a ospieval jeho činy v mnohých prekrásnych piesňach. Ondráš však neskončil na šibenici, ale ho zradne zabil jeho druh Juráš.

Aj susedný ukrajinský ľud, mal mnoho slávnych zbojníckych kapitánov. Najslávnejší zo všetkých bol Oleksa Dovbuš, chlapec chudučký, krívajúci na jednu nohu, a predsa hrdina, pred ktorým sa roky triasli ukrajinskí a uhorskí páni.

Nad mnohých karpatských zbojníkov však vysoko vyčnieva Juro Jánošík, národný hrdina slovenského ľudu, ktorého sláva prenikla i za hranice našej vlasti. V jeho legendárnej postave sa najvýraznejšie prejavila túžba slovenského ľudu po slobode a spravodlivosti.

 

Rozprávanie o slovenskom zbojníctve ako zvláštnom prejave túžby nášho národa po slobode a voľnosti nemožno zakončiť ináč ako postavou Juraja Jánošíka. Sedemnásteho marca 1713 ho popravili v Liptovskom Mikuláši tak, ako v tom čase zvyčajne popravovali zbojníkov na oboch stranách Karpát i v Sliezsku – zavesili ho za rebro na hák a nechali pomaly a v bolestiach umierať. Takto, na výstrahu ostatným, zomieralo v tom čase mnoho zbojníkov a odbojných ľudí, ktorí nevedeli uniesť ťarchu neľudského nevoľníctva. Mnohých si ľud pamätal, pripomínal a obdivoval. No nikto nedosiahol u Slovákov povesť legendárneho národného hrdinu, len Juro Jánošík. Pritom sa o ňom s úctou vyslovovali i na poľskej strane Karpát, v Sliezsku a na Ukrajine. Ľud ho ospieval v nespočetných piesňach, vyrozprával množstvo povestí o ňom a o pokladoch, ktoré ukryl po slovenskej krajine, obdaroval ho osobnou statočnosťou, smelosťou, spravodlivosťou a dobročinnosťou voči malým a ubiedeným. V tejto ľudovej tradícii pokračovala i moderná slovenská kultúra v oblasti slovesnej, výtvarnej i hudobnej. A predsa, keď historik chce napísať verný historický obraz o Jánošíkovi, zostane v rozpakoch: hoci skúma pokročilé 18. storočie, na prstoch jednej ruky spočíta najzákladnejšie pramene, podľa ktorých objaví verný historický obraz Jánošíka. Sú to zápisy cirkevnej matriky vo Varíne, súdny protokol o pojednávaní – o hrdelnom procese proti Jánošíkovi, a v ňom niekoľko samostatných vypočúvaní bez mučenia i s mučením, ktoré konala Liptovská i Trenčianska stolica. Potom je už len niekoľko nepriamych drobných svedectiev – a to je takmer všetko.

úryvok, 7 – 8/2018

 

Andrijan Turan

Muž, čo dobyl dobrým srdcom Ameriku

 

Filmy režiséra Miloša Formana (18. február 1932 − 13. apríl 2018) už dávno presvedčili svet, že aj človek z krajiny, ktorú možno ešte i dnes väčšina ľudí z „veľkých demokracií“ ani nevie nájsť na mape, môžu vypovedať čosi podstatné a zaujímavé o živote nielen preto, že si tento tvorca vyberá námety a osobnosti, ktorých osud je sám osebe fascinujúci. Dnes, keď sa cesta tohto česko-amerického filmového mága už uzavrela, celý kultúrny svet vie, že to, čo vytvoril, je úžasným pomníkom poctivého kumštu a obrovskou poctou kinematografii…

 

„Príjemné myšlienky nepotrebujú slobodu, potrebujú ju práve tie nepríjemné.“

Miloš Forman, 1975

 

 

Ktovie, kde by napokon skončil režisér, scenárista a občasný herec Miloš Forman, keby ako 10-ročný nestratil oboch rodičov v koncentračnom tábore a o jeho výchovu sa neskôr nestaral starší brat Blahoslav a jeho obetavá žena Boženka. Malý Miloš aj s bratom bývali vo vile rodinného priateľa Ota Kohna, ktorý pred fašistami aj s rodinou utiekol do Ekvádora. Táto informácia je dôležitá len preto, že Miloš Forman sa po 40 rokoch dozvedel, že spomenutý pán Kohn je vlastne jeho biologickým otcom, hoci za otca vždy pokladal len matkinho manžela Rudolfa. Miloš Forman si tesne po vojne všimol v dobovej tlači, že v Poděbradoch sa otvára internátna škola pre vojnové siroty, a náhoda chcela, že sa práve v tejto škole stretol s dvoma skvelými ľuďmi, ktorí neskôr zásadne ovplyvnili nielen jeho život − s budúcim režisérom Ivanom Passerom a budúcim prezidentom Václavom Havlom. Už veľmi skoro sa u mladého Formana prebúdza túžba po filmovom umení a obdiv k nemu, no Miloš začínal s filmovým kumštom od piky, keď mu nebola cudzia práca asistenta režiséra, svoje vie aj o kamere, strihu či samotnom herectve, ktoré neskôr osvedčil v niektorých cudzích filmoch. Zadné vrátka do sveta filmu mu po úspešnom štúdiu na FAMU a začiatkoch v televízii otvorila dcéra herca Oldřicha Nového, ktorá ho dostala k filmovačkám, a už roku 1955 nakrúca Martin Frič podľa Formanovho scenára film Nechte to na mně.

 

Základný kameň českej novej vlny

Umelecký zrod režiséra Formana sa datuje rokom 1963, keď prichádza do kín jeho polodokumentárna snímka Konkurz, ktorú však celkom zatieni film Černý Petr, smutno-trpká komédia o neveselých začiatkoch obchodníckeho učňa. V tomto filme Forman pre svet objavuje herca Vladimíra Pucholta, a práve tu sa začína jeho práca s nehercami, ktorou sa stáva neskôr legendárnym. Snímky Lásky jedné plavovláskyHoří, má panenko sú už zahraničnou kritikou tak vysoko cenené, že ich dokonca nominovali na Oscara za najlepší cudzojazyčný film. V tom čase má už Forman okrem zjavných režisérskych úspechov za sebou aj jeden neúspech. Manželstvo s herečkou Janou Brejchovou, s ktorou však zostali celý život skvelými priateľmi.

Film Hoří, má panenko zostáva posledným „československým“ filmom Miloša Formana a je dodnes skvelou ukážkou modelového zobrazenia českého malomeštiactva, kde Forman spolu so svojím neskorším dvorným kameramanom Miroslavom Ondříčkom nemilosrdne karikuje národnú povahu na pozadí nevydareného hasičského bálu, spojeného s voľbou dedinskej miss. Film, ktorý sa dodnes radí k Formanovým majstrovským kúskom, však určite nenadchol jeho producenta Carla Pontiho. Impresário doň investoval 80-tisíc dolárov, no výsledný tvar ho nemilo prekvapil. Ponti (sympatizant s ľavičiarmi) pokladal film za zosmiešnenie obyčajného človeka a chcel peniaze za produkciu vrátiť, argumentujúc tým, že si objednal film, ktorý mal mať 75 minút, no dostal snímku o dve minútky kratšiu. Formanovi preto reálne hrozilo súdne obvinenie s možným 10-ročným trestom za poškodzovanie socialistického majetku. Situáciu našťastie zachránil francúzsky producent Claude Bruni, ktorý uhradil Formanov dlh voči Československému štátnemu filmu a, navyše, zariadil premietanie filmu vo svete. Asi aj táto nepekná skúsenosť s komunistickou mašinériou a, samozrejme, okupácia Československa spriatelenými armádami „presvedčili“ Formana, aby v roku 1969 zostal za oceánom, hoci ako sám neskôr nerád priznával, bolo to asi jeho najťažšie rozhodnutie v živote. V USA nielenže nemal nijaké zázemie ani prácu, ale doma nechal manželku Vieru spolu so synmi Matějom a Petrom, ktorá ho odmietla do emigrácie nasledovať.

 

Americký sen alebo Z biedy na výslnie

Ak povieme, že americké začiatky úspešného režiséra českej novej vlny Miloša Formana neboli nijako ľahké, vôbec nepreháňame. Režisér žil istý čas pomerne neviazane v legendárnom hoteli Chelsea v New Yorku, kde v tom čase mohol stretávať skutočné umelecké legendy ako speváka a lídra The Doors Jima Morrisona, Johna Lennona, Leonarda Cohena, Janis Joplinovú, Jimiho Hendrixa či maliara Basquiata, ktorí našli v tomto slobodnom priestore osobné útočisko a podporu pred momentálnou nepriazňou osudu. Majiteľ hotela ich totiž ubytoval „all inclusive“ na dlh, a oni mu zaplatili za pobyt až neskôr, keď sa k nim zasa šťastie obrátilo tvárou.

Formanov prvý film Taking Off bol dobre prijatý kritikou, no divákom trochu prekážalo, že emigrant z Európy dáva Američanom lekciu z morálky a otvorene poukazuje na priepasť medzi nimi a ich deťmi, ktoré uverili v iné, nie práve štandardné celospoločenské hodnoty. Po dokumente o mníchovskej olympiáde prichádza obrovský Formanov úspech a prvý Oscar za film Prelet nad kukučím hniezdom, kde exceluje fenomenálny Jack Nicholson, ktorý prijal úlohu len vďaka vysokému honoráru. Pôvodne ju mal hrať Kirk Douglas, ktorý túto postavu stvárňoval majstrovsky v rovnomennej divadelnej hre, keď si predtým na predlohu hry zakúpil autorské práva od spisovateľa Kena Keseyho. Film o terore v psychiatrickom ústave, kde sa ocitne mladý delikvent predstierajúci psychické ochorenie, len aby sa vyhol väzeniu, je Formanovým majstrovským kúskom, a niet divu, že mu priniesol Oscara za najlepšiu réžiu, štyri Zlaté glóbusy, Cenu amerických kritikov a Cenu britskej akadémie. Forman pristupoval k filmu ako ku všetkému veľmi precízne a poctivo. Ešte pred prvou klapkou prešiel dvadsať nemocníc, aby si zabezpečil autentické prostredie na nakrúcanie, a film nahrával na dve kamery súčasne, pričom herci často vôbec nevedeli, kedy sú práve v zábere. Pre predstaviteľa náčelníka Willa Sampsona, čistokrvného Indiána z kmeňa Kríov, ktorý bol predtým kovbojom v indiánskom rodeu, film znamenal okrem veľkej, ale krátkej slávy aj neslávny koniec jeho života. Po filme sa mihol v niekoľkých ďalších filmoch, no po niekoľkých rokoch podľahol svojmu naplno rozpútanému alkoholizmu. Pre Formana však tento obrovský úspech znamenal to, po čom túži každý tvorca − plnú finančnú nezávislosť a totálnu umeleckú voľnosť. Ako režisérovi sa mu Oscarom otvorili dvere takmer všade, a hoci jeho ďalší film, kultový muzikál Vlasy o hipisákoch, ktorí by mali narukovať do Vietnamu, nemal až taký úspech, film Ragtime o rasovej neznášanlivosti získal skvelé kritiky, čo Formanovi pomohlo v ďalšom projekte, ktorý sa mal stať dovtedy jeho najväčšou filmovou bombou. Do USA prišli dokonca navštíviť Formana aj jeho synovia, ktorí sa už pomaly vybrali na vlastnú umeleckú dráhu a doma sa dostali ako detskí herci do niekoľkých zaujímavých televíznych i filmových projektov.

 

Miláčik Mozart a hrbatý had Salieri

Keď sa Miloš Forman stretol v Londýne s divadelnou hrou Petra Schaffera Amadeus, bol ňou natoľko očarený a zasiahnutý, že okamžite vedel, že práve toto je ideálny materiál, ktorý by chcel spracovať. Film Amadeus sa stal pre Formana nielen „spiatočným lístkom“ do jeho bývalej vlasti, kam mu komunisti odmietali udeliť vízum (hoci od roku 1977 bol de facto Američanom), ale aj obrovským celosvetovým úspechom, ktorým ako režisér doslova fanúšikom i neprajníkom vyrazil dych. Snímka o živote Mozarta a jeho rivala Salieriho je nabitá skvelými hereckými výkonmi, dokonalou hudbou, nádhernými kostýmami, ale aj krásnymi exteriérmi a interiérmi, čo si starostlivo Forman osobne vyberal v rodnej Prahe. Z 13 nominácií na Oscara film premenil osem a neskôr získal ďalších 32 cien, čo je dosiaľ ťažko prekonateľný rekord, ktorý vyzdvihol tohto režiséra na absolútne výslnie, hoci režisérska verzia skoro trojhodinového diela, ktorá bola uvedená len pred pár rokmi, je skoro o hodinu dlhšia a možno ešte aj o triedu lepšia. Keď v roku 1989 Forman nakrútil Valmonta, zniesli kritici tento film pod čiernu zem, čo starnúceho režiséra natoľko znechutilo, že si odmietal sedem rokov prečítať akýkoľvek scenár, ktorý sa mu dostal na stôl, a vyzeralo to tak, že s filmárčinou úplne skončil…

Ako človek aj ako umelec je však Forman celoživotný bojovník, a tak bol preňho scenár k filmu Ľud verzus Larry Flynt určite osobnou výzvou, pretože hovorí aj o tom, o čo Forman celý život tak bojoval. O osobnej a umeleckej slobode a možnosti otvorene a slobodne vyjadrovať svoje názory, hoci by boli aj pre istú časť ľudí poburujúce alebo značne mravne spochybniteľné.

V roku 1999 nakrútil Forman čudesnú drámu Muž na mesiaci. Film o neuznanom, no geniálnom komikovi Andym Kaufmanovi s Jimom Carreym v hlavnej úlohe, ktorý v úlohe dokázal, že nie je len bláznivým komikom, ale aj úžasným charakterovým hercom. (Formanovi synovia Andrew a James dostali mená práve podľa Kaufmana a Carreyho.) Posledným filmom Miloša Formana je snímka Goyove prízraky (2006), kde režisér nastavuje divákovi jedno veľké osobné zrkadlo, polemizujúc s dobou minulou a so silou a mocou španielskej inkvizície. Možno neviete, že Forman sa počas svojej bohatej a úspešnej kariéry nevyhýbal ani herectvu. V roku 1986 si vo filme Heartburn od režiséra Mikea Nicholsa zahral manžela Catherine O’Harovej. Bola to síce len malá úloha, ale Forman sa vďaka nej znovu pracovne stretol s Jackom Nicholsonom. V roku 2000 sa po boku Bena Stillera, Edwarda Nortona a Jenny Elfmanovej predstavil v romantickej komédii Rabín, kňaz a krásna blondínka. V režijnom debute Edwarda Nortona si zahral kňaza českého pôvodu, ktorý pomáha Nortonovej postave vžiť sa do kňazského povolania. Forman v roku 1994 vydal aj veľmi úspešnú biografiu s názvom Turnaround.

Ak by ste sa chceli dopátrať tajomstva, za ktorým sa skrýva veľký životný úspech aj rešpekt tohto režisérskeho génia, nie je to nič nepochopiteľné. Ide o obrovský kus poctivého remesla, dlhé mesiace zbierania a štúdia materiálu a špeciálnych príprav, novátorské a nekonvenčné filmárske postupy, vyčerpávajúci kasting a veľmi osobitú spoluprácu s ľuďmi, ktorým roky dokonale dôveruje, ako sú jeho priatelia a spolupracovníci kameraman Miroslav Ondříček či kostýmový výtvarník Theodor Pištěk. A potom, samozrejme, jedno veľké, otvorené európske srdce, ktoré sa vedelo a chcelo rozdávať. Miloš Forman bol totiž typ režiséra, ktorý bol schopný vo svojich hercoch, ale aj v ľuďoch zo štábu vyvolať dojem, že sú absolútne jedineční a výnimoční. Mnohí herci, ktorí s ním mali česť pracovať, tvrdili, že nebol len veľký a rešpektovaný šéf, režisér, ktorý presne vedel, čo chce a akou cestou sa má k svojmu cieľu dostať, ale aj skvelý, úprimný, empatický a veľmi dobrosrdečný muž, skutočný priateľ, čo v sebe skrýval hlbokú, ľudskú múdrosť. Asi aj vďaka týmto vlastnostiam sa mu podarilo vytvoriť ojedinelé dielo, ktoré bude fascinovať aj po jeho smrti státisíce milovníkov skvelého filmu.

7 – 8/2018

 

Milan Augustín

Neznáme aktivity cisára Jozefa II. na politickej šachovnici Európy

 

Druhá polovica 18. storočia bola svojím spôsobom svojrázne dejinné obdobie, z ktorého pre nás vystupujú vtedajší vládcovia, vojvodovia a cisári, ale len v málo prípadoch sme ochotní sa zahĺbiť do štúdia dejín, teda zachovaných správ, vyhodnocovania ich objektivity, a tak postupne sa vžiť do života toho-ktorého významného človeka a penza súvislostí, ktoré formovali jeho myslenie a cítenie, no i politické riešenia.

Osvietenstvo ako nová forma myslenia, ale aj prístupu k životu zapúšťalo korene napriek negatívnym prejavom rektolizácie a následným vplyvom Francúzskej revolúcie. Bolo to však aj obdobie veľkých žien typu femme fatale, lež i kurtizán a neviestok rozličnej úrovne a využitia, tajné služby a operácie nevynímajúc. Na Blízkom východe, ale aj v Arábii, v Egypte, ako i na Balkáne v tom čase stále vládla obrovská Osmanská ríša so všetkými danosťami kontrapunktu orientálneho sveta.

Roku 1760 v dvanásty januárový deň sa v anatolskej Burse chudobnému obchodníkovi s dobytkom Constantinovi Clavonemu narodila dcéra Zofia. Keď dievča malo dvanásť rokov a ďalšiu sestru, rodina sa presťahovala z Bursy do Konštantínopola do gréckej štvrte Phano. O tri roky hlava rodiny za nejasných okolností umiera, a netrvalo dlho, aj ich dom vyhorel pri veľkom požiari Konštantínopola. Matka sa následne opäť vydala za arménskeho obchodníka, ktorý ale taktiež zakrátko umiera, a rodina tak zostala bez prostriedkov, a preto matka Maria Clavone hľadala pomoc v prostredí vtedajších diplomatov pôsobiacich v Konštantínopole. Na druhom brehu Bosporu bola už Ázia a tureckí sultáni stále žili zaužívaným spôsobom s obrovským háremom a množstvom iných ďalších žien. Tento spôsob života imponoval aj mnohým európskym panovníkom, ktorí napriek tomu, že oficiálne vyznávali kresťanskú vieru, mali aj svoje dvorné dámy a favoritky. Orientálne prostredie Konštantínopola bolo ideálnym miestom na získanie krások z rôznych oblastí Orientu. Medzi diplomatmi pôsobiacimi v tomto dávnom srdci Byzancie, v tom čase už Osmanskej ríše, bol aj Charles Boskamp Liasopolski, poľský diplomat, ktorý od matky Marie roku 1777 doslova odkúpil jej dve dcéry, a to pod egidou, že pochádzajú z grécko-byzantského rodu Pautolis Maurokardato, ktorý mal byť dokonca pokrvne spriaznený s dakedajšími poslednými byzantskými vládcami.

Napriek tomu, že dievčatá nemali ani sedemnásť rokov, boli neobyčajne pôvabné a diplomat mal zámer ich ponúknuť priamo vtedajšiemu poľskému kráľovi. Z dievčat sa stali mladé dámy, ktoré bývali v jeho paláci a dostávali lekcie z francúzštiny a dvornej etikety, ale pán vyslanec neodolal a Zofiu spravil vlastnou milenkou.

Na scénu prichádza poľský gróf Jozef Witt, ktorému Zofia natoľko učarovala, že ju od poľského vyslanca odkúpil a dokonca sa s ňou aj roku 1779 oženil. To mala už 19 rokov. Následne mladý šľachtický pár navštevuje Varšavu, kde v tom čase vládol poľský kráľ Stanislav II.

August Poniatowski, ktorý panoval v rozmedzí rokov 1764 – 1795, bol veľkým milovníkom žien, mal mnoho mileniek, s ktorými splodil aj viacero detí. Dokonca bol milencom ruskej cárovnej Kataríny II. a bol údajne aj otcom jej detí. Takto bol takisto poslušnou bábkou v politických zámeroch tejto ruskej cárovnej, najmocnejšej ženy vtedajšieho sveta. Za jeho vlády došlo k trom deleniam Poľska. Na rokovaní o druhom delení Poľského kráľovstva roku 1783 sa zúčastnil v Bukovine aj nemecko-rakúsky cisár Jozef II., ktorý pri návrate prespal v hoteli U jeleňa na Námestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici. (Ide o bývalý Jonášov dom, staré popisné číslo 48/II, na ktorom je aj malá kruhová pamätná doska viažuca sa k tejto udalosti.) Cisár mal mnoho starostí, ale aj tak bol informovaný, že sa už rok razí v banskoštiavnickom podzemí, na dvanástom hlbinnom obzore, najväčšie plánované banskotechnické dielo: dedičná štôlňa, ktorá bude dlhá viac ako 16 kilometrov a bude odvádzať spodné banské vody do toku Hrona. Bude sa raziť ešte niekoľko generácii, ale už pri počiatku jej razby dostala meno Dedičná štôlňa cisára Jozefa II.

Štiavnickí baníci ju dokončili až roku 1878, teda 88 rokov po smrti tohto cisára. V tom čase to bolo najdlhšie tunelárske dielo na svete!

Po treťom delení, roku 1795, ale Poľské kráľovstvo prestalo existovať a poľský kráľ Stanislav II. abdikoval. No ešte dávno predtým sa zrejme aj intímne zoznámil s očarujúco krásnou a mladou už titulárne grófkou Zofiou Wittovou. Po tomto kráľovskom stretnutí mladý pár navštevuje Berlín, kde je prijatý na dvore pruského kráľa Fridricha II.

Tajné depeše isto dobre fungovali a informovali aj o grófkiných pôvaboch!

Následne manželia cestujú do Hamburgu a Viedne. Ešte pred príchodom do cisárskej Viedne sa v jednom z kúpeľných miest očarujúco krásna grófka, ktorej kráse sa poklonili už dvaja panovníci, stretáva so samotným budúcim rímsko-nemeckým a rakúskym cisárom Jozefom II. A cisár?

Bol prvorodeným dieťaťom cisárovnej Márie Terézie, ktorá sa pragmatickou funkciou stala ako prvá žena cisárovnou Rímsko-nemeckej ríše.

Jozef II. sa ako jej prvorodené dieťa narodil vo viedenskom Schönbrunne 13. marca 1741. Jej korunovácia sa konala v tom istom roku. Ako kuriozitu treba napísať, že cisárovná nosila aj pri oficiálnych záležitostiach Jozefa v perinke na rukách a na jeho košieľku sa prvý raz v mocnárstve použili ručne brúsené perleťové gombíky, ktorých výroba sa následne rozšírila najmä v českých krajinách. Jozef II. mal dokonalé vzdelanie a spolu s cisárovnou matkou patrili k najvýraznejším osobnostiam európskeho osvietenstva. Zaujímali sa o rozvoj krajín, ktorým vládli. Zaviedlo sa, napríklad, číslovanie domov, povinná školská dochádzka a celá plejáda zmien a nariadení, ktoré mali zlepšiť ekonomiku a život poddaných, ako aj meštianstva. Budúci mladý cisár sa ako dospelý muž skutočne zaľúbil s premierou hlbokých citov do Izabely Parmskej, s ktorou sa aj oženil, ale z Izabelinej strany to bolo len povinné manželstvo bez lásky a opätovaných citov. Aj tak mali spolu dve dcéry: Máriu Teréziu, ktorá dostala meno po cisárovnej matke a ktorá v siedmom roku života, roku 1770, umrela na zápal pľúc. Druhé dieťa, dcéra Kristína, umrela na druhý deň po pôrode roku 1763. Aj manželka Jozefa II. Izabela Parmská umrela predčasne na ovčie kiahne. Takýto vývoj rodinného života ho úplne zlomil a údajne už nebol schopný nadviazať bližší citový vzťah. Stal sa spoluvládcom starnúcej cisárovnej, ktorá ho nútila znova sa oženiť, a to so sesternicou z druhého kolena, dcérou bavorského kráľa Karola VII. – s Máriou Jozefou Bavorskou, ale o tom, ako sa zdá, vynútenom manželstve sa tvrdí, že nebolo ani konzumované, teda naplnené! Ale podľa všetkého bolo všetko úplne inak! Mimo svojich štátnických povinností cisár navštevoval – zdá sa, že doslova systematicky – jednotlivé miesta svojho budúceho mocnárstva a žil si vlastným životom. Uvoľnený v kúpeľnom prostredí sa stretne s grófom Jozefom Wittom a jeho očarujúco krásnou manželkou, o ktorej celá vtedajšia Európa hovorí ako o najkrásnejšej žene s neodolateľnými očami. Ale bola to len náhoda, alebo dobre pripravené stretnutie?

Dobové správy o grófke Wittovej hovoria: „… bola krásna ako sen. Všetci, čo ju uvideli, obdivovali len jej krásu, ktorá údajne zapaľovala oheň v srdciach mužov a závisť v očiach žien!“ Prirovnávali ju k antickým bohyniam. Aj budúci cisár doslova podľahol jej čaru! V celej Viedni sa nehovorí o ničom inom ako o neobyčajne krásnej grófke! Dávny vymyslený príbeh o dievčine zo starej gréckej rodiny Maurokardato, spriaznenej s byzantským cisárskym rodom, opäť ožil spolu s prežívajúcou a pretrvávajúcou nenávisťou k osmanským Turkom, ale i tichou závisťou nad pompou orientálnej nádhery a háremových tajomstiev, budúci cisár doslova prinútil slávneho Wolfganga Amadea Mozarta, aby svojím hudobným géniom oslávil krásu grófky z Orientu hudbou, na motívy tajomných predstáv z háremu z Topkapi Serailu – sídla tureckých sultánov, týčiaceho sa nad Bosporom, v tieni slávnej Hagie Sofie…

Bol Jozef II. informovaný poľským kráľom Stanislavom II., alebo stretnutie zámerne pripravili agenti pruskej tajnej služby?

Budúci cisár a spoluvládca Márie Terézie neodolal a v jednom z mnohých zachovaných listov svojej sestre Márii Antoinette, manželke francúzskeho kráľa, opísal grófskych manželov Wittovcov a vrelo ich odporúčal do jej priazne. Vari sa nabažil už Zofiiných pôvabov? Alebo sa aj on zapojil do nepredvídateľnej partie na šachovnici Európy? Alebo zasiahla priamo cisárovná matka? Stal sa jej spoluvládcom a pod jeho egidou začalo sa pripravovať prvé takzvané prvé Jozefínske vojenské mapovanie, ktoré prebehlo v rozmedzí rokov 1769 – 1784. Každý geografický útvar, pás kopcov, hôr, potoky a rieky, mosty a všetky pevné a dôležité stavby v ríši boli zakreslené do vojenských máp. Aj tu hrali prím banskí merači-markscheidri, tvorcovia banských máp. Inžinier, hydrograf, geodet a projektant vodných stavieb Samuel Mikovíni vychoval celú generáciu banských, ako aj vojenských geodetov. Bol stoličným geodetom Bratislavskej stolice od roku 1735 menovaný cisárom Karolom VI. za cisárskeho geodeta. Zo Západnej veže Bratislavského hradu viedol triagulačný polygón na Zobor, ďalej na Sitno až po Nový Zvolen, teda do Banskej Bystrice. Spolu s číslovaním domov a fungujúcou poštou a dostavníkovou dopravou sa krajina otvorila svetu. Medzi viac ako šesťtísíc nariadeniami a patentmi bol aj patent o zavedení cestovných pasov!

Mestá bohatli a rozkvitali. V Banskej Štiavnici začala pôsobiť prvá technická vysoká škola – Banícka a lesnícka akadémia. V rozmedzí rokov 1738 – 1740 Ing. Mikovíni vyprojektoval a postavil sústavu Richňavských jazier, v tom čase s najväčšou sypanou hrádzou na svete, na ktorú sa prišiel pozrieť aj manžel novej cisárovnej František Lotrinský.

Európa, ako aj rakúske mocnárstvo sa menili. V Čechách sa následne meno Jozef stalo najobľúbenejším krstným menom.

Vráťme sa však do zákulisia tohto príbehu a položme si otázku: Čo tým sledoval Jozef II. a čo sa všetko odohralo, kým taký sprievodný a odporúčajúci list do Versailles sestre Márii Antoinette vôbec napísal? Ako sa vzdal tej neobyčajne krásnej ženy? A za akých podmienok? Môžeme len hádať. Následne grófsky pár Wittovcov odišiel z Viedne do Benátok a potom do večného mesta – Ríma.

Všade ich predchádzal ohromujúci chýr o očarujúcej, najkrajšej žene súdobého sveta, ktorej k nohám, ale i do objatia padali králi, a zdá sa, že medzi nimi bol aj budúci cisár Jozef II., ako aj ich suity, ministri, generáli a iní mocní muži vtedajšieho sveta… A potom vraj: Verte cisárovi!

A žena, ktorá vládla nielen svojimi pôvabmi a sexualitou, ale najmä vysokým intelektom, tvorila neznáme, utajované zákulisie vtedajšej európskej politiky, ktorá (ako vidieť v prípade poľsko-ukrajinských území) vytvorila základy geopolitických riešení, rezonujúcich po rozpade Sovietskeho zväzu aj v súčasnosti.

Ale tým sa príbeh tejto ženy vôbec nekončí. Skôr sa začína dobre utajovaná šachová partia na politickej šachovnici, rozohraná na viac ťahov.

Grófski manželia prichádzajú do Paríža a Versailles, kde ich na francúzsky kráľovský dvor uvedie mladá rakúska princezná a manželka budúceho kráľa Francúzska – Mária Antoinetta. Grófka Wittová bola v svojich časoch celebritou prvej kategórie, o ktorej milostných vzťahoch sa šepkalo, ale i otvorene hovorilo nielen na kráľovských dvoroch vtedajšej Európy. Aj Mária Antoinetta bola ako žena očarená grófkou Zofiou, ktorú prijala doslova s otvoreným náručím a nazývala ju adoptívnou dcérou. Pritom všade vôkol vrcholila dlhotrvajúca kríza francúzskej spoločnosti, ktorá vyústila do škály rozporov medzi tretím stavom a privilegovanými stavmi, o ekonomickej kríze a riešení štátneho dlhu ani nehovorme. Tretí stav vytvoril roku 1789 Národné zhromaždenie, neskôr zmenené na Ústavné národné zhromaždenie, ktoré zasadalo až do októbra roku 1791. Tento čas sa pokladá aj za prvé obdobie Francúzskej revolúcie. Takmer pol storočia pred tým, roku 1740, nastúpila na rakúsky trón Mária Terézia. Žena na tróne? Zdala sa ľahkou korisťou a pruský kráľ Fridrich II. spočiatku ponúkol dva milióny zlatých za odstúpenie územia Sliezska, a keď sa nedočkal odpovede, územie vojensky obsadil. Začalo sa obdobie sliezskych vojen, ktorých boli tri: prvá v rokoch 1740 – 1742, druhá v rokoch 1744 – 1745 a tretia v rozmedzí rokov 1756 – 1763. V Európe vznikla protipruská koalícia z Anglicka, Ruska, Nizozemska a Saska, ktoré však následne z koalície vystúpilo.

Roku 1761 umrel syn Márie Terézie Karol Jozef. O rok neskôr umrela ruská cárovná Alžbeta a jej následník Peter III. uzavrel spojenectvo s Pruskom a poslal na posilnenie pruskej armády 20 000 ruských vojakov. Následne však bol zosadený vlastnou manželkou nemeckého pôvodu, ktorá sa dala vyhlásiť za ruskú cárovnú Katarínu II. Tá vstúpila síce už z titulu svojho pôvodu do aliancie s Pruskom, no nespojila sa s Rakúskom. V takejto situácii dokonca aj francúzsky kráľ uvažoval o odstúpení z aliancie s Rakúskom. Uvažoval, ale ešte predtým, roku 1760, sa uskutočnil sobáš pätnásťročnej rakúskej princeznej Márie Antónie Habsbursko-lotrinskej, známej ako Mária Antoinetta, s následníkom francúzskeho trónu, ktorá sa stala aj francúzskou kráľovnou. Mária Terézia a Fridrich II. zistili, že odrazu ostali sami, bez pomoci mocností ako Anglicko a Francúzsko, ktoré sa viac venovali získaniu čo najväčších území v Severnej Amerike. Na tomto základe obe strany roku 1763 podpísali na zámku Hubertusburg mierovú zmluvu, kde síce Rakúsko stratilo sliezske územia, ale pruský kráľ Fridrich II. sa písomne zaviazal podporiť voľbu Jozefa II. za rímsko-nemeckého cisára.

Šachová rošáda ťahom dámou, ale pre naše rozprávanie sa len začína… Šachista by skonštatoval, že takýto ťah vo svete šachu neexistuje… Je len malá a veľká rošáda. Pri malej rošáde kráľ z pozície E1 prechádza na pozíciu G1 a veža z políčka H1 na políčko F1. Veľkú rošádu vytvára kráľ odchodom z pozície E1 na C1 a veža sa presúva z pozície A1 na pozíciu D1. Pokiaľ sa takéto ťahy zrealizujú, zákonite sa otvárajú nové pozície pre kráľovnú, teda dámu.

úryvok, 7 -8/2018

 

Jaroslav Klus

Tieňohra

 

„Kompozície vašich prác nie sú zlé, ale nemáte vypracovanú techniku. Chodili ste do ľudovej školy umenia?“

„Nechodil.“

„Tak prečo ste sa rozhodli pre štúdium výtvarnej výchovy?“

„Výtvarné umenie ma priťahuje a myslel som si, že mám talent.“

„Talent nepochybne máte, najmä keď uvážime, že ste výtvarníctvo nikde neštudovali,“ vyjadril sa k mojim prácam bradatý vysokoškolský učiteľ, u ktorého som robil talentové skúšky na vysokú školu. „Ale je mnoho adeptov, ktorí majú vycizelovanú techniku a kompozične vás prevyšujú. Bude lepšie, ak sa prihlásite do nejakého výtvarného kurzu a skúsite to o rok. Keď popracujete na technike, je možné, že vás prijmeme. Zatiaľ naše kritériá na prijatie nespĺňate,“ zaznel z úst bradatého výtvarníka neľútostný ortieľ. Talentové skúšky sa konali na jar. Bol som medzi prvými, kto na gymnáziu vedel, že sa na vysokú školu nedostane. Keďže som neurobil skúšky týkajúce sa talentu, na pohovory zo slovenského jazyka ma už ani nepozvali. Všetka moja námaha vyšla navnivoč. S otraseným sebavedomím som sa prechádzal po Banskej Bystrici. Do odchodu autobusu zostávali takmer dve hodiny. Prechádzal som sa po renesančnom námestí, ktoré bolo lemované peknými meštianskymi domami. Vtedy som však na obdiv nemal náladu. Mal som chuť opiť sa a zabudnúť na prijímacie pohovory.

Rok. Stratím celý rok. Čo budem robiť? Asi budem musieť pracovať. Nevedel som si predstaviť svoju budúcnosť. Ak však chcem študovať výtvarnú výchovu a slovenský jazyk, budem sa musieť prihlásiť do nejakej umeleckej školy a zvládnuť za rok to, na čo majú iní celé veky. Zdalo sa mi nepravdepodobné, že niečo také zvládnem. Nemal som na výber. Skúšajúci však povedal, že mám talent, takže nejaká nádej predsa len existovala.

„Nezúfaj, moja mama má v ľudovej škole umenia sestru a tá ťa určite na prijímacie pohovory dobre pripraví,“ snažila sa ma uchlácholiť Diana.

„Tebe sa to povie. Určite sa na medicínu dostaneš na prvý pokus. Máš samé jednotky. Odídeš do Bratislavy a na mňa zabudneš.“

„Netáraj, Samo. Ako by som mohla na teba zabudnúť. Bol si môj prvý muž.“

„Nájdeš si nejakého budúceho lekára, a mňa, stratenú existenciu, hodíš za hlavu. Uvidíš.“

„Ty si umelec. Myslíš, že by som opustila takého spisovateľa? Raz budeš slávny a o tvoju priazeň budem bojovať ja.“

„Zatiaľ to na veľkú slávu nevyzerá.“

„Žiaden umelec nemal jednoduchý život. Bez komplikácií by tvoja tvorba nebola zaujímavá.“

„Sú to len básničky.“

„Neznižuj svoj význam. Vyhral si literárnu súťaž, dokonca ti uverejnili básne v celonárodnom literárnom časopise.“

„Lenže básničky ma na vysokú školu nedostanú.“

„Ako som povedala, budeš chodiť na umeleckú školu, a o rok skúšky bez problémov zvládneš.“

„Mám chuť sa opiť.“

„Môžeme ísť Na Dunaj,“ Diana navrhla vináreň pri rieke Kysuca. Na Dunaji obsluhoval čašník, ktorého sme prezývali Olej, a ten mi bez okolkov nalial, aj keď som nemal osemnásť. Diana už osemnásť mala. Bola o pol roka staršia. Od februára si mohla užívať vymoženosti dospelosti. Ja som sa mal stať plnoletým až v júli.

„Zapijeme žiaľ,“ podotkol som.

„Aký žiaľ? Nie si prvý ani posledný, kto sa na prvýkrát nedostal na vysokú školu.“

„Vieš, aký je to nepríjemný pocit? Človek sa cíti, ako keby bol nič.“

„Nájdeš si nejakú časovo nenáročnú prácu, aby si sa mohol pripravovať na skúšky a písať.“

„Nemám chuť písať.“

„Také nehovor ani zo žartu. Máš obrovský dar. Čo by za to dali iní, keby vedeli tak písať.“

„Myslíš, že moje písanie má nejaký zmysel?“

„Raz ťa budú všetci poznať ako slávneho spisovateľa.“

„Mne by postačilo, keby som sa dostal na vysokú školu.“

„No poďme na to víno! Nie je s tebou žiadna reč.“

Vináreň Na Dunaji bola prázdna. Bol normálny pracovný deň, chvíľu pred obedom. Zo školy sme odišli ešte pred skončením vyučovania. Občas sme sa takto uliali. Profesori si nevšimli, že na posledných hodinách nie sme. Boli sme študenti posledného ročníka, a tak sme vedeli využiť „diery“ v systéme. Na posledných hodinách už nikto neskúmal, či sú v triede všetci. Stráviť čas vo vinárni bolo oveľa príjemnejšie ako sedieť v školskej lavici.

Objednali sme si džbánok oroseného vína, ktoré ma ešte viac rozľútostilo.

„Necháš ma, uvidíš,“ bol som zúfalý. Nevedel som si život bez Diany predstaviť, šípil som, že odlúčenosť nášmu vzťahu neprospeje. Navyše, budem na nižšom spoločenskom rebríčku. Aj keď socialistická spoločnosť bola triedne jednotvárna, vedel som, že moja milá stúpne na cene. Ja budem len obyčajný pracujúci so stredoškolským vzdelaním, zatiaľ čo Diana sa bude pripravovať na kariéru lekárky, čo bolo aj vtedy honosné povolanie.

„Ešte som sa na nijakú medicínu nedostala,“ znechutene mi odvrkla Diana.

„Dostaneš sa. Si výborná žiačka,“ neprestával som s výčitkami.

„Vari mi to nepraješ?“

„Prajem, ale spoločenská rozdielnosť nás od seba oddelí.“

„Nebuď detinský, veď to je ešte ďaleko. Ešte nás čaká maturita, dlhé prázdniny a až potom sa začne vysoká škola.“

„Mne sa nič nezačne.“

„Vieš čo? Ak sa nechceš normálne baviť, pokojne môžem odísť,“ moja zlá nálada sa preniesla aj na Dianu.

„Choď, možno to tak bude lepšie.“

„Prosím?!“

„Možno bude lepšie, keď si začneme od seba odvykať.“

Diana sa naozaj dvihla a odišla. Všetko mi to prišlo ešte viac ľúto. Do očí mi vyhŕkli slzy. Opil som sa ako konský pohonič. Zmátoženému od alkoholu mi bolo všetko jedno. Bol máj, lásky čas, zatiaľ čo ja som o lásku prichádzal. Popri rieke Kysuca som sa tackal popoludňajším parkom. Cítil som v sebe neobyčajné prázdno. Prešiel som cez koľajnice a popri Kysuci kráčal ďalej. Došiel som až na neďalekú lúku. Ľahol som si na ňu a skrslo vo mne rozhodnutie, že sa už odtiaľ nikam nepohnem. Keby bola zima, čakal by som, kým zamrznem. Život ma omrzel. Rozmýšľal som aj nad obesením. Nemal som však povraz. Ani žily som si nemal čím podrezať. Otráviť sa takisto nebolo čím. „Kurva, ako sa zniesť z tohto prekliateho sveta?“ kládol som si otázku. „Možno keď zaspím, zožerie ma divá zver,“ brblal som si popod nos. „Alebo ma rozložia na drobné čiastočky mravce a odnesú do útrob mraveniska,“ usmial som sa. Pri predstave, že ma po maličkých kúskoch odnášajú mravce, sa mi na tvári rozhostil blažený úsmev. Nálady sa mi menili ako nejakému alkoholikovi. „Načo?! Načo to bolo všetko dobré?!“ krátku chvíľu blaženosti nahradil splín. Pred očami sa mi vyjavili všetky roky v škole. Zjavila sa mi Diana. Za ňou mi bolo najviac smutno. Chodili sme spolu vyše roka a za ten čas som si na ňu zvykol. Teraz sa mi neúprosne vzďaľovala. Nevedel som si predstaviť, že by mi ju Bratislava vrátila. Určite si tam nájde seberovného a odsťahuje sa niekam na juh Slovenska. Ostanem len v jej spomienkach ako študentská láska, ktorá sa skončila v pravej chvíli. Ja sa ocitnem sám. Nemal som predstavu, čo budem rok robiť. Vtedy som ešte netušil, že rok je len lusknutie prstami, ktorý preletí, ani sa nenazdám. Bohvie, či sa niekedy na tú školu dostanem? Uvažoval som nad svojou budúcnosťou, kým ma nepremohol hlboký alkoholický spánok. Keď som sa prebudil, bola tma. Bol som dezorientovaný. V prvom okamihu som netušil, kde sa nachádzam. Za chrbtom mi šumela rieka a pred očami som v diaľke videl svetlá nemocnice. Po chvíli som sa zorientoval. Prešiel som okolo športovej haly a popri nemocnici na sídlisko Kýčerka, kde sme s rodičmi a so sestrou bývali.

„Teraz sa chodí zo školy?“ privítala ma vo dverách mama.

„Bol som s Dianou.“ Dianu mali rodičia radi, a keď sa dozvedeli, že som bol s ňou, nič nenamietali. Pokladali ju za slušné dievča.

„Si celý zafúľaný. Kde ste sa váľali?“ usmiala sa mama. „Ešte ti treba doštudovať gymnázium.“

„Načo?“ opäť sa vo mne prebudila pochybnosť.

„Ako načo?“ nerozumela mama.

„Na výšku ma aj tak nezobrali.“

„Zoberú ťa o rok.“ Rodičia môj prvý neúspech za veľkú tragédiu nepokladali. „Rok budeš pracovať, poriadne sa pripravíš na skúšky, a potom ťa určite zoberú. Otec ti na leto zohnal brigádu pri murároch a od jesene môžeš na nejakú základnú školu nastúpiť ako nekvalifikovaný učiteľ. Učiteľov je málo, určite ťa niekde zoberú.“

„Idem spať.“

„Ani večerať nebudeš?“

„Jedol som u Diany.“

„Tak dobrú noc.“

Stále som sa vyhováral na Dianu. Až teraz som si všimol, ako je prepojená s mojím životom. Keby rodičia vedeli, že som sa s ňou takmer rozišiel, určite by neboli nadšení. Dúfal som, že Diana mi scestné reči o mojej budúcnosti odpustí a zostane so mnou aj naďalej.

„S kým sa budeš učiť počas akademického týždňa?“ spýtala sa ma Diana, hneď ako ma na druhý deň stretla na školskej chodbe. O včerajšom krátkom rozchode sa ani nezmienila. Akoby sa nič nestalo.

„Ešte som nad tým nerozmýšľal.“

„Môžeš sa učiť so mnou,“ usmiala sa Diana.

„Ty sa potrebuješ učiť? Veď máš všetko v malíčku.“

„Pretrhnúť sa nemusíme,“ v Dianinom úsmeve som zbadal zvodnosť. „A mohol by si mi pomôcť s poéziou. Nikto nevie o nej tak krásne rozprávať ako ty.“

„Vidíš, a ani nemôžem na prijímacích skúškach predviesť, ako slovenčinu výborne ovládam…“

„Neboj sa, o rok bude všetko ináč.“

„O rok, o rok, každý len o rok! Akoby môj život mal pokračovať až o rok. Ja chcem žiť aj teraz.“

„Neboj sa, Samko, všetko bude dobré.“

„Možno máš pravdu,“ zhatil som sa. Nechcel som, aby sa opakoval včerajšok.

Učili sme sa na chate Dianiných rodičov. Doobeda sme sa milovali, a keď sme sa nasýtili svojich tiel, prezerali sme si učebnice. Veľmi sme sa nepretrhli. Nakoniec, celý štvrtý ročník sme opakovali na maturity, takže až tak sme sa učiť nemuseli. Diana mi pomáhala najmä s ruštinou. Tá mi šla zo všetkých predmetov najhoršie. Trpké dedičstvo, ktoré som si niesol ešte zo základnej školy. Tam nás učil Mozoľ, ktorý veľmi neučil. Poéziu som Diane vysvetľovať dopodrobna nemusel. Aj bezo mňa sa v nej vynikajúco orientovala. Ona ma však nechala, aby som o básňach rozprával. Najradšej som rozprával o bítnikoch, lenže tých na maturite nechceli, takže moje reči o nich boli len spestrením nášho učenia. Keď sa nám nechcelo učiť ani milovať, ležali sme zahrabaní v perinách a pozerali televíziu. Počas akademického týždňa dávali tri slovenské filmy, adaptácie slovenských literárnych diel, ktoré sme mali ako povinné čítanie, takže sme sa učili, aj keď sme pozerali televíziu. Išlo o Červené víno, Jedenáste prikázanie Rysavú jalovicu. Filmy dávali večer a doobeda ich v repríze opakovali. Pre istotu som si pozrel obe vysielania.

úryvok, 7 -8/2018

 

Slavo Kalný

Maratónci

Bikila v kaviarni
V októbri, v čase košických maratónskych dní, ktoré ozdobil olympijský víťaz z Ríma „bosonohý“ Abebe Bikila, šiel som sa nadýchať maratónskej atmosféry do kaviarne hotela Slovan. V hoteli bolo tlačové stredisko, bývali tu zahraniční pretekári, tréneri, v halách a izbách úradovali štáby šéfov, organizátorov, sprievodcov a rozhodcov.Do kaviarne som vošiel ako na zavolanie. Po prvom dúšku kávy nastal šum, vzrástol ruch, hostia vstávali a tlieskali. Vítali víťazného Abebeho Bikilu a jeho trénera Onniho Niskanena. Na mramorovom stolíku bola zeleno-žlto-červená etiópska zástavka. Hostia si objednali džús a pokojne si z neho usrkávali.Neskôr do kaviarne vošiel Imino Hornáček, športový novinár a spisovateľ. Prisadol si ku mne, utieral si spotené čelo, no ja som zízal na jeho oblečenie: tepláky, tričko, na nohách staré cvičky.„Imino, provokuješ? Alebo si myslíš, že si ťa zmýlia s Bikilom?“„Nezapáraj do športovcov. Vieš dobre, že ,Imino‘ každé ráno beháva… či je doma, alebo v Košiciach. Ty kávičkuješ, pofajčievaš… a ja behávam. Za zdravím, pán kolega, za zdravím.“„Keby si prišiel o desať minút skôr, privítali by ťa potleskom ako Bikilu,“ ironizujem, no Imino vraví vážnejšie: „Či veríš, alebo nie, najmenej polmaratón som absolvoval v Ríme – a práve kvôli Bikilovi a jeho trénerovi. Trvalo večnosť, kým som sa k nim dostal.“Imino sa kúštik zajakával, zmysel pre humor nestrácal, no chvíľa, ktorú prepásol, ho zrejme mrzela. Svojich „zlatých Rimanov“ v kaviarni nestihol.Týždeň po maratóne som mal na stole kopec výstrižkov, ale do archívu som si odložil iba jeden: reportáž Imina Hornáčka. Bola fundovaná, plastická, pracoval kontrapunktom. Pravdaže, Hornáček mohol o košickom maratóne písať tak vierohodne, lebo lanského roku bol na olympijských hrách v Ríme, kde takisto zvíťazil Bikila.Píše: „V Ríme na športovom areáli Forro Italico je doska s nápisom: 5. mája 1936 dobytá Addis Abeba. Neraz si myslím, že po XVII. olympijských hrách v Ríme by sa na doske lepšie vynímal nápis s týmto znením: 10. septembra 1960 si podmanil Rím bosonohý víťaz maratónu Abebe Bikila z Addis Abeby.Aj na Košickom maratóne sledujem pravidelný rytmus tenkých šľachovitých nôh bežca, ktoré monotónne a bez stopy únavy vyklepkáva bielymi tretrami presvedčivý oznam: veni, vidi, vici. Plavovlasý tréner Niskanen sa vyklonil z tereniaka, vodič spomalil, tréner siahol po bielej fľaške s menom BIKILA, podal ju Abemu, ten zaklonil hlavu a v behu pil. Našincovi by ten nápoj nechutil. Viem, že je v ňom citrónová šťava, glukóza a hustý paradajkový pretlak. Po chvíli prázdna fľaša letela do priekopy a tenké suché nohy si opätovne našli svoj pravidelný rytmus…“

Môj maratónec
Rozum dá, že športovým novinárom som sa nijako nemohol rovnať. Ale maratón vŕtal v hlave aj mne. O čom napíšem, keď tu bolo toľko športových novinárov?! Premýšľal som o tom aj pri cieľovej rovinke, kde stále dobiehali pretekári. Zostala tam iba hŕstka divákov, aj tí vďaka tradičnej cigánskej hudbe. Vtedy ma zaujala v očiach splašená drobná dievčinka. Stála pri cieľovej páske a v ruke držala kyticu poľných kvetov. Koho tu čaká? Prihovoril som sa jej, no ona sa odo mňa odtiahla a česky povedala: „Promiňte, ale můj tatínek mi zakázal mluvit s cizími pány.“Pravdaže, reč nestála, a ja som sa dozvedel, že Maruška je z Příbramu a čaká na „svého tátu“. Aj on je maratónec!Keď dobehol do cieľa tatínek Čámsky, vyobjímal si Marušku, potom podal ruku aj mne, prijal pozvanie ku mne domov a povedal: „Stretneme sa pred hotelom Slovan.“„Vy tam bývate?“„Nie, kdeže. My s Maruškou bývame skromnejšie. A pre istotu spíme na jednej posteli.“Keď som doma zahlásil, že k nám príde skutočný maratónec, manželka spľasla rukami a deti zajasali: „Príde k nám Bikila! Príde k nám Bikila! Hurááá…“Chalanov som sklamal, až urazil, lebo ten môj maratónec tlačil pred sebou bicykel a na sedadle vpredu sedelo dievčatko s kytičkou.Synovia sa uškrnuli a totálne rozčarovanie šli zvestovať dvoru.Čámsky však nesklamal. Jeho rozprávanie zaujalo. Do Košíc prišiel už po tretí raz, a vždy na bicykli. Na osemstokilometrovej trati z Příbramu do Košíc pozná dedinky i mestečká, asfaltky i prašné cesty, lacné bufety a chatára Enciánu: „Tam zakaždým prežijem úžasné tri-štyri dni. Na magistrále sa zázračne trénuje.“Tohto roku vypýtal zo školy na týždeň aj deväťročnú Marušku. Má čosi z otcovej nátury. Na cestu sa tešila, túžila po dobrodružstve. Sen sa jej splnil. Dosýta sa vyspala v sene u skutočného baču.Čámskeho rozprávanie mi nestačilo. Stoj čo stoj som ho chcel navštíviť doma, v hutách, kde pracoval. Tá cesta sa nepozdávala ani šéfredaktorovi: „Nie je to zbytočná strata času?“Hutník Čámsky robí v pražiarni, v čmude a prachu, v nepríjemnom dusivom sírnatom zápachu. Večný kolobeh transportérov vypľúva rudu, rošty sa trasú, hrmocú… majster mi prikyvuje a ukazuje na zaolejovaného chlapíka v maske, ktorý ťažkou železnou tyčou rozbíja spečenú rudu, pozoruje zásobníky a vzápätí sa prehrabáva hákom v roštoch.Ozval sa chraptivý zvonec, čo zvoláva osadenstvo na každodenné mlieko. Spoznal som ho, až keď si stiahol masku a rukou prečesal vlasy. Ani on za ten svet nevedel pochopiť, že ten novinárik z Košíc sa hrkoce stovky kilometrov za obyčajným tuctovým maratóncom, ktorý za života nevyhral ani jeden skutočne cenený maratón.Po zmene sa prezul do cvičiek, natiahol si tepláky a dlhým vyrovnaným krokom sa vzďaľoval. Päť kilometrov ta a päť späť! A vo voľnom čase ďalšie kilometre… no behom!

Čámsky v Reichu
Na každodenný tréning si niekdajší knihár navykol v Berlíne. Jeho ročník – 1921 – bol totálne nasadený v Reichu. V závode AEG vyrábali zameriavacie prístroje pre ponorky. Od zajatých Francúzov sa dozvedel, že ich šéf Bruckmann je „zažratý“ do športu, kedysi sám behával, pretekárov podporoval i chránil. Vo výnimočných prípadoch dovolil pretekať za farby závodu aj totálne nasadeným. Jan Čámsky posilňoval chatrné telo plávaním, behaním, trénoval hladný i smädný, behával aj za náletov, keď űbermenšíkovia pozaliezali do úkrytov. Hocijaké víťazstvo dodávalo silu, držali mu palce Belgičania, Francúzi i našinci. Víťazstvami získaval väčší kus chleba pre seba i svojich druhov.Roku 1946 bežal známe Běchovice. Cieľ bol na Žižkove, no Čámsky s ešte jedným „šibnutým“ bežali ďalej. Ľudia vraveli: „Aj to sú následky vojny. Nevedia, kde majú cieľ.“Tí dvaja „šibnutí“ bežali do Lidíc, kde na nich čakal veniec s nápisom: Umučeným – příbramskí športovci.Uloženie venca sa rozkríklo po dedine, šťastní boli dvaja vytrvalci i ľudia, čo prežili. Vtedy sa po prvý raz zjavila jeho snímka v novinách.Jan Čámsky absolvoval 63 maratónskych behov. Dva nedokončil pre nešťastný tridsiaty piaty kilometer. Desaťkrát prešiel chodeckými Poděbradmi.„A čo bicyklové kilometre?“ spytujem sa.„Tie, samozrejme, nerátam. To je kategória turistickej pasie.“

Bikila v ateliéri
Netušil som, ani poňatia som nemal, že práve v čase košického maratónu bol Abebe Bikila v ateliéri Arpáda Račka. Dozvedel som sa o tom až neskôr, keď umrel Bikila, jeho tréner Niskanen a môj Čámsky, s ktorým som si písal. Kolega Ján Čomaj spovedal sochára Račka, a ten vo svojej biografickej knižke porozprával aj o Bikilovi: „Ten chlapík ma fascinoval. Chcel, musel som ho stvárniť! Jeho portrét som začal robiť koncom leta 1960. Mal som iba zopár fotografií a filmových záznamov. Nikdy predtým som toho človeka zblízka nevidel. A zrazu je u mňa, v ateliéri, pozerá sa na svoju bustu-portrét, nevedel pochopiť, že ho portrétoval človek, s ktorým sa nikdy nestretol.“Ktosi kompetentný dostal nápad Bikilovu sochu-bustu venovať cisárovi Hailemu Selassiemu, s ktorým sa vtedy náš štát priatelil. Vieme, že priateľstvo nebolo večné, lebo v Etiópii sa odohral krvavý prevrat. Cisár ušiel, no jeho levy a veliteľ cisárskej stráže Bikila zostali nažive.Ibaže život občas vystrája neuveriteľné tragédie: Hudobného génia okradne o sluch a maliara o zrak, ale oni i tak tvoria, pracujú.Maratónsky bežec Bikila, neskôr už dvojnásobný olympijský víťaz v maratóne (Rím a Tokio), upadol do kómy 20. marca 1969 asi 70 kilometrov od Addis Abeby. V aute umieral jeden poldeň a jednu noc. K tragickej autohavárii privolali pomoc až na druhý deň. Život mu zachraňovali londýnski lekári nespočetnými operáciami.Čo však môže robiť maratónsky bežec bez nôh? Čo môže robiť maratónsky bežec na invalidnom vozíku?Ten obraz z mníchovskej olympiády mám v živej pamäti: Nik nevbieha do cieľa, nik nezdoláva skokanskú latku, nikoho nedekorujú, no sedemdesiattisíc divákov na olympijskom štadióne vstáva a tlieska.Čo sa to robí? Kam to hľadia? Čiesi ruky tlačia invalidný vozík k pretekárskej dráhe… Je to Abebe?… Nie je to Abebe?Áno, je to Abebe. Krátke šoty na širokom plátne ukazujú jeho šikovnosť, vytrvalosť a večnú túžbu víťaziť: Abebe raketou odrazil celuloidovú loptičku a loptička preletela ponad sieť k súperovi.

Abebe vystrelil z luku šíp a šíp sa zapichol v čiernom strede terča.

úryvok, 7 -8/2018

 

Anton Hykisch

21. august a zázračných sedem dní

Už polstoročie nás delí od dramatickej noci, keď armády „spriatelených“ štátov nečakane vtrhli do našej vlasti, vtedy nazývanej Československá socialistická republika. Z roka na rok ubúda priamych svedkov tejto udalosti, ktorá zmenila životné osudy štrnásť miliónov vtedajších občanov. Ďalšia generácia vymiera. Každý z nás má svoj príbeh, ako prežil osudnú noc a ráno tejto historickej udalosti. Viaceré svedectvá vyšli písomne alebo sú zachytené vo zvukovej či audiovizuálnej podobe. Ako spisovateľ a publicista tejto generácie som si považoval za povinnosť podať literárne svedectvo o vtedajších udalostiach. Urobil som tak v románe s autobiografickými črtami Rozkoše dávnych čias (Matica slovenská, Martin, 2009).

Osou románu je príbeh mladého spisovateľa nekomunistu, aktívneho podporovateľa demokratizačného pohybu roku 1968. Bol som vtedy ženatý, mal som 36 rokov, dve nedospelé deti a družstevný byto na rozkopanom bratislavskom sídlisku Štrkovec. Hra osudu či Božie plány dramaticky umocnili moju situáciu. Počas vpádu vojsk som bol bezmocne pripútaný na nemocničné lôžko na Bezručovej ulici v Bratislave pred operáciou prasknutého žalúdočného vredu. Z okna nemocničnej izby som videl na Šafárikovo námestie a na Starý most, z ktorého sa valili tanky s bielym pásom…

Mal som so sebou ruský tranzistor Selga, z ktorého sme počúvali nepretržité ilegálne vysielanie rozhlasových kolegov. Zapisoval som si všetko, čo som počul a čo sa okolo nás dialo.

Boli to prazvláštne dni. Násilím prepadnutý štát sa nebránil. Jeho armáda ostala bez boja v kasárňach. Nekonali sa príbehy mediálneho hrdinstva a nesmiernej odvahy, na uliciach nebojovali civili a nedospelí šarvanci fľašami s benzínom proti obrneným vozidlám, sovietske tanky nerozstrieľali celé činžiaky ako na uliciach Budapešti na jeseň v roku 1956.

Česko-slovenská jar 1968 sa odlišovala od poľskej či maďarskej jesene 1956. Česko-slovenská obrana po útoku inváznych vojsk bola odlišná. Celkom iná, doteraz nikdy nepoznaná v dejinách. Slováci a Česi (akiste poučení aj krvavými udalosťami roku 1956) sa nebránili zbraňami. Ich vtedajší lídri odmietli ozbrojený odpor. Miliónom bezbranných obyvateľov ostali už len slová.

Vždy sme si mysleli, že slová sú slabé, bezmocné proti guľometom, tankom, raketám.

Nie je to pravda.

Udalosti po 21. auguste 1968 ukázali, že slová vhodne šírené médiami sú schopné zjednotiť milióny ľudí na účinný nenásilný odpor.

V románe Rozkoše dávnych čias (časť 1968 – Deň dlhý ako rok, 2. kapitola) píšem:

(Malý traktát o vákuu moci, o sile slov a iných politologických javoch)

Neuveriteľné. Ponajprv slová vytvorili vládu. Presnejšie, utkali ju z desiatok, stovák informácií, výziev, uznesení. Krajina v strede Európy. Uprostred noci na 21. augusta 1968 najdôležitejšie operácie uskutočnili sovietske gardové divízie, slávna Tamanská, čo obsadila centrum moci v Prahe a nadránom zatkla a odviezla v transportéroch prvého tajomníka všemocnej strany a jeho druhov. Súčasne špeciálne jednotky s agentmi tajnej služby vnikli na Pražský hrad, vediac, že starý generál nebude riskovať a vydá rozkaz neodporovať, znehybnieť v kasárňach. Nad sídlom českých kráľov krúžia ťažko naložené dopravné lietadlá a vrtuľníky jadrovej superveľmoci, pristávajú v dvojminútových intervaloch a do všetkých miest štátu vnikajú tankové zbory zo severu, z juhu, z východu (a pravdaže nie zo západu), aby ráno privítali prekvapených občanov. Počas tejto noci v krajine prestala existovať vláda a moc. Moc zákonodarná, súdna, výkonná, ako vraví starý Montesquieu.

Dejiny vojen a štátnych prevratov nezaznamenali takú situáciu. Agresor prepadol cudzí štát, nenarazil na ozbrojený odpor, a teda nemusí podnikať protiakciu. Vojenská agresia bez použitia raketového útoku, bombardovania, delostreleckej paľby, dokonca bez streľby z pechotných zbraní – ak nerátame ojedinelé psychologické zlyhania z oboch strán. (Pri takejto veľkolepej vojenskej akcii pár desiatok náhodných výstrelov a následných mŕtvych civilov vôbec nehrá rolu.) Zdalo by sa, že po masívnom útoku agresor na svitaní dosiahol svoj cieľ. Životné centrá obete sú obsadené, drôty pretrhané, telekomunikácie umlčané (nejako sa pozabudlo na primitívny vynález totalitného režimu – drôtový rozhlas), hlavné dopravné tepny zatarasené, ulice upchané, predseda vlády takisto zatknutý a vtlačený do obrneného transportéra. Vojenské lietadlo unáša oponentov-väzňov mimo územia štátu. Piatu kolónu usadenú v pancierových vozidlách agresora vezú k prezidentovi, aby sa ujali vlády nad krajinou, prevzali protektorát.

Nastalo ideálne vákuum moci, ktorého sa všetci boja. Najmä občania. Štrnásť miliónov ľudí bez vlády a moci nad sebou môže znamenať anarchiu. Vákuum moci nesmie trvať dlho. Dejiny hovoria: iba jednu-dve hodiny, aby si ľudia uvedomili, že potrebujú ochranu ozbrojeného násilia – pred ozbrojeným násilím. Inštinkt štátnosti, pud sebazáchovy. (Marx: Štát je ozbrojené násilie vládnucej triedy.)

Po hodine-dvoch, ešte doobeda, obsadený štátny rozhlas, štátna televízia, redakcie a tlačiarne. Všetky noviny mali oznámiť vyplašeným občanom radostnú zvesť, blahozvesť: Vákuum moci sa skončilo. Hľa, plesajme, máme znova vládu vecí verejných. Robotnícko-roľnícku vládu na zdolanie rozvratníkov, kontrarevolúcie. Na adjektíve nezáleží.

Lenže prvé predpoludnie nič také z médií nezaznelo. Ani naobed. Ani popoludní. Tanky, bojové vozidlá pechoty, v nich nevyspaté a hladné posádky elitných jednotiek, nadržaní dobre politicky vyškolení dôstojníci, všetci s ostrými nábojmi, stoja zatarasení medzi tisíckami ľudí na uliciach, námestiach, pod gotickými, barokovými vežami, bránami, parádnymi budovami a ministerstvami. Nemôžu sa pohnúť kvôli samým sebe. Zavadzajú si. Nikto na nich nestrieľa, ale po tankoch lezú chlapčiská, potom aj mládenci, jedni podávajú okupantom ruky, vykrikujú po rusky, iní pľujú, kričia, dievčatá zatínajú pästičky a vravia niečo celkom iné, ako sa predpokladalo vo včerajších nočných rozkazoch z východiskových postavení útoku. Stará moc bola vojenským úderom zničená. Novú moc okupantov sa nepodarilo nastoliť. Trvá vákuum moci?

Nie, nie. Akýmsi zázrakom vzniká celkom iná moc. Slová, emotívne, rýchle a nervózne vyslovené slová sa pomaly, z hodiny na hodinu stávajú mocou. Najprv slová živých ľudí na preplnených námestiach a uliciach. Slová neprestali ani po niekoľkých varovných výstreloch do vzduchu. Slová liezli ďalej, vznikali improvizovane, navliekali sa na seba ako koráliky. Alebo, ak chcete, ako mariánsky ruženec.

Vákuum moci v štrnásťmiliónovej krajine netrvalo ani pol hodiny. Od prvých slov Vyhlásenia k občanom štátu, že bratské armády vnikli na územie štátu neoprávnene, nikým nepozvané, proti vôli zákonnej vlády, a je to zločin proti medzinárodnému právu – slová v rozhlase násilím preťaté, ale potom ako zázrakom o hodinku-dve znova zazneli na iných vlnách, na iných čiarkach stupnice státisícov rádioprijímačov, zazneli v kuchyniach a v čakárňach, v rozhlase po drôte, zazneli namiesto Beatles a ďalších obľúbených spevákov. Slová o okupácii, suverenite, legalite. Predpoludním už boli slová v útoku, po celej krajine. Ofenzíva slov. Nekupovala sa iba múka a cukor a chlieb a rožky, ale aj baterky do tranzistorov. Počúvať slová sa stalo samozrejmou nutnosťou. Slová z desiatok staníc po celej krajine dvoch národov sa liali do ľudí ako do obrovského hrnca. Vytláčali vákuum, až zmizlo ako maslo na horúcom augustovom slnku.

Štrnásť miliónov ľudí od polnoci na 21. august 1968 po sedem dní nemalo fungujúcu vládu a moc nad sebou. Skutočnú moc nadobudli slová, ktoré hovorili, že to, čo registrujú oči na uliciach, nie je moc. Je to iba ilúzia, obraz, náznak, aká by moc mohla byť. Väčšina však takúto moc neuznala a nehodlala sa jej podriadiť.

Následne slová stvorili činy. Lezenie na tanky, nápisy, vlajky, uzavretie skladov, demonštrácie. Neposlušnosť.

Realita utkaná slovami dodala odvahu starému prezidentovi (agent KGB podľa Henryho Campa), aby povedal hŕstke kandidátov na robotnícko-roľnícku vládu: „To, čo mi tu navrhujete, urobiť nemôžem a nikdy neurobím. Keby som niečo také urobil, národ by ma musel vyhnať z tohto Hradu ako prašivého psa.“ Slová porodili činy. O dva dni sa v Moskve z rabov stali partneri na vyjednávanie.

Revolúcia slov vo vtedajšej krajine Čechov a Slovákov zachránila hŕstku málo skúsených (a naivných) politikov. Pôvodne politickí väzni určení na likvidáciu boli zrazu dopravení do sál Kremľa a stali sa z nich vyjednávači, vraj partneri. Po trápnych – akože – rokovaniach sa živí a slobodní vrátili z Moskvy domov. Aspoň načas si zachovali svoje kreslá. Je iróniou dejín, že hŕstku komunistov zachránili pasívnou rezistenciou milióny nekomunistov v nádeji, že budú žiť trocha slobodnejšie než doteraz. Tkanivo z neuveriteľne abstraktných pojmov, nepoužívaných pri pive či pri mariáši (suverenita, legalita, demokratizácia, okupácia, agresia), na krátky čas zmarilo plány mohutnej vojenskej agresie.

Slová prenášané tranzistormi vytvorili aj ďalší zázrak: priamu vládu občanov, samosprávu. Bez najvyšších ústavných činiteľov sa štrnásťmiliónový štát nezosypal, ekonomicky neskolaboval. Občania ho udržali v chode aj bez podpredsedov vlády, bez Ústredného výboru vládnej strany, bez ozbrojených zložiek, bez Úradného vestníka, bez zákonov v parlamente, bez oficiálnych komunikačných sietí. V mobilných rozhlasoch anonymné hlasy prenášali rozkazy ministrov, riaditeľov, príkazy, pokyny, odvolania šéfov tajnej služby, výzvy na generálny štrajk aj na dodávky z konkrétnej fabriky. Samospráva na rozhlasových vlnách.

Sedem dní po invázii do bývalého Česko-Slovenska koncom augusta 1968 – ojedinelá ukážka sily slov, moci audiomédií. V dejinách ľudstva to boli posledné dni vplyvu hovoreného a písaného slova pred blížiacou sa nadvládou vizuálnej civilizácie, pred diktatúrou piktokracie.

Či nie je rozkošou zažiť takéto dni?

úryvok, 7 – 8/2018

 

Ján Čomaj

Heslo v zápisníku: Prešov, august 68

Je 17. augusta 1968. Už na jar ma šéf stiahol z rozprávkovo krásnej práce voľného reportéra a dal ma viesť vnútropolitické oddelenie, na domácej scéne sa toho najviac deje, ukáž, čo vieš. Po dlhšom čase som si opäť našiel dva dni na cestu, aby som nezabudol svoje reportérske remeslo. Medzitým som napísal príbeh povstaleckého dôstojníka Františka Urbana, a keďže sa mi nijako nezmestil na sedem strojom písaných strán, čo vošli – s ilustráciou – na jednu novinovú stranu, ale vydalo mi to dvojnásobok, musel to hlavný sekretár Valko schváliť a nájsť čas, kedy môže venovať reportáži dve strany novín deň po dni. Bol pekný augustový podvečer, tak som kolegu pozval oproti do Umeleckej záhrady na pivo, aby si pri ňom prečítal reportáž, o ktorej je reč a ktorá sa volala Človek zo Sibíri.

Pena na pive opadla a Milan len čítal. Keď papiere položil na stôl, vraví: To je na Fučíkovu cenu. Dávam to hneď do novín. Prvé pokračovanie vyjde v utorok 21. augusta, druhé o deň neskôr.

Prvé vyšlo, ako povedal. Druhé o dvadsaťštyri rokov.

Dvadsiateho augusta ráno sme s vodičom Karolom Kukumbergom, tým, čo ho neskôr prelanárili do Pravdy a posledný viezol ich ešte živého šéfredaktora Bohuša Trávnička na Železnú studienku, kde sa potom naschvál utopil, vyrazili do Prešova.

Všetko šlo ako po masle. Popoludní som zašiel za Žažom, príslušníkom ŠtB z Malaciek, čo sa mal pohrať so sedliakom Ondrovičom z Rohožníka, keď uňho pod senom našli štyri kolesá z rebrináka zakladateľa JRD a zato ho umlátili na smrť, lebo sa nechcel priznať. Celá dedina vedela, že „krádež“ je prvoaprílový žart podnapitých miestnych výrastkov. Žažo bol momentálne veliteľom prešovských hasičov. Nebolo mu do reči, ale nakoniec sa mi priznal, že sa mal s Ondrovičom pozabávať, kým bude náčelník Nečas na obede, ten, čo je teraz veľký súdruh na akejsi škole. Prikývol som, už som bol za ním, robí kvestora na Vysokej škole výtvarných umení. Ale Ondroviča som už našiel obeseného o čelo železnej postele, vraví mi Žažo. Prečítal som mu pitevný záznam:

Dve podlhovasté podliatiny na tvári, jedna od ľavého spánku dole, druhá cez čelo, vytečené pravé oko. Na krku tenký modrý pás, typická ryha uškrteného. Na zápästiach rúk modré stopy po spútaní. Na celom chrbte od krku po sedaciu časť jednoliata podliatina od bitia. Prirodzenie a jeho okolie podliate od úderov. Na celej ploche šľapají súvislá zelená podliatina. Pod nechtami stopy po pichaní špendlíkmi. Zlomenina ľavej kľúčnej kosti a štyroch rebier. Odrazenie obličiek, v brušnej dutine krv. Roztrhnutie oboch semenníkov, jedného v dĺžke štyroch, druhého v dĺžke päť a pol centimetra…

Nemihol okom. Až po chvíli mlčania doložil: − Mal sa starý priznať.

Poopravil som ho, že nebol starý, nemal štyridsať. − Čo už, − vraví, − to je dávno. − Ja sa vám čudujem, že snoríte po takých veciach!

Podvečer som mal besedu v knižnici. Večer stretnutie u Bahurinských. Ich vyšetrovací spis a záznam zo súdneho pojednávania som prečítal už pred mesiacom, no nenahradia reč živého človeka. Aj názov reportáže som si už vymyslel: Sága rodu Bahurinských. Nenapísal som ju nikdy. Aj to sa stáva.

Tak aspoň takto si vyrovnám dlh.

Jozef Bahurinský pochádzal z Ivančinej pri Martine. S bratom Alexandrom ako mladíci vstúpili do sociálnodemokratickej strany. Alexander bol výraznejší typ, Jozef utiahnutý, a keď sa oženil, venoval sa len rodine. Alexander sa stal známym novinárom, a keď sa Slovensko ocitlo v područí nacistického Nemecka, zorganizoval ilegálnu skupinu, ktorú neskôr spojil s odbojovým hnutím Flóra. V roku 1941 ho uväznili. Jozef, ten, za ktorým som šiel, sa dostal do styku s odbojom vlastne len tým, že bránil brata, zabezpečil mu právnika aj pár svedkov, ktorí boli ochotní zľahčovať Alexandrovu účasť v odboji proti režimu. Po vypuknutí SNP sa Alexander stal povereníkom školstva a národnej osvety. Jozef zostal v úzadí. Do Povstania sa však hrnula ich dcéra Tamara. Do jari sa z nej stala priam legendárna partizánka, operujúca so svojou skupinou na Hornej Nitre. Po vojne je Alexander funkcionárom Strany práce, dedičky slovenských sociálnych demokratov, a námestníkom povereníka pôšt. Jozef pracuje na úrade vojnových poškodencov. Tamara sa v horách zoznámi s profesorom Ernestom Ottom. A tragédia sa môže začať.

Otto pochádzal zo Slaskej, dedinky pod Kremnicou. Maturoval v Kláštore pod Znievom, bol poslucháčom filozofie na Karlovej univerzite, keď ju Nemci zavreli, promoval v Bratislave. V Prahe sa pridal k ľavicovému študentskému hnutiu, v Bratislave nadviazal styky s odbojom, a keď bol profesorom na gymnáziu v Kremnici, ktosi to vyňuchal. Prehadzovali ho zo školy na školu – učil v Trstenej, Kláštore pod Znievom a Ružomberku, nikde dlhšie ako rok. V apríli 1943 ho Ústredie štátnej bezpečnosti zatklo, no vo februári 1944 sa mu pri prevoze z Justičného paláca podarilo ujsť. Dostal sa k partizánom na Vtáčnik. Tu sa zoznámil s Tamarou. Jedného večera sa poškriepil s politrukom. Nesúhlasil s heslom, ktoré politruk večne opakoval, vraj: Kto nie je s nami, je proti nám! Vysvetľoval mu, že to je heslo nacistov, že ľudstvo by socializmom nič nezískalo, ak by to malo platiť aj v povojnových časoch. Politruka nepresvedčil, akurát si ho komunisti zapísali ako špekulanta.

Po vojne nastúpil na povereníctvo školstva k Novomeskému a stali sa z nich priatelia. So šéfom ho aj zavreli, odsúdili za buržoázny nacionalizmus (ešte pred hlavným procesom s Husákom a spol.) na dvadsať rokov, odsedel desať. Začal pôsobiť ako vychovávateľ v Novákoch. Prichádzali mu výhražné listy, aby sa neopovážil hovoriť o svojom zatknutí. Listy nosil na bezpečnosť. Každé ráno behával pár kilometrov lesnou cestou popri potoku, aby nabral kondíciu, o ktorú prišiel v base. Tam ho 22. mája 1962 našli utopeného vo vode po členky.

Tamaru zatkli v roku 1950 takisto. Za spoluprácu s manželom pri podkopávaní republiky. Nehoráznosť, opakuje potichu pán Bahurinský. Za republiku bojovala! A vraj podkopávanie! V base prišla o rozum, ale psychiatra jej odmietli. Nakoniec tam umrela na zápal pľúc.

Pán Bahurinský nám to všetko rozprával s thákurovským stoicizmom, akoby si ľudský duch práve počas strácania zachovával moc získavať aj s úrokmi to, čo stratil. Ich život už nik nevráti, povedal s povzdychom. A zrazu akoby doňho vošiel čert, zvýšil hlas: − A ani klavír nám nik nevrátil!

Nepochopil som. Všimol si to a vzrušene mi príbeh rozpovedal. Po roku 1964, keď oboch mladých v plnom rozsahu rehabilitovali, museli úrady vrátiť aj ich prepadnutý majetok. Rodičia oň nemali záujem. Bežné zariadenie do dvoch izieb, zničené dlhým skladovaním. Chýbal však klavír, Tamarina láska. Bahurinský oň požiadal, chcel späť jednu z mála pamiatok na Tamaru!

− Štyri roky to žiadam, − zvýšil starý pán znova hlas, − a nikým to ani nepohne! Kúpili sme ho Tamarke, keď bola dievčatkom, koncertné krídlo, česká výroba, anglická mechanika! A stále je u jedného z tých gaunerov! − rozkričal sa. – Tvrdí, že ho riadne kúpil na dražbe! Neverím mu. A keď ho aj zaplatil – koľko asi tak zaplatil?! Tie peniaze mu rád vrátim!

Na stene zväčšenina Tamarinej fotografie v hlbokom ráme, kučery poniže pliec, podlhovastá tvár pekného a inteligentného dievčaťa s úsmevom nad tým, ako sa otec jednostaj vracia ku klavíru.

Vodič Karol, ktorý sedel za chrbtom manželov Bahurinských, už krútil hlavou. Vtom sa hlasno ozvala pani:

− Pán redaktor, máte pas? Ak máte, ujdite! Tu sa niečo zlé stane!

− Mám, pani Bahurinská. Prečo utekať? Tu sme doma.

− Zlikvidujú vás! Ja to viem.

Tamara sa na nás dívala zo starého rámu s nemenným úsmevom. Pomaly sa blížila noc, bolo už desať, možno pol jedenástej, a starý pán znova o klavíri a pani Bahurinská znova o pase a vraj sa tu niečo hrozné stane.

Medzitým si k nám prisadol ich syn, inžinier, námestník v ktoromsi prešovskom podniku. Prišiel pozdraviť návštevu s ospravedlnením, že nemohol skôr. Starý pán mu skočil do reči, s tým klavírom musíš niečo robiť, ja už nevládzem, takto to nemôže zostať, a išiel do kúta, tu musí ten klavír stáť, rozkričal sa. A keď pani Bahurinská mi opäť pripomenula, že treba ujsť, Karol, ktorý sedel za nimi, už si poklepal po čele.

Syn nás odprevadil po hotel. Ledva sa s nami rozlúčil, vrhol sa ku mne spolužiak z fakulty Juro Furdík, už docent prešovskej filozofickej fakulty. Karol si išiel pospať, zajtra nás čaká cesta späť, a my s Jurajom sme zbehli do vinárne.

Ráno o šiestej nám ktosi trepe na dvere. Karol, lepšie vyspatý, bol skôr na nohách. Do izby sa vrútil inžinier Bahurinský.

− Vstávajte, obsadili nás! Všade plno Rusov!…

Karol sa už neudržal a zašomral: − Vravel som ti, že sa pomiatli…

Poznámka zanikla v hukote, ktorý sa vovalil, keď som otvoril okno. Podo mnou rachotili tanky.

Obliekli sme sa v okamihu. Kým Karol išiel k autu, ja som vbehol do hotelovej kuchyne a kúpil kilo šunky, peceň chleba a tri fľaše minerálky – človek nikdy nevie. Pred hotelom nás požiadal o zvezenie neznámy muž. Vzali sme ho. O chvíľu staršia pani, bola na návšteve u dcéry a bojí sa o manžela, chce ísť za ním… Presvedčili sme ju, že bude najmúdrejšie, ak zostane u nej, manžel sa hádam o seba postará, my nevieme, do čoho ideme. Nakoniec nám dala za pravdu.

Cesty plné vojska, tankov, nákladných áut a ťahačov ťažkých zbraní. Karol mi káže vytiahnuť automapu a nájsť najbližšiu odbočku, ktorá by nás vyviedla na západ mimo hlavných ciest. V aute nemáme rádio, v tých časoch to ešte nebola samozrejmosť, zastavujeme sa v Mníšku nad Hnilcom v krčme plnej ľudí, počúvajú rozhlas a hrešia, počúvame a hrešíme s nimi. Na juhu sa vyhneme Rimavskej Sobote, lebo už ďaleko pred ňou bola záľaha vojsk, cez Kalinovo ideme na Málinec, Cinobaňu, potom Očová, Zolná, Sliač – tu niet bočnej cesty, musíme cez Zvolen. Pred Hronskou Dúbravou nám tanky uhýbajú, aby sme mohli prejsť, iba jeden blázon robí myšičky, z frajeriny dokonca obracia vežu s kanónom, až sa v jednej zákrute za Budčou napichne do strmého svahu. Rehoceme sa a rýchlo ho predbiehame. Na širokej ceste pri hlinikárni v Žiari nad Hronom učiteľka s deťmi maľuje vápnom na cestu: DOMOJ!, v azbuke, pravdaže. Pred Nitrou sa zakopávajú Maďari, akoby na nich niekto strieľal. Rozrýpali vinice, kam dovidíme.

úryvok, 7 -8/2018

 

Michal Valent

Semmelweis zahamoval tragédie

 

Keď vyslovím slová horúčka šestonedieľok, akoby som vyriekol kliatbu, veď hroznejšia akútna choroba asi ani neexistuje… Nie je nič dojímavejšie ako smrť ženy, ktorá práve dala život dieťaťu, nič trúchlivejšie ako opustené bezmocné novorodeniatko, navždy zbavené nežnej opatery a láskania, ktoré sú preň také dôležité – taká katastrofa musí zasiahnuť aj to najtvrdšie srdce. Svojím spôsobom je to znesvätenie.

Takto hlboko uvažoval Charles Delucena Meigs, profesor pôrodníctva, ženských a detských chorôb na Jeffersonovej lekárskej fakulte v roku 1851.

Zahamovať tieto tragédie sa podarilo inému jemnocitnému, ale v presvedčení neoblomnému človeku – Ignácovi Filipovi Semmelweisovi.

Ignác Semmelweis sa narodil 1. júla 1818 ako piate dieťa obchodníka žijúceho v „slobodnom kráľovskom meste Budíne“. Rodičia pochádzali z Burgenlandu v Rakúsku. Mladý I. F. Semmelweis sa roku 1837 ako devätnásťročný zapísal na Viedenskú univerzitu na právo. Možno náhodou si raz vypočul prednášku z anatómie, ktorá ho tak zaujala, že prestúpil na lekársku fakultu. Po prvom ročníku LF prešiel na univerzitu v Pešti. Po dvoch rokoch sa vrátil do Viedne, dokončil štúdium medicíny a získal diplom.

Roku 1844 splnil všetky požiadavky, napísal aj dizertačnú prácu Tractatus de vita plantarum. Do patologického ústavu ani na internú kliniku ho neprijali. Preto svoju pozornosť upriamil na pôrodníctvo.

Uprostred 19. storočia pôrodníctvo nezaujímalo v hierarchii európskej medicíny významné miesto. Pôrodníctvo sa už prednášalo na všetkých univerzitách, patrilo medzi voliteľné predmety. Prevažnú väčšinu pôrodov odvádzali pôrodné baby. Najmä pôrody mimo nemocnice. Môžeme sa domnievať, že Dr. Semmelweis sa k málo vyhľadávanému pôrodníctvu rozhodol zo strachu z ďalšieho odmietnutia prijať ho do zamestnania.

Jozef II., aby splnil sen svojej matky Márie Terézie, založil univerzitu a roku 1784 otvoril vo Viedni Allgemeines Krankenhaus – Všeobecnú nemocnicu. Nachádzalo sa tam najväčšie pôrodnícke oddelenie na svete.

Za vedúceho oddelenia ustanovili mladého 33-ročného doktora Johanna Lukasa Boëra. Absolvoval študijné pobyty v Anglicku a Francúzsku. Lekárom nariadil, aby na najmenšiu možnú mieru obmedzili vyšetrovanie rodičiek. Mŕtve telá rodičiek, ktoré umreli na horúčku šestonedieľok, odmietal poskytovať na výučbu (na vyšetrovanie medikom). Praktické cvičenia poslucháči absolvovali na fantóme. Pred jeho odchodom do penzie bola úmrtnosť rodičiek 0,84 %.

Roku 1823 oddelenie prevzal profesor Johann Klein a všetko sa zmenilo. Nariadil, že študenti sa budú interné vyšetrovacie metódy učiť na mŕtvych telách. Netrval na nariadeniach svojho predchodcu. Úmrtnosť stúpla na 7,45 % , pretrvávala až do jeho odchodu z oddelenia.

Druhé pôrodnícke oddelenie otvorili roku 1834. Od roku 1839 sa venovalo len výučbe pôrodných báb. Úmrtnosť dosahovala len tretinu v porovnaní s I. oddelením, kde praktizovali poslucháči medicíny a lekári. Vedenie nemocnice tieto skutočnosti nijako nebralo na vedomie. Profesor Klein stále uznával „epidemické vplyvy“ (genius epidemicus), zvláštny druh epidémie, proti ktorej sú bezmocní a za jej šírenie nikoho nemožno brať na zodpovednosť. Tento muž bol stelesnením typu profesora „odchovaného v zvieracej kazajke, s tmavými okuliarmi na očiach a vatou v ušiach“.

Mladý Semmelweis požiadal o miesto asistenta na pôrodníckom oddelení. Spĺňal podmienky, mal už diplom pôrodníka. Dňom 1. júla 1846 nastúpil na miesto asistenta.

V dvojročnom období prípravy na asistentúru nezaháľal. Mal voľný prístup do kliniky. Významný profesor patologickej anatómie na Viedenskej univerzite Karel Rokytanský (Čech) mu umožňoval účasť na pitvách žien, ktoré „odišli do večnosti“ pre gynekologické ochorenia.

Dr. Semmelweis použil metódy veľkého profesora, ako si predsavzal, a našiel správnu odpoveď. Zistil príčiny vysokého výskytu horúčky šestonedieľok (febris puerperalis) a umierania rodičiek a novorodeniat.

Keď sa Ignác konečne dostal na pôrodnícke oddelenie, bol už skúseným patológom. Plánoval cestu do uznávanej dublinskej pôrodnice. Vedel, že niečo nové sa môže naučiť len za múrmi Všeobecnej nemocnice. Cesta sa nerealizovala.

Profesor Klein nemal dôvod pochybovať o svojom dvadsaťosemročnom asistentovi. Pôsobil ako dobromyseľný a príjemný mladý muž. V tom čase nebolo ani stopy po jeho neskorších nepríjemných črtách správania.

Dr. Semmelweis nebol jediný z mladých lekárov, ktorí si pripúšťali znepokojujúcu myšlienku, že lekár sám prispieva k ničeniu životov jednotlivcov a celých rodín. Hľadal spôsob, aby tento „masaker“ na rodičkách ukončil. Veril, že on ho objaví!

Každé ráno pred začiatkom pracovného času na pôrodníckom oddelení prichádzal na prosektúru a skúmal mŕtve telá. Materiálu na štúdium puerperálnej sepsy bolo viac ako dosť. V niektorých mesiacoch umieralo viac ako 30 % rodičiek.

Pokiaľ išlo o horúčku šestonedieľok, bol presvedčený, že musí existovať nejaká široko pôsobiaca látka, ktorá je prítomná vo všetkých prípadoch, ktoré tak neúnavne pitval. Na I. oddelení exitovalo 459 žien. Pritom nezarátavali tie, čo boli preložené na iné oddelenia. Na II. oddelení za ten istý čas odišlo na večnosť len 105 matiek.

Dr. Semmelweis a vyšetrovacie komisie upozornili na vysoký počet vyšetrení, ktoré u rodičiek robili poslucháči medicíny a lekári. Situáciu riešili znížením počtu študentov, najmä zahraničných. Počty nebohých žien sa podstatne neznížili. Pripúšťali, že úmrtnosť rodičiek súvisí s počtom vyšetrení poslucháčmi.

Dr. Semmelweis zavádzal rôzne drobné zmeny vo vedení pôrodu, aby zmiernil ničivé následky pretrvávajúcej choroby. Opatrenia boli neúčinné a viedli k napätiu medzi vedením ústavu a mladým lekárom. To sa odrazilo aj na jeho zdravotnom stave.

Nové svetlo do sledovania vážnej situácie vniesla smrť profesora Kolletschku, jeho priateľa, pracovníka prosektúry. Veľmi sa ho dotkla. Pri pitve ho na ruke poranil medik. Nastala uňho nákaza ako u ženy s febris puerperalis.

úryvok, 6/2018

 

Ondrej Sliacky

O zošľachťovaní detskej dušičky

Pred 90 rokmi začal v Matici slovenskej vychádzať najobľúbenejší časopis slovenských detí

 

Časopis Včelka (1925 – 1927) bol prvým pokusom obnovenej Matice slovenskej skvalitniť takú strategickú slovesnú disciplínu, akou je literatúra pre deti a mládež. Po dvojročnom „testovaní“, ktoré potvrdilo oprávnenosť tohto rozhodnutia, začalo v Matici slovenskej vychádzať Slniečko. „Milí čitatelia! Po dvoch ročníkoch Včelky,“ konštatuje sa v jeho prvom čísle, „prichodíme k vám v novej obálke, vo väčšom formáte, a preto s novým názvom. Myslíme, že tak, ako ste radi mali Včelku, obľúbite si i Slniečko.“1

Prvým redaktorom Slniečka sa stal Rudolf Klačko (1892 – 1975). Kvalifikovaný stredoškolský profesor a vynikajúci prekladateľ klasickej ruskej literatúry bol stúpencom umeleckovýchovnej koncepcie detskej literatúry. Jeho enormná vyťaženosť v matičných štruktúrach však spôsobila, že po prvom ročníku sa spoluredaktorom Slniečka stal Jozef Cíger Hronský (1896 – 1960). Rozhodnutie Matice slovenskej zaangažovať na tvorbe Slniečka Hronského (v 3. ročníku je už jeho šéfredaktorom) sa ukázalo v mnohých ohľadoch prezieravé. Hronský, vzdelaním pedagóg, sa už v tomto čase začal zaujímať o literatúru pre deti, pričom každou novou knižkou svoj záujem dokladal umeleckou presvedčivosťou. Navyše ako jeden z prvých povojnových slovenských spisovateľov pre dospelých nevnímal literatúru pre deti ako marginálnu literárnu disciplínu, ale ako integrálnu a suverénnu súčasť národného literárneho organizmu. V tomto zmysle Slniečko nemalo byť tradičným školským časopisom. Bývalý učiteľ J. C. Hronský si učiteľov vážil, zdôrazňoval ich nezastupiteľnosť pri utváraní národnej vzdelanosti, no súčasne dôsledne dbal na to, aby sa Slniečko nedostalo pod ich gesciu. Slovenské elementárne školy, evanjelické i katolícke, mali Slniečko odoberať, rozširovať ho, no nie koncepčne ovplyvňovať. Celá štruktúra Slniečka − jeho obsah, rozmanitá žánrová skladba − vychádzala preto zo záujmu detí, z ich prirodzenosti, psychickej predurčenosti, nie zo záujmu učiteľov. Samozrejme, aj Hronský vychováva. Nie však tak, aby mentoroval, a už vôbec nie, aby ideologizoval. V tejto súvislosti je nevyhnutné zdôrazniť, že v Slniečku počas Hronského redakčného pôsobenia (1928/29 až do začiatku roku 1941, keď ho nahradil Koloman Geraldini) nie je ani raz publikovaný text, ktorý by bol adoráciou ľudáckeho nacionalizmu či nemeckého nacionalistického socializmu.

Zárukou takejto koncepcie bol Hronskému široký káder spolupracovníkov, ktorý tvorili tak predstavitelia staršej, ako i mladšej autorskej generácie vyznávajúci tie isté národno-kresťanské hodnoty, aké vyznával on sám. Z tých prvých sa najmä v začiatkoch Slniečka objavujú autori veršov Sidónia Sakalová a P. P. Zgúth-Vrbický, no predovšetkým talentovaná poetka Ľudmila Podjavorinská. Jej pozícia v Slniečku je dominantná už aj preto, že jej tvorivý koncept v plnej miere ovplyvnil Hronského chápanie detskej literatúry. „Opakujem: poďme k deťom! Podajme im z našej radosti, z nášho šťastia a slobody aspoň iskierky, ktorou zapálime detské dušičky k najčistejšej radosti,“ vysvetľuje svoj program detskej literatúry ešte v roku 1919. „Veď čo je bylinke úslnie, to je detskej duši radosť. Ňou rastie, zveľaďuje sa a zošľachťuje. A zošľachťovať detskú dušičku je najkrajší skutok, aký môžeme vykonať“ (Podjavorinská 1919, s. 4). Popri autoroch staršej, predvojnovej generácie Hronský poskytuje publikačný priestor i mladším autorom – Dominikovi Štubňovi-Zámostskému a Márii Rázusovej-Martákovej. Najmä zásluhou Rázusovej sa poézia Slniečka, dovtedy viac-menej epická, rozširuje o nový rozmer, lyrický. Medzi prozaickými autormi dominantným zjavom je sám Hronský. Jeho beletristika bola tvárou Slniečka počas celého medzivojnového obdobia. Dokonca až natoľko, že nie je zveličením hovoriť o Hronského Slniečku. Zo žánrového hľadiska doménou jeho tvorby vystužujúcou Slniečko počas jeho matičnej existencie je povesť a rozprávka. Hronský pritom nebol klasickým zberateľom ľudovej slovesnosti. Ak sa aj náhodou stretol s ľudovým zdrojom, ako bol napríklad známy rozprávač Jozef Rusnák-Bronda z Heľpy, na rozdiel od etnológov nesnažil sa o autentický záznam počutého. Viac než o doslovný zápis šlo mu o motivickú a sujetovú inšpiráciu, ktorá vo finálnom spracovaní (Brondove rozprávky, 1932) už nebola reprodukčným záznamom, ale autorským tvorivým činom. „Závidel som ujcovi, ako vie rozprávať,“ píše Hronský v úvode Brondových rozprávok, prezrádzajúc svoju tvorivú metódu. „Ani raz som ho neprerušil, i keď mi rozprával rozprávky, čo už dávno poznám. A neviem, čo by mi povedal na tieto, ako som ich napísal, či by si ozaj každú z nich poznal.“2 A neplatí to len v tomto prípade. Podobným spôsobom Hronský postupoval aj v ďalších „podaniach“ rozprávok, resp. povestí, takže, objektívne vzaté, Hronský na stránkach Slniečka utvára autorský variant folklórnej rozprávky a povesti. I to je potom dôkazom, že sa Slniečko pod jeho vedením stáva časopisom, ktorý má vyššie ambície, než len byť školskou čítankou. Hronskému šlo o časopis, ktorý zaujme deti svojou beletristikou, avšak nie prevzatou z knižných vydaní. Počas celej existencie Hronského Slniečka, ale aj v jeho obnovenej fáze po roku 1969, budú redakcie publikovať texty, ktoré dostanú knižnú podobu až po svojej časopiseckej prezentácii. V pravom zmysle slova Hronský chápe Slniečko ako tvorivú dielňu, objavujúcu nových autorov a produkujúcu žánre, ktoré vytvoria základný fond detského čítania. V laickej verejnosti prežíva mýtus, že sám do tohto fondu prispel tromi čítaniami na pokračovanie, ktoré vzápätí vyšli knižne pod názvom Smelý Zajko (1930), Smelý Zajko v Afrike (1931) a Budkáčik a Dubkáčik (1932). Skutočnosťou je, že na začiatku tridsiatych rokov výtvarný redaktor Jaroslav Vodrážka uverejnil v Slniečku „kreslenú rozprávku“, ktorá medzi deťmi vzbudila pozornosť. Ich záujem o dobrodružno-humorné obrázky vzápätí podnietil J. C. Hronského prepísať ich do knižnej podoby. Ohlas, ktorý medzi deťmi vyvolali jeho tri animované rozprávky, spočíva podľa Jána Kopála a Zlatka Klátika v tom, že Hronský „nepoľudšťuje dôsledne svojho zvieracieho hrdinu, ale ponecháva mu niektoré príznačné zvieracie atribúty“ (Klátik 1971, s. 131),3 čím dosahuje humorný efekt. Znásobuje ho navyše tým, že poľudštené „zvieracie postavy sa vyznačujú niečím, čo je typické predovšetkým pre dieťa. Je to neposednosť, hravosť, veselosť, kontrastnosť a naivita myslenia i konania“ (Kopál 1970, s. 60).4 Na podobnej báze Hronský vytvoril v Slniečku aj animovanú rozprávku Tri múdre kozliatka (roč. 10, 1936/37, č. 5 – 10), ktorú roku 1940 s obrázkami Jaroslava Vodrážku publikoval v knižnej podobe. V porovnaní s predchádzajúcimi tromi rozprávkovými knižkami bolo z hľadiska vývinu animovanej rozprávky zvieracie putovanie do Ameriky, napísané nepochybne pod vplyvom jeho cesty ku krajanom do Spojených štátov amerických, už len zopakovaním predchádzajúcich postupov.

úryvok, 6/2018

 

Ján Švantner

NÁVRATY K BAUDELAIROVI

alebo ČISTÝ ŠTÍT POÉZIE

 

V tomto komentári k básni Zatratené ženy netreba hľadať vyčerpávajúcu interpretáciu, ktorá by vychádzala z analýzy textu a jeho vrstiev vytvárajúcich významovú jednotu diela. Uskutočnenie takého zámeru sťažuje v tomto prípade fakt, že ide o preklad básne − o preklad s neskrývanými ambíciami básnického ekvivalentu, čiže o špecifický prenos originálneho básnického kódu do iného jazyka, v ktorom sa otvára reálny priestor pre súbežný obraz baudelairovského sveta, resp. jednej z nespočetných častí jeho jedinečnej duchovnej stavby, ktorú básnik vytvoril v troch kontinuitných podobách a ktorú poznáme pod názvom Kvety zla (1857, 1861, 1868). Je to skôr menšie poodhalenie, resp. pripomenutie niektorých základných aspektov vzniku a vývinu modernej poézie na báze Kvetov zla, v ktorých je ukrytý základný umelecký a ideový pôdorys modernity s presahom do 20. storočia a našej súčasnosti.

Aj keď analýza a interpretácia by zaiste boli prínosným pokusom zmocniť sa univerza len zdanlivo vzdialeného, keďže Baudelairov básnický text skrýva celý rad impulzov na skúmanie a poznávanie nielen autorovej poetiky a jeho iniciátorskej úlohy vo vývine francúzskej a európskej modernej poézie, ale i jeho zložito utváraného a štruktúrovaného obrazu sveta, presahujúceho básnikov subjektívny obzor, v tejto básni, ktorej preklad je ďalším regeneračným návratom k jej autorovi, môžeme vidieť autentickú príležitosť na prienik do nášho vlastného vedomia, do vlastného vzťahu k svetu a poézii ako tvorbe, ktorou sa ľudská civilizácia bránila a azda ešte vždy bráni pred zhubnými silami v človeku i mimo neho. Básnickým impulzom nazývam silu, ktorá odkrýva a zároveň vyslovuje pravdu o nás, o našom svete, hlboko poznačenom eróziou klasických hodnôt a základných ľudských predpokladov tieto hodnoty prijímať a rozvíjať.

Ak som použil pojem klasické hodnoty, čo je všeobecný výraz na označenie ustáleného, sociálne a kultúrne stabilného sveta s odkazom na bohatú tradíciu európskej kultúry, vyrastajúcej z dejinného podložia antiky a kresťanstva, mal som na mysli široký a členitý pôdorys, na ktorom sa dvíhala jedinečná a nezameniteľná stavba európskej civilizácie, zložená z množstva rovnako jedinečných a nezameniteľných národných celkov s vlastnou historickou a kultúrnou identitou. A je to i pojem postojový, čo znamená, že sféra, ktorej sa dotýka, musí byť napĺňaná takpovediac bez ustania tvorivým osobným vkladom jednotlivcov i celých generácií. Ale nemusíme použiť ani špeciálnu lupu, povedané obrazne, aby sme zistili, že skúsenosti z historického vývinu Európy nezodpovedajú ideálnemu, ba často ani optimálnemu obrazu stabilného sveta, v ktorom by sa náležitým spôsobom a v dostatočnej miere odzrkadľovala prítomnosť tvorivých činov, ale hovoria, naopak, o tom, že dejinný pohyb klasických hodnôt bol plný protirečení a zlomov, z ktorých sa vynáral čoraz užší, čoraz zovretejší priestor pre harmonický rozvoj kultúry v duchu klasických hodnôt, ktorých základom ešte vždy a napriek všetkému zostáva túžba po slobode, spravodlivosti a pravde.

Akokoľvek vzdialenou sa môže zdať táto predstava od fenoménu Baudelaire, od básnika, ktorý na sklonku francúzskeho romantizmu a v tieni veľkých romantikov účinným spôsobom zasiahol poéziu v jej najvnútornejšom jadre, keď odhalil subjektívne rozpätie i napätie básnickej tvorby, ešte vždy je viditeľné a uchopiteľné jeho spojenie s podstatou ľudského civilizačného úsilia udržať celistvosť človeka ako mysliacej bytosti, ktorá sa musí orientovať v rozporoch sveta na rázcestí, kde starý breh zaniká a druhý sa vynára ako mihotavá chiméra, ako odlesk falošného svetla, v nepravidelných intervaloch potláčaného desivou tmou, za ktorou je už iba samota a odcudzenie. Tento stav ľudskej skutočnosti trvá dodnes, a hoci je náš svet obklopený a prekrytý najrozličnejšími panelmi politickej a informačnej stratégie, môžeme si byť istí, že moderný človek, ktorého vznik a existenciu v komplexnej podobe plasticky zachytil a s klasickou dokonalosťou vyjadril práve Charles Baudelaire, má pokračovateľa v dnešnej technokraticky sploštenej spoločnosti so syndrómom postmoderného primitivizmu.

Obraz moderného človeka sa zrodil z romantickej krízy, ktorá má viac ideových vrstiev a období a je podobná ponornej rieke v zjavnej i skrytej podobe. V súčasnosti, nazdávam sa, je v hlbokom podzemí. Spoločným menovateľom romantickej krízy je subjektivita spojená s odporom proti racionálnemu prístupu k svetu a jeho ustálenému, vopred určenému poriadku. Rozpor medzi romantickým úsilím, často nazývaným aj vzburou, a klasickou hodnotou je zrejmý, no na dne pôvodnej romantickej vidiny vždy blčal oheň humanizmu, bez ktorého je každá hodnota prázdna. Pod náporom vzbury, odporu a nostalgie zrodil sa romantický životný pocit, známy ako mal du siècle (svetabôľ), ktorý mal rozvetvené pokračovanie aj v modernej poézii a v Kvetoch zla je virtuózne prepracovaný vo svetle krásy, prameniacej zo zla ako všadeprítomného atribútu moderného sveta. Romantizmus teda neznamenal úpadok, ale hľadanie a objavovanie nových citových fondov človeka, ktorý sa chcel striasť už nefunkčných starých foriem vnímania a zobrazovania skutočnosti, čo v ňom prebudilo najmä silu obrazotvornosti a silu dovtedy neznámeho subjektívneho sveta.

Zásadný prelom v nazeraní na umenie možno vidieť v romantickom odklone od klasicistického napodobňovania (mimézis), v ktorom ľudské dielo kopírovalo prírodu, a v dôraze na subjekt, totiž na autora, ktorý sa tak stal tvorcom, malou analógiou Stvoriteľa. Miméza sa tak zmenila na poiézis, na tvorbu. (To však neznamená, pripomínam pod čiarou, že literatúra predošlých epoch nebola založená na ľudskej tvorivosti. Zmenil sa však autorský vzťah k zobrazovanej skutočnosti a literárne dielo samo sa stalo skutočnosťou sui generis.) Táto zmena mala ďalekosiahle následky v noetike a poetike básnickej tvorby a možno ju porovnať s objavom nového kontinentu. Tento proces, ktorý by sme v romantickom duchu mohli nazvať aj prerodom, bol však zložitejší a zdĺhavejší, čo nie je možné usúdiť z jednoduchej konštatácie. Spoločenský čas, ktorý bol rýchlejší ako romantická kontemplácia, síce strhával z človeka staré okovy, ale bezohľadne mu prinášal okovy nové. Mali takmer zázračnú schopnosť stať sa neviditeľnými, čo im zaručovalo dlhú životnosť. Sloboda ako hlavná devíza, ktorú symbolizoval pád Bastily, nadobudla ambivalentný charakter a tisíc tvárí. A preto nové spoločenské usporiadanie, ktoré našlo svoj prvý politický a právny výraz v Deklarácii práv človeka a občana (august 1789), potrebovalo jej dobroprajnú masku, ako sa trefne vyjadril Baudelaire v jednej zo štúdií o americkom básnikovi Edgarovi Poeovi. Jej ďalšou vlastnosťou, ktorou sa vyznačuje dodnes, bola jej nerovnomerná prítomnosť v ľudskom spoločenstve. Jej miera bola odvodená, ak ju, pravdaže, nechápeme v absolútnom zmysle, z majetkového potenciálu jednotlivca, hoci vo všeobecnej a deklaratívnej podobe patrila všetkým rovnou mierou. Ale rodiacu sa modernú poéziu väčšmi ako miera zaujímal rozsah slobody, to znamená otázka, kde sú jej hranice. Túžba dosiahnuť absolútno, taká príznačná pre romantizmus i modernú poéziu, vychádzala pôvodne z túžby objaviť absolútnu slobodu. Premenlivá predstava o absolútnej slobode narážala na objektívne daný rozpor medzi individuálnou slobodou a sociálnou a politickou realitou. A práve v tom bode sa odkrýva etický rozmer modernej básnickej tvorby. Z tohto aspektu sa moderná báseň stala autentickým svedectvom o človeku, ktorý chce nájsť seba samého ako slobodná bytosť a zároveň zostať v ľudskom vzťahu k spoločenstvu ľudí, ktorí by pre neho neboli iba izolované subjekty s vlastnými záujmami. Z tohto neriešiteľného položenia sa vyvinula veľká téma pre celé 19. i 20. storočie a vinie sa od Huga cez Balzaca a Flauberta až k Rollandovi, Romainsovi, Saint-Exupérymu a Camusovi. Rovnako v poézii ju nájdeme v najrozličnejších ideových a výrazových podobách a v rozličnej intenzite, ale vždy s pečaťou autentickej autorskej zaujatosti. Môžeme ju identifikovať v dielach kresťansky orientovaných autorov, napr. F. Jammesa a Ch. Péguyho, ale i v poézii P. Éluarda a L. Aragona, teda autorov z druhého svetonázorového brehu. Etický aspekt je nespochybniteľne prítomný aj v Kvetoch zla, o čom svedčí i báseň Zatratené ženy. Ak si do dôsledkov uvedomíme tento fakt, musíme odmietnuť pretrvávajúcu tézu o dekadentnosti modernej poézie, ktorá sa vinie od Baudelaira cez symbolizmus a avantgardu až hlboko do básnického 20. storočia.

Báseň Zatratené ženy s podtitulom Delfína a Ippolita bola v prvom vydaní Kvetov zla (1857) zaradená do rovnomennej časti pod rímskou číslicou LXXXI. Za ňou v tomto vydaní nasleduje iná báseň s rovnakým názvom. Prvá báseň Zatratené ženy, ktorej slovenský preklad je uvedený na stránkach tohto časopisu, bola na základe súdneho rozhodnutia v roku 1857 z Kvetov zla vyčiarknutá a zakázaná. Toto rozhodnutie sa vzťahovalo i na ďalších päť básní: Lesbos, Lethé, Tej, ktorá je priveľmi veselá, Šperky a Premeny upíra. Súdny výrok o zákaze týchto básní zrušil kasačný súd až roku 1949. (Podrobnejšie informácie sú uvedené vo vydaní Ch. Baudelaire, Kvety zla, Slovenský spisovateľ 1993.)

V čase, keď Baudelaire postupne vnikal do umeleckého diania najmä ako výtvarný kritik a prekladateľ, mala literatúra vysoký spoločenský kredit a literárna tvorba bola predmetom každodenného záujmu predovšetkým v mestách. Táto tradícia mala korene v starej monarchii, keď sa literatúra tešila neobyčajnej priazni na kráľovskom dvore, kde najmä v období Ľudovíta XIV. mali niektorí autori výnimočné postavenie. Historik a esejista Alexis de Tocqueville nazval Francúzsko najliterárnejšou krajinou v Európe. Napriek tomu bola Baudelairova skúsenosť trpká a zároveň príznačná. V časopise L’Artiste vyšli v decembri 1846 dve Baudelairove básne s oznamom o pripravovanom vydaní jeho básnickej zbierky pod názvom Predpeklie, neskôr zmenenom na Kvety zla. Ale muselo prejsť niekoľko rokov, kým Baudelaire našiel pre svoj rukopis vhodného a ochotného vydavateľa, ktorým sa stal Auguste Poulet-Malassis, syn tlačiara z Alençonu a človek s dušou a vkusom, ako ho charakterizoval jeden z Baudelairových životopiscov. Aktívnou zložkou literatúry bola v tom čase i kritika a jej vplyv sa prejavoval najmä v hierarchizácii autorov a diel, hoci jej pripravenosť mala svoje obmedzenia i trhliny, čo nakoniec potvrdzuje problematická akceptácia Kvetov zla. Baudelaire nebol spokojný s vtedajšou literárnou produkciou ani s dielami svojich bezprostredných predchodcov. Vyjadroval sa kriticky o básnickej tvorbe a hľadal východisko. Zdalo sa mu, že prišiel mladý do starého sveta, v ktorom je už všetko povedané, všetko napísané. Napriek tomu si vytvoril koherentný postoj k životnej realite, ktorou bol obklopený, a bol to postoj i pohľad bez ilúzií. Baudelaire presne a prenikavo nahmatával príčiny i podstatu spoločenského zla, aj keď ho videl iba cez subjektívnu prizmu osihoteného jednotlivca. Svedčia o tom najmä básnikove intímne denníky Strely a Moje srdce vyzlečené donaha. Baudelaire v nich s trpkosťou pomenúva skutočnú hybnú silu spoločnosti, v ktorej vládne kapitál. Zároveň vidí pokorenie, znehodnotenie sŕdc, čo je výsledok všeobecnej animality, ktorou je človek zasiahnutý. Pre neho tento stav znamenal predovšetkým potupenie krásy a zneváženie ideálov. Predčasná žravosť, čo sú básnikove vlastné slová, ženie ľudí vpred. Dvanásťročný syn, píše Baudelaire, neujde od rodiny preto, aby vykonal hrdinské činy, ani preto, aby oslobodil krásu uväznenú vo veži… ale preto, aby založil obchod, aby zbohatol a bol konkurentom svojmu hanebnému oteckovi… Básnik odmieta pseudomorálku meštiaka, ktorý za fasádou legitimity pestuje bezúhonné hanebnosti. A to je pre neho hraničná čiara, ktorú nemôže prekročiť, ak nechce stratiť, ako sa dnes často paušálne hovorí, integritu osobnosti. Zostáva mu jasnozrivosť, s ktorou pozoruje seba samého vo svojej výlučnosti: „Stratený v tomto podlom svete a sácaný davom ľudí som ako unavený človek, ktorého oko vidí vzadu v hlbokom čase iba cynizmus a horkosť a pred sebou iba búrku, v ktorej nie je nič nové, ani poučenie, ani bolesť.“ Približne v tom čase napísal slovenský romantik Janko Kráľ, štúrovský básnik, pamätné a príznačné verše: „Načo som ja medzi mŕtvych / jeden živý na svet prišiel?“ (Hlásnik národa, 1845). Napriek mnohým rozdielom historickým, osobným a motivačným existuje medzi francúzskym a slovenským básnikom zhoda v životnom pocite výnimočnosti a kontrastu na pozadí surovej reality. Z tohto aspektu a vo svetle tohto subjektívneho prvku v osobnostnom postoji môžeme vidieť spájajúcu čiaru medzi dvoma básnikmi, ktorí o sebe ani nevedeli. Tieto netušené konvergencie, vyplývajúce zo zvláštnej psychickej i názorovej afinity, svedčia nielen o podobnom, ak nie totožnom sebauvedomení romantického tvorcu v obkľúčení, ale aj o spoločenskom vývoji, ktorým v časovo nerovnakých vlnách prechádzala Európa. (O polstoročie neskôr potvrdí tento jav poézia symbolistu Ivana Kraska.) No kým Baudelaira znepokojuje a znechucuje vyčerpaný starý svet, Janko Kráľ sa nemôže zmieriť s pasivitou ľudského pokolenia. Obaja si pritom uvedomujú pragmatickú orientáciu všedného života, ktorý je založený na triviálnej úžitkovosti, ktorú bytostne odmietajú. Janko Kráľ vysloví v básni Šahy verše, ktorými dosahuje najvyššiu úroveň európskej reflexívnej lyriky: „Svet celý je nástroj len čistej nutnosti, / bez svedomia, lásky − myšlienky pravý hrob…“ Baudelaire tento svet demaskuje a odmieta okrem iného aj preto, lebo ho pozná dôverne a zblízka v podobe rodiacej sa modernej spoločnosti so všetkými atribútmi nezmieriteľných protikladov v materiálnej i duchovnej oblasti. V obhajobe Edgara Poea s neskrývaným odporom deklasoval meštiacku obmedzenosť a neschopnosť vnímať a pochopiť nevšednosť, výnimočnosť i krásu. V tejto malej paralele sa zračí jednak jednotný duchovný uzol európskej poézie, ktorej organickou súčasťou je i slovenská básnická tvorba, a jednak typologická a ideová príbuznosť rozličných platforiem romantizmu a modernej poézie. Tak ako Baudelaire i Janko Kráľ je romantikom presahujúcim do modernity, ktorú si však na rozdiel od francúzskeho básnika neuvedomoval.

úryvok, 5/2018

 

Slavo Kalný

Dychovka v gulagu

 

Tak tu, v tomto fascikli, je poskladaný a navŕšený môj život. Panebože, koľko je v ňom žiadostí, prosieb, odvolaní a najmä životopisov! Čo robili s mojimi životopismi na toľkých úradoch a školských odboroch? Verili im vôbec, keď som každý písal na ich objednávku? Ktorý z nich je úplný a najmä pravdivý? Obávam sa, že taký životopis v svojom fascikli nemám. Každý je pristrihnutý objednávke doby i očakávaniu žiadateľa.

Mohol som vari za komunistov ako učiteľ napísať, že som veriaci?

Mohol som sa ako riaditeľ jednotriedky doznať, že som bol tri roky v sovietskom lágri? Pravdu som nenapísal ani vtedy, keď ma prinútili opísať svoje gulagovské roky. Aj vtedy som klamal na želanie režimu: Budoval som sovietsku vlasť. Dobrovoľne! Bola to akási čudná hra – hra na životopisy. Kto z nás sa jej nezúčastnil, kto z nás nenapísal falošný životopis? Kvári ma iné, podnes neviem, kto ma udal, kto ma vyhnal na Sibír. Akým právom ma cudzia štátna bezpečnosť bez súdu a rozsudku odvliekla na sibírske roboty ako otroka.

Už dávno som na dôchodku, úrady ma nepotrebujú, ja nepotrebujem úrady, no napriek tomu som si povedal, že ešte raz, ale posledný raz, napíšem svoje curriculum vitae. Nie hocijaké, lež pravdivé. Životopis na objednávku svojho svedomia, pre vlastné uspokojenie.

Z tej zamagurskej gulagovskej štvorice žijem už iba ja. Preto ja, Kiska Ján, podávam svedectvo o gulagu aj v ich mene.

Svoj život som prežil zväčša medzi spišskými Nemcami, lebo v dedinách Popradskej kotliny, kde mi prichodilo žiť, nebolo dediny bez Zipserov, spišských Sasov.

Narodil som sa 20. novembra 1910 vo Vrbove, zvanom Menersdorf. Hoci v našej uzimenej dedine vytekajú aj termálne pramene, vyžiť z roľníctva sa nedalo. Do škôl som sa dostal iba vďaka môjmu otcovi, ktorý sa chcel pomstiť životu. Pomáhal mu aj môj dedom, cestár, ten lopatu vypustil z rúk až potom, keď som zmaturoval na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici.

Mojou prvou učiteľskou štáciou bola r. k. jednotriedka v Malej Frankovej. Malá zamagurská dedina, pokrytá šindľom a polovicu roka snehom, bola školou aj pre mňa – eléva. Prvá štácia je ako prvá láska – plná najkrajších spomienok, hoci moje oči toľko biedy dovtedy nevideli. Bosonohé deti prichádzali do školy aj za zasnežených dní a ja – udivený i uveličený − som sa im zabudol aj poďakovať. Tie roky ma naučili skromnosti, húževnatosti, lebo ak tam dokázali žiť moji žiaci, chcel som to dokázať i ja.

Roku 1939 som prešiel učiť do Slovenskej Vsi. Vtedy to bola prikrčená dedina, malá a tiesnivá ako jej škola. Susedná Spišská Belá zvaná Waltensdorf bola už vtedy mestom. Chodieval som ta do knižnice i po noviny. Vtedy už prinášali nedobré zvesti. Republiku krájali cudzí patróni… a veru i my sme tu tŕpli, či neodfaklia aj tento kút pod Magurou a nehodia ho na upokojenie Poliakom. Miestni Nemci sa našim obavám smiali. Keď sa cez dedinu začalo valiť nemecké vojsko na Poľsko, mali už pošité ohakenkrajcované vlajky, hnedé košele, ba aj heilovali ako tí v Sudetách. Ibaže s vojskom nemeckým sa valilo aj vojsko slovenské! Hach, ako sa tá politika môže zvrtnúť. Takže my ideme s Nemcom krájať Poliakov! Nuž, Boh s vami, chlapci, ale odkrojte iba to, čo nám Poliak predtým neprávom zobral.

Vyučovanie sme začínali pokornou modlitbou a končili haptákovým pozdravom Na stráž! Prečo sú učitelia ako barani? Nie sú schopní vzoprieť sa ani vtedy, keď im prikážu založiť gardu v dedine, kde majú ľudia iné starosti ako pochodovať a nastrážovať.

V našej škole ustanovujú za veliteľa gardy správcu školy. Ten si však väčšmi obľúbil pohárik než gardu, a preto jeho garda žila iba v jeho hláseniach. Lež vrchnosť mala oči všade. Predvolávajú si ma pred školskú stolicu a otázkam sa nestačím čudovať:

− Kiska, si veriaci?

− Áno, prosím, veď viete, že aj organujem.

− A preto učíš v rímskokatolíckej škole. Vieme, že o deti sa staráš príkladne. Vzorná škola, aj učitelia – a garda vám tam spí!

− Ako viem, hlásenia chodia.

− To sme už počuli. Povedz, môže byť veliteľom pijan bez autority?

− Nuž, to prosím neviem, ale ak môže byť správcom školy…

− Aj my máme svoju taktiku – zámery. Prevezmeš velenie gardy!

− Prevzal som fascikel s hláseniami i s menami vari tucta chlapov. Pretože sme nemali ani zbrane, ani uniformy a na pochodovanie nebolo času ani nálady, raz mesačne sme chodievali za humná, kde sme si pofajčili, hrkli z páleného a od srdca zanadávali na Zipserov, ktorí sa nám tu rozťahovali ani páni sveta.

V tom čase si horlivý stúpenec strany Deutsche Partei zhotovil na svojom dvore propagačnú tabuľu s obrovskou mapou, ktorá sa dala čítať aj z ulice. Označoval na nej vlajočkami frontové úspechy hitlerovcov.

Ešte nie sme v reichu, kamarát môj, povedal som si aj s priateľom a za bezmesačnej noci sme tabuľu s mapou zvalili. Hoci brechajúce psy Zipsera i dedinu prebudili, podarilo sa nám utiecť a skryť v dome môjho budúceho svokra Cicoňáka.

Rusi nás oslobodili v polovici januára. Koncom mesiaca je u nás odpust. Ten pofrontový bol chudobnejší, no o to radostnejší, že vojnu sme prežili v zdraví a k životu sa mala aj naša osemmesačná dcérka Zitka. Celá rodina sme šli na spoveď i sväté prijímanie poďakovať sa Bohu za žičlivý osud. Toho dňa k nám prišiel sovietsky dôstojník v sivastozelenej vyhladenej uniforme, správaním spôsobný, jemný. Keď ho svokra ponúkla koláčom i štamperlíkom, povedal po našom:

− Na zdravie, nech sa vám darí.

− Spasibo, na zdravie vám, osloboditeľom, − odpovedám a predstavujem mu rodinu. − A toto je náš rodinný poklad, naša Zitka.

− Takže vy ste ten… ten učiteľ?

− Áno, ja Kiska Ján, teší ma…

− Máte chvíľu času, povedzme päť minút? Zájdeme na komandatúru, hneď sa vrátite.

− Prirodzene, čas mám, veď svätíme, odpočívame, máme odpust… odpustené všetky hriechy, − žartujem a beriem si kabát.

Ale pred domom mi úsmev zamrzol. Pri dverách ma očakávali dvaja samopalníci, hlavňami ma pomkli dopredu, pozriem na dôstojníka, no preňho som už nejestvoval. O chvíľu som zažil ruský výsluch:

− Ak budeš vravieť pravdu, pomôžeš iba sebe. Bol si gardista?!

− Bol, prosím, bol, ale…

− Ty si bol dokonca veliteľom! − strelí zozadu tretí.

− Ale to veliteľstvo som zložil. Dal som sa preložiť do Ľubice.

− Čiže k Nemcom, fašistom. Vieme všetko. Kde máš zbraň?!

− Zbraň… preboha, akú zbraň, proti komu, nikdy som…

− A kde máš uniformu?

− Ak myslíte na gardistickú, tak takej v dedine nebolo.

− Takže sa nepriznávaš k ničomu. Len vyčkaj, vyčkaj. Priznáš sa aj k tomu, čo si nevyviedol.

Otázky na mňa pálili spredu, zozadu, zboku, krúžili okolo mňa, vymieňali sa, posilňovali vodkou, no keďže ja som si húdol iba svoje, unavení z výsluchu kopli do mňa a vsotili do miestnosti. Tam som uvidel Teodora Budzáka, nášho kolára. Z goralského Lendaku privliekli Jána Gallika a Blažeja Kolodzeja, tamojšieho hasičského trubača. Iba raz si zatrúbil na lendackých gardistov, a už ho stihli udať i zatvoriť.

Naši stáli pred komandatúrou ani božie muky. Dobrá ruská duša im pošepkala, aby mi na cestu priniesli teplejšie oblečenie a jedivo.

− Preboha živého, na akú cestu, kam? − zalomila žena rukami a už trielila domov a nad ránom ma čakala s batohom: − Janík môj, nezúfaj, všetko sa vysvetlí, určite je to omyl, vrátiš sa, musíš sa nám vrátiť!

Traja samopalníci eskortujú štyroch zaistencov, ženičky sa prežehnávajú, no v ďalšej dedine svetaznalí chlapi sa dušujú: Vedú Nemcov, fašistov.

Kúsok za Ždiarom, blízo hraníc, akýsi pocestný sedí v priekope a kŕmi sa: − Idi siuda, − skričí samopalník, zhaltuje ho, odoberie mu jedivo, posotí ho samopalom, a už aj on kráča s nami, nevedno prečo a nevedno kam.

Kde je tu hranica? Kde sú tu závory, naši financi?! Prečo nás nik nezastavuje, ani sa nik nepýta, koho odvádzajú a prečo?! Otroci sa predsa predávajú. Prečo sa nik nepýta, kto nás predal a za koľko? Načo je komu takáto nemá a mŕtva hranica, keď neslúži ani rodným?

A my len kráčame a kráčame, štveráme sa do kopcov, spúšťame sa, prechádzame cez Zakopané, kde si nás nik nevšíma, raz spíme v lese, priekope, raz v akomsi baraku, kde eskorta ujedá z nášho jediva a zabúda nás ponúknuť. Napokon sa na smrť vysilení dovlečieme do Nowého Sączu, kde konečne máme nad hlavou murovaný plafón, no slnce už iba za mrežami.

Taký babylon som dovtedy nezažil: Poliaci, Ukrajinci, naši Zipseri i Mantáci z Medzeva, ale aj Nemci čistokrvní, a medzi nimi Slováci. Napospol ľudia bez mena, zväčša aj bez slov, a uprostred nádvoria žumpa ani svet. Nad žumpou dlhočizná doska a na nej holé zadky. Tie sa vyprázdňovali a krvavé striekajúce výkaly príšerne zapáchali. Vzdychanie a jojkanie podchvíľou preťal výkrik, a už holý zadok padá, prepadáva sa v žumpe. Som zhrozený, no Poliak Jacek mi ledabolo vraví: − O jednu smrť menej či viac.

− Ako môžeš takto, veď si človek!

− Priateľ môj, ja som už jeden láger absolvoval. V reichu u fašistov. Viem, čo je choroba a čo spása človeka. Vždy lepšie umrieť na počiatku ako deň pred oslobodením. To sa stalo môjmu bratovi.

− Prepáč, asi tomu nerozumiem.

− Skôr či neskôr porozumieš.

Deportovali nás ďalej do Sanoku a za mestom naládovali do vagónov. Vlak zastavoval približne po dvoch dňoch. Vtedy vagóny obstalo ozbrojené komando a vojaci roznášali stravu na ďalšie dva dni a dve noci: tristo gramov chleba a pol litra polievky. V polievke plávalo proso, otruby alebo repa. Lež čo sme do seba nachlípali, hneď sme aj vyprázdňovali do zakrvaveného žľabu. Vagón i žľab boli semeniskom chorôb ako červienka, týfus, hádam tucet všelijakých ekzémov. Napospol šlo o choroby, aké moje oči dovtedy nevideli.

Vo vagóne je komín, hvízda cezeň vietor, no my žijeme vďaka škáre pri komíne. Môžeme cez ňu prepchať ruku, nahrabať snehu do dlane a tak si ovlažiť hrdlo i dopukané pery. I tak sa pri každej zastávke ozýva zo zatvorených vagónov buchot a úpenlivé volanie: Wasser, wasser, vodu, vodu…

Na smrť smädní Poliaci sa pretisli k dverám a na zúfalé volanie po vode zaštekali samopaly. Ani len dvere vagóna neodsunuli. A tak sa dostrieľaní Poliaci viezli ďalej a umierali nám pred očami. Mŕtvych sme vykladali až po mesiaci kdesi za Uralom, kde si už zrejme na takéto transporty privykli.

Náš tábor sa rozprestieral v nekonečnej Sverdlovskej oblasti na Sibíri, kde sa darí močarinám, bahenným horúčkam a iba v chorých hlavách i nádejam na útek. Láger je obohnaný ostnatým drôtom, má strieľne, strážne veže i baraky z dreva. Ten náš je novučičký, akoby včera dohotovený. Neohobľované drevo ešte vonia, vyteká z neho živica, môžbyť ešte pred mesiacom aj toto drevo žilo pokojne a šťastne v kmeni mocného sibírskeho stromu. Strom je strom, ale akým právom ste prepílili život mne?!

Lež takéto blúznivé úvahy a chimérické túžby po spravodlivosti pri ďalších výsluchoch zo mňa vytĺkli. Už nie som gardista, ale fašistický pes, lebo fašistické psy sú v našom lágri všetci – zo všetkých nácií.

Strácam meno a fasujem číslo. Väzeň je v pozore, čiapka v ruke, ústa kričia: − Väzeň číslo dvadsaťjeden prišiel na váš rozkaz!

Strážcovia sa príšerne nudia, pozerajú na nás s dešpektom, v ich očiach sme dávno odpísaní, čoskoro mŕtvi, podchvíľou sa zaškeria a po svojom si zažartujú: − Tak ty si číslo dvadsaťjeden, OČKO. Prinášaš šťastie, výhru. Ale ty, očko moje, sa tu šťastia nedočkáš.

Majú aj svoju obľúbenú anekdotu, ktorá je avízom na kolektívny smiech strážnych: − Jesli ne budeš rabotať, podochneš ot golodu. Jesli budeš rabotať, podochneš ot raboty. Vsio rovno – podochneš.

Prečo sa smeje aj Míša, v mojich očiach jediný sympatický vojačik, taký vykŕmený medvedík. Míšovi som dlho veril, dôveroval, lebo v jeho očiach som raz postrehol záblesk porozumenia, súcitu. Ale čo zmôže jeden Míša v tej neľudskej mlynici?

V tajge vytíname stromy, spúšťame ich po divej rieke, možno na stavbu ďalších lágrov. Staviame cesty, primitívnymi nástrojmi dolujeme v železorudných baniach.

Najhroznejšia nie je tu zima, ani tá sibírska, štyridsaťstupňová, ale vietor. Sibírske vetrisko skučí a hvízda, preniká pod kožu, pred sibiriakom niet kam ujsť. Za fujavicových nocí sa tlačíme k sebe ako sardinky, chrbtami podopierame steny baraka, lebo ak neprežijú steny, neprežijeme ani my.

Jacek, ten, čo prežil fašistický láger, vraví: − Najťažšie je prežiť prvý polrok. Ak prežiješ prvý, prežiješ aj druhý.

Vďaka Jackovi viem, že na prežitie je najdôležitejšia polievka, akákoľvek lágrová žbrnda: Je teplá, odháňa hlad i smäd, je neškodná, lebo bacily sa v nej varením zničili. Zrejme to vedia aj naši väznitelia, lebo polievku mávame na raňajky, obed i večeru. K nej denne štyristo gramov chleba, na obed kašu z prosa alebo zo sladkých zmrznutých zemiakov. Občas dostávame aj slede, ktoré sú nesmierne presolené, až pália v hrdle i žalúdku. Piť, dačo piť! Okrem snehu pijeme unikátny lágrový čaj – vo vode vyvarené smrekové a borové ihličie.

Jacek vraví: − Ján, ty to prežiješ, lebo ty si žil biedne aj doma. Čože si jedával ako slobodný učitelík? Ťažšie je to prežiť psychicky. Skús nemyslieť na ženu, na svoju dcérku. Lepšie je myslieť na zajtrajší deň v lágri. Jackovi sa smejú oči, lebo vie čítať aj myšlienky: − Neboj sa, v lágri infarkt nedostaneš. Ten ťa chmatne, až sa vrátiš domov. A nepremýšľaj toľko. Čím je hlava plnšia túžby, tým ťažšie sa žije duši.

Áno, verím ti, ale čo s telom, keď ho mám večne ubolené a nevládne? Som opuchnutý ako nafúknutý panák, aj bez doktora viem, že mám dystrofiu – a v nohách namiesto svalstva metrák olova. Na dystrofiu je v lágri jediný liek: šikmá doska, podobná rizni drevorubačov. Na rizni ležím ako kus polena, ale vždy hlavou dolu, a hoci od bolesti sotva dýcham, vnímam slová kibicov: − Stečie nám? Nestečie? Postaví sa nám ten Slováčik na nohy, alebo skape?

Na doskách ležím tretí deň, tretiu noc, vode sa zo mňa nechce, ak tu skapem, ani pes po mne neštekne. Skončím ako kolár Budzák. Aké ten mal ruky na kolesá, spice, oja, na rebriniaky! A tu nemá ani najobyčajnejší kríž. Ani neviem, do ktorej jamy ho hodili. Panenanebi, postavím sa ja ešte na nohy? Keby žil Budzák, možno by mi tajne stihol urobiť kríž. Veď čože je kríž? Stačí zložiť haluz krížom na haluz, a už je kríž. Náš strážnik, vojačik, svoj kríž má. Vojenské kríže a hroby sú vyrovnané ako na defilírke. Ľahko ich aj porátať. Ale kto raz poráta pochovaných v týchto sibírskych lágroch?

Vďakabohu, na štvrtý deň sa zo mňa spustila voda. Stiekol som, ožil!

Jacek vraví: − Vidíš, stačí chcieť. Vstal si z mŕtvych, zdolal si rizňu smrti.

Za letných dní sa aj v sibírskej tajge roztápa sneh, šibká tráva, jej šťavnaté steblá sa premieňajú na vitamíny. Horšie je, že v tajge kálame drevo, približujeme ho k divej rieke, denne prechádzame cez močaristé zabahnené úseky, kde kraľujú milióny komárov. Sibírsky komár má chuť na popraskané pery, otvorené vredy, sosákom útočí na sliznaté ekzémy, oči, uši – až človeka ubodá div nie na smrť. Noc v lágri je vykúpením. Lež v noci nastupujú ploštice. Povyliezajú zo škár, pijú a vysávajú krv z doštípaného tela. Ale v lágri majú recept iba na vši. Raz za týždeň nás naženú do rozpálenej suchej miestnosti, kde horúci vzduch spaľuje vši na tele i v šatách. Lež tie potvory si privykli aj na odvšivovací kúpeľ.

Najlepšie sú na tom naše zuby. Keďže nemajú do čoho zahryznúť, nebolia ani nás netrápia. Samy sa vykývajú, samy od seba bez bolesti vypadávajú.

Veliteľ hlási nastúpeným väzňom: − Kto sa pokúsi o útek, skončí ako títo Poliaci zastrelení na úteku!

Ale moje oči vidia iné. Do troch Poliakov strieľali spredu, guľky majú v čele, bruchu i na prsiach.

− Jacek, ako možno zastreliť väzňa na úteku spredu?

− Nepremýšľaj, Ján, lebo premýšľanie bolí.

Pri robotách v teréne pomáha strážnikom udržiavať poriadok jeden z väzňov – vopred určený brigadír. Dnes je brigadírom pri nakladaní piesku v tajge staroľubovniansky učiteľ Kreiger. Holomráz pozdnej jesene štípe tváre, oziabnuté ruky nakladajú piesok, väzni si ľadovými rukami trú nos i skrehnuté uši. Ja mám uši v teple, lebo na hlave mám ešte z domu baranicu. V tom však postrehnem, že moju baranicu zaregistroval aj vojak so samopalom. Nebadane kývne na druha v stráži, ten prikývne, vojačik výstražnejšie ulapí samopal a podíde ku mne: − Poď so mnou, kúštik ďalej je vyvalený strom. Privlečieš ho, v peci užitočne zhorí.

Tento trik už poznáme. Vojakovi sa na tebe čosi zapáči, a už pred ním kráčaš na nevyhnutnú robotu, sám. Po chvíli zobďaleč zaznie výstrel, pribehne vojak a zadychčaný hlási veliteľovi: − Väzeň číslo to a to zastrelený pri pokuse o útek! − Hlási útek, hlási smrť, no zabudne zahlásiť, že na väzňovi zostali iba spodky a košeľa. Baganče, kabát a teplá čiapka sa pri úteku stratili. Našťastie, ktorýsi z kamarátov postrehol, že kráčam do lesa pod samopalom a okamžite to hlásil brigadírovi. Učiteľ Kreiger, riskujúc život, neváhal. Okamžite prikázal zastaviť prácu a volal na poplach: − Kamaráti, berú nám Jana, Kisku nám berú!

Ostatní strážcovia zaskočení volaním o pomoc museli za väzňami do lesa. Vidíte, Kreiger je Zipser, Nemec, no nadovšetko človek. Nebyť jeho, nežijem.

Odvlečení staroľubovnianski advokáti spísali list – prosbopis. Opísali v ňom nielen bezprávne odvlečenie z vlasti za hranice a pomery v tábore, ale aj našu úpenlivú žiadosť o vyslyšanie vrátiť sa domov. List adresovali našej ambasáde v Moskve, lebo k nám do ČSR by sotva došiel. Pri vykladaní vagónov sa nám za chlebový a sleďový úplatok podarilo získať dôveru hladného Sibírčana, a ten prisľúbil, že list ofrankuje a odošle.

Vari po mesiaci prichádza do lágra komisia, pred ktorou sa triasli aj naši komandíri. Komisia poprezerala bývanie, oblečenie, kuchyňu a potom nás jedného po druhom vypočúvali. Vždy však bez svedkov, bez prítomnosti táborových strážcov:

− Dosiaľ ste nedostávali ani normálny čaj?

− Iba niekedy, výnimočne.

− Fasovali ste machorku?

− Občas, za výnimočné výkony.

− Takže do mäsa ste nezahryzli.

− Nie, prosím, nepamätám sa. No sleďa a prosovú kašu sme občas mávali.

− A vraj zemiaky iba zhnité, zmrznuté?

− Zima je zima a zemiak je zemiak. To sa, prosím, dá uznať.

Komisár na nás zaziape: − Klamete! Ja som nespadol z hrušky. Po takej drine a pri takom jedle by ste dávno pokapali ako muchy. Žiadam dôkazy!

Akéže dôkazy, skade ich zoberieme… keď dôkaz je iba v našich slovách, v našej pravde. Padol na nás strach. Komisia odíde, my tu ostaneme a lágrové komando nám pripraví také peklo, že ho nik neprežije. Komisár tvrdil, že láger dostával aj mäso, aj rybacie konzervy, aj normálny čaj. Keďže to lágristi nevideli, požrali to zrejme stráže, ktoré tu boli v porovnaní s otrockou prácou lágristov na rekreácii. − Ale ja chcem dôkazy a ešte raz dôkazy. Ak svoje tvrdenia nedokážete, zatočím aj s vami.

− Máme dôkazy! − zvolá advokát pri spoločnom vyhodnotení, spúšťa si gate pod kolená a kričí: − Chlapi, čoho sa bojíte? Horšie už nemôže byť! Dolu košele aj gate. Naším dôkazom je vlastné telo, kosť a koža!

Nevídaný, no rukolapný dôkaz zástupu rachitických tiel, vystúpených rebier a vychudnutých vráskavých zadkov zabral! Komisia uverila očiam, neuverila veliteľovi.

Ba komisár vyhlásil, že čoskoro pôjdeme domov. Ale domov šli Nemci. Nastúpení spišskí Sasi z Kežmarku, Rakús, Podolínca, Spišskej Belej a Podhorian idú prví. Podnes si to neviem vysvetliť. Sasi pochádzali od Lipska, Dráždan… možno Stalin už v tom čase plánoval „demokratické Nemecko“, a preto preventívne zaľudňoval sovietsku zónu.

Jedného letného podvečera roku 1947 zavelili nástup aj nám. Stojíme pred barakmi a neveríme vlastným očiam: Dvíha sa rampa a na nádvorie pochoduje parádna uniformovaná dychovka. Dychovka hrá, vyhráva… Čože sa to robí? Tancovačka v lágri? Veselica? Stál pri mne Blažej Kolodzej, a tak mu šepkám: − Večne si túžil po tanci, máš možnosť. Aspoň spoznám tú vašu chýrnu goralskú „skokacku“ s „kolo fľašky“. Tancuj, Blažej, nám hrajú, − žartujem, hoci neviem, čo to znamená.

Spomienky na dychovku žijú vo mne ako zlý sen, lebo čudnejší nápad si neviem ani predstaviť. Dychovka v gulagu, v tábore smrti!

Dychovka hrá, vyhráva, oči nového veliteľa a stráží sa popásajú na prekvapených tvárach väzňov. Keď muzikanti odložili nástroje, veliteľ si stal na debnu a rečnil čosi o mieri a pracovnom posolstve ľudstvu. Zakončil vetou, na ktorú takisto nikdy nezabudnem:

− Ďakujeme vám, súdruhovia, za obetavú prácu pre sovietsku vlasť!

Ale neskutočný sen pokračoval. Už na druhý deň fasujem cestovný balíček nesmiernej ceny. Je v ňom štipka naozajstného voňavého čaju, pol kila cukru, chlieb, tri slede, dva kilogramy pšeničného zrna. Súdruh žalúdok, čo vravíš na tento zázrak?

Žalúdok dostane šálku čaju, kúštik sleďa s chlebom, no spokojný nie je – škvŕka a škvŕka.

Nezabudni, že ten balíček nám dali na cestu domov. Musíš vydržať. Už ani omrvinku. Mám Jackovu školu: Ak sa preješ, zhynieš!

Tí, čo uposlúchli svoj žalúdok, dostali kŕče, náramne spuchli a namiesto radosti z cesty domov prežívali muky na prični smrti.

Do vlaku nastupujeme takmer ako ľudia. Máme na sebe ešte väzenské háby, eskortuje nás komando, no aj komando tvoria hladoši. Za kúštik jediva môžeme na veľkých staniciach vystúpiť z vlaku a z balíčka čo-to predať alebo vymeniť.

úryvok, 5/2018

Dušan Kerný

Jar, ktorá prišla v zime

(Ešte stále nedopovedaný príbeh…)

 

Drobná epizóda sa znenazdajky vynorí z pamäti a nechtiac začne odvíjať film zážitkov, pohľadov do spätného zrkadla, späť na prežité desaťročia výnimočného prostredia slovenskej literatúry. Kedysi na jeseň roku 1968 sa naskytla príležitosť vybaviť si u známeho ministra osobitný, teda prednostný poukaz na kúpu auta, na ktoré sa inak dlho (aj roky) čakalo. Keď minister počul, že nejde o vyhľadávanú francúzsku simku, ale o nový sovietsky moskvič, spadol mu kameň zo srdca, o ten jeho okolie malo len pohrdlivý nezáujem.

 

Hotel Sacher

S autom si človek kúpi mapu a, samozrejme, mapu najbližšej Európy. Tak sa stalo, že sa hneď našiel aj známy, ktorý potreboval vtedy ešte v ako-tak deravej hranici naliehavo cestovať do Viedne. Udal smer – hotel Sacher. Uprostred Viedne. O parkovanie sa netreba báť, je zaistené. V legendárnom hoteli, mladému vodičovi známom skôr podľa názvu zákusku než podľa jeho dejín previazaných aj so Slovenskom, okrem parkovania čakal aj nonšalantný muž pokojnej reči, elegantných pohybov a trpezlivých manierov. Častoval vyberanejšou whisky a rozumel nielen našej angličtine, ale i ruštine a poľštine, keďže bol spravodajcom novín Guardian vo Varšave.

 

Lord

Bol to zážitok. Posedenie s mužom samozrejme sa pohybujúcim v luxusnom hoteli, ktorý bol novinkou iba pre troch Slovákov. Kým dvaja z prišelcov sa rozhodli poohliadnuť po Viedni, tretí ostal s Britom. Niekoľko mesiacov nato, keď sa vodič moskviča už zdržiaval vo Švajčiarsku, poslal do Londýna odkaz. Neveriacky si chcel overiť, či to všetko je so vzdelaným Britom naozaj tak. A odpoveď prišla obratom. Nebol to len pozdrav na úchvatnej pohľadnici zámožného člena Snemovne lordov, ale aj kniha. Mala názov Gomulka. Referovala o tomto poľskom politikovi tak, ako sa príjemca nemohol nikde inde vo svojom jazyku dočítať. A to spôsobom a jazykom, ktorý prevracal naruby všetko, čo hovorila literatúra či publicistika na Slovensku. Bolo to prelomové. Veď v roku 1969 doznievala na Slovensku spomienka na rok 1968, na rok, ktorý bol úplne iný v Poľsku s oficiálnou nevídane dlhou agresívnou, reakčnou, antisemitskou, oficiálne protisionistickou kampaňou, ktorá vyháňala tisíce poľských občanov do cudziny. Dianie v Poľsku bolo úplne odlišné od toho, čo sa odohrávalo vo vtedajšom Československu, kde tisíce utekali, potom čo sa dovalili tanky Varšavskej zmluvy, medziiným aj poľské. Nový známy okrem toho v Timesoch vydal prvý diel seriálu o tom, ako britská politika zradila zajatých kozákov a vierolomne ich po skončení vojny vydala sovietom.

 

Hrôza

Po nejakom čase (7. februára 1972) obleje človeka hrôza, keď z obrazovky televízora plynie rozprávanie novinárskeho kolegu, manžela spravodajkyne ČSTK v Bulharsku a známeho, nesmierne populárneho robustného herca, ktorý je navyše osobným priateľom, o podvratnej činnosti oného muža, ktorého stretol v hoteli Sacher, keď tam doviezol slovenského známeho na stretnutie. Brit sa menoval lord Nicholas Bethell, relácia mala názov Kto je lord Bethell?, slovenský autor sa volal Pavel Ličko a v čase vysielania relácie bol iba týždeň doma po prepustení z väzenia (zatkli ho už 1. septembra 1970). Bola to najagresívnejšia relácia, Lička vykresľovali ako aktívneho spolupracovníka britskej tajnej služby. Prečo sa herec takých kvalít, takej reputácie na takú robotu dal? To ostalo nezodpovedané aj po dlhých desaťročiach.

Dnes sa to zdá neuveriteľné, ale nešlo vlastne o nič iné než len to, že Pavel Ličko preniesol rukopis v ZSSR blokovaného, nevydávaného Alexandra Solženicyna z Riazane s jeho súhlasom na vydanie na Západe. (Nemožno tu nepripomenúť, že voľakedy na začiatku 20. storočia iný Slovák a príslušník rozvetveného evanjelického rodu so silným rodinnými putami, zanietenec pre ruskú literatúru a učenie Leva Tolstého MUDr. Dušan Makovický, ktorý bol pod dozorom uhorskej tajnej polície, prenášal cez Slovensko do Británie a naopak Tolstého rukopisy a knihy v cárskom Rusku zakázané bez ohrozenia života.) Osud Pavla Lička poznala celá Bratislava, ale až v roku 2006 ho vyrozprával Drahoslav Machala v Knihe o Rusku.

Vo faktografii nazhromaždenej do knihy nájdeme údaj, ako si Roman Kaliský v čase trojdňového procesu s Ličkom v júni 1971, keď pracoval ako robotník v Dimitrovke, vybral dovolenku, aby mohol byť v súdnej sieni. A v roku 1990 o „ukážkovom politickom procese“ vydal Kaliský v Literárnom týždenníku prenikavé svedectvo v článku Nič neprehrmelo. Okrem iného hovorí. „… je to na naše, ba i európske pomery jedinečná súvislosť, nie americký, anglický, francúzsky alebo iný svetový žurnalista, ale obyčajný slovenský novinár má odrazu taký kredit, že mu Solženicyn zverí kompletné strojopisy románu Rakovina…“

Azda to treba všetko pripomenúť preto, že za ten čas si v slovenských pomeroch dlhé roky nik nespomenul na manželku, akoby rok 1967 upadol do zabudnutia a kedysi svetovú senzáciu pokryla hrubá vrstva prachu. Až 1. januára 2018 prebrala prekladateľka Marta Ličková z rúk prezidenta vysoké štátne vyznamenanie.

Príbeh s prenesením Solženicynovho rukopisu sa totiž začal vlastne tým, že Ličkova manželka rusistka mala ešte v roku 1966 písomný kontakt na Isajeviča, preložila časť jeho rukopisu, úryvok z románu Rakovina, vedno s manželom ho po uverejnení poslala autorovi. Ten obratom odpovedal, ako nesmierne sa potešil. Na jednej celej strane bratislavského denníka Pravda, orgánu ÚV KSS, sa tak v januári 1967 odohrala svetová premiéra tohto Solženicynovho diela. Pavel Ličko potom v marci cestoval s kolegom reportérom Kultúrneho života Rudolfom Olšinským do Riazane. A 31. marca 1967 uverejnil v Kultúrnom živote rozhovor Jedného dňa u Alexandra Isajeviča Solženicyna. Vtedy svetová senzácia! Bol to prvý a jediný rozhovor so slávnym autorom. Za Ličkom, samozrejme, prišiel z Varšavy britský rusista, korešpondent Guardianu Nicholas Bethell – a tak sa začal celý príbeh.

 

Otázka

V súvislosti s udelením Nobelovej ceny A. I. Solženicynovi za román Rakovina v roku 1970 D. Machala píše: „A teraz príde tá veľká otázka: Kto má (samozrejme okrem Brita Bethella) zásluhu na tom, že sa tento román zjavil na svetle božom? Znie to jednoducho, ale pritom pre Slovensko nesmierne hrdo: zaslúžil sa o to statočný Slovák, reportér Kultúrneho života Pavel Ličko.“

Pre obraz mohutnosti slovenskej rusistiky od čias matičných koncom 19. storočia, od čias škarvanovských a makovických a jej previazanosti s ruským mnohovrstevným literárnym a kultúrnym prostredím v moderných časoch 20. storočia však zostáva v porovnaní s príbehom prevážania (pašovania) románu Rakovina nezodpovedané, nedopovedané všetko zjavné i doteraz skryté o inom literárnom prelome. A to o vydaní Pasternakovho Doktora Živaga v slovenčine. Jedinom jazyku, jedinej krajine sovietskeho tábora, ale medzi prvými na svete, kde kniha vyšla. Ešte vždy ostáva nenapísaný príbeh, ako sa román vtedy už nobelovca Leonida Pasternaka z Moskvy (via Taliansko, cez ľavicové vydavateľstvo Feltrineli, so všetkými právami) ocitol na pracovnom stole Zory Jesenskej a už v roku 1968 napriek sovietskej nevôli stihol knižne vyjsť. Nenapísaný príbeh veľkých nedopovedaných medzier medzi slávnymi menami ako Tolstoj, Pasternak, Solženicyn.

 

Všetko má hlboké korene, dlhoročné slovenské súvislosti. Pestrú paletu skúmania slovenského literárneho života v päťdesiatych rokoch 20. storočia len nedávno predostrela profesorka M. Bátorová (SP 3/2018), pretože „tým môže vzniknúť pravdivejší obraz o dejinách a dejinách literatúry“. Pohľad literárnej vedkyne je azda prípustnou motiváciou aj pre publicistiku, jej inšpiráciou aj pri pohľade na roky šesťdesiate.

S menami Kaliský a Ličko sa stretávame nepretržite, pretože boli súčasťou celkového slovenského zdvihu, ktorý sa najvýraznejšie prejavil práve v Kultúrnom živote. S akou silou, o tom s odstupom desaťročí svedčí v roku 2010 český historik Jan Mervart v podrobnom súhrne Českí a slovenskí spisovatelia v reformnom hnutí šesťdesiatych rokov. Konštatuje, že české prostredie sa vyvíjalo pomalšie, a ak by nebola tradične zlá distribúcia zásobovania Čiech slovenskou tlačou, „dalo by sa s istotou tvrdiť, že publicistika Kultúrneho života Československo doslova ovládla, (…) lebo slovenské prostredie na rozdiel od Prahy bolo doslova nabité výbušnou energiou, (…) týždenník Kultúrny život patril od polovice päťdesiatych rokov k najkvalitnejším československým kultúrno-politickým časopisom, medzi jeho redaktorov a prispievateľov patrili poprední nielen slovenskí literáti a publicisti, ale často aj českí autori, vychádzal v náklade 30 000 exemplárov (…) a odvážnym spôsobom sa zaoberal všetkými témami, ktoré určovali atmosféru vtedajšej slovenskej spoločnosti (o. i. kultúrnou politikou Sovietskeho zväzu), a nastoľovaním česko-slovenských vzťahov“.

 

Prvý hlas

Veci do pohybu dala slovenská iniciatíva v atmosfére rehabilitácií v roku 1963. „Prvým hlasom na križovatke dejín bol Kaliský, bol na vrchole reportérskej slávy, keď v máji 1963 vystúpil proti režimu a na novinárskom zjazde vyhlásil, že politické vedenie spoločnosti len deklaruje snahu vyrovnať sa s chybami a zločinmi päťdesiatych rokov,“ konštatuje v novembri 2015 denník Pravda s tým, že priamo prstom ukázal na funkcionára strany sediaceho za predsedníckym stolom. Historička Elena Londáková, spolutvorkyňa prelomovej práce Predjarie o tom istom zjazde, mi povedala o veľkej odvahe R. Kaliského, ktorá bola súčasťou toho, že sa „do pohybu vpred dala celá spoločnosť“.

Ten pohyb sa už síce nedal zastaviť, ale viedol k rozdeleniu spoločnosti a aj k dlhodobej nejednotnosti slovenských spisovateľov. Pohyb k roku 1968 nebol vonkoncom jednoznačný. Všetko malo dozvuky. Už v marci 1965 musel z redakcie odísť dlhodobo kritizovaný reportér Pavel Ličko. Riešilo sa to typicky na tie slovenské časy: Lička poslali na „trvalú neplatenú dovolenku“. Zároveň tí istí ľudia navrhli Literárnemu fondu schváliť dlhodobú tvorivú (teda platenú) dovolenku tomu istému Ličkovi. Pri Kaliskom museli riešiť administratívny problém, keďže Kaliský mal štyri deti.

Nedá sa tu nepripomenúť poznanie, ku ktorému dospela profesorka Bátorová, pravda, v úplne iných súvislostiach, keď svoje skúmanie literárnych rokov päťdesiatych zakončila vetou: „Dvojice slovenských intelektuálov často znášali pri sebe po celý život toho druhého, akéhosi ,protivníkopriateľaʻ…“

Po čase sa Ličko aj Kaliský do Kultúrneho života vracajú, ale, ako inak, je to len predzvesť ďalšej krízy…

 

Premenované Pohľady

Kultúrna scéna bola prakticky v nepretržitom konflikte s vedením spoločnosti. Osobitosť na Slovensku spočívala v tom, že tandem Dubček – Biľak nemal záujem na stupňovaní napätia s Prahou, faktom je, že nejeden šéfredaktor Kultúrneho života, Ladislavom Mňačkom počnúc a Pavlom Števčekom končiac, sa veľmi pozitívne aj s odstupom rokov vyjadrovali o Vasilovi Biľakovi tých čias.

Boli to časy, keď sa Slovenské pohľady premenovali pod taktovkou Milana Ferka na Revue našej a zahraničnej literatúry. S akými dôsledkami, aj personálnymi, svedčí dokument Analýza Slovenských pohľadov za roky 1958 – 1969… „Pohľady postupne opúšťali ideovú základňu socialistického časopisu, až napokon skĺzli na protisocialistickú a protikomunistickú platformu.“ Slovenské pohľady okrem iného „uverejňovali všakovaké pamäti, veľmi často bez hocakého vzťahu k literatúre, alebo pamäti ľudí, ktorí sa dopustili neodpustiteľnej zrady na slovenskom národe a socialistickom štáte, (…) a v podstate sa všetky chyby redakcie SP dajú redukovať na osobné vlastnosti šéfredaktora“.

Pohľady Milana Ferka v ročníku 1966 uverejnili dodnes impozantne poučnú analýzu Hvezdoňa Kočtúcha Ideológia a ekonomika. V nej postavil dodnes aktuálnu otázku: Čo je zmyslom ekonomického vyrovnávania a industrializácie Slovenska? Bola to prvá vedecká štúdia, ktorá na faktoch dokumentovala, že došlo k prehĺbeniu absolútnych rozdielov (teda presnému opaku tvrdenia oficiálnej politiky čs. vedenia o vyrovnávaní Slovenska s Českom). „Pritom medzi subjektívne príčiny tohto stavu patrí boj proti domnelému buržoáznemu nacionalizmu, lebo viedol k zníženiu ekonomického rozvoja Slovenska v dôsledku obáv, že aj pri riešení odborných technicko-ekonomických otázok hrozí nebezpečenstvo.“ Zastrašovanie, strach, existenčné obavy sa týkali technickej inteligencie, vedeckých pracovníkov na Slovensku a na roky zabrzdili náš vývoj.

 

Sledovanie

O „potrebe revízie hospodárskej politiky a vyrovnania Slovenska s českými krajmi, prehodnotenie historických faktov, potreba federatívneho usporiadania štátu“, o tom všetkom sa hovorí medzi spisovateľmi a umelcami, konštatuje správa ŠtB z jesene roku 1967. Tvrdí, že emigrantským centrám sa darí do určitej miery prenikať medzi slovenských spisovateľov, čo dokazuje vytváranie skupín: Špitzer, Kaliský, Kalinová, Lazarová, Mňačko sú organizátori odporu proti niektorým opatreniam strany, Falťan, Friš, Novomeský, Ruppeldt a ďalší sa zoskupujú okolo Husáka, tretiu skupinu tvoria Šmatlák, Kot, Hamada, Rúfus, Bžoch a ďalší, je to skupina ľudácko-protičeského zamerania ovplyvňovaná V. Beniakom a má centrálny vplyv na Slovenské pohľady a Romboid, členovia tejto skupiny zasadajú vo väčšine porôt a posudkových komisií, redakčných rád, skupina tak získava čoraz väčšiu moc vo Zväze a v časopisoch, a tým vo verejnom živote. Celkovo „do obdobia celospoločenského uvoľnenia jarných mesiacov roku 1968 aj slovenská komunistická spisovateľská scéna vstupovala značne nejednotná“, tvrdí historik Jan Mervart.

Pri príprave tohto textu sa mi dostal do rúk záznam z návštevy delegácie Predsedníctva Zväzu slovenských spisovateľov v redakcii Kultúrneho života 10. novembra 1967. Poskytol mi ho docent JUDr. Pavol Pollák, ktorý v rámci príprav knihy o Imrichovi Kružliakovi spracovával jeho archív. Zápis má štyri husto strojopisom popísané strany. Svedčí o tom, že na základe „septembrového pléna ÚV KSČ sa predsedníctvo zväzu dozvedelo, že aj v Kultúrnom živote treba robiť opatrenia politické a kádrové, (…) už dlhší čas panovala okolo redakcie Kultúrneho života zlá atmosféra a nervozita“. Preto samotné vedenie spisovateľského zväzu „uvažovalo, ako riešiť problémy okolo Kultúrneho života. Situácia sa vyvíjala veľmi rýchlo a vyplynula nutnosť prijať niektoré opatrenia hneď. Predsedníctvo sa rozhodlo vymenovať dočasne troch členov vedenia redakcie: ss. Novomeského, Mihálika a Boba, s. Špitzer prestal vykonávať funkciu šéfredaktora, a predsedníctvo sa preto rozhodlo menovať kuratórium.“ Redakcii to oznámil Miroslav Válek, od mája prvý tajomník zväzu, členmi predsedníctva boli Vojtech Mihálik, Pavol Števček a Ladislav Novomeský.

 

Ultimátum

„Predsedníctvo sa uznieslo, že pre budúcnosť ráta so všetkými redaktormi okrem s. Prohácku a Lička.“ Proháckovi oznámili, že „predsedníctvo konštatovalo, že v redakcii pôsobil deštrukčne“. Buď „redakcia prijme s pochopením uznesenie, a predsedníctvo preberá garancie za ďalší osud Kultúrneho života, buď to urobíme, a zväz je schopný vyriešiť situáciu, alebo stratia existenciu všetci redaktori a aj časopis, (…) boli tu aj staršie uznesenia straníckeho orgánu, podľa ktorých mal z redakcie odísť aj s. Kaliský, teraz sa na tom už netrvalo. Toto vám oznamujeme nie preto, aby sa o tom diskutovalo.“

Pavel Ličko sa spýtal, či mu predsedníctvo zväzu slovenských spisovateľov oznámi svoje rozhodnutie písomne, na čo mu M. Válek odpovedal: „Predsedníctvo ti nič nedá písomne, predsedníctvo len politicky rozhodlo, výpoveď dá podľa zákona riaditeľ (vydavateľstva) s. Žáry a my sa budeme snažiť s. Ličkovi, ako aj s. Proháckovi vyjsť v ústrety v hľadaní nového zamestnania.“ Z celého zápisu a ani neskorších výpovedí členov redakcie nie je zrejmé, či prepustenie Pavla Lička je dôsledok „sólo kapra svetového formátu, a nikto nemohol vylúčiť, že to bol dôsledok aj priveľkého úspechu jeho výpravy do Sovietskeho zväzu a jeho stretnutia so Solženicynom“. V každom prípade ani historik J. Mervart sa mu vôbec nevenuje.

Vráťme sa však k zápisu. R. Kaliský hovorí: „Diskutovať niet o čom, postavili ste nás pred hotovú vec, ale aj tak chcem povedať svoj názor, považujem tieto opatrenia za politicky krátkozraké a nemorálne. S. Válek a s. Mihálik tu hovorili o nejakých vyšších politických cieľoch a záujmoch, v rámci ktorých sú tieto opatrenia nutné. Neverím v mravnosť takých politických cieľov ani prostriedkov, ktoré sa majú dosiahnuť na účet Kultúrneho života. Neverím, že tieto opatrenia situáciu v Kultúrnom živote skonsolidujú, naopak, som presvedčený, že sú začiatkom rozobratia redakcie. Predsedníctvo Zväzu slov. spisovateľov si nemalo dať diktovať, malo samostatne a sústavne sa Kultúrnym životom zaoberať a nepodľahnúť ultimatívnemu tlaku…“

Po dlhých odmlkách nastalo prekáranie medzi R. Kaliským a P. Števčekom a L. Novomeským o slove nemravnosť. Laco Novomeský: „Nech Kaliský vysvetlí, ako to myslel s tou nemravnosťou, kto je tu nemorálny?“

Kaliský: „Nechcel som už hovoriť, ale keď s. Novomeský žiada odo mňa vysvetlenie, prosím… Nemorálnosť vidím v tom, a na tom trvám, že sa predsedníctvo (spisovateľskej organizácie) stotožnilo s politickým ultimátom, ktoré dostalo z ÚV. Práve v takejto situácii sa malo s redakciou solidarizovať, vynútiť si samostatné rozhodovanie a spolu s ústredným výborom zväzu sa nedať pritisnúť k stene. Keď tak urobilo, postupovalo nielen nemravne, ale aj politicky krátkozrako, a raz sa za to bude hanbiť.“

A Roman Kaliský, hoci − ako vidieť − nemusel, dobrovoľne, ako jediný, z redakcie vtedy odišiel.

Podľa podrobnej štúdie J. Mervarta zápis, ktorý sa mi dostal do ruky z archívu niekdajšieho člena mníchovskej redakcie Rádia Slobodná Európa, je faktograficky presný. Historik Mervart veľmi podrobne rozoberá všetky okolnosti onej udalosti. Záver? V roku 1967 došlo na Slovensku, na rozdiel od Čiech, „k takmer anomálnemu zjavu, keď úlohu pacifikátora prevzala samotná spisovateľská organizácia, ktorá sa v šesťdesiatych rokov správala (voči moci) odstredivo“.

Mervartova kniha vyznieva ako poznanie, že liberalizačný proces bol na Slovensku a v Čechách určovaný odlišným historickým a kultúrnym vývojom, a preto nesedí mechanická schéma o českej „demokratizácii“ a slovenskej „federalizácii“. Tým Jan Mervart do nášho prostredia vnáša aj ojedinelú, ak nie jedinú štúdiu, ktorá pre nás ešte dnes provokatívne nabúrava predstavy o Pražskej jari zažité v zahraničnej literatúre. Je to práca Scotta Browna Socialism with a Slovak Face.

 

Text by nebol vznikol bez účasti na česko-slovenskej konferencii (2016) organizovanej starostkou Uhrovca Zuzanou Máčekovou za účasti I. Laluhu, P. Polláka, S. Sýkoru, M. Londáka a Z. Doskočila o odkaze A. Dubčeka. Na nej Z. Doskočil oznámil prípravu práce o slovenskom roku 1967 a osobitne o redakcii Kultúrneho života.

5/2018

 

 

Ľubomír Feldek

 

Pred šesťdesiatimi rokmi sa odohral veľký tresk prekliatej Trnavskej skupiny

Keď roku 1884 vydal Paul Verlaine knihu Les poètes maudits a vyspovedal sa v nej z lásky k priateľom symbolistom, ktorí položili základy modernej francúzskej poézie, nezabudol vysvetliť, prečo ich nazýva prekliatymi: „… či nie je pravda, nunc et semper et in saecula, že úprimný básnik vidí, cíti a vie, že je prekliaty každým režimom…?“

Lepšie sa to povedať nedá.

Ten verlainovský prívlastok som si vypožičal aj do názvu svojej knihy Prekliata Trnavská skupina (Columbus, Bratislava 2007) – a požičiavam si ho aj teraz, veď je stále aktuálny aj v dejinách slovenskej literatúry.

Či si ho nezaslúži aj Trnavská skupina, ktorá – inšpirovaná nápadom redaktora Mladej tvorby Miroslava Válka – sa zrodila v bratislavskej kaviarni Štefánka 1. decembra 1957 a mala aj chcela sa predstaviť v aprílovom čísle Mladej tvorby 1958? Veď to číslo vo svojej pôvodnej podobe nikdy neuzrelo svetlo sveta! Prekliatosť bola zakódovaná už v jeho dátume – keďže v tej chvíli už neplatilo povolenie z obdobia chruščovovského odmäku, že umelci programovo si blízki sa môžu združovať v tvorivých skupinách. Vtedajšie krátkodobé tolerovanie umeleckých skupín sa totiž skončilo po brutálnom potlačení maďarského povstania v novembri 1956. Život v sovietskom bloku sa ihneď potom začal vracať do starých koľají a namiesto prívlastku „umelecká“ stalinisti znova začali spájať slovo skupina s prívlastkom „protištátna“. (Pripomeňme si, čo to znamenalo. S pomocou slovného spojenia „protištátna skupina“ sa im len pár rokov predtým podarilo stovky ľudí obesiť a tisíce pozatýkať – a na zdôvodnenie represálií neraz poslúžilo aj neskôr.)

Boli sme však vtedy, v roku 1957, primladí na to, aby sme si uvedomili to hrozivé cúvanie moci. Iste sme ešte – s výnimkou športovej strany – ani poriadne nečítali noviny. Ján Ondruš mal vtedy síce už 25 rokov, ale Jozef Mihalkovič iba 22 rokov, Ján Stacho a ja sme boli iba 21-roční a Rudolf Sloboda – „piate koleso“ skupiny z rubriky Nové hlasy – mal iba 19 rokov. Zaplať pánboh za tú mladú bezstarostnosť! Zažili sme vďaka tomu čosi, čo by sme si už možno netrúfli zažiť, keby sme boli o pár rokov starší. Ale aj starší to zažili s nami. Zažil to vďaka nám časopis Mladá tvorba, zažili to jej čitatelia, zažila to vtedajšia literárna, ba iste nielen literárna obec. Dnes, vďaka výskumu literárneho historika Pavla Matejoviča, sa dokonca dozvedáme, že to zažil aj sovietsky konzulát a že generálny konzul ZSSR M. J. Kaprun o nás dostával a až do Moskvy potom posielal hlásenia ako o potenciálnom nebezpečenstve pre vtedajšiu moc a jej dogmatickú ideológiu.

Trnavská skupina sa totiž pokúsila vystúpiť s programom odideologizovanej poézie – viac než ideológii dôverovala zmyslovej konkrétnosti. (Odtiaľ prezývka konkretisti, ktorú jej v záujme jej väčšej nenápadnosti dala literárna kritika.) Cenzúra však pochopila, že je to útok na hlavný pilier socialistického realizmu – povinnosť slúžiť ideológii vládnucej strany. Včas to hlásila na ÚV KSS – a ten skupinové číslo zastavil, vyšlo z neho iba torzo.

Celá tá udalosť trvala iba krátko – ale veď aj veľký tresk trval krátko a jeho následky trvajú dodnes. Trnavská skupina bola čosi ako karambol, krátka divá jazda, ktorá sa skončila síce haváriou, ale jej následky nepostihli iba skupinu – ani socialistický realizmus, do ktorého narazila, nevyviazol z toho so zdravou kožou. Dá sa povedať, že v apríli 1958 si naposledy namýšľal, že má v hrsti slovenskú literatúru, odvtedy skutočnú moc nad ňou navždy stratil. Tak sa zrodilo nielen prekliatie, ale aj historický význam Trnavskej skupiny.

Vždy keď príde reč na následky tej havárie, zdôrazňujem, že pozornosť a úcta patrí predovšetkým obeseným a zošrotovaným ľuďom – a až potom nezaveseným obrazom či zošrotovaným knihám. Pre poriadok však predsa len spomeniem, že ani osobným následkom sme sa nevyhli. Rudo Sloboda nedostal v druhom ročníku FF UK internát – s odôvodnením, že pochádza z blízkej Devínskej Novej Vsi, odkiaľ to má na univerzitu len na skok. On – verný svojej kategorickej povahe – to vyriešil odchodom do Ostravy. Nikdy to svoje rozhodnutie neoľutoval – veď mu vďačil za román Narcis. Ani ja, hoci som obišiel najhoršie, som sa nikdy nesťažoval, že ma vyhodili z Mladých liet (kde som redaktorčil už počas štúdia na Vysokej škole pedagogickej), že ma poslali na dva roky do výroby a že mi dali nielen dvojročný dištanc, pokiaľ ide o publikovanie, ale mi pri tej príležitosti zošrotovali aj knižku Hra pre tvoje modré oči. Veď vďaka tomu, že som sa ocitol vo fabrike Tesla Orava, som si našiel na Orave ženu a moju zošrotovanú knižku čakala čítanková sláva. Ani rozmetané aprílové číslo Mladej tvorby sa celkom nestratilo. Všeličo z neho zachránila redakcia Mladej tvorby – napríklad Slobodova poviedka Do toho domu sa vchádzalo širokou bránou vyšla v letnom dvojčísle. (Šéfredaktorom Mladej tvorby bol v tom čase jej zakladateľ Milan Ferko a jej redaktormi boli Jozef Kot a Miroslav Válek, ktorý neskôr Milana Ferka – keď sa ten stal šéfredaktorom Slovenských pohľadov – vystriedal na čele Mladej tvorby.)

Začal som spomienku na vznik „prekliatej“ Trnavskej skupiny citátom z Verlainovej knihy Les poètes maudits – a vrátim sa k nej ešte raz. Nielen prívlastok, je toho viac, čo spája Trnavskú skupinu s tou zdanlivo dávnou, no v skutočnosti navždy modernou francúzskou básnickou generáciou. Práve u nej totiž nachádzame prvý raz v dejinách modernej poézie tak zreteľne pomenovaný koncept zmyslovej konkrétnosti, toho rimbaudovského „vidiaceho nemyslenia“.

Hoci bol Rimbaud ešte šarvanec, nedospel k tomu iba intuitívne. Básnické krédo svojej doby (no najmä a predovšetkým svoje krédo) vedel aj jasne sformulovať. Prečítajme si ho v liste, ktorý napísal svojmu učiteľovi Izambardovi: „Žijem teraz čo najzlumpľovanejšie. Prečo? Chcem byť básnikom a pracujem, aby som sa stal vidiacim: Vy to nepochopíte a takmer by som vám to ani nevedel vysvetliť. Ide o to, dostať sa k neznámemu rozrušením všetkých zmyslov. Je to veľké utrpenie, ale treba byť silný, treba byť rodený básnik, a ja som spoznal, že som básnik. To nie je moja vina. Nesprávne sa hovorí: Myslím. Malo by sa hovoriť: Myslí ma to. – Prepáčte mi tú slovnú hru. JA je niekto iný. Tým horšie pre drevo, keď si uvedomí, že je husľami, a do čerta s nevedomcami, ktorí sa škriepia o to, čomu nerozumejú. Pre mňa nie ste učiteľom. Posielam vám toto tu: je to satira, ako hovoríte? Je to poézia? Vždy je to fantázia. – Ale, prosím vás, nepodčiarkujte ani ceruzkou, a vôbec už nie myšlienkou…“

(Aby nebolo pochýb, o čo mu ide, Rimbaud to v liste ešte viac ráz zopakuje. A hľa, ako Izambardovi prikazuje, aby nepodčiarkoval nielen ceruzkou, ale ani myšlienkou.)

Už len v týchto niekoľkých citovaných riadkoch je geniálne zhustený básnický program, z ktorého potom žila moderná poézia vyše sto rokov a žije z neho dodnes.

Rimbaudovi je zrejmé, čo nebýva zrejmé školometom: že o čo viac tzv. správnych myšlienok a ušľachtilých postojov je v básni, o to menej je v nej poézie. Preto tak dôrazne nadradzuje nad zneužiteľný rozum a morálku neomylné zmysly a slobodnú fantáziu – čo vždy poburuje nejakou ideológiou sa oháňajúcu totalitu a „protištátne“ to bolo ešte aj takmer o sto rokov, keď to podobnými slovami pri svojom scenzurovanom nástupe v apríli roku 1958 tvrdila Trnavská skupina. Aj preto si nielen Rimbaud zasluhuje prezývku „prekliaty básnik“ – ani Trnavská skupina sa nikdy neprestane o ňu uchádzať.

Nech teda aj spomienka na jej vznik vyvrcholí v rimbaudovskom duchu.

Pokiaľ ide o preklady Rimbauda, prvý ho do slovenčiny preložil v roku 1948 Štefan Žáry. Jeho preklad je až doteraz jediným pokusom o kompletného Rimbauda. Hoci vznikol pred sedemdesiatimi rokmi, je dodnes čitateľný a má aj svoj príbeh: Štefan Žáry mi rozprával, že ho musel urobiť v rekordnom čase, ak chcel, aby kniha (po tzv. Víťaznom februári 1948 a v podmienkach nastupujúcej stalinistickej cenzúry) ešte stihla vyjsť.

Žáry patril k skupine nadrealistov – Rimbaud bol vtedy najmä ich básnik. No už ďalšie preklady prezrádzajú, že sa k Rimbaudovi hlásila predovšetkým Trnavská skupina:

Opitá loď. Preložil Ján Stacho. Smena 1964.

Opitá loď a iné básne. Preložili Vladimír Dudáš, Ľubomír Feldek, Pavol Gašparovič Hlbina, Jozef Mihalkovič, Ivan Mojík, Vladimír Reisel, Ján Stacho, Štefan Žáry. Slovenský spisovateľ 1981.

Moje malé milenky. Preložil Ľubomír Feldek, Slovenský spisovateľ 1999.

Le bateau ivre. Preložili S. Beckett, P. Celan, V. Nezval, K. Čapek, F. Hrubín, P. G. Hlbina spolu s Ľ. Ondrejovom, Š. Žáry, J. Stacho, V. Reisel a Ľ. Feldek. S doslovom Ľubomíra Feldeka Opitá loď – Rimbaudov autoportrét a s použitím skíc a grafík Albína Brunovského. Virvar 2015.

Za zapamätanie stojí, že aj prekladateľ Pobytu v pekle a Iluminácií Vladimír Dudáš bol rovesníkom Trnavskej skupiny a jej súbežcom bol aj grafik a maliar Albín Brunovský – nečudo, že aj preňho sa stal Rimbaud (hovoríme najmä o básni Opitá loď) veľkou inšpiráciou.

Hoci najviac prekladateľského aj editorského úsilia spomedzi básnikov Trnavskej skupiny som mu venoval práve ja, o kompletného Rimbauda som sa ešte nepokúsil. Iste to zapríčinila aj šírka mojich záujmov. No zároveň tu zohral úlohu aj pôvab, ktorý má v porovnaní s kompletnými vydaniami Rimbauda vydanie nekompletné. Prekladanie Rimbauda som vždy chápal ako krásnu hru, ktorú som zakaždým prerušil, keď hrozilo, že sa zmení na drinu. Dúfal som, že takto sa môj nekompletný Rimbaud stane pôvabnou hrou aj pre čitateľa.

Nuž – a taký je aj môj najnovší výber z Rimbauda V šestnástich rokoch muž, ktorý vychádza tohto roku. Stale je to iba výber, hoci podstatne širší, než boli Moje malé milenky. Ak mi však Boh dá ešte pár rokov života, zmôžem sa ešte aj ja na kompletného Rimbauda.

Keďže chcem najnovším výberom z Rimbauda pripomenúť jedno z najkrajších východísk poetiky Trnavskej skupiny, bude sa hodiť, ak aj túto úvahu, venovanú jej 60-ročnému jubileu, ukončím niekoľkými ukážkami z prekladu (na ktorom so mnou spolupracovala Anna Lara).

 

 

POCIT

 

Za modrých večerov ma leto zvábi von,

šteklený obilím zacítim spopod piat

tú štíhlu sviežosť tráv a prístupný len snom

si holú hlavu dám od vetra vykúpať.

 

Prestanem hovoriť aj myslieť – nalejem

si dušu nekonečnou láskou blaženou

a pôjdem s Cigánmi, vždy ďalej, ďalej len

Prírodou, šťastný s ňou tak ako so ženou.

 

(marec 1870)

4/2018

Peter Tollarovič

Básnik, „ktorý sa usmieva zvnútra“

(90 rokov Viliama Turčányho, trubadúra katolíckej moderny)

 

Pri pohľade na celoživotné básnické, prekladateľské a literárnovedné dielo jubilujúceho Viliama Turčányho musí byť každému, kto sa v danej problematike aspoň trošku vyzná, zrejmé, že nie je v silách jednotlivca a hádam ani kolektívu úplne doceniť, zhodnotiť a poznať všetky jedinečnosti a fenomény, ktoré svojím celoživotným dielom vybudoval. Veď ako básnik je v slovenskej poézii prítomný už viac ako 70 rokov. Stal sa formovateľom slovenskej poézie hneď po druhej svetovej vojne. Ako generačný spolupútnik a odchovanec trnavského biskupského (neskôr štátneho) gymnázia je jedným z trojice v mnohom neprekonaných básnikov Vojtech Mihálik (1926 – 2001), Miroslav Válek (1927 − 1991) a jubilujúci Viliam Turčány (1928). Ich básnickými fórami boli svätovojtešské časopisy Nová práca, Plameň či Jas. Stali sa pokračovateľmi katolíckej moderny[1] či nádejami slovenskej katolíckej poézie,[2] ako ich vtedy označovali iní i oni sami.[3]

Je potrebné aspoň letmo naznačiť kontúry, ktoré sú svedectvami úprimných celoživotných priateľstiev týchto básnikov. Turčány uznával a podnecoval k tvorbe rovnako Válka ako Mihálika.[4] Válek sa stal zasa propagátorom Turčányho nového umeleckého smeru, ktorý nazval podrealizmus (o čom ešte bude reč). Práve Turčánymu sa Válek už v roku 1948 zdôveril, že má pripravenú básnickú zbierku a bol zvedavý na jeho názor na ňu.[5] Veľmi pamätne a presne Turčányho charakterizoval Vojtech Mihálik v básni Poľsko zo zbierky Plebejská košeľa (1950): „… vedel sa usmiať zvnútra ako Vilko Turčány.“[6] Ten úsmev je Turčányho charakteristickou črtou dosiaľ. Nemožno zabudnúť na básnika Milana Rúfusa (1928 − 2009), s ktorým sa však spoznali až o čosi neskôr. Často sa totiž uvádzalo (najmä kvôli Válkovi), ako keby Válek, Turčány a Rúfus vstúpili do literárneho diania až v druhej polovici päťdesiatych rokov. Čo je pravda iba do tej miery, že v tomto období debutovali knižne. Turčányho knižný debut bola zbierka Jarky v kraji (1957), no časopisecky debutoval už v roku 1945, rovnako oveľa skôr debutoval Válek, o čom svedčí cyklus Zápalky či nedávno vydaný výber Drobnosť (2017). A čo Milan Rúfus? V súvislosti s ním by sme radi objasnili svoj zámer celkom triezvo poukázať na kategorické osobitosti Turčányho diela v súslednosti nielen slovenskej literatúry, ale celej kultúry a vlastne národnej entity. Práve Rúfus len tak mimochodom v doslove k výberu Turčányho poézie Zrkadlová sieň (1988) napísal: „Keď vyšla posledná časť Božskej komédie v jeho preklade, slovenská literatúra konečne zmaturovala.“[7] Jeden z našich najčítanejších básnikov prorocky pokračuje: „Obávam sa, že menej múdrym Slovákom to bude treba dlho a márne vysvetľovať.“[8] Tým Rúfus, samozrejme, myslel obrovský význam tohto Turčányho prekladateľského počinu. A dnes dodávame opäť len ako keby okrajovo, že Turčányho prebásnením Proglasu slovenská literatúra v našom povedomí vznikla a skrze toto jeho prebásnenie, na ktoré mal a stále má niečo ako osobitú licenciu, napríklad skrze slovo zosnulého kardinála Jána Chryzostoma Korca, získal Proglas charakter liturgického a kánonického textu. Táto gnóma nech nikomu neznie rúhavo. Obdobne to už vyjadrila Eva Fordinálová, ktorá ako znalkyňa diela Jána Hollého usúvzťažňuje význam prekladateľského diela oboch básnikov.[9] Už spomínaný Milan Rufús tvrdil, že Turčány ako jeden z prvých v úplnosti pochopil význam diela Jána Hollého, a opäť nemožno nespomenúť i Vojtecha Mihálika a jeho dedikáciu básnickej zbierky Velebný pán z Maduníc (1990) Turčánymu ako vykladačovi Hollého diela.[10] Cieľavedomý výber výrazu vykladač tiež istým spôsobom sakralizuje Turčányho interpretátorské schopnosti vo vzťahu k monumentálnemu dielu Jána Hollého. Spomedzi bohatej literárnovednej činnosti spomeňme aspoň monografiu Na krásnu záhradu Hollého Jána (1972), ktorá je príslovečne prvým zväzkom tatranovskej edície Interpretácie, pretože otvára dovtedy ako keby „zakliate“ komnaty poézie tohto básnika básnikov. No s Jánom Hollým jubilanta spája i čosi iné: artistnosť nielen v umeleckom preklade, ale i vo vlastnej tvorbe. Kým v slovenskej poézii 20. storočia poznáme množstvo básnikov, ktorí svojím dielom vlastne nadväzujú napríklad na Ivana Kraska, v hľadaní kontaktov s Hollým sa v tejto súvislosti vynára výsostne Turčány.

Ako sme už spomenuli v úvode, účelom tejto štúdie nie je encyklopedicky a mechanicky predstaviť dielo jubilujúcej osobnosti ani pokúsiť sa o komplexnejšiu analýzu jeho básnického, prekladateľského či literárnovedného diela. No tento výskum je viac ako žiaduci a niekde začať treba, a preto za najprijateľnejšie volíme časové kritérium a predstavujeme Turčányho vstup do nášho literárneho priestoru. Úmyslom tohto príspevku je predstaviť Turčányho ako básnika štyridsiatych rokov 20. storočia. V tomto smere vykonal najviac už tiež spomínaný Július Pašteka, ktorý Turčányho predstavil ako neznámeho básnika mladej vlny katolíckej moderny z konca štyridsiatych rokov výberom Srdce zve a vyzváňa (1998) venovanej básnikovej sedemdesiatke. Dnes v čase jeho 90-ročného jubilea je Turčány posledným žijúcim predstaviteľom slovenskej katolíckej moderny v zmysle nielen Paštekovej, ale i všeobecne ustálenej koncepcie chápania tohto zoskupenia. Paštekov výber predstavuje básne z mladosti rokov 1946 − 1950. Stopy týchto básní editor sledoval prostredníctvom Turčányho Personálnej bibliografie (1997), ktorú zostavila Etela Viskupová, o čom sa zmieňuje v edičnej poznámke.[11] Prameňmi básní sú najmä nasledujúce periodiká: Plameň (1946 − 1948), Nová práca (1946 − 1947), Trnavský gymnazista (1947), Jas (1947 − 1948), Slovenský svet (1947), Verbum (1947) a iné. V spomínanej profesionálne zostavenej objemnej bibliografii obsahujúcej 1850 položiek však celkom absentujú periodiká Mariánska kongregácia (1945 − 1948), Pútnik cyrilometodejský (1945 − 1947), Ruža duchovná (1946, ročnica) a dve básne z inak reflektovaného periodika Slovenský svet (1947). Keďže Pašteka sa celkom spoľahol na Viskupovej bibliografiu, prirodzene chýbajú a vôbec sa nespomínajú ani v jeho výbere. Sám autor zasa smerom k týmto básňam nesmeroval vlastnú iniciatívu, spoliehajúc sa na Pašteku, a takisto bez vlastného návratu k svojim časopiseckým debutom, najmä pre dokončovanie vlastných prekladateľských cieľov. Preto sú tieto básne celkom neznáme.

Absenciou básní tak dosiaľ unikajú literárnohistorické skutočnosti, ako aj poetologické súvislosti medzi mladým Turčánym, Válkom a Mihálikom. Azda k ich prekonaniu pomohlo vydanie výberu z neznámej poézie Vojtecha Mihálika Litánie loretánske a iné básne (2015), Miroslava Válka Drobnosť a iné básne (2017) a táto štúdia. V súčasnosti tiež pripravujeme nový výber Turčányho raných veršov. V prvom rade sa posúva rok časopiseckého debutu jubilanta už do roku 1945, a to prostredníctvom básne Dar v časopise Pútnik cyrilometodejský. Aká vzácna symbolika. Básňou Dar sa začína siahodlhý „rad“ Turčányho vlastnej básnickej tvorby. Nemohol vtedy tušiť, že obdobne sprava doľava a zľava doprava čitateľné názvy celých jeho zbierok (palindróm) budú preňho typické: Aj most som ja (1977), Oheň z neho (1992), Rada a dar (1995) atď. Medzi básňami z toho periodika nájdeme ruralisticky ladené básne Odovzdanie (1946) a takisto sociálnu problematiku (Žobrákova smrť). Jej vykreslenie nie je ani zďaleka blízke dovtedajšej ľavicovo orientovanej sociálnej poézii. Turčány v nej obdobne ako Válek v básni Chúďatko dievčatko (1945) či Mihálik v básni Slepá Nasťa (1948) vlastne polemizuje s tými básňami Novomeského, Pogorielova a iných, v ktorých náboženské reálie slúžia na paškvilizáciu. V iných básňach Pútnika cyrilometodejského[12] badať motívy, ktoré sú autorovi i oveľa neskôr milé a ďalej ich rozvíja. Napríklad motív sláka a hudobného nástroja z prvého štvorveršia básne Večer (1946): „Viola cez večer / je srdce plné tónin / a slákom hlava je, / ktorú ti v náruč skloním.“ Rovnako sa začína i Turčányho autobiografická báseň Suchá nad Parnou zo zbierky Aj most som ja (1977): „Čuli sme duše príbuzné, / tie skromné husle, nelakomé na kov, / z nich tichá hudba bez pohybu znie, / bez akýchkoľvek slákov.“ Inak nachádzanie obdobných súvislostí medzi básnikmi Turčány nazýva pojmom horizontálna obraznosť. Neprekvapuje, že mariánske básne dominujú práve v periodiku Mariánska kongregácia, ktoré bolo, mimochodom, dosť známe, no v súvislosti s Turčánym dosiaľ celkom skryté. Mozaika Turčányho mariánskych básní je skutočne pestrá, počnúc básňou K Márii (1947), ktorá je vlastne voľnou parafrázou piesne č. 337 z Jednotného katolíckeho spevníka K Márii voláme, až cez jednu z Turčányho najznámejších raných básní Veniec Madone (Jas, 1947, a tiež výber Srdce zve a vyzváňa) k monumentálnej básni Matka (1947, Mariánska kongregácia). Práve túto báseň možno považovať za jednu z kľúčových Turčányho básní štyridsiatych rokov. Báseň je monológom Panny Márie, ktorá sa prihovára ľuďom a zjavuje sa im. Táto forma je celkom zhodná s Mihálikovou básňou Litánie loretánske, mimochodom, takisto z roku 1947. Kým Mihálik využíva claudelovský voľný verš, Turčány siahol po uvoľnenom rýmovanom verši. Možno však sledovať množstvo paralel medzi oboma básňami. V Mihálikových Litániách čítame: „Som Matkou Boha Spasiteľa, som horiaci víchor lásky, more materstva, pretože som požehnaná medzi ženami.“ Turčány obdobne: „Som matkou slabých dojčeniec, / čo sajú mlieko, mojej lásky v žiali, / som matkou tých, čo sa mi odovzdali, / nenechajúc krehké rojčenie.“ Alebo Mihálik: „Som Matka nepoškvrnená a nepoškvrnená som pre výstrahu všetkým matkám, ktoré sa brodia v stokách rozkoší, v pŕhľave a špine.“ A opäť Turčány: „Som matkou diev a šťastia žien, / ktoré sa vírmi brodí / na stovkách azda porúchaných lodí, / však vzhliadnuc na mňa ako na sťažeň.“ Podobné emócie sprostredkúva Válkova báseň Modlitba k Panne Márii (1948).

Zvláštnu kapitolu Turčányho básnickej tvorby predstavuje vyhlásenie nového literárneho smeru – podrealizmu[13] v marci 1947. Za ukážkovo podrealistické verše možno pokladať básne Dieťa, Výstraha, Pohľad, Dve ruže, Intímne, Kvety a Záver. Všetky boli uverejnené v čase, resp. krátko po zverejnení manifestu, teda koncom štyridsiatych rokov. V čase uverejnenia textu mal Turčány pripravené tri samostatné cykly (básnické zbierky). Všetky poslal do súťaže vyhlásenej trnavským gymnáziom, a ako sme už uviedli, všetky tri obsadili prvé miesta. Na prvom mieste zbierka Brány, na druhom mieste zbierka Dievča a na treťom mieste zbierka Na mäkkých strunách. Práve táto zbierka je zbierkou programových podrealistických básní. Samostatne tieto zbierky dosiaľ neboli uverejnené (ani sa v úplnosti nezachovali). Ukážky zo všetkých troch boli publikované v zborníku Trnavský gymnazista. Na základe týchto reprezentatívnych ukážok možno určiť kontúry jednotlivých básnických zbierok. Zbierka Dievča sú básne ovplyvnené tvorbou Francisa Jammesa, ktorého preklady sa v tomto období hojne objavovali v literárnych časopisoch, najmä vďaka prekladom Emila Boleslava Lukáča a Pavla Gašparoviča Hlbinu a rovnako pod vplyvom Strmeňových prekladov Rainera Mariu Rilkeho, ktoré vyšli i v samostatných výberoch. Zbierka Brány sú zasa básne nezvalovského typu (najmä pod vplyvom Edisona). Ako vidieť, Turčányho raná tvorba odzrkadľuje viacero smerodajných dobových vplyvov, ktoré Turčány nielen reflektoval, ale na základe ich precízneho poznania zadefinoval nový, vlastný literárny smer.

 

[1] PAŠTEKA, Július: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. Bratislava : Lúč, 2002, s. 268.

[2] SLZA, František (pseudonym Aloša Stankovského): Nádeje slovenskej katolíckej poézie, Nová práca, 2, 1946, č. 15 − 16, s. 249.

[3] MIHÁLIK, Vojtech: Stručne o slovenskej katolíckej moderne. Akord. 13, 1947, č. 1, s. 341 − 343.

[4] TURČÁNY, Viliam: Nad poéziou minuloročného Plameňa. Plameň, 13, 1947, č. 1, s. 6.

[5] VÁLEK, Miroslav: List Viliamovi Turčánymu. In: Drobnosť a iné básne (editor Peter Tollarovič). Trnava : KON-PRESS, 2017, s. 25.

[6] MIHÁLIK, Vojtech: „Poľsko“. Plebejská košeľa, Martin : Matica slovenská, 1950, s. 68.

[7] RÚFUS, Milan: „Pár správ o V. T.“. Zrkadlová sieň, Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1988, s. 284.

[8] c. d., s. 285.

[9] FORDINÁLOVÁ, Eva: Čo som pochopila prostredníctvom diela Viliama Turčányho. In: Pamäť literárnej vedy – Viliam Turčány. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014, s. 33.

[10] MIHÁLIK, Vojtech: Velebný pán z Maduníc, Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1990, s. 7.

[11] TURČÁNY, Viliam: Srdce zve a vyzváňa. Bratislava : Lúč, 1998, s. 140.

[12] Viac o tomto periodiku uvádzame v štúdii Katolícky básnik Miroslav Válek (Drobnosť a iné básne, 2017).

[13] Podrobnejšie o genéze tohto Turčányho básnického programu uvádzame v štúdii Podrealizmus. Spirituálne zlomky – zborník mladej literárnej vedy, Bratislava, Univerzita Komenského, v tlači.

úryvok, 4/2018

Mária Bátorová

Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre

(Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v päťdesiatych rokoch 20. storočia)

 

Úvod a metodológia rekonštrukcie historického kontextu

Zložité obdobia národných dejín potrebujú zložitý, t. j. mnohorozmerný teoreticko-metodologický prístup k analyzovanej problematike. Ak ide o literárne dejiny a samotnú literárnu produkciu, ktorá je úzko spätá s ideologickými a politickými procesmi, vypracovali sme v priebehu desaťročí vlastného výskumu metódu, ktorá, ako sa ukazuje, spĺňa súčasné svetové štandardy a spočíva na zložitom teoretickom mechanizme porovnávacej literárnej vedy. Je to však nový analytický prístup, kritický k doterajším výsledkom výskumu danej problematiky (nové čítanie a nová interpretácia), spočívajúci na analýzach textov vybratých autorov a ich interpretácií, pričom sa berie do úvahy autor a jeho kontext (historický, sociálny, filozofický a intímny – to znamená korešpondencia, memoáre, svedectvá atď.), text a jeho kontext (historická a spoločensko-politická situácia, do ktorej text prichádza, resp. neprichádza, ak ostáva v zásuvke) a čitateľ a jeho kontext (historický, sociálny, filozofický a intímny – to znamená jeho pripravenosť/nepripravenosť na text.[1] Ako vidieť, ide o čo možno najkomplexnejší pohľad na zvolený výskumný problém.[2]

Keďže v predmetnej štúdii ide o vládne inštrukcie intervenujúce do oblasti tvorby literárneho diela, usilujúce sa prostredníctvom kultúrnych pracovníkov a spisovateľov manipulovať vedomie más svojím smerom,[3] potrebné je evidovať nielen samotné literárne texty (ktoré vypovedajú samy za seba a verifikujú nové interpretácie spätne na konci procesu skúmania), ako i interpretácie jednotlivých autorov, ale skúmať kontexty a vytvoriť mozaiku konkrétneho času z rôznych, vedľa seba existujúcich, často proti sebe idúcich diverzných komponentov, dôkazov, výpovedí atď. To, čo v štúdiách nazývame kontexty (viazané na istý objekt v istom čase, ktorý však obsahuje mnohé protiklady), pomenoval známy nemecký kulturológ a historik východnej Európy prof. Karl Schlögel tromi charakteristickými prístupmi ku skutočnosti v moderne, zastúpenými menami a ich charakteristikami: Walter Benjamin a jeho „flanéria“, Sergej Eisenstein a jeho „estetika a technika montáže“ a M. Bachtin a jeho pojem „chronotop“. Sám Schlögel pracuje s literárnym dielom Margaréta a Faust, analyzuje jeho symboliku a metaforiku ako emblémové pre historický čas mesta Moskva v rokoch 1936 – 1938 so sústredením na kľúčový rok 1937. Pritom sa opiera o všetko, aj zdanlivo nesúvisiace veci, výpovede, archívne pramene, časopisy atď., teda to, čo spadá v mojich štúdiách do kategórie kontextov pri každom z komponentov kultúrnej komunikácie (autor – text – čitateľ). Ako svojho učiteľa menuje v úvode knihy Terror und Traum starovekého historika Herodota.

Rozkošatené interpretácie textu overuje samotný text literárneho diela reflektujúceho svoju dobu, z ktorého Schlögel neuvádza celé pasáže, cituje len charakteristické sémantické spojenia. Moja textová analýza však bazíruje na väčších citátoch, ktoré spätne overujú moju interpretáciu a znemožňujú podozrenie z dezinterpretácie. V mojich štúdiách sú však zas redukované historické kontexty, ktoré sa neinterpretujú v takej miere ako u historika Schlögela, ale odvolávajú sa na existujúce interpretácie kolegov-historikov, najmä pri interpretácii objektívnych historických kontextov. Tu si v súvislosti s prácou historika kultúry Karla Schlögela uvedomujem, že mnou vypracovaná výskumná metóda je zameraná primárne na text, no súčasne na kategóriu autora a sekundárne na kategóriu čitateľa, i to len vtedy, ak súvisí so skúmaným autorom (recenzie, literárna kritika, exkomunikácia alebo akceptácia spisovateľa a jeho diela atď.). Vzniká tak mozaika orientovaná prevažne literárnovedne. Keďže v predmetnej štúdii ide o slovakistické štúdie, teda štúdie zaoberajúce sa obdobím socialistického realizmu v slovenskej literatúre, považujem za potrebné odlíšiť svoj typ výskumnej práce aj od teoretických a metodologických inštrukcií, ktoré uvádza René Bílik v úvode svojho súboru štúdií, ktoré skúmajú socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre od roku 1945 do roku 1989 v knihe Duch na reťazi. Sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945 – 1989, Kalligram 2008. (Názov knihy je alúziou na esej Czesława Miłosza Zotročený duch, Londýn 1953.)[4] René Bílik vyrástol v prostredí Ústavu slovenskej literatúry SAV, kde sa po roku 1989 a začiatkom deväťdesiatych rokov diskutovalo o možnosti vydať nové akademické dejiny slovenskej literatúry. Jeho vnímanie dejín (aj literárnych) je výsledkom tohto prostredia a sústredil ho v nasledovnej inštrukcii – závere úvah o metóde skúmania a písania dejín literatúry: „Každé písanie dejín (society, regiónu, výtvarného umenia, literatúry…) je a bude písaním z istého aspektu, s dominanciou určitého uhla pohľadu. Ak má byť bádateľov postup korektný, ak na jeho konci má byť historiografický text ako ,otvorené dieloʻ, je potrebné vyhnúť sa teleologickému chápaniu historického procesu“ (s. 12 – 13).

Absolútna forma inštrukcie („každé písanie dejín“) a jej určenie nielen pre prítomnosť, ale aj budúcnosť („je a bude“) určujú „korektného“ a nekorektného autora, robia z každej inej metódy „teleologiké chápanie historického procesu“, čo nasvedčuje, že autor iste svoju tému prakticky zvládol, ale v západných výskumných rámcoch by neuspel, pretože by nútil povedzme spomínaného Karla Schlögela, ktorý hovorí o zbere rozličných diverzných dát a dôkazov rôznej proveniencie, aby písal „z istého aspektu“ (t. j. aj s určitým vopred daným zámerom a výsledkom). Nové poňatie je však už inde: v ňom neexistujú relevantné a nerelevantné fakty, zaujímajú nás nielen tie, ktoré vstupovali do tzv. „recepčného bytia“, kde platí, že „umenie a politika sú fenomény verejného sveta“ (Bílik, s. 20), ale najmä tie, ktoré boli neviditeľné, nerecipované, a predsa existovali, často aj silnejšie ako tie „legálne“, a teda patrili k alternatívnej scéne, povedzme k „vnútornej emigrácii“ či k undergroundu, ktorý bol zjavnejší ako vnútorná emigrácia.

Tento spôsob skúmania dejín, v tom rámci aj literárnych, alebo opačne v metaforickom zobrazení dejín v umení, v literárnych textoch, je komplikovanejší, časovo náročnejší, ale môže ním vzniknúť pravdivejší obraz o dejinách, aj dejinách literatúry. Týmto spôsobom, cez primárne literárnovedné analýzy textov, ktoré vznikali v istých obdobiach vývinu literatúry, opierajúc sa o autorskú koncepciu premietajúcu sa do literárneho diela a historický a sociologický kontext autora, možno interpretovať literárne dielo v súvislosti s časom, podmienkami a miestom jeho vzniku.

 

Päťdesiate roky a „deravá totalita“

Tri roky po porážke tretej ríše a fašizmu dochádza v obnovenej ČSR, teda v ČSSR v roku 1948, k procesu inej násilnej manipulácie s vedomím ľudí. Aby sme mohli porovnať obe ideologické totality, uveďme niekoľko skutočností: v období Slovenskej republiky boli dvaja politici, V. Tuka a A. Mach, poverení v júli 1940 v Salzburgu samotným A. Hitlerom presadzovaním národného socializmu a „gleichšaltovaním“ kultúry. Ťažiskovým umením kultúrneho života, treba si uvedomiť, bola v tom čase, ako i v nasledujúcich desaťročiach 20. storočia literatúra, t. j. beletria a publicistika, literárnovedná interpretácia, teleologická i vedecká, podľa pravidiel vedeckej syntézy.[5] Práve zoskupenie literárnych vedcov, kritikov a umelcov okolo vedeckej syntézy je na jednej strane poukazom na cenzúru v období Slovenskej republiky, na druhej strane dôkazom „deravej totality“,[6] keďže sa mohlo z materiálov vedeckej syntézy počas celého obdobia bez politických následkov citovať. Obdobie Slovenskej republiky 1939 – 1945 pokladal L. Novomeský za „emancipáciu slovenskej kultúry“,[7] on ako príslušník komunistickej strany, ktorá bola úradne zakázaná v roku 1938 a prešla do ilegality, mohol počas celej Slovenskej republiky publikovať, i keď tesne po jej začiatku napísal a publikoval v ústrednom časopise úvodník Nelúčenie.[8] Dokonca publikoval v Ilave texty – básne – s uvedením ich vzniku,[9] a tak usvedčoval štátny režim z perzekúcií. Časopis Elán bol pod šéfredaktorským vedením Jána Smreka dobre režírovanou a odvážnou platformou slovenskej intelektuálnej slobody, na ktorej sa ideovo pripravovalo aj Slovenské národné povstanie. Ján Smrek časopis viedol v tomto duchu, no na konci týchto úsilí spolu s ostatnými spisovateľmi, ktorí boli v Bratislave v čase Povstania, podpísal Manifest proti Povstaniu. Toto sa mu na dlhé roky stalo osudným a bol ako osobnosť kultúry a básnik vylúčený z politického a spoločenského života.[10]

Dejiny uvádzajú archívny dokument, rozhovor V. Molotova s E. Benešom, v ktorom tento žiadal Moskvu, aby pomohla Čechom vybaviť si účty so Slovákmi: „Přál bych si, aby vaše vláda naléhala na naši vládu, aby všichni ti na Slovensku, kdož jsou vinni válkou proti SSSR, bili potrestáni… já nechci, aby slovenská otázka byla otázkou mezinárodní. To bude jen naše vnitřní věc. Záleží mi na tom, aby se nemohlo zneužívat vnitropoliticky, že Češi chtějí trestat Slováky.“ Molotov sa spýtal: „Bude autonomie Slovenska?“ Beneš: „Ne, chci decentralizaci…“[11]

Na inom mieste v rozhovore s Gottwaldom sa Beneš vyjadril: „Mne nikdy nedostanete k tomu, abych uznal slovenský národ… zastávám neochvějně názor, že Slováci jsou Češi a že slovenský jazyk jest jen jedním z nářečí českého jazyka, tak jako tomu je s hanáčtinou.“[12]

Po skončení vojny nastali procesy s tými, ktorých menovite v dokumente žiadal Beneš potrestať. Trvalo dva roky, kým sa upevnila vládna politika v Československu. Zbavovala sa najskôr popredných politických vinníkov (v roku 1947 odvisol prezident SR a ostatní predstavitelia boli vo väzení). Zatiaľ sa dramaticky odohrával boj medzi demokratmi a komunistami o funkcie vo vláde, L. Novomeský sa stal povereníkom kultúry, Ivan Horváth a iní, vzdelaní, jazykovo vybavení intelektuáli, sa stali veľvyslancami Československa v iných krajinách. Chystal sa však politický prevrat – znárodnenie majetku vo februári 1948, vláda jednej strany, a tým nastolenie totality a následná kolektivizácia v päťdesiatych rokoch.[13]

Tento spoločensko-politický proces postupne zasiahol nielen tých, ktorí boli činní v Slovenskej republike a pracovali v jej štátnych službách satelitne prepojených na porazené Nemecko, ale paradoxne aj tých, ktorí organizovali odboj proti Slovenskej republike v SNP, teda predvojnových členov strany, účastníkov SNP. Z výrokov E. Beneša vyplýva, že sa bolo treba zbaviť všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom upevňovali ním neuznanú slovenskú samostatnosť. Centrálne sa toto dialo prostredníctvom ÚV KSČ a samotných intelektuálov na Slovensku. Ruptúrou v dejinách Slovenska a slovenskej kultúry nebol teda rok 1938, ale o desať rokov neskôr rok 1948.

 

[1] Pozri bližšie a podrobne vznik tejto komparatistickej metódy in: Bátorová, M.: Hommage na Henry H. Remaka (keď je komparatistika zmysluplnou vedou). In: Slavica Literaria X 18/ 2015/ 1, Masarykova univerzita Brno. Ed. M. Zelenka, I. Pospíšil, R. Gáfrik, s. 53 – 73.

[2] Tento spôsob spracovania a metódy skúmania som našla asi pred rokom v knihe znalca východoeurópskych dejín a kultúry prof. Karla Schlögela Terror und Traum. 800 strán. Carl Hanser Verlag 2008. Naše metódy prístupu k skúmanému materiálu sa vyvíjali paralelne, o čom svedčia roky vydania mojich kníh.

[3] Spitzer, J.: K niektorým otázkam našej literatúry. Kultúrny život, č. 9, 1950, s. 3. Spitzer, J.: Proti buržoáznemu nacionalizmu a kozmopolitizmu, za vyššiu ideovosť našej literatúry. Kultúrny život, č. 25, 1951.

[4] Bílik, R.: Duch na reťazi. Sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Bratislava: Kalligram 2008.

[5] Zakladateľom vedeckej syntézy na Slovensku bol vľavo orientovaný filozof Igor Hrušovský, ktorý po návrate z viedenského študijného pobytu založil v roku 1937 v Bratislave v súčinnosti s inými – teoretikmi surrealizmu (M. Považanom, M. Bakošom), ako i spisovateľmi a výtvarníkmi vedeckú syntézu, ktorá už vo svete existovala v Pražskom a Viedenskom lingvistickom krúžku, v parížskej Synthèse scientifique a inde. Vedci vychádzali zo štrukturalizmu, vypracovali systém vedeckého skúmania, pojmoslovie, metodológiu atď. V roku 1940 bola vedecká syntéza úradne zakázaná.

[6] Clementis, V.: Odkazy z Londýna, 1947.

[7] Novomeský, L.: Na okraj našej kultúrnej politiky. Nové slovo, 15. 6. 1945.

[8] Novomeský, L.: Nelúčenie. Elán, apríl 1939.

[9] Novomeský, L.: Pašovanou ceruzkou. Elán, marec 1943.

[10] Petrík, V.: Neznáma kapitola Smrekovej poézie. In: Proti noci. Básne vnútorného exilu. Liptovský Mikuláš: Tranoscius 1993. Petrík tu hovorí o „čiernej listine“, na ktorej bol Smrek od 1948 až do polovice šesťdesiatych rokov.

[11] Letz, R.: Slovenské dejiny V (1938 – 1945). Bratislava: LIC 2012, s. 263.

[12] Letz, R.: c. d., s. 264.

[13] Komunisti sa dlhodobo, už počas druhej svetovej vojny, pripravovali na prevzatie moci v štáte. Úzko spolupracovali so stalinským Sovietskym zväzom, snažili sa narušovať činnosť ostatných politických strán po roku 1945 združených v Národnom fronte. V prvých povojnových voľbách 26. mája 1946 získali komunisti v Česku 40 % hlasov. Na Slovensku triumfovala Demokratická strana so 62 % hlasov. Komunisti s hlasmi za sociálnych demokratov dosiahli pohodlnú väčšinu v parlamente a postupne sa im podarilo ovládnuť políciu, armádu i robotnícke organizácie. Dňa 2. júla 1946 sa vtedajší predseda Komunistickej strany Česko-Slovenska (KSČ) Klement Gottwald stal predsedom vlády. Komunisti využívali roztrieštenosť vtedajších demokratických politických strán, faktickú neexistenciu opozície, povojnový radikalizmus a „mníchovské sklamanie“ a nerozhodnosť chorého prezidenta Edvarda Beneša. Vo februári 1948, keď nastala vládna kríza pre uznesenie o Bezpečnosti z 13. februára 1948, došlo k sérii udalostí, ktoré viedli k úplnému prevzatiu moci v štáte komunistami. Tieto udalosti boli dovŕšené 25. februára, keď prezident prijal demisiu nekomunistických ministrov a doplnil vládu kandidátmi navrhnutými komunistami. Nato bola 11. marca 1948, jeden deň po nevysvetlenom úmrtí ministra zahraničia Jana Masaryka, potvrdená nová komunistická vláda, 9. mája prijatá nová ústava vyhlasujúca ľudovodemokratickú republiku a 30. mája sa uskutočnili voľby s vynucovanou účasťou a s možnosťou voliť iba z jednotného zoznamu kandidátov komunistami ovládaného Národného frontu. Dňa 2. júna zo zdravotných dôvodov odstúpil prezident Beneš a 14. júna bol za jeho nástupcu zvolený predseda KSČ a vtedajší premiér Klement Gottwald. Vznikla nová vláda, ktorej predsedom sa stal Antonín Zápotocký. Prechod moci do rúk komunistov viedol k vnútornej aj zahraničnej závislosti politiky štátu od Sovietskeho zväzu, k politickým procesom, väzneniu politicky a ideologicky nepohodlných osôb, nútenej emigrácii a prenasledovaniu oponentov. Totalitný režim trval v modifikáciách nasledujúcich 40 rokov.

úryvok, 3/2018

 

Ivo Pospíšil

História a kľúčové problémy brnianskych česko-slovenských konferencií (1997 – 2017)

Ako som napísal vo svojom zväzku štúdií Slovakistické reflexe,[1] ktorý nebol na Slovensku ani zaznamenaný, siahajú moje kontakty so Slovenskom v rámci filologických odborov zhruba do začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia. Nie som slovakista, iba vyštudovaný rusista, anglista a bohemista; práve v rámci štúdia češtiny som musel absolvovať skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. K praktickej slovenčine som sa však výraznejšie dostal až v súvislosti s pracovným angažmán; po slovensky prednášam a občas aj píšem; tak som sa postupne dostal i k systematickému čítaniu slovenskej literatúry a k slovenskej literárnej vede, a to v podstate intenzívnejšie od začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia; v Bratislave som v rámci tamojšej Literárnovednej spoločnosti a vo vtedajšom Literárnovednom ústave SAV po prvý raz prednášal v roku 1986, a to o škandinávskej literárnej vede všeobecne a slavistike osobitne po svojom pobyte v Dánsku (potom som to zopakoval vo vtedajšom pražskom Ústave pre českú a svetovú literatúru na pozvanie druhej manželky Vladimíra Macuru) a o románovej kronike, ešte za prítomnosti vtedajšieho riaditeľa ústavu prof. Karola Rosenbauma a vtedy mladších bádateľov, ale od toho času sa mnoho zmenilo. Úzke vzťahy osobné a bádateľské som mal od deväťdesiatych rokov minulého storočia k Dionýzovi Ďurišinovi, v ktorého tíme som zásluhou českých kolegov niekoľko rokov bol, i keď niekedy kontroverzne, a s Andrejom Červeňákom, s ktorým som sa priatelil až do jeho odchodu na večnosť, v dávnejšej minulosti takisto intenzívne s bratislavskými rusistami, rovnako s tými, s ktorými som dočasne mal podobný pracovný údel, ale to všetko odniesol čas, s prešovskou slovakistkou a slavistkou Vierou Žemberovou, ktorá nám v Brne pomáhala s výučbou slovenskej literatúry, spolupracoval som a spolupracujem s Máriou Bátorovou – a tých slovenských a maďarských literárnych vedcov, s ktorými som sa na poli literárnej vedy stretol, bolo pomerne mnoho a nerád by som na niekoho dôležitého zabudol. Ako to tak v živote býva: vzťahy sa nadväzujú a rozväzujú, sú to väčšinou dosť smutné veci a ten, komu je život univerzít a vedcov vzdialený, neveril by vlastným očiam a ušiam. Sám som takisto viedol a vediem v rozličných odboroch (rusistika, slovanské literatúry, literárna komparatistika, areálové štúdiá) mnoho slovenských doktorandov.

Moje kontakty so Slovenskom sa zintenzívnili, keď som na Masarykovej univerzite v spolupráci s niektorými kolegami, medzi nimi s doc. Vlastimilom Válkom a už zvečnenou doc. Jarmilou Bartákovou (1933 – 2003), založil odbor slovenčina vo všetkých troch formách štúdia – bakalárskom, magisterskom a doktorskom. Odbor pomáhali konštituovať slovenskí vysokoškolskí učitelia, medzi nimi prof. Juraj Dolník, neskoršia doc. Mira Nábělková (za výučbu slovenčiny som jej na konci jej pôsobenia, keď odišla do Prahy, navrhol udeliť striebornú medailu Masarykovej univerzity, ktorú jej aj udelili) a ďalší. Roky tu vyučovala doc. Anna Zelenková (často koeditorka Brnianskych textov k slovakistike, sama Slovenka a slovakistka) a jej manžel prof. Miloš Zelenka so mnou pomerne dlho tie česko-slovenské stretnutia spoluorganizoval a často aj koeditoval publikačné výstupy. Česko-slovenské konferencie, ktoré sa v súvislosti so založením slovakistiky v Brne pravidelne konali od roku 1997, mali často ráz česko-slovensko-poľsko-maďarsko-rakúsky – to však v časoch svojej najväčšej konjunktúry za všeobecnej spoločenskej eufórie a túžby po spolupráci. V súlade so zámerne budovaným areálovým charakterom pracoviska, ktoré som takto koncipoval od samého vzniku Ústavu slavistiky (1995), bola budovaná aj brnianska slovakistika, no za nedôvery niektorých interných pracovníkov, kým si túto myšlienku mnohí z nich osvojili a prisvojili, ale omnoho viac za odporu vládnucích pražských „elít“, ktoré spočiatku trvali na udržaní čisto filologického charakteru štúdia – dnes si na to asi len sotva spomenú, čo je však v čase, keď prevláda duch všeobecného zabudnutia, straty historického povedomia a deformovaného chápania historických udalostí, bežné. Tak vznikali aj moje slovakistické, no skôr česko-slovenské štúdie, ale takisto samostatné portréty a konkrétne poetologické analýzy s tým, že záber bol areálový, komparatívny, presahujúci literárnu vedu a filológiu ako také smerom ku kulturológii a politológii, presnejšie povedané od jazyka a literatúry ku kultúre a politike. Zmyslom odboru a konferencií v Brne bolo udržať česko-slovenský vzťah i po rozdelení spoločného štátu bez súhlasu občanov, hoci dejiny a súčasný stav vecí ukazujú, že súžitie v jednom štáte by asi nebolo možné. Nebudeme teraz špekulovať, čo toto rozpoltenie prinieslo alebo odnieslo obom terajším štátom, no skôr dochádzame k tomu, že ani projekt slovenčiny v Brne nedosiahol všetky svoje ciele, i keď sa kadečo podarilo. Ako čas bežal, bolo čoraz zrejmejšie, že Česi a Slováci, hoci sa tvária celkom inak, svoje dejiny i súčasnosť vlastne skôr alebo vôbec nepoznajú: s tým som sa stretal na každom kroku, teda s ignoranciou na oboch stranách, a ako narastala slovenská emigrácia do Českej republiky všeobecne a do Brna osobitne, bolo to čoraz nápadnejšie. Tým sa menilo i tradičné idylické chápanie česko-slovenského vzťahu, ktoré niekomu vyhovuje, ale nielen nič nerieši, ale priamo komplikuje budúci vývoj. Preto som toľko zdôrazňoval – k nevôli mnohých – aj skúmanie nevzájomnosti, rezistencie, neústretovosti (napr. na Slovensku programové „mazanie českej stopy“, ľahostajnosť v českom prostredí, kde takmer nikto nečíta slovenské knihy), teda skutočne komplexné, nič nezastierajúce seriózne bádanie, ktoré tak menilo doterajšiu zmeravenú bádateľskú paradigmu. Hádam sa to odrazilo i v tomto súbore, ktorý obsahuje aj niektoré úvody k zväzkom Brnianskych textoch k slovakistike (sú bežne dostupné v digitálnej knižnici Filozofickej fakulty,[2] i keď väčšina vychádzala zásluhou Českej asociácie slavistov).

Podpora slovenčiny v Brne zo strany slovenských oficiálnych miest bola od začiatku slabá, dokonca sa mi sami slovenskí kolegovia čudovali, prečo slovenčinu v Brne vôbec pestujeme, keď to nemá nijaký zmysel. Ani v inštitúciách na to príslušných nebrali a neberú slovenčinu v Brne ako dôležitú, skôr ako miestne podivínstvo – nedá sa predsa porovnať s tým, keď sa pestuje v Neapole, Bologni, Berlíne, Pekingu alebo trebárs i len v Belehrade. Preto tiež v Brne nebol nikdy slovenský lektor, hoci sme sa o to od počiatku snažili – márne. Núti ma to premýšľať v tom smere, či príslušné slovenské miesta pokladajú slovenčinu za samostatný jazyk odlišný od češtiny. Naše úsilie vyvolávalo teda skôr úsmešky, podporované aj smutným faktom, že čeština sa na Slovensku ako samostatný odbor v kombinácii s históriou (5 študentov) pestovala na Univerzite Komenského len krátko: v súčasnosti sa čeština na slovenských univerzitách neštuduje. Budoval som s kolegami brniansku slovakistiku ako súčasť slavistiky, ako cudziu filológiu, ale súčasne odbor s nadštandardným vzťahom k domácemu prostrediu, čo sa nám zdalo logické. I keď „čas oponou trhol“ a veľa vecí sa zmenilo, veľa ilúzií padlo a mnoho dobrej vôle sa vyšlo navnivoč, zmenili sa vzťahy medzi ľuďmi a ich podiel na „moci vo vede“, tieto snahy zostávajú aspoň historickým svedectvom. Jednou z takých ilúzií, ktoré odvial čas, bolo napríklad zriadenie generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Brne. Od toho sme si sľubovali i kultúrnu pomoc odboru, ale až do jeho zrušenia sme sa stretávali len s rezervovaným postojom. To sa trocha obrátilo k lepšiemu v časoch, keď bol veľvyslancom Slovenska v ČR spisovateľ Ladislav Ballek (1941 – 2014). Raz nám finančne prispelo Ministerstvo kultúry SR, keď bol ministrom doc. Rudolf Chmel, inokedy zase spoločnú akciu organizovanú prof. Hviščom podporilo Združenie slovanskej vzájomnosti, na knihy jednou prispel slovenský predajca v Brne, potom zase fond Pro Slovakia, neskôr zase výťahy z príspevkov pretlačil pražský česko-slovenský časopis Zrkadlenie/Zrcadlení, zásluhou M. Nábělkovej nám vždy zostalo jedno miesto na letnej škole v Bratislave, ale bolo to sporadické. Keď poviem, že vzťah slovenských oficiálnych miest a takisto rady slovenských a českých kolegov k slovenčine v Brne bol chladný, prejavujem tým značnú zdržanlivosť. O to väčšia je zásluha tých, ktorí pomáhali alebo aspoň prejavovali kladný záujem, medzi nimi vedenie Masarykovej univerzity a jej Filozofické fakulty. V posledných rokoch podporilo naše akcie Literárne informačné centrum v Bratislave, ďalší vývoj je otvorený.

[1] I. Pospíšil: Slovakistické reflexie. Česká asociácia slavistov, Brno 2017. Jan Sojnek – Galium, Brno 2017, 319 strán.

[2] Pozri https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/133219.

úryvok, 3/2018

Peter Cabadaj

BYŤ STOTOŽNENÝ SO SVOJÍM OSUDOM

(Jubileá Leopolda Laholu)

 

V priebehu januára 2018 sme si pripomenuli storočnicu narodenia a päťdesiat rokov od smrti slovenského dramatika, prozaika, básnika, prekladateľa, filmového scenáristu a režiséra Leopolda Laholu (30. 1. 1918 Prešov – 12. 1. 1968 Bratislava). Patril bezpochyby medzi najosobitejšie postavy slovenskej, respektíve česko-slovenskej kultúrny a umenia minulého storočia.

 

Narodil sa ako Arje Friedman. Po maturite študoval v rokoch 1936 – 1940 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Za prvej Slovenskej republiky ho z rasových dôvodov internovali v pracovných táboroch. Ilegálne vstúpil do druhého česko-slovenského odboja, bol účastníkom SNP. Necelé tri roky (1947 – 1949) pôsobil ako scenárista Československého filmu v Prahe. Dobrovoľne sa vysťahoval do Izraela (1949), neskôr žil a pracoval v Mníchove a ďalších mestách v západnom Nemecku i v bývalej Juhoslávii.

Štvanec, partizán a vojak Arje Friedman – čiže „muž mieru“, no paradoxne redaktor Bojovníka – si po vojne hľadal pseudonym. Pri slabikovaní mu priezvisko La-ho-la znelo ako hudba, ako daktyl. Napísal prvú, potom druhú divadelnú hru a meno nového dramatika zahlaholilo po celej Československej republike.

Hoci Lahola uzrel svetlo sveta v Prešove, skutočný pocit domovskej príslušnosti cítil na Orave. Počas gymnaziálnych štúdií v Bratislave sa zblížil s filmárom Františkom Žáčkom, hercom Františkom Dibarborom, maliarmi Ladislavom Gudernom a Viliamom Chmelom. Umelcov ďalší život i tvorbu fatálne poznačila vojnová kataklizma a s ňou spojená židovská tragédia. Laholove drámy (Bezvetrie v Zuele, Štyri strany sveta, obe 1947; Atentát, 1949) uvádzali profesionálne divadelné scény v celej ČSR (Bratislava, Brno, Liberec, Praha, Prešov a inde). Tieto opusy charakterizuje prenikavá analýza dehumanizujúceho vplyvu vojnového besnenia na životy obyčajných ľudí. Pri ich koncipovaní autor naplno využil získanú skúsenosť aktívneho účastníka Povstania, ktorý sa neraz ocitol na rozhraní života a smrti.

 

Básnik

Písaniu a prekladaniu poézie sa systematickejšie venoval od druhej polovice tridsiatych rokov. Laholovo básnické dielo, ovplyvnené medzivojnovými avantgardnými smermi a slovenským nadrealizmom, vyšlo súborne pod názvom Ako jed škorpióna až v roku 1995 (editorka E. Jenčíková).

Tvorcova poézia prešla zložitým vývojom – od symbolistických, respektíve senzuálno-meditatívnych raných básní, s prevahou viazaného verša, cez básne „kŕčovitej krásy“ v ďalšom období až po analyticko-reflexívne texty z druhej polovice päťdesiatych a začiatku šesťdesiatych rokov, s využitím voľného verša v súvislosti s „existenciálnou sebaproblemetizáciou a sebaspytovaním básnika“. Ako trefne uvádza Eva Jenčíková, „Laholov intelekt a jeho moderná básnická skepsa mohli byť v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch inšpiráciou a zdrojom nového lyrizmu i nových tém v slovenskej literatúre“…

 

Vlasť

Čo ak je vlasť tam kde človek

Utrmácaný dôjde až a ďalej

Nevládze nech by využil

Vetry prúdenia a všetky

Sily dostredivé

Koreň ja znakom neistoty

Ako aj kotva

Nebyť toho že sa loď bojí vlnobitia

Nezakotvila by

Ako som nezakorenil

Nezapustil som tie hľadajúce prsty

Príčinlivé

Zvečňujúce všetku moju dychtivosť

Odnepamäti nosil som so sebou

Zásobu vlahy

Ako aj všetko ostatné čo treba

V rozhodujúcich okamžikoch

Života

Svoj nepokoj

Nepokojný sýtiaci moje

Telo

Napájajúci ho

Sám telom opojený

Hybná sila ktorú som poslúchal

Do znehybnenia

 

Dramatik

Hneď po vojne sa Lahola uplatnil aj ako filmový scenárista; v tom období participoval na známych snímkach Biela tmaVlčie diery (obe 1948), režíroval film Vojakove nohy (1949).

Na sklonku štyridsiatych rokov požiadal o povolenie opustiť komunistické Československo. Nebolo by však objektívne dávať Laholov odchod iba do súvislosti s negatívnym prijatím hry Atentát. Spomenutou hrou si poštval proti sebe priateľov i nepriateľov. Najzúrivejšie „brechali“ jeho povstaleckí a generační druhovia Juraj Špitzer a Ján Rozner, z Čiech im iniciatívne prišiel na pomoc Erik A. Saudek. Ktosi to zorganizoval tak rafinovane, aby Žida kameňovali najmä Židia! I keď sa táto alternatíva mohla zdať niekomu lákavá, predsa len hlavný problém dobrovoľného exilu najúspešnejšieho slovenského povojnového dramatika pramení v niečom principiálnejšom. Optika racionálneho pohľadu a vlastná osobná empíria mu jednoducho nedovoľovali stotožniť sa s pofebruárovou axiómou „krajších svetlých zajtrajškov“. Lahola nebol človekom konjunkturálneho obsahu, „na móde mu nezáležalo“ (J. Felix), plne si uvedomoval, že v situácii striedania mocenských stráží sa prostý človek opätovne ocitne v bezvýchodiskovom rozpoložení indivídua, stojaceho tvárou v tvár vlastnej existenciálnej priepasti. Presne v tomto duchu vyznievajú brilantne napísané drámy Škvrny na slnku (1955) a Inferno (1960), ktoré by sa dali charakterizovať ako neľútostná konfrontácia sprievodných javov a dôsledkov veľkých dejín s históriou konkrétneho individuálneho ľudského údelu.

 

Prozaik

Od konca štyridsiatych rokov písal Lahola aj poviedky, novely a črty. Priam s dokumentárnou detailnosťou a presnosťou si v nich všíma modely správania a konania človeka vo vyhrotených hraničných okamihoch (vojna, holokaust, pracovné a koncentračné tábory, Povstanie, povojnová realita). Od týchto situácií následne plynulo prechádza k úvahám o zmysle podstaty ľudského bytia, demaskuje podoby zvrátenej mašinérie spoločenského zla a hľadá odpovede na existenciálne otázky, ktoré sa bezprostredne dotýkajú základných princípov človečenskej dôstojnosti, cti, etiky a spravodlivosti.

„Spisovateľov nástroj je jeho reč. Ňou pôsobí na divákov, na čitateľa. Ocitol som sa bez účinného nástroja a pre náhodného diváka som bol človek bez životopisu. Ako spisovateľ som tieto prekážky nikdy neprekonal. Preto som sa musel upnúť k úžitkovej literatúre, ktorá je iba prostredníkom. Písal som pre film a televíziu, kde konečný tvar je obraz, nie slovo. Aby som udržal dušu a telo pohromade, zarábal som si, nakoľko sa dalo, réžiou. Aby som zostal aspoň na periférii svojho života. Ako túto prácu dnes hodnotím? Nuž, ostal som nažive, bez toho, aby som sa zriekal svojej osobnosti, a bez toho, aby som musel robiť nočného portiera v nejakom hoteli. Domnievam sa, že mi išlo iba o to, stotožniť sa so svojím osudom, byť s ním jedno“ (L. Lahola, 1967).

 

Filmár

Znie to možno neuveriteľne, ale Laholova exilová filmová tvorba nie je dodnes komplexne ozrejmená a zhodnotená. Prevažne sa v jej rámci venoval scenáristickej zložke, z ktorej poznáme len názvy jednotlivých titulov: Milovaná tvár, Na každej míli kameň, Stanové mesto, Tri štvrtiny slnka, Človek, ktorý prehral vojnu, Niet zmilovania pre slávika a iné.

Na slávnom medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne uviedli v roku 1961 Laholovu snímku Diabol hrá na balalajke. Domáca komunistická propaganda ju bez toho, aby čo i len tušila, o aké dielo ide, označila za antisovietsky film…

V roku 1967 tvorcu občiansky aj umelecky rehabilitovali. Najviac sa o to zaslúžil Juraj Špitzer, ktorý si priznal staré omyly a zlyhania. Ahasver Lahola teda mohol po rokoch prísť do vlasti, jeho drámy začali opätovne uvádzať v českých a slovenských divadlách, na vydanie pripravil pozoruhodnú zbierku noviel Posledná vec (vyšla až posmrtne), „možno chystal i poéziu“ (J. Paštéková)… Najväčšiu pozornosť a energiu však venoval nakrúcaniu filmu Sladký čas Kalimagdory na motívy známeho utopického románu českého spisovateľa Jana Weissa Spáč ve zvěrokruhu (1937). Dlhometrážna snímka vznikala v priaznivej spoločenskej klíme a harmonicky splývala s búrlivými časmi konca legendárnych šesťdesiatych rokov. Celkovo svojím charakterom predstavovala v silnej dobovej konkurencii (Š. Uher, S. Barabáš, P. Solan, J. Jakubisko, E. Havetta, nehovoriac už o českých filmároch) ambiciózny filozoficko-metaforický opus. Nechýbala mu značná dávka experimentálnej dimenzie, pôsobivá symbióza a symbolika farieb, ako i invenčná obrazovo-výtvarná kompozícia.

Podľa renomovanej teoretičky Jeleny Paštékovej chcel Lahola „nakrútiť predovšetkým film o sebe, o svojom odchode a spánku, o svojej neexistencii v slovenskom živote; konsolidačná kritika však písala o karnevalových šatách, ktoré sa predvádzajú na bále chudobných, o svetobežníkovi, ktorý sa snaží ohúriť provinciu“… Dlho očakávanej premiéry svojho filmového diela sa Lahola, žiaľ, nedožil. Skonal tesne po jeho nakrútení…

Keď umelec zomrel, prišlo k ďalšej sérii zvrátených absurdností. Na náhrobok v Slávičom údolí v Bratislave mu namiesto Lahola vytesali skomolené Laholer, Sergej Machonin v Literárnych listoch hodil na dno odpadového koša drámu Inferno, Ján Rozner spochybnil kvalitu starších autorových hier, po nástupe normalizácie putoval nemilosrdne do trezoru film Sladký čas Kalimagdory… Lahola opätovne zmizol. Nežil, neostal nažive a na ďalšie dve decéniá pochovali i jeho dielo.

Pred dvanástimi rokmi (2006) skupina mladých slovenských filmárov nakrútila celovečernú snímku Rozhovor s nepriateľom. Ako predloha im poslúžila spisovateľova rovnomenná novela zo zbierky Posledná vec. Toto svoje dielo vnímajú tvorcovia ako poctu Leopoldovi Laholovi.

2/2018

 

Slavo Kalný

Zamagurské kalvárie

 

Pohreb

Stávalo sa, že v čase sporov cirkevníkov o kňaza a kostol sa konali pohreby bez kňaza. Jeden som i ja videl. Toho dňa som sedel na lavičke pri Božej muke s pravoslávnym farárom. Obaja sme hľadeli na čudný pohrebný sprievod bez kňaza, čo sa ťahal na cintorín. Chlapi niesli truhlu, za ňou kráčali plačúci pozostalí… no moju pozornosť zaujal svižný chlapík na konci sprievodu, ktorý sa podchvíľou zohol nad nariekajúcou ženičkou, čosi vybral z kabely, čosi plačúcej ženičke podával, ale čosi od nej aj dostával, pričom smútočný húfik kráčal ďalej, akoby sa nič nedialo a nič mimoriadne nestalo.

Čo sa to deje? spytujem sa nezamestnaného pravoslávneho farára. Prečo tie ženičky odpadávajú? Kto je ten chlapík s brašnou?

Predsa lekár.

Odkedy chodia doktori na pohreby?

Odvtedy čo ženičky od žiaľu a bôľu za nebohým odpadávajú, no želajú si, aby to postrehla blízka rodina i celý sprievod.

Čo im to dáva?

Zväčša piluly. Ale zámožnejším injekcie. Pilula je po stovke, injekcia po tristo alebo od päť do desať dolárov.

A to je na čo dobré?

V dolárovej dedine sa odohráva kadečo dobré, užitočné, ale aj nedobré. Chcete poznať absolventa osemročenky, ktorý je už gazdom a na gazdovstve gazduje sám?

 

Dolárová dedina

Najmladší gazda v republike. Hoci má šestnásť rokov, v krčme si nesadá k stolu mládencov, ale rovno kráča medzi starších gazdov.

Do Ameriky najprv odišiel jeho otec, za ním matka, neskôr „gazdov“ starší brat. Otec je v Amerike druhý rok, matka od zemiakov. Náš gazda nevie ani to, či sú v New Yorku, alebo v Kalifornii, netuší, kedy sa vrátia. Naisto však vie, že tam robia, drú ani kone a domov sa vrátia s kopou dolárov. Otec sa vo svete nestratí, lebo ten od pätnástich rokov chodil po svete s drôtom. Cez ruky mu prešli kilometre drôtu, cez hlavu kilometre skúseností. Keď drotárka nevynášala, začal klampiarčiť. S takým remeslom sa dá vyžiť aj v Amerike. Šestnásťročný gazda sa stará o dva huculské koníky, dve kravy a tri ošípané. Stará mať mu zavše príde navariť a vyriadiť bývanie, lebo doma ostala iba „gazdova“ mladšia sestra, ktorá chodí do ôsmej triedy v Starej Ľubovni. Gazda fajčí, núka ma pálenkou, usiluje sa správať dospelo a tak aj uvažovať: Našťastie, robota ma nenaháňa. Keď je pod strechou švábka, a svinky priberajú, v zime nepomrieme.

O Litmanovej vravia, že je chytrácka dedina. Vyzná sa v tlačenici za každého režimu. Od čias Márie Terézie hrubosúkenné litmanovské portky brúsili svetom, chlapi drotárčili, kupčili, ďalší sklenárčili – blaňare z Litmanovej boli známi aj na Balkáne. Ale oháňať sa vedeli aj kupčíci so súknom a ovcami, po ktoré chodili na Zakarpatie, a stákusové čriedy hnali na domáce jarmoky. Keď vojny popredeľovali svet a neskôr zadrôtovali hranice, keď fabriky predávali hrnce lacnejšie, ako stála ich oprava, Litmanovčania boli chvíľu bezradní. Čo robiť, keď z tunajších grapov a lesov ešte nikto nezbohatol? Ako si prilepšiť bokom od socializmu a daní? Našťastie socializmus u nás nezabezpečil dostatok spirtu, pestrofarebných šatiek, obrusov a svätých obrázkov, pričom socializmus na poľskej strane pozabudol na zipsy, patentky, detskú obuv… Internacionálnemu socializmu treba pomôcť. Naostatok, hranice v chotári dediny neprekážali ani otcom, ani dedom. Odjakživa pašovali. Ale keď čapli Beňu, poštára Beleša, keď vybrali aj ďalších pašerákov, dedina sa splašila a dočasne stiahla.

Za Dubčeka, keď sa otvorili hranice a pre nich svet, húfne odchádzali do Ameriky, kde doláre tlačia, ba dolármi aj platia. Takmer z každej chalupy je niekto v Štátoch. Aj pred týždňom odišli šiesti. Nie nadlho. Iba na návštevu – na mesiac-dva. Odchádzajú navštíviť brata, otca, deda, strýka, bratanca… tam si predĺžia pobyt a o dva či tri roky sa vracajú s tučnými šekmi. Doma sa o deti zatiaľ stará žena, ak si zmyslí odísť aj ona, potom babka, ak babka nevládze, na rade je nedospelý najstarší synátor. Po auguste 1968 každé auto, čo prišlo do dediny, prišlo kupovať doláre alebo riešiť cirkevný spor. Litmanovčania už nechodia prosiť pánov o robotu, pod oknami vykrikovať „dajce hóóórci dróóótovac“, ale páni z mesta prichádzajú prosiť o doláre. Nejeden emigrant, čo je od augusta za hranicami, nekresťansky veľa musel zaplatiť za litmanovský dolár. Pod šesťdesiat korún nešli. Inak je to dedina bohabojná, pokojná, keby tu nemali starosti s pravoslávnym popom a cerkvou, nestarala by sa o politiku. V päťdesiatych rokoch ju zapojili do cirkevnej politiky nasilu. Teraz sa zapojili dobrovoľne, ale o to agresívnejšie.

úryvok, 2/2018

 

Dalimír Hajko

HORÚČKA PRÁCE A PRETRHNUTÝ SEN

 

Zmysel pre pochopenie dejinných udalostí bol v osobnosti Mikuláša Dohnányho až fatálne zakomponovaný. Jeho História povstania slovenského je dôkazom práve takejto túžby objektívne reflektovať „tú čiastku zeme, ktorá je jeho vlasťou“, a identifikovať udalosti, ktoré určovali jej tvár a ktorých bol on sám priamym účastníkom a bezprostredným svedkom. Svedkom, ktorý strácal nádej, a pritom tak veľmi, veľmi chcel dúfať, ktorého túžba pochopiť tento svet plný rozporov, nenávisti, zúfalých usilovaní ho mohla na pozadí absencie reálneho východiska smerujúceho k cieľu priviesť iba do stavu beznádeje a malomyseľnosti…

Štúrovský básnik a dramatik, autor dejepisnej štúdie História povstania slovenského, ale aj prekladateľ (Homér, Shakespeare, Byron, Deržavin), literárny kritik a literárny teoretik, redaktor a publicista, polyglot, pedagóg a aktívny spolupracovník Jednoty mládeže slovenskej – hovoríme o osobnosti, ktorou bol slovenský zeman Mikuláš Dohnány (* 28. november 1824 v Dolných Držkovciach – † 2. jún 1852 v Trnave). Jeho otec bol Jozef Dohnány (Dohnányi de Dohnany), matka Kristína, rodená Budayová. Mikuláš Dohnány nezažil veľa radostí ani v pomerne chudobnej zemianskej rodine, ani po rozpustení slovenského dobrovoľníckeho zboru – v ktorom vydržal až do konca jeho účinkovania –, ani po revolúcii, keď istý čas zostal bez práce a bez obživy, v existenčných ťažkostiach.

V centre erbu dohnányovského rodu dominoval v štíte pelikán, ktorý vlastnou krvou kŕmi svoje mláďatá, klenotom je rameno držiace tri šípy, spod koruny na zatvorenej turnajovej prilbe splývajú modro-strieborné prikrývadlá. (Šľachtický erb Dohnányovcov a jeho donačná listina – armáles – pochádzali z konca 17. storočia.) Mladý Mikuláš Dohnány takisto odovzdával celú svoju bytosť, doslova svoju „krv“, na „oltár vlasti“ a svojho národa: kŕmil ňou slovenský národný pohyb v neskoršom 19. storočí. Zomrel ako vyše dvadsaťsedemročný v Trnave, krátko po tom, ako sa stal na vyzvanie Jozefa Miloslava Hurbana spoluredaktorom obnovených Slovenských pohľadov. On sám si priezvisko písal s mäkkým „i“ na konci a podpisoval sa aj pseudonymom ako „Mikuláš z Považia“.

Jeho zemianstvo nikdy nebolo spojené s vyvyšovaním a hlásaním svojej príslušnosti k aristokracii; mal k nej rozporuplný vzťah. Píše o tom vo svojej Histórii povstania slovenského z roku 1848: „U dedov a pradedov terajšej aristokracie malo to slovo aj svoj význam, kým ešte slovenský ráz nosili na sebe; priznávajúc sa k svojmu národu pracovali na jeho zvelebení perom i peniazmi.“ O svojich súčasníkoch to Mikuláš Dohnány nemohol tvrdiť. Novšia aristokracia slovenského pôvodu už preberala spôsoby a názory panujúcej šľachty maďarskej, „zabudla na svojich predkov a odrodiac sa od svojho kmeňa i charakter slovenský zo seba zvliekla, z čoho nasledovali: skazenosť mravov, neznabožstvo“.

A na inom mieste toho istého spisu dodáva: Šľachta slovenská, zanedbávajúc sa v školách, neoddávajúc sa vyššiemu umeniu a povolaniu ducha, skúmaniu literatúry a filozofie, zachvátená rozkošami a svetárstvom, teraz musí nad hrobom maďarstva nariekať, a keď sa nevráti k pravdivému, večnému princípu, zostávajúc i napotom v bludoch a zmätkoch – musí zúfať nad životom svojím. Spasenia inde niet, iba v duchu a v pravde.“ Na túto úroveň ducha a pravdy môže Slovákov – šľachticov i nešľachticov – dostať iba umenie, kultúra, osobitne hodnotná literatúra. O jej význame pre zveľadenie národného povedomia bol Dohnány úprimne presvedčený.

Mikuláš Dohnány nemal život ani šťastný, a rozhodne nebol ani priveľmi dlhý. Jeho dumy i nádeje, jeho vízie i úzkosti skončili sa privčas, nemali sa kedy rozvinúť a v úplnosti uskutočniť. Ako keby iracionálny strach zo zákerného napadnutia, vždy prítomná myšlienka na útok nepriateľských síl zvonka, opantával jeho vedomie a city, ako keby mu nebol dal ani chvíľu vydýchnuť, ako keby si každý svoj krok v živote a práci musel kontrolovať s akousi inštinktívnou obozretnosťou. Hektickou prácou unikal pred podobnými stavmi a vzrušene sa od seba samého domáhal ďalších a ďalších výsledkov svojich mnohostranných aktivít. Jeho psychika trpela a zaťažovala mu vnímanie falošnými predstavami a čudesnými chimérami, vyčerpaná odmietala dokonale fungovať. A ktovie, či za Dohnányho psychickými problémami nebol navyše aj neodhalený fyziologický problém. Možnosti vtedajšej lekárskej vedy a najmä diagnostiky boli obmedzené a v skromných podmienkach slovenského života ťažko dostupné.

Jozef Miloslav Hurban takto opisuje posledné chvíle života Mikuláša Dohnányho: „Jeho nemoc bola vážna. Jej prvý výpad sa na nebohom prejavil dňa 22. mája. Vyšiel z domu okolo desiatej hodiny a rovno sa pobral na mestský radný dom, kde bola práve zhromaždená rada. Prichádzal s takou istotou a s takými vážnymi posunkami, že nikomu z radných sluhov neprišlo na um ho zastaviť. V plnej rade – na údiv všetkých prítomných – začal hovoriť o hviezdach so zjavnými dôkazmi pomätenosti. Pán mestský kapitán, pozorujúc to, vstal a vyviedol chorého do susednej paloty, kde ho chcel priviesť k pamäti. Na jeho slová sa nebohý skutočne aj spamätal a pobral sa prudkým krokom domov. Doma sa správal pokojne, len v tlačiarni, ktorú častejšie navštevoval, vydával odporujúce si rozkazy a dal sádzať týchto niekoľko slov: «V mene blahoslavenej Trojice povolávam na 30. mája všetkých verných Slovanov do Trnavy», podľa čoho aj sadzač Pohľadov zastavil svoju prácu a pán domu p. Ďurgala hneď poslal po redaktora. Z 22. na 23. mája písal Mikuláš v upokojenejšom stave svojho ducha list, kde sa zrejme javí temná rozpomienka jeho duše na mimoriadny stav jeho ducha pri prvých útokoch ťažkej nemoci, keď zreteľne vraví: «Akési videnia mávam a terajším svojim krokom ešte dokonale nerozumiem.» Jeho rozmarín, ktorý si s podivnou nežnosťou zo päť týždňov opatroval a mával ho pri písacom stolíku, bol na niektorých miestach poodštikovaný. Všetky svoje veci si usporiadal, len veci expedície uviedol do zmätku. Nad ránom dňa 23. už zúril, takže potrieskal i daktoré náradia v izbe. Ráno dňa 23. mája však už celkom vybuchla nemoc pomätenia mozgu. Vyvinul takú silu, že štyria chlapi ho ledva ovládali. Pán mešťanosta hneď poslal koč a potrebných ľudí – a nášho chorého odviezli do mestského špitála, odkiaľ ho hneď p. stoličný fyzikus doktor Dévan prijal do stoličného špitála. Ale tu ho nemoc neopúšťala ani len na okamih, ustal, až keď bola vysoptená celá sila a celý život jeho nervov. V deň smrti prijal raňajky a s chuťou jedol polievku, podobne aj obed, popoludní pil aj vodu; nato o 6. hodine vypustil ducha.“

Len čo zavial vietor slobody, Mikuláš Dohnány tak ako mnohí iní vytiahol plachtu nerealizovaných snov a vydal sa na šíre more v divadle svojich prvých odvážnych činov ako revolucionár bojujúci za svoju myšlienky a svoju pravdu so zbraňou v ruke. Ale nedoplával ďaleko, pôsobili naňho sily mocnejšie ako jeho túžby. „Pánu života a smrti zaľúbilo sa povolať Mikuláša Dohnányho, slovenského spisovateľa a bývalého dobrovoľníckeho dôstojníka. Po dvanásťdennom trápení usnul v Pánu dňa 2. júna o 6. hodine večernej v tunajšom stoličnom špitáli, a síce na celkové oslabenie nervov,“ čítame v nekrológu Jozefa Miloslava Hurbana. Krátko pred smrťou mu Dohnány písal: „Bohvie, čo je to, ale moja fantázia ma nechce opustiť. Akési videnia mávam a svojim terajším krokom ešte dokonale nerozumiem. Ráčte, prosím Vás, ešte Vy stáť po mojom boku. Ešte do budúcnosti dobre nenahliadam. A moja myseľ nie je na svojom mieste. Vy viete, ako stoja veci, oznámte mi, prosím Vás, a napravte ma ešte raz do životnej koľaje. Moja fantázia je hrozne rozpálená a myšlienka výrazná. Poručeno Bohu. Povolaný zaujme miesto.“ Tieto slová charakterizujú stav psychiky mladého muža.

Bolo to zúfalé volanie o pomoc, bola to prosba ubolenej duše, rozpálenej fantáziou a neodvratne unikajúcej z tela? Alebo výzva trpiaceho smerujúca k rešpektovanému staršiemu priateľovi, aby zachránil beznádejne duševne chorého, ktorý cíti svoju slabosť, vníma psychické ochorenie a ktorého „myseľ už nie je na svojom mieste“? Bola to azda jednoduchá vyčerpanosť z prepracovania a osobnej existenciálnej neistoty, ktorá ho postupne dohnala k tragickému kolapsu? Ťažko povedať. Ale jedno je viac než pravdepodobné: cítime tu silný moment sebareflexie citlivého a kultúrne vyspelého jednotlivca, ktorý seba aj svojich rovesníkov vnímal ako spoluúčinkujúcich na poli zápasu o získanie a potvrdenie svojej historickej identity.

úryvok, 2/2018

 

Ján Kačala

Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí

Jozef Š k u l t é t y (1853 – 1948)

 

Svojím široko rozvetveným dielom sa Jozef Škultéty priraďuje skôr k našim národným činiteľom pôsobiacim v 19. storočí, ale v našom súbore statí ho ako jazykovedca nemožno obísť z viacerých dôvodov. V rámci svojej literárnohistorickej, historiografickej, kritickej aj organizátorskej činnosti sa o slovenskom jazyku sústavne vyjadroval ako o bytostnej súčasti slovenského národa, jeho kultúry a jeho dejín a obraňoval ho proti nepravdivým tvrdeniam z rozličných strán. Ako jazykovedec napísal viaceré závažné jazykovedné štúdie a ustavične recenzne posudzoval jazykovedné práce vychádzajúce u nás aj v zahraničí a tým sa pričinil o včasné informovanie slovenskej kultúrnej verejnosti o novšej jazykovednej produkcii. Dôležitá je jeho praktická účasť na formovaní a ďalšom kultivovaní vybratej formy spisovného jazyka v ostatných desaťročiach 19., ako aj prvých desaťročiach 20. storočia – m a r t i n s k é h o  ú z u  a martinskej normy spisovnej slovenčiny, ktorá sa stala objektom priam životne dôležitej kodifikácie v dielach znamenitého slovenského jazykovedca Samuela  C a m b e l a. Pri tvorbe základného kodifikačného Cambelovho diela – Rukoväti spisovnej reči slovenskej z roku 1902 – bol významným autorovým konzultantom aj oponentom a 2. a 3. vydanie tohto diela v rokoch 1915 a 1919 sám redakčne pripravil a tým priamo zasiahol do kodifikácie a ďalšieho vývinu spisovnej slovenčiny v prvých desaťročiach 20. storočia. Na novovzniknutej Univerzite Komenského v Bratislave sa roku 1921 stal prvým profesorom slovenského jazyka a literatúry. Svojím dlhodobým sústavným pôsobením v slovenskej kultúre zaisťoval v nej aj prirodzenú vývinovú postupnosť a kontinuitu.

Jozef Škultéty sa narodil 25. 11. 1853 v obci Potok v Rimavskosobotskom okrese. Študoval na maďarskom gymnáziu v Rimavskej Sobote, na slovenskom gymnáziu v Revúcej, učiteľskú kvalifikáciu získal roku 1872 na štátnej preparandii v Kláštore pod Znievom. Po krátkom učiteľskom pôsobení v Sučanoch a vo Vrútkach študoval v rokoch 1874 – 1876 na učiteľskom ústave v Budapešti a popri tom navštevoval prednášky z jazykovedy a histórie na filozofickej fakulte peštianskej univerzity. Roku 1877 nastúpil ako pracovník školského inšpektorátu v Rimavskej Sobote, no po dvoch rokoch zanechal štátnu službu a stal sa bankovým úradníkom v Turčianskom Sv. Martine. Roku 1881 nastúpil za redaktora Národných novín a pracoval v nich 40 rokov. Roku 1881 bol zároveň (spolu so Svetozárom Hurbanom Vajanským) redaktorom Slovenských pohľadov a túto funkciu neskôr vykonával sám (od roku 1890 do roku 1916). Spolu s Jaroslavom Vlčkom sa stal doživotným správcom Matice slovenskej. Na začiatku dvadsiatych rokov krátko pôsobil ako profesor na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ale pre zaneprázdnenosť matičnými úlohami prednášal málo a čoskoro bol penzionovaný. Ako redaktor Národných novín bol viac ráz väznený. Umrel 19. 1. 1948 v Turčianskom Sv. Martine.

Ako uvádzajú literárne pramene, Jozef Škultéty do literatúry vstúpil ako prozaik roku 1871 v almanachu Napred. Pri svojom hlbokom záujme o štúdium jazyka, a to v celej systémovej aj dejinnej šírke – od najstarších dejinných etáp až po súveký stav národného a spisovného slovenského jazyka –, nazhromaždil bohatý dokladový materiál a postupne ho spracúval v štúdiách a príspevkoch uverejňovaných najmä v Slovenských pohľadoch. Za najvýznačnejšiu sa pokladá jeho štúdia Cudzie slová v slovenčine, uverejnená v Slovenských pohľadoch roku 1902. S opretím o zhromaždený bohatý jazykový materiál a o zodpovedajúcu teoretickú literatúru si všíma jednotlivé vrstvy prevzatých a cudzích slov v slovenčine, tak ako boli a sú podmienené historicko-spoločenskými činiteľmi. Osobitnú pozornosť venuje praslovanskému obdobiu a vtedajším prevzatiam z gótčiny, ďalej kristianizačnej epoche a slovám prevzatým v tom čase z latinčiny a starej nemčiny a svoj bádateľský záujem o túto tému završuje rozborom súvekých lexikálnych javov. Oproti niektorým (v tom čase novším) kalkom, ako je napríklad výraz obnos, pochádzajúci z nemeckého der Betrag a neodôvodnene nahrádzajúci medzinárodné pomenovanie suma, odporúča používať radšej vžité europeizmy či internacionalizmy alebo dávno zaužívané domáce slová. Tak ako spomenutý výraz suma odporúča používať v reči aj iné medzinárodne rozšírené a vžité pomenovania, ako sú profesor (namiesto vtedy používaného a dnes už v našom jazyku archaického slova učbár) alebo advokát (namiesto slova pravotár, ktoré podľa autora svojím spôsobom utvorenia vyvoláva nesprávne asociácie). Svoj priaznivý postoj k internacionalizmom zovšeobecňuje do záveru, podľa ktorého malé národy „nemúdre usilujú sa zbaviť svoj jazyk i slov internacionálnych každému vzdelanejšiemu človeku známych, zrozumiteľnejších; vymýšľaním nových slov jazyk nezíska ničoho – naopak, robí sa bledým a žargónovitým“.

Pri svojej širokej a intenzívnej jazykovednej, literárnej, literárnohistorickej, redaktorskej a editorskej činnosti si vypestoval živý vzťah k slovenskému jazyku a v tomto ohľade v Škultétyho základnom obsahovom zacielení aj v konkrétnej pracovnej náplni jestvovala pevná symbióza teoretickej a aplikačnej zložky práce. Nadobudnuté vedomosti mohol priamo prenášať do svojej širokej redakčnej, apretorskej a edičnej činnosti. Jeho redaktorskými rukami prechádzali nielen dve základné periodiká, ktoré boli bytostne dôležité pre život a kultúru národa, ale v nich osobitne práve literárne texty, poetické, prozaické aj dramatické, určené jestvujúcemu slovenskému publiku a zároveň priamo ovplyvňujúce jazykové vedomie tohto publika. Navyše ako editor diel a spisov vrcholných osobností slovenskej literárnej kultúry mal možnosť priamo zasahovať do ich textov a aj prostredníctvom diel týchto osobností priamo vplývať na jazykové vedomie čitateľov a na stav jazykovej kultúry. Touto svojou činnosťou si v slovenskej spoločnosti nadobudol značnú autoritu, rešpektovanú nielen jeho najbližšími spolupracovníkmi, ako bol Svetozár Hurban Vajanský, ale aj jazykovými autoritami, akú predstavoval Samuel Cambel. K dobrému stavu veci v kultivovanej jazykovej praxi prispeli aj Škultétyho osobné vlastnosti, jeho miernosť a uvážlivosť v kontakte s literárnymi autoritami, aj preto si ho vážili a obľúbili aj takí renomovaní autori, ako bol Martin Kukučín alebo Pavol Országh Hviezdoslav.

Tým, že Jozef Škultéty priamo aj nepriamo vplýval na jazykové správanie svojich literárnych druhov, stal sa významným činiteľom pri utváraní vzorovej podoby jazyka pri aktívnom používaní slovenskej spisovnej reči, ktorá sa v dejinách spisovnej slovenčiny vo všeobecnosti označuje ako m a r t i n s k ý  ú z u s. Keď sa z martinského úzu cieľavedomým kultivovaním utvorila norma, nastala už zrelá situácia na to, aby sa po takmer polstoročí spresnila aj zmenila alebo priamo opravila vtedy už značne prežitá a v niektorých bodoch aj vedome nerešpektovaná Hattalova kodifikácia a aby ju nahradila nová kodifikácia – k o d i f i k á c i a  renomovaného slovenského jazykovedca Samuela C a m b e l a. Jozefa Škultétyho teda pokladáme za jedného z oporných stĺpov sformovania martinského úzu a martinskej normy spisovnej slovenčiny v ostatných desaťročiach 19. storočia a jej ďalšieho kultivovania v meniacich sa podmienkach v prvých desaťročiach 20. storočia.

Okrem takéhoto sprostredkovaného vstupovania do kodifikácie spisovnej slovenčiny na konci 19. a na začiatku 20. storočia je nevyhnutné spomenúť p r i a m e  v s t u p o v a n i e Jozefa Škultétyho do prípravy kodifikačných príručiek na prelome storočí, ako aj v ďalších desaťročiach nového storočia. Za také možno a treba pokladať predovšetkým jeho pochvalné, ale najmä kritické stanovisko k pravopisnej kodifikácii Samuela Cambela, tak ako ju bol podal vo svojej záslužnej práci Slovenský pravopis. Historicko-kritický nákres z roku 1890. Autor na Škultétyho výhrady reagoval tiež písomne – vo svojej práci K reči o slovenskom pravopise, vydanej v nasledujúcom roku. Za priamu zainteresovanosť na Cambelovom kodifikačnom akte pokladáme predovšetkým Škultétyho účasť pri koncipovaní a neskorších úpravách jeho základného jazykovedného a kodifikačného diela Rukoväti spisovnej reči slovenskej z roku 1902. V ňom – priamo na Cambelovu výzvubol Jozef Škultéty bezprostredným konzultantom aj oponentom jednotlivých kodifikačných krokov. Jeho odborné stanovisko sa najzreteľnejšie ukázalo po Cambelovej smrti (roku 1909), keď mu ako vydavateľovi prichodilo zredigovať 2. a 3. vydanie tohto pre stabilizáciu spisovnej slovenčiny fundamentálneho a zásadného kodifikačného diela. Z tohto hľadiska sú dôležité informácie zhrnuté v Škultétyho závere s nadpisom Na pokon, publikovanom na štyroch tlačených stranách diela (373 – 376). V ňom predovšetkým prináša informáciu: „Už s pôvodcom Rukoväti, v poslednom čase jeho života, boli sme sa dohodli pre nové vydanie knižky na niektorých zmenách, vyžadovaných i vývojom slovenského spisovného jazyka.“ V nasledujúcich riadkoch a stranách v usporiadaných bodoch predkladá urobené zmeny:

  1. Zavádza podoby veniec, koniec, nebožiec a nahrádza tak Cambelove podoby so zakončením -ec.
  2. V slovách typu voľba, streľba, paľba zavádza pred príponou –ba mäkkú spoluhlásku ľ.
  3. 3. S odvolaním sa na model myť – mydlo kodifikuje aj typ kryť – krýdlo.
  4. Dvojhlásku ie zavádza v tvare neurčitku pri slovesách plieť, zavrieť, žrieť, mrieť, podoprieť, vystrieť, načrieť, mlieť, želieť, rozumieť, bolieť, bdieť, zovrieť, chcieť, hrmieť, vidieť, visieť, zrieť, letieť, kypieť atď.
  5. Kodifikuje ako spisovne plnohodnotné vzťažné zámeno čo v platnosti synonymného prostriedku so zámenom ktorý; na podporu svojho stanoviska prináša doklady na upotrebenie vzťažného zámena čo v tvorbe vrcholných vtedajších slovenských básnikov, ako aj v ľudovej slovesnosti.
  6. Pri predložke mimo kodifikuje väzbu s genitívom namiesto Cambelovej väzby s akuzatívom.
  7. V Abecednom ukazovateli, píše Jozef Škultéty, „germanizmy a iné slová i frázy, ktorým treba vyhýbať, dal som v úvodzovkách“; okrem toho v súpise slov pridával frazeologizmy.

Na odôvodnenie svojich zásahov autor uvádza rozličné vysvetlenia, prípadne dôvody. Pri prvom uvedenom bode na záver žiada: „dajme jazyku istú svobodu hýbať sa“ (s. 373). Pri formách neurčitkov so zakončením –ieť píše, že podoby na –by boli len na ujmu zrozumiteľnosti a jasnosti nášho jazyka (s. 374 – 375). V súvise s úpravami v Abecednom ukazovateli až priveľmi zovšeobecnene píše: „Hlavná vec je upozorniť: aby sme sa pri písaní i hovorení chránili zlého“ (s. 375). V záverečných riadkoch predovšetkým vyzdvihuje Samuela Cambela ako „veľkého milovníka slovenčiny“ a pridáva, že učiť sa z jeho knihy „je ľahká a milá vec“ (s. 376). S osobitným uznaním sa vyslovuje o syntaktických výkladoch v Rukoväti: „V časti syntaktickej u Czambela začíta sa človek a i zabudne, že poučenie hľadá: tak mu je, akoby sa shováral s umným, zkúseným prostoľudínom, akých stretávať po slovenských dedinách“ (tamže).

Napokon uvádzame záverečné Škultétyho varovanie, ktoré ho charakterizuje aj ako osobnosť, aj ako kodifikátora: „Ináče vyhýbať novotám. V pravopise k vôli jednote zriekame sa všeličoho i proti svojmu presvedčeniu. Každý pravopis, áno, ,každý spisovný jazyk je viac alebo menej výsledok rozličných kompromisov. Vyhýbať treba zvlášte u nás všetkému, čo by nás nespojovalo i literou“ (tamže).

Z výpočtu Škultétyho úprav v 2. vydaní Rukoväti spisovnej reči slovenskej je zjavné, že upravovateľ priamo z praxe veľmi dobre poznal súveký stav v používaní slovenčiny, ako aj jej staršie vývinové obdobia a svoje zásahy zavádzal aj s vedomím, že príslušný jazykový jav je práve z vývinového hľadiska živý a perspektívny. Všetky úpravy sa totiž v ďalšom vývine spisovnej slovenčiny definitívne prijali a neskoršími kodifikáciami aj potvrdili, pravdaže, s výnimkou jedného, pravopisného, pri slove krídlo: podoba s mäkkým dlhým í v tomto slove sa ujala na základe príklonu k českému pravopisu (stalo sa tak už v citovaných Vážneho Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1931). Pri posudzovaní tohto javu, pravdaže, treba mať na pamäti aj to, že po rozpade praslovanskej jednoty sa pri mnohých jazykových javoch v jednotlivých slovanských jazykoch prejavili rozmanité odlišné vývinové tendencie; máme tu na mysli povedzme aj ustálený rozdiel medzi slovenskou podobou krídlo, českou křídlo z jednej strany a ruskou podobou krylo z druhej strany.

Jozef Škultéty svoje konzervatívne stanovisko najmä v otázkach pravopisnej kodifikácie zastával stabilne. Ako predstaviteľa „tradičného smeru“ v pravopisnej komisii, ktorá na pôde Matice slovenskej po odmietnutí Vážneho Pravidiel slovenského pravopisu z roku 1931 valným zhromaždením Matice slovenskej, konaným v máji roku 1932, chystala nové pravopisné pravidlá, charakterizuje Jozefa Škultétyho aj Henrich B a r t e k vo svojej práci Nový pravopis slovenský, vydanej roku 1954 už v emigrácii (uvedený citát je zo s. 11 jeho diela). Svojím zreteľným slovenským postojom a uvážlivosťou pri riešení sporných alebo nejasných otázok spisovnej slovenčiny Jozef Škultéty priamo alebo nepriamo ovplyvnil kodifikáciu spisovnej slovenčiny aj v Bartkových Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1939, ktoré oficiálne neboli prijaté, ako aj v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1940, ktoré redakčne pripravil Anton Augustín B a n í k. Celkove Škultétyho jazykovedné, ale aj literárnohistorické a historické dielo sledovalo najmä cieľ posilňovať autochtónnosť a čistotu slovenčiny a spolu s kodifikačným dielom Samuela Cambela má veľký význam pre ustaľovanie normy spisovnej slovenčiny a jej kodifikáciu v kritickom období národného a politického vývinu Slovákov na konci 19. a v prvých desaťročiach 20. storočia.

1/2018

 

Ivo Pospíšil

Dionýz Ďurišin a Andrej Červeňák v súvislostiach slovensko-českých vzťahov

 

Možno boli na Slovensku v posledných desaťročiach ešte významnejšie zjavy literárnej vedy, ale keby som ich mal merať hľadiskom medzinárodnej reputácie, nemohol by som ani potom v zásade inak: hádam okrem Antona Popoviča, Františka Mika, keď nerátame klasikov typu Mikuláša Bakoša, Alexandra Matušku a ďalších, sú títo dvaja postavami neprehliadnuteľnými. A je tu ešte jeden faktor: rovnako ako o Nitrianskej škole sa vedú diskusie, ktoré nebudú mať nikdy konca, lebo silou a postavením nemožno nahradiť argumentáciu, takisto o Ďurišina a (zatiaľ trocha menej) Červeňáka sa vedie otvorený alebo skrytý spor, čo poukazuje na životnosť a provokatívnosť ich diela. Tie spory sa viedli už počas ich života. V Ďurišinovom prípade šlo na počiatku skôr o nedôveru k jeho mohutným projektom, ktoré boli označované za utopické, a musím priznať, že som mal podobný názor, no nie identický s totálnymi skeptikmi: skôr som videl prirodzené prekážky a množstvo bielych miest a nedotiahnutostí. U A. Červeňáka to zase bola nedôvera k jeho antropologickému poňatiu literatúry, ku ktorému napokon došiel hlavne čítaním Dostojevského, a k jeho výkladu ruskej literatúry, ktorý sa mnohým zdal priveľmi radikálny, otvorený, netradičný, slobodomyseľný (poetika sna, interpretácia Legendy o Veľkom inkvizítorovi a podobne). Sám som videl, že antropológia literatúry, rovnako ako medziliterárnosť a areálovosť sú dôležité znaky a postupy, ale je nutné ich brať s istou rezervou a odstupom, neabsolutizovať ich. To som vyjadril viac ráz i v textoch principiálne súhlasných. Obom slúži ku cti, že – celkom nepodobne celému radu dnešných generálov literárnej vedy – dávali oponentom hlas, pretože videli, že ide o rozpor myšlienok, a poznali svoju cenu a svojich poňatí sa len tak nevzdávali, naopak, taká diskusia ich iba posilňovala.

Môj príklon k Ďurišinovi sa začal až v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, keď ma pozvali na jeden taký seminár do Bratislavy, kde som stretol už člena jeho tímu Miloša Zelenku (s tým som potom napísal množstvo vecí vrátane analýz prác Ďurišina a jeho tímu). Bolo to už potom, čo Ďurišin propagoval svoje chápanie medziliterárnosti a literárnych centrizmov na brnianskom seminári a vypočul si môj referát o Karlovi Čapkovi. Potom sa ujal slova sám a nedal sa zastaviť – tak som ho poznal i neskôr. Potom sme spolu diskutovali v kaviarni, kde nemali ani alkohol, takže sme sedeli pri bledom čaji a vymieňali si názory. Potom na slavistickom zjazde roku 1993 vo Varšave a v parku pri bratislavskej Technickej univerzite sme prekorzovali hádam niekoľko kilometrov: Dionýz rád debatoval a sporil sa. Naše stretnutie nebolo idylické, keď Dionýz narazil na odpor, mal vo zvyku hovoriť i písať o „zrade metódy“ ako kedysi v Pražskom krúžku Roman Jakobson. V tom sme si nevyhoveli: bol som skôr zástancom tolerancie a voľnosti metód, no bol to práve on, kto mi umožnil publikovať svoje názory v Slovenskej literatúre.[1] V podstate som tam poukazoval na to, že takisto ako kedysi René Wellek ani Ďurišin neuskutočnil očakávané pretnutie vonkajšieho a vnútorného literárnovedného okruhu: jeho areálové, zónové, priestorové poňatie literatúry, jeho medziliterárnosť a centrizmy sa akosi minuli s vlastným artefaktom, neprenikli do jeho vnútra, len ho obkrúžili. V poňatí svetovej literatúry sa asi nedá celkom odmietnuť axiologická koncepcia kánonu ako diskriminačná a pripojiť k poňatiu zastupiteľskému alebo syntetickému; to je fakticky neuskutočniteľné. Jednako však ako provokácia, ako ozrutný vzmach, schopnosť zjednotiť sily – to je príkladné. Z Ďurišina zostane nemálo: jeho utopické plány ako ukazovateľ smeru a potom drobnejšie výsledky a teórie, niečo ako case studies excerpované z jeho vlastných a kolektívnych zväzkov. Ukázal, že nemožno pracovať starými metódami, že komparatistiku treba premeniť na niečo iné, že svet sa mení a zmenil a treba sa dívať i na literatúry do tých čias nevýznamné; nebál sa ani pozitívnej diskriminácie, ale s tým som zásadne nesúhlasil ako s nerealistickým. Podobne tvrdošijné bolo jeho odmietnutie pojmu „vplyv“, ktorý „zakázal“ používať po známej diskusii v časopise Slavica Slovaca. A nahradil ho dvojicou kreácia – recepcia: podľa môjho názoru však „vplyv“ do slovníka komparatistu patrí a jeho odmietanie pre údajnú mechanickosť a prenos z fyziky je zase len vina tých, ktorí ho takto používajú. V samotnom slove nie je jednoznačne zakotvená jednosmernosť, ktorú Ďurišin tak kritizoval. Venoval som Ďurišinovým projektom značnú pozornosť v úvahách i recenziách jednotlivých zväzkov,[2] ale udržoval sme si istý odstup. Na druhej strane je zrejmé, že Ďurišinovo trvanie na svojom, jeho metodologická razancia a jeho „krajnosti“ sú azda jediným možným vedeckým úsilím, ktoré vedie k cieľu: veda nepozná kompromis, musí byť vyhranená, aby priniesla výsledky, nové videnie predmetu, nové „nasvietenie“ jeho súvislostí. Čo z toho zostane ako trvalejšie platné, ukáže až čas. Osobná poznámka: Ďurišin bol spojený – dosť skoro – s mojimi kvalifikačnými postupmi. Pri dvojhodinovej dramatickej obhajobe kandidátskej práce v roku 1980 nebol, ospravedlnil sa, nebol teda ani na štvorhodinovej porade komisie, kde sa pod presláveným pražským vedením (teda i dnes) debatovalo, ako prenášam zo ZSSR nepriateľský štrukturalizmus, ale pretože moje anabázy krajinami literárnej vedy pokračovali ako krížová cesta počas všetkých režimov, u ďalších už bol – okrem Červeňáka – azda jediný, ktorý vedel oceniť prácu druhého. S tým som sa na svojej materskej univerzite stretával len výnimočne.

Jeho zásadné zväzky, na ktorých sa podieľal ako šéf, autor a vedúci metodológ, najmä Osobitné medziliterárne spoločenstvá I – VI (Bratislava 1987 – 1993), monografia Čo je svetová literatúra (1992) a Teória medziliterárneho procesu I (1995), Svetová literatúra perom a dlátom (1993), kde s bádateľom spolupracoval výtvarník Ludwik Korkoš (zomrel 1992), majú unikátne rozpätie.

Ďurišin chápe svetovú literatúru ako proces, t. j. historicky premenlivo: literatúra vo svojej celistvosti si uvedomuje svoje poslanie, svoj zmysel, svoju antropologickú dimenziu. Projekt Osobitné medziliterárne spoločenstvá I – VI zároveň znamenal zásadné odmietnutie europocentrického modelu literatúry: rozmanitý materiál ázijských, afrických, severo- i latinskoamerických literatúr prispel k vymedzeniu medziliterárnych spoločenstiev nielen v teoretickom aspekte, ale i v diachrónnom, vývojovom pohľade.

[1] I. Pospíšil: Sedmero úskalí a inspirací. Slovenská literatúra 1993, 4, s. 292 – 295

[2]Pozri naše state a recenzie: Utopičnost a hlubinnost literární vědy (Meditace in margine projektu Dionýze Ďurišina). Opera Slavica 1993, 1, s. 44 – 47. Il centrismo interletterario mediterraneo e la letteratura russa. In: Il Mediterraneo. Una rete interletteraria. La Méditerranée. Un réseau interlittéraire. Stredomorie medziliterárna sieť. A cura di Dionýz Ďurišin e Armando Gnisci. Università degli studi di Roma „La Sapienza“, Studi (e testi)italiani. Collana del Dipartimento di italianistica e spettacolo, Bulzoni Editore, Roma 2000, s. 101 – 109; francúzska verzia, Centrisme interlittéraire méditerranéen et littérature russe, s. 305 – 313; česká verzia: Meziliterární mediteránní centrismus a ruská literatura, s. 509 – 516. Španielsky ako súčasť komparatistickej antológie: El centrismo interliterario mediterráneo y la literatura russa. In: Literatura europea comparada. Compilación de textos César Domínguez. Arco/Libros, Madrid 2013, s. 313 – 322. ISBN 978-84-7635-860-3. Terminológia medziliterárnosti. Dionýz Ďurišin: Osobitné medziliterárne spoločenstvá 6. Pojmy a princípy. Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava 1993, 210 s. SPFFBU, D 41, roč. 1994, s. 169-170. Podnetná koncepce a nezbytí diskuse (D. Ďurišin: Teória medziliterárneho procesu I, Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava 1995). Opera Slavica 1996, VI., č. 3, s. 60 – 62. Tvořivost, recepce a silueta Dionýza Ďurišina. Slavica Litteraria 2009, č. 1, s. 170 – 171. ISSN 1212-1509. Spolu s M. Zelenkou: Meziliterární společenství – meziliterárnost – meziliterární centrismy – světová literatura (Ke koncepci Ďurišinova týmu). Opera Slavica, VII, 1997, 1, s. 13-21. Komparatystyka, poetyka i literatura światowa. O metodologicznych korzeniach i zależnościach koncepcji zespału Ďurišina. In: Dialog. Komparatystyka. Literatura, red. Edward Kasperski – Danuta Ulicka. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 231 – 250 (prel. Teresa Maria Pietrowska-Małek). Spoluautor: Miloš Zelenka.

 úryvok, 1/2018

 

JÁN KAČALA

Básnik odkrýva hĺbku básnika

 

V našich terajších „víchriciach žitia, v tvrdých časov boji“ súčasný básnik okrem iného vyzýva „obnoviť vnútorný fond autentického poznania, a to práve cez prizmu básne, ktorá neodpúšťa, ako napísal básnik, a ktorej spravodlivosť sa napĺňa, aj keď zostáva nepovšimnutá“. Posledne citované slová patria básnikovi, prekladateľovi a esejistovi Jánovi  Š v a n t n e r o v i  a pochádzajú z jeho state s názvom S Rúfusom k ľudskosti a pravde, uverejnenej v Slovenských pohľadoch, roč. IV. + 133., 2017, č. 9 na s. 61 – 68. V podobe viacerých protikladových polôh predkladaných javov tu autor so znalosťou veci veľmi presne odkrýva isté hĺbkové znaky Rúfusovho básnického posolstva. Napríklad na prvých stranách svojej state poukazuje na zdanlivo protikladný ontologický a zároveň metafyzický aspekt Rúfusovej tvorby, pričom obidva tieto aspekty ukotvuje v básnikovej kresťanskej viere, ktorá má svoj prejav aj v bezprostrednom ohlase jeho veršov na nezabudnuteľné evanjeliové výroky alebo na modlitbové texty.

Značná časť Švantnerovho textu sa týka jazyka. Ján Švantner okrem iného u Milana Rúfusa vyzdvihuje: „Hľadanie úsporného a zároveň obsažného výrazu ho priviedlo k presvedčeniu, že jazyk je pre básnika skúšobným kameňom pravdy. Vo chvíli tvorenia sa autor stáva jeho súčasťou a je to on, kto sa v úlohe objaviteľa i služobníka musí podriadiť zákonitostiam fenoménu, ktorý ho presahuje nielen ako nadindividuálny nástroj spoločenskej komunikácie, ale najmä ako spojivo medzi ohraničenou konkrétnosťou ľudských vecí a tajomnou a nevyčerpateľnou silou“ (s. 62 – 63). Z oblasti jazyka, v ktorej je básnik a esejista výborne zorientovaný okrem iného aj vlastnou autorskou skúsenosťou, je pozoruhodné aj Švantnerovo upozornenie na Rúfusovo pevné rešpektovanie ustálenej a priam existenčnej  z v i a z a n o s t i  o b s a h u  a  f o r m y  slova a jazyka vo všeobecnosti z jednej strany a neodmysliteľnej spätosti jazykového výrazu a jeho skutočnostného náprotivku z druhej strany. Podľa Jána Švantnera: „V Rúfusovej poézii je hranica medzi výrazom a jeho skutočnostným korelátom taká jemná, že sa zdá, akoby básnik opakoval ono biblické: A slovo telom sa stalo… (Ján, 1, 14)“ (s. 62).

S touto tematikou je podľa autora bezprostredne zviazaný aj Rúfusov dôraz na  s ú l a d  s l o v a  s  p r a v d o u  ako „jeden z hlavných postulátov, ktoré Rúfus vyslovoval s neobyčajnou prenikavosťou, čo svedčí o jeho dôkladnej pripravenosti z filozofického a estetického hľadiska, o pripravenosti podloženej navyše autentickým poznaním a skúsenosťou. Je to predovšetkým vzťah slova a pravdy, čo je otázka noetická i etická. Pre Rúfusa to bola fundamentálna otázka, na ktorej sa láme literárna tvorba na dve nerovnaké časti, pričom tento básnik bol zástancom a predstaviteľom menšej časti, v ktorej sa pravda a básnické slovo od seba nevzďaľujú, ale vyúsťujú spolu do krásy“ (s. 64).

Pred časom sa autor prítomnej state podrobnejšie venoval rozboru Rúfusovho básnického jazyka a na malej vzorke básnikových prirovnaní a osobitne ich výskytu v tvorbe pre deti a mládež hlbšie načrel do bohatstva a rozmanitosti Rúfusovho básnického výrazu. Zodpovedajúca štúdia s názvom Prirovnanie v tvorbe Milana Rúfusa vyšla v Slovenských pohľadoch, roč. IV. + 125., 2009, č. 7 – 8 na s. 159 – 169. Pred jej publikovaním sme chceli poznať majstrov názor na takúto jazykovú analýzu jeho básnického prejavu, a tak sme ešte roku 2007 poslali svoju stať Milanovi Rúfusovi s prosbou, aby zaujal k nej autorské stanovisko. Poslal nám odpoveď, ktorej fotokópiu po dvadsiatich rokoch po prvý raz uverejňujeme s cieľom, aby z inej strany mohla podporiť slová Jána Švantnera o „plnosti“ Rúfusovho videnia ľudského tvorivého úsilia a jeho posolstva a aby toto básnikovo videnie bolo známe aj širšej kultúrnej verejnosti.

 

Ako vidno, autorov pohľad na jazykovedný rozbor jednej zložky jeho diela je nielen chápavý a prijímajúci, ale aj priamo schvaľujúci, keďže nielenže nevidí priame protirečenie medzi intuitívnym poznaním a racionálnym poznaním, lež naopak, racionálne poznanie v danom prípade podľa neho priamo potvrdzuje oprávnenosť intuitívneho poznania. Takúto symbiózu uvedených dvoch druhov poznania Milan Rúfus sám bezprostredne potvrdil svojím dvojitým rozložením obrazu vlastného osobnostného tvorivého „poznania“ medzi básnickú tvorbu a esejistickú tvorbu; esejistická tvorba pritom nie je výlučne vedecká či náučná, ale v čistej podobe by mala spĺňať aj parametre vedeckosti či odbornosti. Túto symbiózu dvoch rozdielnych spôsobov poznania v tvorbe Milana Rúfusa vo svojej stati potvrdzuje aj básnik a esejista Ján Švantner, keď píše: „Medzi týmito dvoma bodmi, medzi skutočnosťou a básňou je veľký priestor, v Rúfusovom diele vyplnený esejami, ktoré sú organickou súčasťou jeho tvorby ako rovnocenný partner jeho poézie expressis verbis, aj keď prirodzene základom i klenbou jeho diela sú básne, básnické cykly a zbierky, celé básnické knihy, v ktorých je skryté básnikovo posolstvo, presahujúce svojím významom i dosahom jeho subjektívny svet i čas, v ktorom vznikli“ (s. 63 – 64).

Rúfusovo posolstvo uložené v „zakrytej“ básnickej podobe, ako aj v „odkrytejšej“ esejistickej podobe je nepochybne aj v súčasnosti živé a má čo povedať i v dnešných ľudsky aj spoločensky neobyčajne zložitých časoch. Svedčí o tom aj zainteresovaný obraz, ktorý o ňom podáva esejistická stať básnika Jána Švantnera venovaná výzve na naše smerovanie k hodnotám ľudskosti a pravdy, a to s opretím o dielo Milana Rúfusa.

12/2017

 

Marián Gazdík

BRIT S JAPONSKÝMI KOREŇMI NOSITEĽ „NOBELOVKY“

 

Presne 5. októbra vystúpila na verejnosť stála tajomníčka Švédskej kráľovskej akadémie Sara Maria Daniusová s prekvapujúcim oznamom, že akadémia udeľuje Nobelovu cenu za literatúru 2017 britskému prozaikovi s japonskými koreňmi Kazuovi Ishigurovi. Tá časť odbornej verejnosti, ktorú minulý rok pohoršilo, že túto cenu udelili Bobovi Dylanovi, „iba“ pesničkárovi a autorovi stoviek textov, z toho niektorých na vysokej literárnej úrovni, čo sa stali ikonickou pamiatkou na svoju éru (ako napr. Blowin in the Wind, ktorá neodmysliteľne patrí k búrlivým šesťdesiatym rokom), no autorovi, ktorý nenapísal nijaké závažné prozaické diela (čo by mohol byť prípad kanadského pesničkára, básnika, ale aj autora niekoľkých románov Leonarda Cohena, ktorý však už, žiaľ, nie je medzi nami), si mohla oddýchnuť. (Aj keď som proti tomuto udeleniu nebol, ani mne sa nepáčilo Dylanovo veľké zdráhanie a odďaľovanie prevzatia nepochybne najprestížnejšej literárnej ceny na svete.) Takže konzervatívnejšie literárne kruhy mohlo potešiť, že sa cena dostala do rúk prozaikovi, ktorého celková produkcia nie je veľká svojou kvantitou – vytvoril sedem románov a jednu zbierku poviedok –, no jeho dielo je pozoruhodné skúmaním ľudského vnútra, pamäti a histórie, ako ju zažívajú a vnímajú obyčajní, zdanlivo bezvýznamní ľudia.

Tak sa pozrime na životné peripetie a okolnosti vzniku diel tohto výnimočného človeka. Kazuo Ishiguro sa narodil v japonskom Nagasaki 8. novembra 1954. Keď mal päť rokov, rodičia, ktorí sa profesionálne venovali oceánografii, sa presťahovali do Veľkej Británie, kde pokračovali vo svojej činnosti. Budúci spisovateľ navštevoval anglické školy, ale ako neskôr povedal, rodičia sa s ním doma rozprávali po japonsky, čím si neprestával udržiavať nezávislý pohľad na život v Anglicku, akoby bol len na návšteve, človek zvonku. Vysokoškolské štúdium začal na Kentskej univerzite, kde získal titul bakalára, a v roku 1982 ho zavŕšil štúdiom na Východoanglickej univerzite v odbore kreatívne písanie, mimochodom, v tom istom odbore a na tej istej univerzite, kde pred ním ukončil štúdium ďalší popredný anglický prozaik Ian McEwan (zhruba o osem rokov skôr).

Kazuo Ishiguro sa v ranej tvorbe venoval téme rodičovskej domoviny, hoci ju od svojich piatich rokov nenavštívil (až do roku 1989). V debute Výhľad na svetlé vŕšky (1982) autor podáva smutný príbeh japonskej ženy v Anglicku, ktorej dcéra z prvého vzťahu nie je schopná prispôsobiť sa novému prostrediu a novej rodine s nevlastným otcom Angličanom a spácha samovraždu. Po mnohých rokoch priznáva svojej druhej dcére, že aj napriek idealizmu jej anglického manžela tušila, že to jej prvá dcéra psychicky nezvládne. Aj také niekedy bývajú konce veľkých snov imigrantov do vysneného „západného“ raja.

Z môjho pohľadu bol podstatným krokom vpred autorov druhý román Umelec miznúceho sveta (1986, v slovenskom preklade Kataríny Karovičovej vyšlo dielo roku 1990). Jeho protagonistom je starnúci umelec maliar Masuji Ono, ktorý má pomôcť svojej dcére výhodne sa vydať. V priebehu predbežných „rokovaní“ však hrdina zisťuje, že budúci svokrovci jeho dcéry s ním nechcú mať nič spoločné, pretože sa zaplietol s predvojnovým militaristickým režimom imperialistického Japonska. Masuji sa vnútorne bráni týmto obvineniam a podniká cestu do minulosti v sebe samom, ale aj za svojou bývalou obeťou, ktorú udal policajným orgánom ako politicky nespoľahlivý živel. Už v tomto druhom románe vidieť prvky jeho štýlu, ktorý neskôr tak majstrovsky rozvinul v nasledujúcom románe Súmrak dňa: nespoľahlivý rozprávač v prvej osobe spomína na udalosti, ale svoje konštatovania neustále opravuje, bráni svoje postoje, ospravedlňuje svoje konanie, až sa zamotá do siete ilúzií a sebaklamu a čitateľ nevie, čo sa v skutočnosti stalo a čo bolo len zbožným želaním hrdinu. Autor prináša silnú tému zmyslu umelcovho života – či sa odovzdať svojmu umeniu a zachytávať prchavé okamihy miznúceho sveta medzi súmrakom a nocou vo štvrti gejší, alebo získať okamžité výhody a zapredať sa v prospech propagandistického umenia vyzývajúceho mladých Japoncov, aby zomierali pre vojenský imperialistický režim. Čitateľ však tuší, že nemenším hrdinom ako umelec je jazyk plný vykrúcačiek a neochoty priznať si pravdu.

Ishigurov tretí román Súmrak dňa (1989, slovenský preklad pripravil Peter Kerlik a vyšiel roku 2016) bol nielen nominovaný (ako jeho predchodca), ale aj získal najprestížnejšiu literárnu cenu vo Veľkej Británii – Man Bookerovu cenu. V diele sa autor odpútal od krajiny svojich predkov a zameral sa na prijatú novú domovinu, Anglicko, ktorou sa vo svojich dielach bude odteraz zaoberať. Román predstavujú denníkové zápisky starnúceho majordóma Stevensa, ktorému nový zamestnávateľ Farraday ponúkne, aby si urobil po Anglicku výlet autom. Stevens to využije a navštívi bývalú gazdinú na darlingtonovskom panstve, kde kedysi spolu slúžili, pretože sa z náznakov v jej liste domnieva, že je v manželstve nešťastná a chce sa vrátiť do Darlingtonu. Napokon Stevens zistí, že jej náznaky zle pochopil a slečna Kentonová, ako ju volá, aj keď je už vydatá, ostane pri svojich deťoch a vnúčatách. Nebol by to Ishiguro, aby do prostého opisu týždennej cesty po anglickom vidieku nezamiešal dlhé digresie – spomienky majordóma na roky strávené službou u lorda Darlingtona. Spomína aj na svoj vzťah k slečne Kentonovej, no čitateľ sa jednotlivé kúsky informácií dozvedá pomaly a postupne. Tento typ rozprávača v prvej osobe sa ukazuje ako nespoľahlivý, lebo šéf služobníctva na seba nechce nič prezradiť – aj keď sa nakoniec dozvieme i to, že jeho bývalý pán udržiaval vzťahy s britskými fašistami a nemeckými nacistami a preto prepustil z práce dve židovské slúžky. V majstrovsky ukovanom príbehu vidíme tragický príbeh človeka, ktorý odovzdal svoj život, lásku a všetko, čomu veril, človeku, ktorý za to možno ani nestál, ako si to v krátkej chvíli akéhosi prebudenia uvedomí, ale napokon to potlačí a ďalej rozmýšľa, ako by sa naučil spoločensky konverzovať, aby uspokojil nového šéfa. Toto dielo zaručilo Ishigurovi pevný pomník nielen v kontexte britskej, ale nepochybne i svetovej literatúry. Napokon treba dodať, že podľa románu nakrútil režisér James Ivory roku 1993 nezabudnuteľný film, v ktorom sa herecky blysli Emma Thompsonová a najmä Anthony Hopkins, ktorý majstrovsky zobrazil zdráhanie a vykrúcanie formálneho a škrobeného komorníka.

I keď o každom autorovom diele možno povedať, že je zvláštne, jeho štvrtý román Neuspokojený (1995) je úplne čudný. Jeho hrdina, slávny klavírny virtuóz Ryder, príde do istého európskeho mesta, kde má mať vystúpenie. Pred koncertom však nasľubuje ďalšie a ďalšie koncerty, a tak sa do plánov zamotá, až sa nevie vymotať. Kafkovsky ladené dielo roztiahnuté na vyše 500 stranách najprv zmiatlo čitateľov aj kritiku, aby sa napokon dostalo na zoznam najobľúbenejších britských a írskych románov obdobia 1980 – 2005 (spolu s dielami A. Burgessa, S. Rushdieho či I. McEwana). Aj z tohto možno vidieť, že niekedy je potrebný istý čas, aby čitatelia aj kritika prijali dielo, hoci je čitateľsky náročné.

Aj keď piaty autorov román Keď sme boli siroty (2000) vybrali do užšieho výberu na Man Bookerovu cenu, všeobecne je pokladaný za jeho najslabšiu knihu, k čomu prozaik sebakriticky dodáva: „Nie je to moje najlepšie dielo.“ Jeho hrdina, súkromný detektív Christopher Banks, odchádza do rodnej krajiny svojich rodičov, do Číny, aby vyriešil záhadu ich zmiznutia v čase, keď mal okolo desať rokov. A má neodbytný pocit, že ak tú záhadu vyrieši, odvráti celosvetovú katastrofu, aj keď nie je zrejmé, ako sa to podarí. Tento román má jasné prvky detektívneho románu, ale v rámci celého diela autora predstavuje krok späť, hoci autorovi nemožno uprieť snahu rozšíriť svoj žánrový záber.

V tomto smere autor zašiel ešte ďalej v románe z roku 2005 Nikdy ma neopusť. Prozaik si tu vyskúšal šťastie v žánri jemu dovtedy vzdialenom, a to dystopickom science-fiction románe. V diele autor vytvoril desivý svet budúcnosti, v ktorom ľudstvo vyrába svoje klony, aby ľuďom poskytovali orgány. Tie klony však musia niekde vyrastať, byť vychovávané, majú svoje životy, svoje prežívanie, lásky, vôbec všetko, čo my, „normálni“ ľudia. V románe sa stretávame s trojicou postáv Kathy, Ruth a Tommym, pričom Kathy sa stará o zvyšných dvoch. Postupom času sa zamilovaný pár rozrastie na ľúbostný trojuholník, ale krutý osud ich nepustí: sú len „darcami orgánov“, a preto ich vlastné túžby musia ísť bokom. Z tejto desivej predstavy nám môžu vstávať vlasy dupkom, a aj keď si povieme, že je to nemožné, súčasné objavy v genetike dávajú tušiť, čo ak náhodou… Aj tento román, podobne ako Súmrak dňa, zaujal filmárov. Spracovanie britského režiséra Marka Romaneka so skvelými hereckými výkonmi Keiry Knightleyovej, Carey Mulliganovej a Andrewa Garfielda zrejme zarezonovalo, lebo film získal mnohé ceny nielen doma v Británii, ale aj na zahraničných filmových festivaloch.

Zatiaľ posledný autorov román Pochovaný obor (2015) som si ešte nestihol prečítať, ale mám podozrenie, že autor sa chcel zviezť na vlne popularity tolkienovského typu fantasy románov, ktorú v posledných dvoch desaťročiach úspešne pomáhajú priživovať filmové adaptácie Petra Jacksona Pána prsteňovHobita. V idylicky ladenej britsko-saskej krajine sa po „odchode“ kráľa Artuša stretávame s manželským párom Axlom a Beatrice, ktorí sa vydajú hľadať svojho zmiznutého syna, stretávajú bojovníka Wistana, ktorý zachránil chlapca Edwina, uneseného drakom alebo dračicou… a v tomto duchu to pokračuje. Na prvý pohľad to vyzerá ako klišé z Pána prsteňov alebo z Hry o tróny, ale na druhej strane, povedzme si pravdu: možno sú to práve autorove myšlienky skryté medzi riadkami (najmä úvahy o tom, ako dračica spôsobila stratu pamäti miestnej komunity), ktoré robia z tohto diela niečo mimoriadne, čo je typicky a nezmazateľne ishigurovské.

Čo povedať na záver? Vidíme, že autor od svojho prvého románu, ktorý vyšiel roku 1982, vydal len sedem románov, čo je málo napr. v porovnaní s Ianom McEwanom, ktorý od roku 1978 napísal štrnásť románov! A nemožno tvrdiť, že každý jeho román je kasový trhák alebo neobyčajne umelecky úspešný. A predsa jeho diela, aspoň tie najlepšie, prinášajú mimoriadnu kvalitu, ktorú nájdeme len zriedka. Ako to vyjadrila už spomínaná tajomníčka švédskej akadémie, Nobelovu cenu mu udelili ako autorovi, „ktorý v románoch s veľkou emocionálnou silou odkryl priepasť medzi našimi iluzórnymi pocitmi a spojením so svetom“. A ešte spomenula, že tento autor nie je typom proustovského spisovateľa, ktorý by chcel zachrániť našu minulosť, ale človek, ktorý skúma to, čo musíme zabudnúť, aby sme v prvom rade mohli prežiť ako jednotlivec alebo spoločnosť. Navyše je sympatické, ako autor reagoval na správy o tom, že dostal Nobelovu cenu. Ako uviedol, najprv sa cítil ako podvodník, že túto cenu dostal skôr ako iní živí spisovatelia – Margaret Atwoodová, Haruki Murakami, Salman Rushdie a ďalší. A myslel si, že je primladý, ale potom si povedal, že má šesťdesiatdva rokov, takže má priemerný vek. Aj takto svojím neobyčajným zmyslom pre humor aj skromnosťou dokazuje, že tohtoročný výber poroty trafil do čierneho. A hoci by sme mohli s rozhodnutím Švédskej akadémie polemizovať a hľadať iných vhodnejších kandidátov, skúsme sa zahĺbiť do jeho románového sveta a nájsť v ňom kvality, ktoré boli ocenené. Pretože možno pod spomínanou priepasťou odhalíme ešte ďalšie neobjavené priestory, ktoré nás môžu obohatiť ľudskosťou a autentickosťou. A možno zistíme, že podobných Stevensov ako v Súmraku dňa nosíme v sebe a so sebou – len si to nechceme priznať. Aj preto je dobré, že nám niekto naše zlé svedomie z času na čas pripomína, a je dobré, že ho odmenili najvyššou cenou na poli literatúry, akú poznáme!

12/2017

 

Ivan Mrva

CHVÁLA MÁRIE TERÉZIE

Narodila sa pred 300 rokmi

Mária Terézia svojím štyridsaťročným panovaním potvrdila, že aj žena zvládne komplikované štátnické úlohy. Navyše si vyslúžila obdiv aj ako matka, popri náročnom vedení ríše − porodila 16 detí a z nich 13 sa dožilo staršieho veku. Ich výchove venovala mimoriadnu pozornosť a manželskými zväzkami tucta vlastných potomkov s panovníckymi rodmi celého kontinentu upevňovala medzinárodné postavenie monarchie. Preto ju volali aj svokra Európy.

Ešte na začiatku 18. storočia ženám boli vyhradené tri „P“ – posteľ, potomstvo a pec, na ktorej mali pripravovať jedlá, no politika v nijakom prípade. Bola výhradnou záležitosťou mužskej časti populácie a žena v úlohe nezávislej a navyše úspešnej panovníčky neprichádzala do úvahy. Európsky vývoj v 18. storočí tento stereotyp vyvrátil. Výnimkou z predchádzajúceho obdobia bola azda len anglická kráľovná Alžbeta, ale tá rezignovala na rodinný život. Kratší či dlhší čas sa vládnuce regentky za nedospelých následníkov, akou bola napríklad Katarína Medicejská, zväčša podriaďovali rozhodnutiam regentskej rady. Nie zanedbateľným javom boli kráľovské milenky alebo i manželky, ktoré prostredníctvom svojho vplyvu na panovníka boli schopné zamiešať politické karty. Od suverénnej vlády tieto zvyčajne krásne a rovnako bystré tvory mali ešte vždy ďaleko. V 18. storočí sa hneď niekoľko žien dostalo na vrchol spoločenskej pyramídy a úlohu vladára takmer všetky dokázali úspešne zvládnuť. Je pozoruhodné, že sa presadili v dvoch rozlohou najväčších európskych mocnostiach – v habsburskej monarchii a Rusku, ktoré boli považované za veľmi konzervatívne. Za 71 rokov od smrti cára Petra Veľkého roku 1725 až do nástupu Pavla I. (1796) sa na ruskom cárskom tróne vystriedali štyri ženy a 67 rokov držali opraty najvyššej moci. Spomedzi nich Katarína Veľká (1762 – 1796) bola vo viacerých smeroch ešte úspešnejšia ako cár Peter I.

Habsburská vladárka Mária Terézia však ruské cárovné všetky dohromady prekonala, lebo ani jedna z nich nemusela zviesť taký urputný a spočiatku až beznádejný zápas o svoj trón. Za akých podmienok sa narodila a vyrastala táto výnimočná žena?

V ranných hodinách 13. mája 1717 Alžbeta Kristína, manželka rímsko-nemeckého cisára, uhorského a českého kráľa Karola VI. (III.), porodila dieťa. Jeho cisárske veličenstvo síce potešil bezproblémový pôrod, no nemohol potlačiť sklamanie, že na svet prišlo dievča. Po predčasnej smrti syna v predchádzajúcom roku túžil po dedičovi. Cisár bol totiž posledným priamym mužským potomkom slávneho habsburského rodu a bez syna habsburskej monarchii hrozila hlboká dynastické kríza aj rozpad. Jej nedeliteľnosť a dedenie aj v ženskom pokolení pred niekoľkými rokmi poistil pragmatickou sankciou. Jej uznanie si od európskych panovníkov vymohol za cenu veľkých ústupkov, ale ako sa neskôr ukázalo, dokument mal cenu zdrapu papiera.

Viedenské obyvateľstvo narodenie ďalšieho člena panujúcej rodiny prijalo s radosťou. V chráme svätého Štefana slúžil slávnostnú omšu viedenský biskup, gróf Žigmund Kolonič. Bol to príslušník jednej z mála uhorských magnátskych famílií so slovenským cítením. Jeho strýko Adam Kolonič patril k milovníkom slovenského jazyka a postaral sa o vydanie Máčajovej zbierky kázni Chleby prvotín v archaickej slovenčine.

Ešte večer toho istého dňa čerstvo narodenú arcivojvodkyňu biskup Kolonič krstil svätenou vodou, do ktorej pridali päť kvapiek z rieky Jordán. Pri obradoch nechýbali ani vzácne relikvie: tŕň z Kristovej koruny, krv Spasiteľa a jeden klinec, ktorým Krista pribili na kríž. Dieťaťu sa ušlo až päť mien, čo v prípade člena takej významnej rodiny, akou boli rakúski Habsburgovci, nebol ani mimoriadny počet: Mária Terézia Walburga Amália, Kristína.

Aj keď sa cisár nevzdával nádeje, že bude mať ešte mužského potomka, na svet prišli už len dve dcéry. Mária Terézia bola ako najstaršia pokladaná za dedičku trónu, a tak jej výchove venovali mimoriadnu pozornosť. Hodiny dejepisu boli pre ňu najmilším zamestnaním. Vzdelávali ju aj v matematike a nezanedbávali ani výučbu jazykov, popri rodnej nemčine dokonale zvládla francúzštinu, latinčinu, taliančinu aj maďarčinu. Dvorný kapelník ju vyučoval hudbe a baletný majster tancu. Vzbudzovala všeobecný obdiv, keď v dvorskom divadle vystupovala v operách a baletoch. Výchova dbala nielen na duševný, ale i telesný vývin dedičky. Týždenne absolvovala niekoľko hodín telocviku aj streľby. Vyrástla z nej krásna dievčina vysokej štíhlej postavy s plavými vlasmi a modrými očami. O ruku driečnej arcivojvodkyne sa uchádzali mnohí európski princovia. Srdce Márie Terézie však patrilo Františkovi Štefanovi Lotrinskému, ktorý od roku 1723 žil na cisárskom dvore. Princezná si ho údajne zamilovala už v detskom veku a 12. februára 1736 slávili vo Viedni sobáš. Boli pokladaní za najkrajší manželský pár svojich čias.

Vlády sa ujala 20. októbra 1740, keď Karol VI. nečakane zomrel. Krajina bola na pokraji kolapsu po nezdarenej vojne s Osmanskou ríšou (1738 – 1739), štátna pokladnica vyprázdnená, armáda v rozklade. Napriek pedantnej výchove o vladárení nemala ani poňatia, otec ju akosi zabudol oboznámiť so záležitosťami politiky. Európski panovníci jeden po druhom zrušili súhlas s pragmatickou sankciou a tešili sa na korisť pri delení ríše. Zánik monarchie sa zdal neodvratný, lebo málokto si vedel predstaviť, že mladá a neskúsená žena obstojí v takých komplikovaných pomeroch.

Už v decembri 1740 pruský kráľ Fridrich II. vpadol do Sliezska a porazil rakúske zbory v bitke pri Molviciach. Katastrofa rakúskej armády urýchlila vznik koalície Francúzska, Bavorska, Saska, Španielska a Pruska. Spojenci počítali s tým, že Uhorsko povstane a zbaví sa nadvlády Viedne. Na stranu Márie Terézie sa postavila Veľká Británia, Holandsko, Hesensko a Hanoversko, ale ich vojenská podpora bola spočiatku obmedzená. V prvých mesiacoch roku 1741 sa Mária Terézia nachádzala v mimoriadne zložitej situácii. Navyše 13. marca absolvovala už svoj štvrtý pôrod. Na svet priviedla túžobne očakávaného následníka, ktorý dostal meno Jozef. Len čo prekonala šestonedelie, s energiou jej vlastnou sa pustila do práce. Zvolala uhorský stavovský snem do Bratislavy, kde šľachte prisľúbila obnovenie autonómie krajiny a potvrdenie privilégií. Stavy si mohli opäť voliť svojho reprezentanta-palatína. Najviac hlasov získal v tom čase už 78-ročný Ján Pálfi, červenokamenský rodák a bratislavský župan. Tešil sa veľkej dôvere domácej šľachty, no Márii Terézii bol úplne oddaný. Dňa 25. júna 1741 sa v Bratislave dala korunovať za uhorskú kráľovnú. To už bavorské a francúzske vojská obsadili Horné Rakúsko a pochodovali do Čiech. Fridrich II. sa zatiaľ zmocnil časti Moravy, dobyl Olomouc. Predné hliadky Prusov prenikli až na západné Slovensko a obsadili Skalicu.

Mária Terézia využila svoje diplomatické schopnosti, šarm a ženský dôvtip. Na Bratislavský hrad zvolala popredných uhorských magnátov a obrátila sa na nich s výzvou o pomoc. Pri prejave, ktorý údajne predniesla po maďarsky, držala na rukách len šesťmesačného Jozefa a vraj ho silno uštipla, aby aj detský nárek zdramatizoval jej vystúpenie. K slzám dojatí magnáti vytiahli paloše a sľúbili obetovať kráľovnej život a krv. V skutočnosti si však šľachta najprv určila podmienky, za akých je ochotná obetovať životy a krv svojich poddaných, ktorí tvorili hlavnú silu domáceho uhorského vojska. Mária Terézia podpísala všetky šľachtou diktované zákony, zaručujúce Uhorsku osobitné postavenie v rámci habsburskej monarchie. Panovníčka dokonca pristúpila aj na to, že trvale bude sídliť v Uhorsku, cirkevné hodnosti i svetské úrady bude udeľovať len osobám domáceho pôvodu, uhorská kráľovská kancelária nebude podliehať nijakej inej inštitúcii.

Zatiaľ mali navrch jej protivníci. Bavorské knieža Karol Albert sa zmocnil aj Prahy. Vo výročný deň bitky na Bielej hore (8. 11. 1741) vydal manifest, v ktorom žiadal Čechov, aby ho uznali za vládcu krajiny. Polovica českej šľachty sa priaznivo postavila k jeho výzve a v januári 1742 v chráme sv. Víta na pražských Hradčanoch ho korunovali za českého kráľa. Potom sa odobral do Frankfurtu, kde bol ako Karol VII. zvolený za cisára. Po troch storočiach sa prerušil nepretržitý sled jedenástich habsburských vladárov na rímsko-nemeckom cisárskom tróne.

Naverbované čerstvé uhorské pluky výrazne posilnili stav habsburských vojsk. Spoločne vyhnali Bavorov z Horného Rakúska a vo februári 1742 dobyli Mníchov. Druhá, tzv. česká armáda, ktorej velil švagor Márie Terézie knieža Karol Lotrinský, tiahla cez južnú Moravu k Prahe. Jej úspechy prinútili saské knieža vystúpiť z koalície. Sprostredkovanie Veľkej Británie viedlo v júli 1742 k uzavretiu mieru s Fridrichom II. vo Vroclave. Mária Terézia sa vzdala Horného Sliezska. Uvoľnené sily vrhol Karol Lotrinský proti Francúzom a Bavorom a zvyšky ich vojsk vyhnal z územia Čiech. V deň svojich 26. narodenín, 13. mája 1743, bola korunovaná v Prahe za českú kráľovnú. Nasledovali ďalšie vojenské úspechy na pôde Nemecka. To bolo pre Fridricha II. dôvodom na obnovenie konfliktu. V lete 1744 vpadol na čele 80-tisícovej armády cez Sasko do Čiech. Začala sa druhá sliezska vojna. Spočiatku bola v znamení úspechov pruských zbraní. V septembri 1744 Prusi dobyli Prahu a prenikli až k Českým Budějoviciam. Pod tlakom habsburských armád však museli v decembri 1744 ustúpiť do Sliezska. Po smrti Karola Alberta (20. januára 1745) jeho nástupca na bavorskom kniežacom tróne Maximilián Emanuel podpísal v apríli 1745 s Máriou Teréziou mier a prisľúbil pri voľbe rímsko-nemeckého cisára dať svoj hlas Františkovi Štefanovi Lotrinskému. Korunovaním manžela dosiahla veľký politický úspech a v tejto súvislosti jej prischlo neoficiálne označenie cisárovná. Na Vianoce toho istého roka sa drážďanskou mierovou zmluvou skončila druhá sliezska vojna, Fridrich II. si podržal územné zisky. Zostal už len jeden silný súper – Francúzsko. Podpísaním defenzívnej zmluvy s Ruskom v júni 1746 si Mária Terézia posilnila postavenie a Rusi vyslali na Rýn pomocné zbory. Ale všeobecná únava z dlhého a krvavého zápasu viedla k postupnému utlmeniu vojny a 18. októbra 1748 uzavreli vojnu vedúce mocnosti v Aachene mier. Pôvodný cieľ – rozdelenie habsburskej ríše – protivníci Márie Terézie nedosiahli. Uznali pragmatickú sankciu, Františka Štefana Lotrinského za rímsko-nemeckého cisára a habsbursko-lotrinský rod ako dedičný v rakúskych dŕžavách. Mária Terézia sa musela vzdať Sliezska a v prospech španielskych Bourbonovcov odstúpiť malé severotalianske kniežatstvá.

úryvok, 11/2017

 

Minulosť, ktorá je stále so mnou

Poctivé svedectvo z osobných archívov slovakistky Niny Šulginy

(Devín, Almanach spoločnosti Ľudovíta Štúra v Moskve No 1, 2/2016)

 

Almanach Devín s vročením 2016 sa k nám dostal v roku 2017. O to podmanivejšia je faktografická, senzačne sviežo osobná výpoveď Niny Šulginy. Dve desaťročia prekladala tvorbu Vincenta Šikulu, Petra Jaroša, Margity Figuli, Alfonza Bednára. V súvislosti s prekladom Feldekovej prózy Van Stiphout rozoberá, prečo bol prototypom Ján Johanides.

V zozname prekladov ruskej slovakistky sú diela Antona Hykischa, Andreja Ferka, Dušana Mitanu, Ruda Slobodu a Evy Maliti. Nezabúda na svoju „milú nádhernú prekladateľku Tolstého Ruženu Dvořákovú-Žiaranovú“. Srdečne spomína na Vojtecha Mihálika a jeho manželku Vierku Handzovú. V čase nastupujúceho trhu preložila Čachtickú pani od Joža Nižnánskeho, no nemala nijaký komerčný úspech.

Nina Šulgina nielen poznala autorov, ale sama prešla takmer všetky miesta, o ktorých jej autori písali. Prešla svet Vinca Šikulu, Jarošovej Tisícročnej včely, Oravu Margity Figuli, Banskú Štiavnicu Antona Hykischa. Srdečne sa hlási k priateľstvu so „svojimi“ autormi. Je to poctivá výpoveď napríklad o slovenskosti Vincenta Šikulu a jej zaujatie až dojímavo vrcholí výpoveďou o Rudovi Slobodovi a prekladom jeho poslednej poviedky, ktorú napísal dva dni pred samovraždou.

Boli to časy, ako píše Nina Šulgina, keď knihy slovenských a českých autorov zažívali v Rusku svoj hviezdny čas. Vychádzali v popredných vydavateľstvách v stotisícových nákladoch v rovnakom pomere česká, ako aj slovenská literatúra. Bola to súčasť nevídaného rozmachu prekladovej literatúry. Vyslanie okupačných vojsk v roku 1968 „spôsobilo obrovskú ranu svätej veci zblíženia našich národov a kultúr“. Tragédiu, „pochopiteľne, ostro prežívali prekladatelia profesionálne, ako aj osobne zviazaní s Československom“. Táto dnes takmer výhradná prekladateľka Milana Kunderu hovorí, že záchranou „bola neočakávaná okolnosť: osud spisovateľov v Čechách a na Slovensku sa vyvíjal rozdielne“. Ak vydávanie známych českých spisovateľov bolo kategoricky zakázané a ich knihy odstránili z knižníc, „na Slovensku sa to všetko dialo podstatne mäkšie, väčšina slovenských spisovateľov pokračovala, mohla pracovať, písať a vydávať. A zatiaľ čo do našich tlačových orgánov došlo zo Zväzu českých spisovateľov odporúčanie (presnejšie povolenie) vydávať len troch českých prozaikov (Jána Kozáka, predsedu Zväzu spisovateľov, Věru Adlovú a Jiřího Křenka) a šiestich básnikov, vedenie Zväzu slovenských spisovateľov (ZSS) sa zachovalo dostatočne múdro a lojálne a nevystavilo slovenských spisovateľov osudu českých kolegov. Okrem toho Zväz slovenských spisovateľov vítal preklad ktoréhokoľvek spisovateľa, ktorého ako hodného na vydanie považujú v Rusku.“

Vincent Šikula a Vincent Šabík. Vzápätí za vedením Zväzu slovenských spisovateľov v 1969 prišla do Moskvy veľká delegácia slovenských prozaikov, básnikov a kritikov „s jediným ušľachtilým zámerom obnoviť naše kultúrne vzťahy, ktoré sa usilovali rozrušiť ľudia nemajúci nič spoločné s kultúrou“. Pani Nina bola tlmočníčkou delegácie, v ktorej boli dvaja Vincenti, „Vincent Prvý písal a Vincent Druhý, kritik a literárny vedec, objasňoval čitateľom to, o čom písal Vincent Prvý, lebo sa stávalo, že ten nemohol alebo jednoducho nechcel vysvetľovať, vyjasňovať to, čo napísal v tvorivom zápale; Vincent Šabík sa tak vlastne stal mojím sprievodcom Šikulovou tvorbou a vlastne celou slovenskou literatúrou“. S mimoriadnou vďačnosťou spomína na V. Šabíka, ktorý jej napríklad za čerstva dal na preklad Tisícročnú včelu, „hymnus radosti zo života, lásky, duševného zdravia a predovšetkým pracovitosti a trpezlivosti, znášanlivosti slovenského človeka, mohutný národný epos“.

Poviedky mladého slovenského spisovateľa Vincenta Šikulu sa zapáčili v redakcii časopisu Inostrannaja literatura. „Od tých čias sa Šikula stal autorom tohto časopisu a ja jeho prekladateľkou. Bolo to v roku 1971. Bol to začiatok, vtedy sa stal v Rusku známym. Pritom na príklade jeho literárneho osudu môžeme usúdiť, nakoľko preklady autorov píšucich v jazyku ,malých‘ krajín neuveriteľne rozširujú okruh ich čitateľov. A aj teraz, takmer po polstoročí, môžem bez zbytočnej skromnosti povedať, že v popularite, obľube Šikulu, v uverejňovaní množstva jeho diel je aj moja nemalá zásluha. Zamilovala som si jeho krištáľovo priezračnú prózu. Len niekedy a nie nadlho som sa odpútala na iné preklady. Bola som mu profesionálne verná takmer dve desaťročia.“

„Za štyridsaťpäť rokov mojej prekladateľskej práce sa nikto zo slovenských a českých spisovateľov, a nebolo ich málo, nestal pre mňa takým blízkym ako tvorca a ako človek, ako bol Vinco. Nasledovala som ho takmer dvadsať rokov, kráčala som mu doslova v pätách, prekladajúc takmer všetko, čo napísal.

„Šťavnatý prúd Šikulovho jazyka, jeho slovesné majstrovstvo, virtuozita, nespútanosť lexiky a syntaxe mi poskytli možnosť prejaviť môj jazykový potenciál, moje nadšenie pre ľudový jazyk tak, ako mi to, bohužiaľ, potom už neposkytol nijaký iný text. V tom čase som bola často v styku s Vincom, nezriedka som bývala na Slovensku. Dlho žil na Hamrštíle, tak sa volal jeho dom nad Modrou, kde žil sám alebo s rodinou, ženou Annou a dvoma drobnými deťmi. Stávalo sa, že som tam nocovala. Dlho, občas až za polnoc, sme besedovali, hovoril vlastne iba on, Vinco. No keď už išiel spať, vždy nakoniec povedal: ,Ako dobre sme si my s tebou pohovorili.‘“

Treba pripomenúť ešte jeden faktor, ktorý mi pomáhal prekladať jeho prózu: darilo sa mi byť na takmer všetkých miestach, kde sa odohrával dej jeho kníh. Nebolo to iba západné Slovensko, odkiaľ je rodom, no aj stredné Slovensko, presnejšie ten istý Liptov a Turiec, ktorými sa potĺkal jeho beznohý vojak.

Anton Hykisch, Andrej Ferko. Novelu Andreja Ferka Proso a román Antona Hykischa Čas majstrov vyšli v roku 1989 v Raduge. V Rusku sa historický román vždy tešil veľkej obľube, a román slovenského autora nebol výnimkou. Román zasvätený dynastii znamenitých štiavnických majstrov v rozmedzí 15. a 16. storočia vydali v náklade 50 000 exemplárov a pomerne rýchlo sa vypredal. Proso od Andreja Ferka bolo pre mňa štýlom príťažlivé a na sovietske pomery nezvyčajné témou a tvrdou realitou. V roku 2011 ma Andrej Ferko šokoval novou knihou Najsmutnejší príbeh lásky s podnázvom Román o zakázanej láske v grotesknom časovom priestore strednej Európy v čase troch vojen – prvej, druhej a privatizačnej. V istom zmysle slova to je nový variant shakespearovskej drámy.

S Ľubom Feldekom a jeho ženou Oľgou, spisovateľkou s výzorom hollywoodskej hviezdy, a pritom matkou piatich detí, sa priatelím do dnešných čias. Ľubo mi z času na čas posiela svoje reportáže, ktoré pravidelne píše pre denník Sme (po rusky teda My), a keď sú zaujímavé pre nášho čitateľa, niekedy sa mi ich darí uverejniť v našich periodikách. Tak napríklad v jednom z čísel Ex Libris (čo je pravidelná týždenná príloha o literatúre a knihách denníka Nezavisimaja gazeta) sme vedno s Ľubom Feldekom oslávili deň narodenia Bulata Okudžavu. Naše priateľstvo sa neprerušilo ani v deväťdesiatych rokoch, keď sa rodina Feldekovcov pre nich v málo priaznivej situácii na rodnom Slovensku nútene musela presťahovať na nejaký čas do Prahy. Och, ako sa len nepodobal dom na okraji Prahy na bratislavskú vilu so svetlomodrou vodou v bazéne s obrovskou čerešňou pred bránkou! Ba aj samotní obyvatelia pražského obydlia sa mi zdali bez niekdajšieho espritu, lesku, bez radosti a im vlastného humoru. Praha im bola cudzia a oni boli cudzí jej. Ako som sa len potešila, keď som po nejakom čase opäť stretla tento vynikajúci pár v Klube spisovateľov v Bratislave! Je to tak, kde si sa narodil, tam aj patríš…

Dušan Mitana, Rudolf Sloboda. Nakoniec sa začala venovať dvom slovenským spisovateľom, ktorí písali zreteľne výrazne v duchu psychologického románu: Dušan Mitana a Rudolf Sloboda. „Dušan Mitana je vynikajúci rozprávač, románopisec, hlboký psychológ, zaujímavý spolubesedník, mysliaci autor a môj dávny druh. Preložila som jeho román Koniec hry (1987 vyšiel v Inostrannej literature a v Raduge a v roku 2011 ako audiokniha) a niekoľko poviedok. Aj zriedkavé stretnutia mi pomohli lepšie poznať a pochopiť jeho literatúru. Je to človek krehkej psychiky, málo odolného duševného zdravia, náchylný k depresii, sebapitvaniu, niekedy dokonca k myšlienkam na samovraždu. Raz rozprával o ,zatmení mysle‘ (temnom bezumí) trvajúcom niekoľko mesiacov, nemohol pracovať, nemal síl dokonca ani na to, aby vstal z postele. ,Bože,‘ modlil sa vtedy, ,spas ma od samovraždy.‘“

Rudo Sloboda a okrem iného jeho román Rozum je pre pani Ninu podnetom povedať: „Nikto zo slovenských spisovateľov nie je pre mňa taký ,ruským‘ ako Rudo.“ Ale pripomína nielen Dostojevského, Tolstého, ale aj Prousta a Camusa.

 

(Celý pozoruhodný text vzácnej spomienky výnimočnej slovakistky má necelých 40 000 znakov. Bez nároku na úplnosť, skôr ako upozornenie, aby ruský originál nezapadol, vybral a preložil Dušan Kerný.)

10/2017

 

Ján Čomaj

Príbeh o kalendári Jána z Lefantoviec

(K 85. narodeninám profesora Matúša Kučeru)

 

Kučerova kniha o Karolovi IV. a obraze českých dejín sa vypredala, preložili ju do poľštiny, dostal na to zmluvu a onedlho aj šek, na ktorý si mohol v Živnostenskej banke vyzdvihnúť tuzexové bony. Doma bolo veselo. Nakúpili si fajnovú švajčiarsku čokoládu, holandské kakao, frankfurtské párky, akúsi parádnu fľašku a rifle, ale boli aj takí, čo tam kupovali celkom iné veci: tranzistory, práčky, televízory aj autá. Obrat mali najmä tuzexové predajne na východnom Slovensku, kam prichádzali od príbuzných v Amerike tvrdé valuty. V niektorých dedinách sa za bony stavali celé ulice. Letel vtip: Prišla babka zo Šariša do košického tuzexu a pýta sa: Mace rifľe? Nemace? Ta mi dajce mercedes.

Českí historici zazerali. Kučerov pohľad na Karola IV. ich nehneval len preto, že autorom bol Slovák, ale že sa touto knihou poškvrnil posvätný piedestál. Starí kronikári zväčša poctivo zapisovali, čo sa dialo, ale historiografia ich záznamy selektovala. Napríklad keď mŕtveho kráľa posadili v stane a vydávali si v jeho mene falošné dokumenty o majetkoch, to sa dá nájsť len v prameňoch, sotva už v dejepise. Alebo keď sa mladý kráľ pri korunovácii od veľkej trémy poondial, kronikár to poznačil, historici nie. Matúšova neveľká úcta k českým kráľom – či nazvime to prostorekosť – ich dráždila. Zato historici na Morave žičili Matúšovi Kučerovi, boli vrcholne spokojní, ako charakterizoval ich vzťahy so západným Slovenskom tých čias. Len drobný príklad: cenili si, že Matúš nezabudol ani na také malichernosti, ako si na Záhorí, ba i v okolí Bratislavy a Trnavy vážili moravských miškárov.

Pozorný čitateľ Kučerových diel si môže v tejto knihe všimnúť istú zmenu jeho literárneho postupu, ľahší štýl v porovnaní s predchádzajúcimi štúdiami. Už to nie je dejepis, skôr esej, miestami až reportáž. Tejto forme sa potom právom hovorí literatúra faktu. Pritom neustupuje z nárokov na odbornosť – všade, kde to neruší text, cituje prameň, v slovenskom preklade. Teraz i v nasledujúcich knihách upozorňoval vydavateľov, aby to vytlačili kurzívou, čitateľ sa tak ľahšie zorientuje. Hoci týmito odvolaniami pribrzďoval rozprávanie, narušoval napätie deja, ukázal, že nepíše povesti. To uznávali aj historici: nezanedbáva úctu k prameňu – a tým je vierohodnejší.

Približne v tom čase podpísal zmluvu s Východoslovenským vydavateľstvom v Košiciach na knihu o Matúšovi Trenčianskom. Bol rozpísaný, tému ovládal, žiadalo sa mu odovzdať čitateľom získaný plastický obraz jedného slovenského mocnára v uhorských podmienkach. Nakriatol ho na to bývalý spolužiak Miťo Jáger, jeden z vedúcich pracovníkov vydavateľstva. Chcel povedať všetko, čo sa o jeho trenčianskom menovcovi povedať dalo. Pripravoval sa dlho, niekoľko mesiacov strávil v Budapešti, aby preskúmal historický fond, ktorý tu archívy o tejto postave uhorských dejín ukrývali. Bol to malý slovenský kráľ, muž, ktorého plným právom hovorili pán Váhu a Tatier.

Náhoda žičí pracovitým. V Budapešti sa Kučerovi podaril malý objav: maďarský historik, ktorý písal zemepis bývalých uhorských stolíc a medzi nimi aj trenčianskej, kedysi v čase prvej Slovenskej republiky kúpil niekoľko listín od súkromného zberateľa. Tie úradné dokumenty Matúš Kučera v Budapešti našiel. Boli asi sedemsto rokov staré, vznikli – dnes by sme povedali – v kancelárii Matúša Čáka Trenčianskeho. Keďže ich obsah bol na vkus maďarských archivárov až priveľmi slovenský, zaradili ich do fondu akéhosi rodu Pineyovcov či Vineyovcov, sám nevie, ako sa rod v skutočnosti volal, lebo ho maďarskí historici písali raz tak, raz tak. To ani nie je podstatné. Dôležité je, že tie listiny tam našiel. Presnejšie ich fotokópie. Počas maďarskej revolúcie v roku 1956, keď pri frontálnom útoku sovietskych tankov na mesto začalo horieť aj jedno krídlo štátneho archívu, dokumenty ľahli popolom. Zachovali sa však na celuloidovom páse. Pomohli vytvoriť tú drobnokresbu, ktorá ho charakterizuje, ktorú si pestuje a ktorou vyčnieva – obchod, školstvo, kultúra vzťahy medzi všetkým tým. Štúdium v budapeštianskych archívoch mu všeličo dopovedalo – ako Matúš Čák Trenčiansky žil, vládol, zápasil s cirkevnou mocou, konkrétne s nitrianskym biskupstvom a pápežskou kúriou. Dokonca už nebohý profesor Húščava mu dal raz výpisky, ktoré si robil ešte za študentských čias vo vatikánskom archíve. Výpisky svedčili o tom, že pápežská kúria bola pobúrená správaním Matúša Čáka k cirkvi a tá celkom vážne uvažovala, že ho oženia s nejakou pobožnou a cirkvi oddanou šľachtičnou – a hneď mu vybrali španielsku princeznú. Mala Matúša Čáka skrotiť, naučiť poslušnosti a priblížiť k cirkvi. Istý čas žil dokonca pod cirkevnou kliatbou. Opát kláštora na Skalke pri Trenčíne si zrejme z tej kliatby nerobil ťažkú hlavu, keď chodil každý týždeň cez Váh do hradnej kaplnky slúžievať omšu. Matúš (mojtínsky) si podrobne zmapoval aj tú časť života Matúša (trenčianskeho), keď ukázal cirkvi dlhý nos, neprejavil o španielsku princeznú nijaký záujem, ale zbehol na Moravu, kde svojím šarmom opantal jednu zo slečien rodu Štenbergovcov, a domov si doniesol manželku z dobrej famílie. Aby sa pri návštevách u svokrovcov cítil ešte slobodnejšie a istejšie, obsadil svojím vojskom priľahlé moravské hrady Bánov, Uherský Ostroh a Veselí, aj s územím, ktoré k nim patrilo, a všetko pričlenil k svojmu rozľahlému panstvu. Na vrchole moci ovládal štrnásť žúp a vlastnil vyše päťdesiat hradov a ich panstiev, v Zadunajsku aj Vyšehrad, netušiac, že práve v jeho hrade sa raz bude podpisovať Vyšehradská zmluva štyroch krajín Európskej únie. Takže nebol len pánom Váhu a Tatier.

úryvok, 10/2017

 

VINCENT ŠABÍK

Triumfálny návrat svetového literáta

Sándora Máraiho do rodiska

 

 

„V recepcii literárneho diela S. Máraiho

sme už vari natoľko pokročili, že by mohlo

 dôjsť k dialógu, ku ktorému vyzýva.“

Martin Hatala

 

Čitateľ a interpret literárneho textu predstavuje jeho receptívny a hermeneutický rozmer (chápania a výkladu), pól, ktorý môže byť nielen objavujúci, oživujúci, inovujúci, ale, pravdaže, aj redukujúci, skresľujúci jeho významy, v každom prípade však vracia do hry jeho autora, v prípade Máraiho, rodáka z Košíc, vôbec uvádzajúci na scénu v pôvodnej funkcii autorstva, ktorú postštrukturalisti už chceli odpísať, v prípade Máraiho sa dnes, naopak, vyhrocuje, jeho napätia medzi kontextami doby, života, dejín, dnes aj organizovane cielenej komunikácie, ktorá donedávna fakticky u nás absentovala, a to napriek tomu, že spisovateľ pochádza z východoslovenskej metropoly, kde sa narodil a vyrastal na prelome 19. a 20. storočia v časoch medzi lokálnym a európskym prozápadne orientovaným svetoobčianstvom. Hoci rodné mesto Košice opustil ako 16-ročný, zostali trvalou súčasťou jeho imaginácií tak ako maďarčina fundamentom jeho protirečivej identity, ktorá výrazne spoluurčuje celé jeho rozsiahle literárne dielo.

Ak hovoríme o návrate spisovateľa – z literárno-jazykového hľadiska maďarského a prekladateľsko-vydavateľského hľadiska svetového – nielen do rodného mesta post mortem v rámci inštancie organizovaného podujatia kultúrnej politiky Európskej únie EHMK (Európske hlavné mesto kultúry 2013), nepochybne ide o sofistikovane náročne a nákladne organizované podujatie na úrovni literárnej komunikácie (vydanie vyše tucta prekladov autorových kníh v jazyku, ktorý nihilizoval, ako aj jeho nositeľov, Slovákov, teda potenciálnych čitateľov, s ktorými vôbec nerátal, nekomunikoval, neadresoval im svoje posolstvá, lebo ich pokladal za nehodných, nevzdelaných páriov, ktorým ideológia meštianstva, ako ju preferoval, pripisovala celkom určité spoločenské postavenie sluhov – na náklady ministerstva kultúry ich štátu, ktorý apriori vylučoval opakovanými postojmi roku 1918, 1938 a 1947 – nemá obdobu v dejinách kultúrnej politiky celého ľudstva. Čo už potom povedať o inštalácii sochy literárneho kráľa od P. Gáspára na Zbrojničnej ulici v Košiciach s inscenovanou ikonografiou pripomínajúcou prvú korunováciu arpádovského Štefana za uhorského panovníka v Bíni veľkomoravskými šľachticmi Huntom a Poznanom, ktorá sa ukázala ako osudová! Ak časopis Týždeň v súvislosti s podujatiami EHMK konštatuje nedostatky reflexie zo slovenskej strany, určite nechýbajú stratégie zo strany glorifikátorov veľkomešťana z Košíc (Kassa – Kaschau).

Vzostup literáta píšuceho po maďarsky s americkým občianstvom som si všímal ešte na prelome osemdesiaty ch rokov v znamení konca bipolárneho sveta a inscenácií konca studenej vojny a nástupu globalizmu, teda ešte pred prípravou kandidatúry východoslovenského mestečka Kassa – Kaschau na hlavné Európske mesto kultúry ako vydavateľský pracovník, ktorý sa doslova vyžíval na svetových dimenziách knižnej kultúry, ako ju dodnes predstavuje knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý každoročne prezentuje (medzi 1. – 10. októbrom) aj vybrané národné kultúry a ich osobnosti. Tak sa na scénu postupne dostával aj emigrant Márai, ktorý 1948 definitívne opustil Budín, putoval po Európe a Amerike ako „osamelý bežec“, istý čas žil ešte s manželkou a adoptovaným synom. Takto nemecký trojzväzkový slovník zahraničných spisovateľov (Lexikon fremdsprachiger Schriftsteller z roku 1967) nijakého Máraiho ešte nepozná. Takmer paralelný reprezentačný francúzsky Dictionaire des Literature z roku 1968 Máraiho už eviduje ako maďarského spisovateľa buržoáznej orientácie, ktorý žije v emigrácii, inšpiruje sa psychoanalýzou S. Freuda a kritikou úpadku meštianskej kultúry T. Manna, charakterizuje ho ako écrivain raffine: V Maďarsku sa prebúdza záujem o Máraiho dielo koncom osemdesiatych rokov pod vplyvom politiky Moskvy, ale aj obnovovania „veľkochrámu maďarskej kultúry“. V nemeckej jazykovej oblasti napriek ojedinelým prekladom od tridsiatych rokov dlho zostáva nahezu unbekannt (takmer neznámy). Až talianske vydavateľstvo Adelphi začalo roku 1999 iniciovať preklady aj v Nemecku (ako prvý preklad sa uvádza román Die Glut – Láva, vydalo ho vydavateľstvo Piper) ako dielo maďarského spisovateľa nemeckého pôvodu, ktoré malo zaujať popri erotickom pátose záľubou v kulinárstve (guláš) a podobnými skurilitami. Signifikantné je, že ešte aj po vzniku samostatnej Slovenskej republiky nemeckí recenzenti v súvislosti s Máraim píšu o „ungarische Kleinstadt Kaschau“, ktoré sa stávali známym vďaka „maďarskému géniovi pravdy“. Noviny spisovateľa predstavujú v novom tisícročí, teda post mortem, ktorý ako novinár začal písať po nemecky (mienkotvorný časopis Die Zeit, 14. sept. 2000), Klaus Happrecht hovorí o „zmvŕtvychvstaní Sándora Máraiho“die Auferstehung, komentuje autobiografický román Bekenntnisse eines Bürgers, teda Vyznania občana, ktorý vyšiel v náklade 500 exemplárov, predalo sa však iba 300 kusov, teda – ako píše recenzent – nijaký „úspech disidenta medzi maoistickým hlukom a disidentstvom“. Jeho orientáciu na maďarčinu vysvetľuje nie bezkonfliktným spolunažívaním kultúr v duálnej monarchii, preto sa ambiciózny novinár pokúšal presadiť po maďarsky, opustil nemčinu a po slovensky hovoril womöglich wenig (podľa možnosti čo najmenej), pritom sa učil po francúzsky, čo bolo módne, neskôr po anglicky, taliansky. Od Thomasa Manna si osvojil triednu identitu „mešťana“„meštianstva“, ale jeho pojem „občana“, ktorý často používa aj vo vzťahu k rodným Košiciam, má celkom iný význam ako demokratický, takisto aj pojem „vlasti“, ktorý stotožňuje s literárnym jazykom, médiom, pre ktoré sa rozhodol, aby si zaistil publikovanie a preferenciu, silnú podporu, preto písanie po maďarsky ešte u neho neznamená identitu „Maďara“, Máraiho totožnosť je „multihybridne“ chápaná emotívna projekcia, najmä ako identita mediálna, výrazová. Hoci je rodom, geneticky švábsky Nemec (Grosschmid), ktorý v rámci konkrétnych spoločensko-politických pomerov etatizácie Maďarov akceptoval maďarčinu ako jazyk literárnej komunikácie, to ešte neznamená, že sa totálne cíti Maďarom alebo Košičanom, veď rovnako uteká z Košíc ako z Budapešti, pretože odmieta sa s výkyvmi integrovať do dobovej kultúry v znamení extrémnej ideológie, diferencovane mení aj svoju európsku identitu medzi francúzsku, taliansku a anglickú, ktorú kritizuje a odmieta ako zradcovskú po prvej svetovej vojne, o americkej, ktorá ho prichýlila ako emigranta, si takisto nemyslí nič dobré, o čom napokon svedčí sebaodstrel pištoľou, keď sa po páde marxizmu americká civilizácia stala víťaznou dominantou globálne. Nedal sa ani len pochovať v rodných Košiciach, ktoré tak miloval, a svoj popol dal porozsýpať po Pacifiku: viac než iba symbolický obraz jeho mentality. Jeho maďarskú identitu popiera aj žijúci londýnsky príbuzný Otto von Grosschmid v liste, ktorý poslal na uverejnenie do slovenského časopisu Kultúra v nemčine (tu vyšiel pod názvom Márai nebol Maďar, Kultúra 2008, č. 14, 9. júla, s. 9). Grosschmidov list autenticky objasňuje, ako a prečo si spisovateľ zvolil maďarčinu ako preferovaný jazyk uhorského meštianstva, keď sa po vyrovnaní dostali k moci maďarskí etatisti. Dodal by som, že o metamorfózach mentality Máraiho-tínedžera výrazne svedčí publikovaná fotografia v uniforme uhorského honvéda so šabľou po boku a najmä hrdopyšným výrazom tváre.

Publicista Harpprecht, autor článku o zmŕtvychvstaní maďarského spisovateľa nemeckého pôvodu, ako prvý v pohnutých časoch transformácie sveta naznačuje maďarské stratégie využitia disidenta Máraiho v USA a Európe, počnúc spomenutým knižným veľtrhom vo Frankfurte, keď sa hneď traja budapeštianski vydavatelia začali zaujímať o vydanie jeho spisov v maďarčine (už za Horthyho sa koncom štyridsiatych rokov pripravovalo desaťzväzkové vydanie spisov – Márai Sándor vállogatott munkái). Ako hovorí ešte živý Márai, Zväz spisovateľov ho pozval, aby sa vrátil domov, že mu postavia pomník. Spisovateľ, ktorý očakával „obrat ducha“, sa údajne vyjadril posmešne („o obcikávaní pomníkov psíkmi“), pozvanie odmietol. O tri mesiace si siahol na život ranou do hlavy – nositeľky ducha (fenomén smrti patrí medzi jeho preferované témy, treba dodať, že medzi najprotirečivejšie).

Maďarská kultúrna a štátna reprezentácia sa jeho odchodom nedala odradiť a začala nielen propagovať, ale aj využívať hit o geniálnom maďarskom literátovi na všetkých úrovniach. Ako píše nemecká novinárka Eve-Marie Kallenová, dostala pozvánku na konferenciu o materinskom jazyku Maďarskej spoločnosti pre pestovanie kontaktov medzi Maďarskom a jeho menšinami, aby sa zúčastnila na výlete po stopách veľkého spisovateľa Máraiho v Košiciach, čiže Kassa – Kaschau (ako o tom píše obšírne v reportáži Stabilitas loci, ktorú uverejnili noviny Freitag, 17. mája 2002, č. 21, s. 17). Takto sa nemecká novinárka z Hamburgu za sprievodu informovaných znalcov Máraiho biografie zoznamuje s troma mestami Felvidéku, dnešného východného Slovenska: Kassa, rodisko maďarského spisovateľa, Jászó (Jasov), kláštor premonštrantov, v ktorom chodil do školy, a napokon Stoósz (Štós), bydlisko a knižnica komunistu Zoltána Fábryho ako Máraiho kontrastu. Košice sa prezentujú ako historické veľdielo maďarsko-nemeckej spolupráce s doplnkom Židov a Slovákov. Jazyk reportáže – ako naznačuje latinská „stabilitas“ – obnovuje „zaberanie vlasti“, huntfoglaláš, Landnahme. Prvá prezentácia provinčného mesta, jeho samosprávy zatajuje, ako nemecký banícky Stoss poukazuje na zanedbávanie údržby budov kláštora, ktoré dal postaviť Béla IV., ale nemecký čitateľ sa konečne dozvie z prvej ruky o útlaku maďarskej menšiny, ktorý vyhnal Máraiho. Na svojej ceste „Západ –Východ“ sa novinárka – ako píše – presvedčila, ako Maďari „visia na svojom kultúrnom pôvode“, až jej to pripadalo „nacionalistické“, no napokon sa ani nečuduje, keď ju presvedčili, ako je maďarská menšina na Slovensku utláčaná („wie die ungarische Minderheit in der Slowakei unterdrückt wird, v tom čase sa v Nemecku rozvíjala aj protislovenská stratégia s Rómami).

Od osemdesiatych rokov ubehlo pár desaťročí, kým sme si postupne mohli urobiť obraz o spisovateľovi Máraim a jeho diele, jeho pôsobení (od Györgya Aczéla Súmrak meštianskeho sveta v zrkadle Sándora Máraiho, 1983, cez monografiu Rónayho Lászlóa Márai Sándor, 1990, Encyklopédiu života a diela S. Máraiho, ktorú vydalo Petőfiho Múzeum v Budapešti s Bibliografiou roku 2003, 911 s., výstavu Spoveď Európana, október 2005 v Košiciach ako svetovú udalosť, až po sprístupnenie knižných prekladov jeho vlastného diela v slovenčine v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013). Naivne som ešte navrhol Nitru, ktorá ako prvé slovenské mesto nadväzovala kontakty so Západom a udržala si relatívnu autonómnosť aj po vzniku Uhorského kráľovstva a pod jej vplyvom sa na dvore kráľa Štefana v Ostrihome, podľa ruského znalca S. Lichačova, hovorilo po staroslovensky – „vitézi“ dopomohli Arpádovcom k moci. Keď sa potom už roku 2004 zjavila socha hlavného symbolického aktéra Sándora Máraiho od P.Gáspara s prázdnou stoličkou, ktorá má pôsobiť ako výzva na rozhovor (paradoxne od samotára, ktorý sa s ľuďmi inakšie zhováral iba „písaním“, ako sám Márai zdôrazňuje aj v Denníku I, keď spisovateľa definuje ako „chorobnú bytosť s divokými úmyslami“).

úryvok, 10/2017

 

Ján Kačala

Pripomíname si jazykovedné dielo Andreja Radlinského

 

Naši národní činitelia v minulosti boli nútení zapájať sa do mnohých oblastí kultúrnej a spoločenskej činnosti zároveň: popri základnej kňazskej alebo učiteľskej práci pôsobili aj ako publicisti a redaktori, tvorcovia učebných a iných vzdelávacích textov, vydavatelia časopisov, almanachov, ako ľudovýchovní pracovníci, organizátori kultúrneho a spoločenského života. Nevyhnutnou zložkou ich spoločenskej angažovanosti bola jazykovedná a v nej najmä kodifikačná činnosť, keďže jazyková otázka bola v našom národe dlhodobo vnímaná ako výsostne politická a v niektorých obdobiach doslova národnozáchranná. Takúto širokospektrálnu národnú angažovanosť možno plne vzťahovať aj na životné osudy a na dielo Andreja Radlinského, ktorého dvojsté výročie narodenia sme si pripomínali 8. júla toho roku. Vyštudoval za katolíckeho kňaza, ale v našich národných dejinách je známy aj ako redaktor vládnych Slovenských novín (od roku 1849 vo Viedni), zakladateľ a vydavateľ časopisu Cyril a Metod (od roku 1850 v Banskej Štiavnici, od roku 1859 mal časopis osobitnú prílohu Priateľ školy a literatúry) a od roku 1852 redigoval aj Katolícke noviny, ktoré vychádzajú podnes. V päťdesiatych rokoch účinkoval ako redaktor Zemského zákonníka v Budíne. Roku 1861 sa stal farárom v Kútoch a tu pôsobil až do smrti roku 1879. Za vyvrcholenie jeho verejnej organizačnej práce vo vtedajších podmienkach Slovenska možno pokladať založenie Spolku svätého Vojtecha roku 1869, ktorého stanovy boli schválené v nasledujúcom roku a ktorý v našich národných dejinách mal nezastupiteľnú úlohu a takisto trvá dodnes. Už z týchto údajov vidieť, že Andrej Radlinský pri viacerých svojich životných krokoch preukázal okrem iného aj neobyčajný zmysel pre perspektívnosť a trvanlivosť chystaných podujatí.

Široká a pritom aj protirečivá bola i Radlinského jazykovedná činnosť. Angažoval sa v nej vo vedomí, že starostlivosť o riešenie jazykovej otázky je pre samo jestvovanie a ďalší vývin slovenského národa bytostne dôležitá, pričom stav jazykovej otázky u Slovákov v štyridsiatych rokoch 19. storočia, keď aj sám vstupoval do verejného života, bol neobyčajne komplikovaný a protirečivý a bez dobrej vôle a ochoty na múdre kompromisné prístupy až nevyriešiteľný. Jazyková situácia na Slovensku v štyridsiatych rokoch 19. storočia bola naozaj veľmi zložitá, jestvovalo tu totiž niekoľko jazykových prúdov, ktoré boli nielen dôsledkom predchádzajúceho nepriaznivého národno-politického vývinu Slovákov, ale aj trpkého očakávania nepriaznivých perspektív. Slovenské národné spoločenstvo bolo totiž rozštiepené na prívržencov a podporovateľov viacerých jazykových útvarov, pričom do oficiálnej podpory týchto útvarov vstupovala konfesionálna otázka, t. j. (aj) jazykové rozdelenie vtedajšej slovenskej spoločnosti na katolíkov a evanjelikov a angažovanosť cirkevných kruhov do podporovania istého jazykového útvaru.

Základná deliaca čiara v jazykovej otázke na Slovensku v štyridsiatych rokoch 19. storočia viedla práve medzi katolíkmi a evanjelikmi. Katolícka časť spoločnosti totiž od ustanovenia bernolákovského spisovného jazyka roku 1787 používala ako spisovný jazyk bernolákovčinu, kým evanjelická časť slovenskej spoločnosti aj ďalej zostávala pri češtine, v rámci ktorej sa na Slovensku vyvinulo tiež viacero menších prúdov. V súvise s postavením bernolákovčiny v prvej tretine 19. storočia sa žiada pripomenúť, že jej literárne pozície boli silné nielen v náučných spisoch, v publicistických prejavoch a v pastoračnej praxi katolíckych duchovných; opierala sa aj o neobyčajnú duchovnú autoritu básnického génia Jána Hollého s jeho historickými eposmi zo slávneho veľkomoravského obdobia slovenských dejín, básnickou oslavou slovenskej prírody, príležitostnými básňami a prekladmi z antických poetov: básnikovo dielo bolo napísané a uverejnené práve v bernolákovčine.

Naznačené prúdy pri používaní češtiny boli najmenej tri: 1. Už klasickým bohoslužobným aj písaným literárnym jazykom evanjelickej cirkvi na Slovensku bola biblická čeština, kodifikovaná v tzv. Kralickej Biblii z ostatnej tretiny 16. storočia a na Slovensku používaná s početnými slovakizmami; jej hlavným strážcom bol profesor na bratislavskom evanjelickom lýceu Juraj Palkovič. 2. Okrem nej sa v bežnom písomnom styku používala živá čeština, ktorá sa od oficiálnej kodifikovanej podoby bola už hodne vývinovo vzdialila. 3. Ďalším prúdom bola tzv. staroslovenčina, ktorej autorom a propagátorom bol básnik Ján Kollár a ktorá nebola ničím iným ako v istých bodoch slovenskými prvkami systematicky upravená biblická čeština. Jej kodifikáciu predstavil práve Andrej Radlinský svojou prácou Pravopis slovenský s krátkou mluvnicí z roku 1850.

Tento nepriaznivý stav v používaní jazyka či jazykov na Slovensku sa rozhodol rázne rozriešiť roku 1843 Ľudovít Štúr svojím konceptom vlastného spisovného jazyka Slovákov, v čom nasledoval Bernolákov príklad, ale už jazyka založeného na najrozšírenejšom, stredoslovenskom nárečovom základe, a v tom Bernolákovu spisovnú slovenčinu popieral.

A ako sa v tejto spletenej jazykovej situácii na Slovensku orientoval a zorientoval Andrej Radlinský? Ako súhrnný úvodný poznatok treba uviesť predovšetkým to, že vo svojej jazykovednej angažovanosti prešiel zložitým vývinom a na isté obdobie sa postupne stal podporovateľom a aktívnym prívržencom takmer všetkých uvedených jazykových prúdov. Aj preto sa jeho jazykovedné stanovisko hodnotí ako rozporné či nerozhodné. Konkrétne v Encyklopédii slovenských spisovateľov (2. zväzok, Bratislava 1984), kde sa Andrejovi Radlinskému venuje celostranové personálne heslo (na s. 58), sa píše: „V desaťročí 1850 – 1860 nezastával v otázke spisovnej slovenčiny pevné stanovisko, bola to preňho skôr otázka politického taktizovania.“ Na začiatku svojej verejnej činnosti sa staval proti Štúrovým návrhom na formu spisovnej slovenčiny a podporoval skôr Hattalove názory na podobu slovenského spisovného jazyka, ktoré boli vo viacerých jazykových aj pravopisných otázkach zhodné s Hodžovými postojmi a voči pôvodnému Štúrovmu konceptu v mnohom vyznievali kriticky. Ako katolícky kňaz napríklad pri svojich kázňach v prvej polovici štyridsiatych rokov používal bernolákovčinu a verejne sa zasadzoval za dohodu bernolákovcov a štúrovcov o jednotnom spisovnom jazyku na Slovensku. Prejavilo sa to aj jeho aktívnou účasťou na zasadnutí celonárodného spolku Tatrín roku 1847 v Čachticiach. Svoju angažovanosť v jazykových otázkach zreteľne prejavil tým, že prvé dva zväzky svojej známej zbierky kázní s názvom Poklady kazateľského rečníctva vydal na konci štyridsiatych rokov 19. storočia v tej podobe spisovnej slovenčiny, ktorú presadzoval Martin Hattala s opretím o spomínané Hodžove kritické postoje. Tým sa toto Radlinského dielo stalo akousi predzvesťou neskoršej reformovanej slovenčiny, ktorá vzišla zo schôdzky vedúcich predstaviteľov štúrovcov a bernolákovcov roku 1851.

úryvok, 10/2017

Emil Holečka

FASCINÁCIA POÉZIOU

 

Aj keď písal poéziu bez toho, aby vedel, kam ho tá-ktorá báseň zavedie, ešte vždy sa nájdu znalci, ktorí vedia o súvislostiach básne viacej ako jej autor. Zvlášť potom, keď už s nimi nemôže polemizovať; to sa na Slovensku nosí, pripisovať človeku, čo si myslel, ako to myslel… Naučili sme sa zametať svoje hriechy pred cudzí prah.

Ak sa však poznáte s autorom a on vám dá príležitosť bližšie nazerať do tajomstiev, tkanív a anastomóz, ktoré stoja za jeho človekom z mäsa a kostí, potom si na každé slovo, ktoré o ňom poviete, žiadate čas na uváženie. Zvlášť ak tým autorom je Miroslav Válek.

Obdivujem tých, ktorí sa vedia pokonať s tvorbou básnika bez toho, aby si uvedomili, kam siahajú. To, čo nám totiž Miroslav Válek zanechal ako svoj citový názor na svet, je živá, nadčasová poézia.

Nebudem operovať tvrdeniami, používať pero ako skalpel, písať recenziu ako chirurgické pobavenie. Mňa si získali úvahy, zamyslenia nad príbehmi v pozadí, nad zážitkami vloženými do obrazov, ktoré nás nenechávajú pokojnými. Knižky poézie Miroslava Válka nie sú vínami z rozbabraných súdkov, sú ako vyzreté víno, ktoré sa nepije, ale ochutnáva; pomaly, pohárik za pohárikom, hlt za hltom, ako báseň za básňou, verš za veršom. Sú ako Skalický rubín, ktorý mal rád. Aby presiahol aj naše očakávania, musíme si nájsť nielen čas, ale aj správnu chvíľu, aby sme si s ním porozumeli. Je vo Válkovej poézii čosi ako „klaret“, čosi ako malvázia?

Válkova poézia nestavia len na našom poznaní, neotvára nám len popísané dlane, ale aj rozpísané srdce. Akoby od nás žiadala, aby sme boli účastní na Peknom dni. Na takom, aký je namaľovaný na rovnomennom obraze Albína Brunovského.

O tvorbe a živote Miroslava Válka sa dá hovoriť dlho, takmer donekonečna. Pre mňa je už v tejto chvíli zamýšľania nad obsahom jeho poézie podstatné toto: Válek sa nešanuje ako básnik ani ako občan. Ako človek, jeden z nás, len tak, akoby mimochodom, miluje džez a tanec, je parketovým levom; hrá pingpong, ako odušu; zbiera liečivé rastliny, nevie sa odtrhnúť od prírody; chytá ryby, ktoré rozdáva priateľom; má fazónu veľkého šachistu, číta hru; študuje počítačové systémy, pýta sa ich – kde je človek? Pokúša sám seba. Má svojich sedem záľub – hriechov. Tým siedmym je poézia. A v nej je vynálezcom pohľadov, objaviteľom súvislostí. Ako pôrodník, ktorý cíti pôrodné bolesti svojej doby, lebo prináša nepochopiteľné veci a od vecí má odstup. Je to výkon totálnej poézie, v ktorej básnik nasadzuje všetko proti všetkému; aj seba proti sebe, aby našiel pokoj, ktorého sa mu nedostáva. Žičím mu. Má Abecedu i Slovo, Vodu ako fundament života, Obrazáreň ako základ citovej komunikácie… Má všetko, stačí, aby sme si rozkázali.

Viac než seba – vidí v sebe iných. Ako lásku? Tá ho doslova prenasleduje. Lebo jeho lásky, od Dotykov až po Milovanie v husej koži, žili a umierali s ním. Tak ako vo viacvýznamovej básni Len tak. Celý život sa mu vracia obraz ženskej krásy, jeho prvej manželky, ktorú mu vzala smrť. Kto to vie a kto mu to nechce priznať?

Práve tam, kde mi nestačíme s dychom, v ňom už milión bežcov beží maratónsky beh. Básnik sa nasadzuje za nás. Do básne, za báseň, proti nej i proti sebe. Ustavične si dohovára – cudzí osud nech ťa bolí viac než vlastný, v živote i básni. Je to vytrvalý a sentimentálny pôrodník, ktorý cíti, „zem chodí všade so mnou“. Uvedomuje si, že tak ako ho neobchádzajú veci a vecičky tohto sveta, nemôže zabúdať na zvonenie, po ktorom sa berú zošity, ani on, vyprevádzajúci Novomeského do zášeria.

Zápas sa nedá hrať z tribúny, kde je každý múdry, preto si oblieka dres a vybieha na trávnik, aby pochopil aj dejiny trávy. Až sakramentsky si uvedomuje, že jeho dresom je koža.

Bubnuje, posiela do hry kone, ženské telo stavia ako kaplnku, ohýba železo, sám cestuje v smutnej rannej električke alebo s nami pláva ako vzducholoď či Robinson, má Zem pod nohami a vidí ju ako hlavu oddelenú od trupu, klíči a dozrieva ako slama na klobúky, ide ku koreňom, varí z čistej vody, láska v zuboch biele vypínače, lebo – ako mi v istej chvíli vážneho rozhodovania povedal: „Iný obraz nie je iný svet.“

Boli sme si blízki. Preto po svojom vnímam každé jeho slovo, pokúšanie transcendentálnych sfér, jeho ustavičné návraty, takmer hamletovskú osudovosť; aj bez odvolávania sa na meno ho vyslovoval medzi riadkami. Na všetkých hradbách videl ducha aj Hamletovho otca.

Je celkom prirodzené, že sa nevyhneme ani tomu, čo nás pri čítaní a interpretácii Válkovej poézie omína, spomaľuje – vnútorné rozpory a protirečenia, teda podstata. Válek, tak ako o čosi neskôr Tužinský, vedel, že čo je bez rozporov, je aj bez možností. Na rozdiel od nás mladších vedel nielen to, čo treba povedať, vedel aj ako, kedy a s kým. Poznal nadčasovosť estetického vyjavenia i časovú premenlivosť politickej pravdy. Vedel, že ak chce, aby ustúpil protivník, musí toto gesto urobiť najskôr on, aby získal argumentačný náskok. Skúsme si v tomto zmysle prečítať Slovo; nie preto, aby sme z jarma, ktoré na seba autor navliekol, vyslobodili jeho, ale uvoľnili seba, súčasnosť. Alebo si myslíme, že poézia nemá zápasiť o morálku? To máme odmietnuť Françoisa Villona, plejády básnikov pred ním aj po ňom, celú testamentovú poéziu? Ale báseň je vždy viac či menej testamentová, vždy obsahuje aj čosi ako poslednú vôľu. Ak by sa nám protivil Válkov slovník, ktorý prijal z dielne ľudu, odkrytý zámer Slova, komu by sa básnik prihováral? A len tak a mimochodom, zameňme v dedikácii tam uvedený subjekt (ktorého sa vo vnútri textu pýta, či ho učí stať sa človekom) ktorýmkoľvek súčasným spoločenstvom, politickým subjektom alebo nedajbože cirkvou. Urobme tento pokus a čítajme Slovo v takto postavenom kontexte. Všímajme si v ňom nie okolnosti, za ktorých bolo napísané, ale jeho nadčasovosť, lebo v nej je posolstvo Slova, ktorému pri citovaní i recitovaní nadšene tlieskali ľudia dožadujúci sa vyššieho princípu mravného.

Tvorivý a bojovný básnik musí vstúpiť do všetkého, lebo je opanovaný veľkým nepokojom, len ním sa preňho stáva príťažlivým. Aj preto lomcuje sebou, nezamlčuje a ani nevie zamlčať o sebe to podstatné – som zraniteľný, som z mäsa a kostí, odmietam abstraktný model s konkrétnymi krídlami, nie som anjel (ani v živote, ani v básni). Akokoľvek by toto bolestivé priznanie obmedzilo motoriku kohokoľvek z nás, Válkovi sa stalo hybnosťou vrcholných čísel jeho poézie, jeho konfrontácie so životom.

Spomeňme si na kľúčové slová básne Len tak. Je to výzva: „Poďme domov!“ Ale ako môžeme ísť spolu, keď každý z nás je doma inde?! Kde je ten spoločný (podľa mňa povinný) priestor, kde sa prezrádza strom stromu? Je to svet, kde sa každý nový strom stáva starou túžbou po nebi? Válek sa rozdáva, cez paralelnú vertikálnu líniu nám odkazuje, že láska v nás zostáva, aj keď sa s nami sporí, aj keď sa (na inom mieste) jablko (zo skrine) skotúľa na zem.

Niečo ako láska, niečo ako soľ. Nuž áno, povedal by som za autora uvedených veršov, niečo bytostne prítomné ako dar rozprávkových rozmerov, lebo nadčasový básnik sa nebojí priznať: nikto nevie, čo je poézia. Nevie to Válek, nevieme to ani my. Preto ju hľadá s nami, priťahuje nás k spoločnému ozrejmovaniu.

Miroslav Válek vnímal vyslovené ako hudobné vety. Kým v srdci bol – ako mi povedal v najneočakávanejšej chvíli, pri prideľovaní posledných štátnych bytov – „sentimentálny ako tá krava“, v myslení bol rýchly a neúprosný, mal fotografickú pamäť ako komputer. Preto je každá jeho báseň novým pokusom, preto som mu mohol povedať, že sme veční začiatočníci. Neodmietol toto postavenie. Hoci bol ako básnik mimoriadne citlivý, ako človek plný túžob aj zraniteľný, bol aj mimoriadne tolerantný, najmä k pohľadom nastupujúcich generácií. Nevystavoval sa na obdiv, ani vtedy nie, keď sa ma opýtal, lebo sa pýtal a dodnes sa pýta za všetkých: zaslúžime si premeny, zaslúžime si fascinácie poéziou?

Môžeme sa len domnievať, ako by odpovedal na otázku, či on spáva s poéziou, alebo poézia s ním. Ako ho poznám, zrejme by odpovedal spresnením tejto otázky: A kto koho zvedie – muž ženu, alebo žena muža? A po chvíli rybárskeho mlčania by dodal: Žena zvedie muža, aby ju zviedol; len tak, mimochodom, ako keď prší.

Nemôžem inak, musím sa pristaviť pri kľúčovej básni Válkovej tvorby – Skľúčenosť. Nevnímam len jej monumentálnosť, bezprecedentne ju radím aj k najvýznamnejším básnickým výpovediam modernej (a nielen slovenskej) poézie. Stretávajú sa v nej všetky podstatné motívy Válkovho citového a filozofického nazerania na svet. Je to báseň, ktorá sa dožaduje interpretácie viacerými podávateľmi výkladu. Keby som bol maliarom, namaľoval by som Skľúčenosť ako osvietenú sovu, v súlade s jej posolstvom: „Život je iba prenášanie lampy v tmavej miestnosti: vždy trocha svetla z trocha inej strany, ale je to stále tá istá tvár.“ Ak sme tú svoju nenašli dnes, neprehliadnime, že „je predsa možné, že sa len uskutočňuje, čo už bolo myslené, nepovedané sa opakuje, zabudnuté sa vracia“.

Je toho veľa na spadnutie. O chvíľu nás prebudí zvonenie a my budeme vracať zošity. Táto nadväznosť je významná pre každého, kto chce pochopiť živú báseň, báseň medzi nami. O modernej slovenskej poézii totiž platí: kto si ju chce osvojiť až prisvojiť, nemôže obísť Miroslava Válka, ktorý, povedané s Vladimírom Mináčom, je jedným z najväčších… básnikov v najširších priestoroch aj mimo nášho jestvovania. Áno, Válek svojím dielom prekročil naše medze, grunty i chotáre. Má pravdu každý, kto sa osobne stretol s básnikom a pripomína, že mnohí z nás ani len netušia, s kým máme tú česť, koho sme tu mali. A čo zostáva? Áno, Miroslav Válek nemá hrob; má len hrobárov, ktorí žijú z toho, čo robia. Válek, vedomý si nepominuteľnosti tých „žičlivcov“, namiesto pomníka zanechal nám fascináciu poéziou a ruky, na ktorých smieme plakať.

Ani na sklonku života, keď som videl, ako statočne dupe do zeme, trasie hlavou ako čierny dub, nevyhýbal som sa jeho pohľadom. Ani vtedy nie, keď mi na rozlúčku, z ktorej akoby ma chcel uvoľniť, povedal: „Pochybujte, pochybujte o všetkom.“ Dodnes sa vraciam k jeho slovám, dodnes sa s ním skľúčený pýtam: Je jedna smrť? Nie je tisíc smrtí?

9/2017

Ján Švantner

S RÚFUSOM K ĽUDSKOSTI A K PRAVDE

 

V čase alternatívnych faktov a pravdy, meniacej sa zo dňa na deň podľa toho, v čích záujmoch je vyslovovaná, v čase, keď sa slovo stalo nástrojom manipulácie a odcudzilo sa svojmu pôvodnému určeniu, stratiac tak základný komunikačný i ľudský rozmer, o čom svedčí okrem iného brutálny posun v pomenúvaní a chápaní základných a nemenných vecí ľudských, ako je napr. raz a navždy dané rodové rozlíšenie muža a ženy, a nakoniec v čase, keď sa účelovosť ľudského postoja a konania, chápaná v zúženom zmysle životného pragmatizmu bez najmenšieho presahu, stala normou ľudskej existencie v každodennom zápase o holé prežitie, teda v našej najsúčasnejšej súčasnosti sú prístupové cesty k básnikovi Rúfusovho formátu a významu sťažené a zanesené špinou komerčného úspechu, ktorý mätie a zatemňuje mysle, ale zároveň sú i jedinou skutočnou možnosťou, ako obnoviť vnútorný fond autentického poznania, a to práve cez prizmu básne, ktorá neodpúšťa, ako napísal básnik, a ktorej spravodlivosť sa napĺňa, aj keď zostáva nepovšimnutá.

V tomto kratšom exkurze sa pokúsim viesť šípku poznávacieho pohybu naprieč Rúfusovým dielom tak, aby sa vynorili podstatné oporné body Rúfusovej úctyhodnej básnickej stavby, ktorá síce vychádza z autorovej intimity (napr. z intimity detstva), ale ktorá je nakoniec organicky zakomponovaná do ľudského a spoločenského bytia ako jeho nezameniteľná a nenahraditeľná súčasť.

Ak vieme, že básnické dielo predstavuje komplexný súbor hodnôt, vieme aj to, že tieto hodnoty sú v štruktúre diela vzájomne previazané na základe funkcií, ktoré dielo spĺňa v nerozčleniteľnej jednote materiálnej a duchovnej existencie umeleckého fenoménu. Dialektika trvania a plynutia je v tvorbe tohto básnika prítomná a je daná básnikovým celoživotným úsilím uchopiť podstatu skutočnosti, čo vyplýva z jeho presvedčenia, že „úlohou umenia je dostať sa cez tieto povrchové varianty k podstate“. (Pozri esej Literatúra a národ.) Aj keď je to skôr vyznanie ako programové vyhlásenie, je nesporné, že ontologický aspekt zobrazovanej alebo básnicky vytváranej skutočnosti je nepretržite prítomný v Rúfusovom autorskom vedomí a vytvára konštantu v procese jeho tvorby. Je to pól trvania, vôkol ktorého plynú javy reality v celej svojej mnohorakosti, pominuteľnosti a zároveň jedinečnosti. To je druhý pól, ktorý je v dialektickom vzťahu k predstave o nemennej (večnej) a stvoriteľskej entite, pričom ani sám básnik si nemôže byť istý, kedy a cez aký jav sa jej dotkol. Vynára sa tu označenie meta ta phusika, ktoré pôvodný editor Aristotelových spisov prisúdil tomu, čo nasledovalo po prírodnej filozofii, teda po fyzike. Áno, metafyzika sa ozýva z pozadia Rúfusovho básnického videnia a výkladu sveta, aj keď je to ten najčistejší a najprirodzenejší spôsob bez umelých prímesí, pretože vychádza z básnikovej túžby a zároveň zo životnej a umeleckej nevyhnutnosti. Je v nenápadnom, no zato zásadnom kontraste so sterilnou pseudometafyzikou určitej časti dnešnej veršovej produkcie, ktorá balansuje na hrane šarlatánstva a slabomyseľnosti s veľkým výhľadom do postmodernej ničoty a ničotnosti. Pravda, presah Rúfusovho básnického vidu do sveta ľudským zmyslom nedostupného je spojený s básnikovou kresťanskou vierou, čo ho zákonite včlenilo do hlbokej tradície európskej kultúry. Transcendentálny rozmer Rúfusovej poézie však nepoukazuje iba na tradíciu, ale je i jej hybnou silou v prieniku do čoraz hlbších vrstiev skutočnosti. Bez tohto podkladu by nebola mohla vzniknúť tretia dimenzia Rúfusovej poézie a bola by ohraničená líniou empirickej skúsenosti (vrátane zmyslového zážitku) a javov ľudského a prírodného sveta. Ale to sa nestalo a Rúfusova báseň, v ktorej sám autor vidí tajomstvo a zjavenie, trvá na pomedzí medzi Božím dielom a ľudským údelom. A ak ďalej vieme, že báseň je svojím ustrojením špecifický slovesný komunikát, obrátený k ľudskému spoločenstvu, vieme aj to, že jej jazykový (materiálny) status nemožno oddeliť (bez rizika vulgarizácie a znehodnotenia) od posolstva, ktoré nesie, čo znamená, že prekonaná dichotómia obsahu a formy nemá opodstatnenie.

V Rúfusovej poézii je hranica medzi výrazom a jeho skutočnostným korelátom taká jemná, že sa zdá, akoby básnik opakoval ono biblické: A Slovo telom sa stalo… (Ján 1, 14). Odkazov a ozvien z Nového zákona je v Rúfusovej poézii viac, ako by sa zdalo na prvý pohľad. Najzreteľnejšie sa táto črta prejavila v básni Vianoce 1951, kde je odkaz na Evanjelium podľa Jána takmer doslovný: „K svojim prišiel — svoji ho neprijali.“ Z tohto hľadiska, t. j. z hľadiska vzťahu básnického výrazu k skutočnosti (v širokom zmysle tohto pojmu), Rúfus nešiel po stopách avantgardy, ktorá programovo presunula ťažisko na výraz, ktorý sa postupne vyslobodzoval z pút konvenčného vzťahu slova a vecí a stal sa samostatným plenérom novej básnickej estetiky. Rúfusova poetika sa vyvíjala iným smerom. Hľadanie úsporného a zároveň obsažného výrazu ho priviedlo k presvedčeniu, že jazyk je pre básnika skúšobným kameňom pravdy. Vo chvíli tvorenia sa autor stáva jeho súčasťou a je to on, kto sa v úlohe objaviteľa i služobníka musí podriadiť zákonitostiam fenoménu, ktorý ho presahuje nielen ako nadindividuálny nástroj spoločenskej komunikácie, ale najmä ako spojivo medzi ohraničenou konkrétnosťou ľudských vecí a tajomnou a nevyčerpateľnou silou.

Treba pripomenúť, že Rúfusov tvorivý koncept, vyrastajúci z podložia, ktoré som v krátkosti načrtol, nevznikol umelo a vopred, ale že je zákonitým výsledkom autorského vývinu, v ktorom sú funkčne skĺbené mnohé faktory literárnej i neliterárnej povahy. Napriek zjavnému faktu, že Rúfus je autor poučený a vo veciach literatúry dôkladne podkutý (Stanislav Šmatlák ho kedysi nazval človekom literatúry), nemožno jednoznačne konštatovať, že je to poeta doctus, keďže vždy od prvej chvíle Rúfusovho tvorivého precitnutia až po koniec dlhej a nikdy neprerušenej básnickej cesty v ňom prevládalo hlboké vnútorné zaujatie, vlastné iba rodeným básnikom.

Rúfusova schopnosť kritickej reflexie, čo je jeden zo znakov autorovho hĺbkového ponoru do vecí literatúry v jej najpodstatnejšej, to znamená ľudskej a kultúrnotvornej funkcii, bola podmienená jeho subjektívnou nevyhnutnosťou, spočívajúcou v hľadaní a nachádzaní zmyslu svojej tvorby, ktorú tento autor nikdy nechápal ako nezáväznú hru bez zákonitých súvislostí. Z toho vyplýva, že Milan Rúfus mal silne vyvinutý aj zmysel kritickej sebareflexie, na základe ktorej mohol prenikať do špecifických otázok básnickej tvorby so všeobecnou platnosťou.

úryvok, 9/2017

Mária Bátorová

Pozitívna deviácia ako životný postoj

(K jubileu širokospektrálnej osobnosti Vincenta Šabíka)

 

Goethe, Hegel, Herder, Nietzsche, Max Weber, H. Böll, Max Frisch, R. Musil, G. Grass, H. R. Jauss, J. Habermas atď. – mohli by sme pokračovať v súvislosti s počiatočnou výskumnou činnosťou germanistu V. Šabíka.

S nemeckou kultúrou je slovenská odpradávna spätá, od počiatku najmä prostredníctvom aktu a prínosu kresťanstva, ktoré prichádza k nám zo Západu a nesie „latinku“ a ktoré sa potom spája s foneticky príbuznou rečou byzantského Cyrila a Metoda. Intervencia nemeckého elementu pokračuje, aj keď misia Cyrila a Metoda bola úspešná, lebo rozšírili a zakorenili kresťanstvo vo vlastnom jazyku a aj prvé písomnosti a kultúra, ktoré boli pápežom Hadriánom III. uznané ako štvrtý kultúrny jazyk, nás zaraďujú medzi najstaršie kultúry Európy. Na toto nadväzovalo bernolákovské národné obrodenie a následne celá generácia štúrovcov sa školila na nemeckých univerzitách, preniesla nadšene nemeckú romantickú filozofiu do svojej malej krajiny Horného Uhorska, ktorú navždy zveľadila kodifikáciou vlastného jazyka, Herderovými demokratickými myšlienkami rovnosti a nezávislosti.

Ako všetko aj tieto skutočnosti sa dajú vidieť dvojstranne, totiž nie ako prínos, ale ako zbytočná separácia a sklon k nacionalizmu, novodobo ako spájanie s nacizmom. Ja ako germanistka to viem. Poznám ten záhadný tón, keď sa vás niekto spýta: „A to už doma ste hovorili po nemecky?“ Našťastie môžem odpovedať „Nie“, takisto ako Vincent Šabík, narodený v „čisto“ slovenskej požitavskej dedinke Verešvár, dnes Červený Hrádok.

Neviem, čo viedlo Šabíka k štúdiu germanistiky, no isté je, že ako germanista to v socializme nemal ľahké (veď napríklad mnohí učitelia po vojne sa museli preškoliť na iný predmet, ak chceli učiť, taká silná averzia bola proti nemeckému jazyku).

Na postave takého intelektuála, ako je V. Šabík, by sa dalo rekonštruovať obdobie socializmu. Jeho spomienky a svedectvá by pomohli rozmotať a zachytiť pravdivý obraz času, ktorý sme všetci viac-menej žili a evidovali. Podľa neho napríklad inštitúcie skôr chránili, najhorší boli jednotlivci-udavači, „kostolníci“, ako im Šabík hovorí, ktorí si zapisovali a udávali. V. Šabík totiž je zástanca „pozitívnej deviácie“, ktorý nie veľmi súhlasí s demonštratívnym disidentstvom a úplným dištancom od vládnucej a manipulujúcej strany, a zdôvodňuje to tým, že byť v procese je aj šanca napomáhať zmierňovanie jeho ostrosti a aj niečo konkrétne a pozitívne v prospech kultúry robiť. Tento postoj je rovnako legitímny a oprávnený ako disidentský. Diferenciačný moment je tu znova najmä zneužitie moci, prípadne funkcií, ktoré človek v tom-ktorom období má. Ak by po roku 1989 bolo na Slovensku nastalo „očisťovanie“ od komunistických činovníkov, tak ako to bolo v Čechách, V. Šabík by sa nebol ako bývalý šéf vydavateľstva Slovenský spisovateľ (1970 – 1974), pracovník Slovenského ústredia knižnej kultúry (1974 – 1986) a riaditeľ Ústavu umeleckej kritiky (1986 – 1991), teda v rokoch konsolidácie a perestrojky, vyhol úplnému vylúčeniu z kultúrneho diania. Namiesto toho založil časopis a stal sa už v čase „perestrojky“ prvým šéfredaktorom reformného časopisu Literárny týždenník (1988 – 1990). Konečne otvorený svet myšlienok? História nikdy nie je dostatočne trpezlivá a presná… Tu by sme potrebovali „sudcu“, ktorý by spočítaval fakty, štatisticky a presne by vyratúval povedzme Šabíkove ideologické chyby z obdobia konsolidácie a nástupu reformy. Myslím, že takých, ktorí by to radi urobili, by sme našli medzi jeho súčasníkmi. Ja sa však dnes do tejto roly nestaviam. Spomínam si na situáciu z roku 1989, keď som ako kádrovo postihnutá nebola ešte členkou žiadnej spisovateľskej organizácie, ale v procese bol môj vstup do Klubu nezávislých spisovateľov, a spolu s ostatnými mladými som protestne opustila oficiálny Zjazd slovenských spisovateľov a išla založiť novú spisovateľskú organizáciu Obec spisovateľov (jej čestným predsedom sa vtedy stal Milan Hamada, ktorý sám seba v odborných debatách v Literárnovednom ústave SAV ešte dlho potom klasifikoval ako „marxistu“, výkonným predsedom Ján Štrasser a jeho tajomníčkou sa stala Stanislava Chrobáková). Na tomto zasadnutí, zakladajúcom novú Obec spisovateľov, došlo k pokusu o zrušenie Literárneho týždenníka (rečnili k tomu viacerí). Zachránil ho Martin Šimečka, zrejme neinformovaný o nasledujúcich plánoch činnosti Obce spisovateľov, pretože objektívne hovoril o kvalitách a činnosti tohto literárneho časopisu a obhájil tým jeho existenciu.

Tak pozrime sa na to, čo najskôr v oblasti germanistiky a potom všeobecne v literárnej vede a pre kulturológiu V. Šabík urobil a čo konkrétne priniesol. Treba povedať, že jeho činnosť ako germanistu sa pohybuje od evidencie nových kníh na nemeckom trhu a informácií o nich (chodieval na veľtrhy do Frankfurtu) cez vydavateľsko-edičnú, receptívno-prekladateľskú a vedeckú činnosť. Niečo ostalo v rukopisoch, ale mnohé uzrelo svetlo sveta.

Záujem Šabíka bol systémový a za každých podmienok si vyberal kvalitné témy na spracovanie. Dôležité pre takúto prácu boli aj osobné kontakty najmä v západnom Nemecku a Švajčiarsku. Paradoxne ťažší bol pre Šabíka kontakt s DDR.

Niektoré „hviezdne“ vystúpenia tu pars pro toto treba spomenúť, napr. medzinárodnú konferenciu v Sársku a príspevok V. Šabíka o R. Musilovi a jeho prekladoch do slovenčiny. Zásadnú štúdiu o R. Musilovi a jeho filozofii utopizmu, ktorú český germanista prof. L. Václavek vyzdvihol ako vrchol československého intelektualizmu šesťdesiatych rokov na medzinárodnej konferencii v roku 1993 v Brne (Robert Musil in der Tschechoslowakei. In: Robert Musil – Mitteleuropäer, Brno, FFMU, 1994, s. 104). Preložil zbierku Musilových poviedok pod titulom Tri ženy s obsažnou záverečnou štúdiou (1994). Na tejto štúdii možno charakterizovať spôsob, metódu práce V. Šabíka: ide v prvom rade o veľmi poctivú evidenciu, základný výskum, teda vecné poznatky o autorovi (tu sa prejavuje jeho lektúra a biobibliografické skúsenosti z pracoviska SAV), ďalej je jeho prístup k téme výrazne antropologický, teda využíva poznatky zo života autora na vysvetlenie istých literárnych postupov Musila („utópia iného stavu“, „utópia exaktnosti“, utópia esejizmu“ atď.). Možno sa oprávnene nazdávať, že Šabík si vybral práve tohto autora, pretože Musil zápasil s tou istou bariérou vo svojom čase ako jeho interpret. Šabík to vyjadril v musilovskej štúdii mimovoľne takto: „Problematický vzťah medzi možnosťami životnej reality človeka a objektívnou skutočnosťou tvorí vnútornú tému takmer celej Musilovej novelistickej tvorby…“ (s. 107). Šabík si v súvislosti s Musilom a jeho románom Muž bez vlastností položil zaujímavú otázku o slovenských filiáciách a motívoch explicitne spomenutých v tomto románe (Slowakische Motive in R. Musils Werk Der Mann ohne Eigenschaften). Navrhoval i preklad románu Muž bez vlastností, ale to sa nepodarilo. Preložil však ako prvý Petra Altenberga, venoval sa dielu Adorna, H. Brocha: jediný preložil jeho Metodologickú novelu, navrhoval aj „Schlafwandlerov“, čo sa takisto nepodarilo. Podarili sa však iné v tom čase vzácne preklady: Šabík uviedol Ingeborg Bachmanovú v Revue svetovej literatúry (1966), prvý raz vyšiel v slovenskom preklade Samuel Beckett Čakanie na Godota s úvodom Milana Hamadu, za čo nasledovali sankcie: výpoveď Šabíka z práce. V RSL publikoval a komentoval autorov ako T. Bernhad, F. Kafka, A. Muschg, H. Bingel, P. Celan, K. Krolow, M. Benze, T. Adorno, H. E. Nosack, G. Grass, J. Bobrowski a iných. Preložil dve diela Maxa Frischa (1967, 1989).

Šesťdesiate roky boli, ako vidieť, namáhavé, ale plodné, všeličo sa dalo vytiahnuť na svetlo, napríklad duchovné poklady ako Pierre Teilhard de Chardin alebo Paul Tillich.

Preložil aj Petra Bamma a jeho Alexandra Veľkého, ako i vedeckú publikáciu Základy modernej literárnej vedy od Maxa Wehrliho (1965) alebo diela Güntera Grassa (Psie roky, uvedené v roku 1965 v SP). Sumárne preložil z nemeckého jazyka 15 kníh a desiatky menších textov do časopisov. No nielen to: pre slovenské časopisy prinášal nové myšlienky cez nejedno interview so známymi osobnosťami, s ktorými sa osobne stýkal: s H. E. Nossackom (H. Nossack spomína slovenského germanistu Vincenta Šabíka päťkrát), G. Lenzom, Martinom Walserom, H. Benderom, W. Höllererom a inými.

Teoretické štúdie o Musilovi sme už spomenuli, k nim sa radia rozsiahle štúdie o H. Brochovi, M. Frischovi a iných Šabíkovi blízkych autoroch, ako bola Christa Wolfová, Johannes Bobrowski a iných, uvedené prevažne ako doslovy v knihách prekladov. Najmä však treba spomenúť štúdiu Ku koncepcii pluralizmu interpretačných metód germanistiky.

K vrcholkom Šabíkovej organizačnej činnosti treba rátať na frankfurtskom fóre presadenú 1. antológiu slovenskej prózy v nemeckom jazyku v spolupráci so známym Franzom Petrom Künzelom, ktorá vyšla v roku 1969 pod názvom Verspätete Tränen (podľa titulu jednej z Bednárových noviel).

Téza o „pozitívnej deviácii“ sa, ako vidieť, naplnila v práci germanistu V. Šabíka. Okrem „partizánčiny“, ako tomu Šabík hovorí, keď spolu s Jozefom Marušiakom pripravili z Lenina citáty, ako komunisti šikanujú odborníkov (za čo bola podľa svedectva Šabíka roku 1969 rozpustená redakcia Revue svetovej literatúry, ktorú sám konštituoval), sa, ako sme uviedli, dalo obohatiť slovenský knižný a časopisecký trh o mnohé hodnoty z oblasti po nemecky hovoriacich krajín Rakúska, Švajčiarska aj Nemecka. Vincent Šabík si neustále dopĺňal vedomosti, zvyšoval si kvalifikáciu aj po revolúcii 1989 (PhDr. na FFUK v roku 1973, PhD. Na FFUK v Bratislave v roku 1992, habilitácia v roku 1995 na UKF v Nitre, profesúra na FF UKF v roku 2001). V produktívnych rokoch po roku 1989, keď pracoval v Ústave literárnej komunikácie UKF v Nitre, vydal knihu Literárne regenerácie (Bratislava 1998), v ktorej sa odráža široké spektrum literárnovedného záujmu tohto literárneho vedca o slovenskú literárnu problematiku z poprevratového desaťročia.

V posledných rokoch obohatil myšlienkový svet o mnohé tézy a závery v oblasti kulturológie. Myslíme tu na knihu Diskurzy o kultúre (2001), ktorá je seizmografom spoločensko-politicko-kultúrnych procesov. Šabík sleduje a zachytáva utvárajúce sa dejiny súčasnosti, názorové spektrum česko-maďarsko-poľské a cez časopis Merkur a iné politologické nemecké, francúzske a anglické časopisy i pre Európu podstatné federalizačné Habermasove úsilia. Sám seba definuje ako proeurópsky orientovaného občana a zároveň Slováka (s. 176).

V rozsiahlom 30-stranovom texte inauguračného spisu sa vyrovnáva s postmodernou, a aj keď je zástancom „interpretačného pluralizmu“ a dištancuje sa od „hermeneutického esencializmu“, vyslovuje tézu, že „estetický diskurz je apriorne hermeneutický“ (s. 14). Rozlišuje medzi dvoma protipólmi: „hermeneutickým absolutizmom“ (zmysel diela je vždy daný autorom a dielom) a „hermeneutickým nihilizmom“ (zmysel diela neexistuje a rozhoduje o ňom recepcia a kontexty subjektu).

Treba zdôrazniť, že slovenská kultúra nemá momentálne takú širokospektrálnu osobnosť, ako je Vincent Šabík. Naša doba, ktorá nemá čas na vlastné dôkladné naplnenie, pokrivkáva za týmto mysliteľom, nesadá si s ním za stôl k diskusiám a uvažovaniu o riešeniach, pretože na rozdiel od tohto literárneho vedca a kulturológa ostatní prestali veriť v možnosť ovplyvňovať verejné udalosti a riešenia, čiže ich aj definovať a zamýšľať sa nad nimi. Tejto výsady intelektuála sa však Vincent Šabík nikdy nevzdal.

9/2017

Andrijan Turan

Mlčanie a výkrik

(Umenie a afektovaná póza v dnešnom americkom a slovenskom filme)

 

Podivný lesk a bieda dvoch vzdialených kinematografií

 

Nielen medzi slovenskými filmovými fanúšikmi sa hovorí, že americká kinematografia je už roky zameraná na to, aby svoje filmy hlavne úspešne vyvážala a predávala, a tak postupne skoro úplne a dobrovoľne rezignovala na to, aby bol film aj čímsi viac než oddychovou zábavkou, ktorej podkladom môže byť aj slaboduchý komiks, love story ako z piatackého pamätníčka, sci-fi, kde zaútočia podlé príšery (no opitý hrdina napokon zem zachráni), či dobrodružstvo desperádov, z ktorých je jeden neunaviteľný, druhý nepriestrelný a tretí taký šarmantný, že dostane pod perinu aj šéfku slovenských feministiek. Na Slovensku s jeho malými zdrojmi a často aj malými ambíciami je situácia trošku iná a takmer každý dokončený film je tu považovaný (už len preto, že sa ho podarilo nakrútiť…) za kultúrny úspech a udalosť, hoci môže ísť aj o čistý, mimoriadne nepodarený, komerčný produkt, ktorý sa chce predávať podobne ako hrnčeky, tričká, leporelá či toaletný papier, na ktorých je toto tiežumenie predtým a potom promované. Ak totiž porovnáme tieto dva filmové projekty, z ktorých jeden nebol nikde promovaný, a aj napriek minimálnej diváckej a mediálnej pozornosti a ohlasu je a bude čímsi viac než filmom a umením a ten druhý, ktorý len s ťažkosťami možno nazvať filmom, núkal sa odvšadiaľ ako otravný poisťovacie agent, ktorého vykopnete dverami a vlezie k vám cez okno, a pritom si naň mnohí recenzenti ani nedovolili napísať (v rámci nejakej falošnej či zaplatenej solidárnosti, kde je všetko slovenské aspoň ako-tak dobré len preto, že je to naše…), čo si o ňom myslia, zistíme, že skutočné umenie je ešte vždy „poznačené“ istou prirodzenou stigmou skromnosti, pokory a úctivého nenásilia voči divákovi, ktorý napokon sám zistí, určí a rozhodne, ktorý z filmov mu dal čosi, čo mu zostalo v srdci ako spomienka na čas a chvíľku, keď mal pocit, že sa dotýkal nekonečnosti.

  

Mlčanie

(alebo Filozofická historická freska, plná bolesti, viery, strachu aj osobnej oddanosti k životu v pravde)

 

Mlčanie (USA, Taiwan, Mexiko, 2016)

réžia: Martin Scorsese, scenár: Jay Cocks, Martin Scorsese, hrajú: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Issei Ogata, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds, Šin’ja Cukamoto, Jósuke Kubozuka, Rjó Kase, premiéra na Slovensku: 16. 2. 2017

 

Martin Scorsese sa po chvíľami pochabej drogovej komédii o amerických finančných pirátoch Vlk z Wall Street (2013) nadchol nečakane drsným historickým príbehom knihy z roku 1966 z pera japonského katolíka spisovateľa Šúsakua Endóa, ktorú čítal pred dvadsiatimi rokmi, a tak sa rozhodol pre jej neľahkú adaptáciu. S komplikovanou predlohou sa sám trápil už od roku 2006, no vo finále si prizval na pomoc skúseného scenáristu Jaya Cocksa, ktorý mu tento mučivý a depresívne pôsobiaci príbeh pomohol previesť do filmovej reči. Scorseseho nielen vizuálne, ale aj herecky mimoriadne pôsobivá historická dráma Mlčanie sa odohráva v Japonsku v 17. storočí a filmár sa v nej na pozadí náboženského konfliktu medzi západným a východným svetom veľmi sugestívnym spôsobom pokúsil poodkryť princípy existencie kultúry a morálky dvoch úplne odlišných kultúr, ktoré sú v nezmierniteľnom konflikte, čo čiastočne vyrieši až čas.

V období, keď je v Japonsku kresťanstvo považované za jeden z najväčších zločinov proti vlasti a vrcholia celoštátne krvavé perzekúcie, prichádzajú do krajiny dvaja mladučkí portugalskí kňazi plný viery, ideálov a mravnej sily – Rodrigues (Andrew Garfield) a Garupe (Adam Driver) –, aby vypátrali nezvestného otca, staršieho kňaza Ferreiru (Liam Neeson). Ten sa podľa nezaručených správ, čo prenikli cez oceán pod tlakom miestnej moci, odvrátil od katolíckej viery. To je pre mladíkov, pre ktorých je tento cnostný muž a ich bývalý učiteľ vzorom, čosi nepredstaviteľné, nepochopiteľné až absurdné, a aby zistili pravdu, sú dobrovoľne ochotní ísť do obrovskej neistoty a riskovať všetko, aj holé životy, len aby sa konečne dozvedeli pravdu. Počas misie sú čoskoro prezradení miestnym Judášom, zajatí a čelia neľudským agresívnym praktikám tyranského inkvizítora Inoueho. Musia podstúpiť jeho obludný „ceremoniál zapierania Krista“, ktorým sa snaží prevychovať obyvateľstvo a zlomiť všetkých, ktorí by akokoľvek koketovali s cudzou vierou. Mladíci oddaní Bohu a svojmu ťažkému poslaniu tak prechádzajú tou najťažšou osobnou skúškou viery a oddanosti, keď je ich zapretie Boha vykúpené smrťou tých, ktorým nanovo priniesli nádej a vieru. Ich dobrý a múdry Boh sa strašnému pozemskému utrpeniu a previerkam viery len mlčky prizerá a na akékoľvek modlitby a výzvy nereaguje, a čo je pre mníchov najhoršie – mlčí.

V 17. storočí si Japonci ešte nemohli sami a slobodne zvoliť inú vieru. Táto najhoršia „zrada“ bola trestaná krutým a nepredstaviteľne dlhým mučením a strašnou smrťou. Chudobní, špinaví a negramotní roľníci boli kresťanmi, ktorým chýbali kazatelia, a tak sa väčšina japonských kresťanov (podobne ako v iných primitívnych kultúrach, kde povedzme v kulte Cargo domorodci uctievali lietadlo, čo videli na oblohe a potom si ho ako modlu vyrobili z prútia…) utiekala najviac k zástupným symbolom viery. Títo kresťania nachádzali silu a zázrak viery v krížoch či v ružencoch, úplne neznalí zákonov náboženstva a slova Biblie. Aj napriek kresťanstvu tajne a oddane veria a útechu nachádzajú v slepej viere v posmrtný raj, ktorý každého z nich určite už čaká a ktorý im sľúbili poslední preživší misionári.

Kňazi Rodrigues a Garupe v Japonsku čelia najväčšej výzve svojho života a veľkým osobným mučivým pochybnostiam. Je skutočne viac zostať za každú cenu verný Bohu, ktorý, zdá sa, v nehybnom tichu tejto cudzej a nehostinnej krajiny ani neexistuje, alebo je správne ho ihneď zaprieť, z donútenia prijať iné zvyky a zachrániť takto aspoň životy jednoduchých dedinčanov? Martin Scorsese je veľký režisér a veľký filozof, keď opäť úplne otvorene polemizuje o tom, akú úlohu hrá duchovno v pozemskom živote, rozpráva o rozume, potom o moci, manipulácii, pochybnostiach, strachu, ľudskom zlyhaní a viere, ktorá hraničí až s fanatizmom. V najsilnejších obrazoch filmu napokon ukazuje novodobých japonských mučeníkov, ktorí tak ako Kristus zomierajú na krížoch, zalieva ich more, a oni stále žijú, pričom more symbolizuje čas, večnosť, pominuteľnosť ľudského života, ale aj osobnú silu, vieru a odhodlanie jednoduchých ľudí, ktorí v utrpení hľadajú naplnenie a možno aj zmysel posledných chvíľ života. Scorsese však hovorí o náboženstve aj ako o nebezpečnej zbrani inej civilizácie a kultúry, ktorá sa snaží agresívne expandovať a ktorá tak vytvára celkom prirodzený a pochopiteľný zdroj nenávisti a neprekonateľných nezhôd medzi dvoma národmi. Japonsko chce vlastne len zachrániť svoju stáročnú osobitú kultúru pred inváziou Západu, ktorý po jeho tisícročných tradíciách barbarsky šliape a nezáleží mu na ničom inom len na moci, zisku, peniazoch, prírodných zdrojoch, a na to, aby vplyv získal a upevnil, použije hoci aj náboženstvo, ktoré môže ľahko a rýchlo relativizovať všetky tunajšie tisícročia zaužívané tradície a hodnoty.

Martin Scorsese v Mlčaní zreteľne nadväzuje na estetiku starých japonských filmov a vzdáva svojimi emocionálne pôsobivými obrazmi, ktoré priam dýchajú prírodou, hold prekrásnej a monumentálne pôsobiacej krajine, ktorá zo všetkého najviac môže našincovi pripomínať praveký eden. Ako autor je silný nielen vo vynikajúcom vedení hercov, kde aj tá najmenšia scéna je v kontexte filmu nevyhnutná a dopĺňa presne mozaiku filmu, ale aj vo výborných dialógoch, kde umožňuje divákovi, aby si postupne vytvoril a obhájil svoj názor. V príbehu nijako „nenadržiava“ ani kresťanom, ani ich trýzniteľom, každý z nich má totiž svoju „jasnú“ pravdu, a ako a prečo sa postavíte na niečiu stranu, je len vec vášho rozhodnutia a osobných sympatií a antipatií. Mlčanie vás ešte dlho po záverečných titulkoch bude nútiť premýšľať nad hranicami vašej aj cudzej viery, ku ktorej sa hrdinovia utiekajú, neochotní ustúpiť dokonca ani pred smrťou.

Režisér Scorsese sa v tejto snímke oblúkom vracia ku kontroverzne prijatým biblickým motívom, zobrazeným už v roku 1988 vo filme Posledné pokušenie Krista – pri jeho premietaní vybuchovali a horeli kiná a v časti sveta bol a je doteraz zakázaný. Hrdinov príbehu hodil do najťažšej možnej situácie a ich životné hodnoty vystavuje hraničnej previerke, kde nemôžu nijako vyhrať. Spochybňuje, skúša, vábi, ponúka a vzápätí vzkriesi ich vieru v Boha, ktorá sa neukazuje ako dostatočne silná ani odolná. Mladíci sú postavení zoči-voči smrti a my postupne pochopíme, že nemôžu vyhrať, hoci sami pred sebou možno nezlyhali. Utrpenie dedinčanov naivne veriacich v existenciu Boha je ich previerkou morálky a lásky k nemu, no predovšetkým k iným rovnako pochybujúcim a možno aj hriešnym ľuďom, ktorí sú aj napriek omylnosti a nestálosti najvyšším princípom existencie ľudstva. Pre Scorseseho je symbolické, že jednu z hlavných úloh dostáva vo filme dedinčan, čo je obrazom viacnásobného Judáša a zradcu, ktorý sa vždy za cenu vlastnej záchrany zriekne nielen viery, ale ešte predá aj kohokoľvek z najbližších a dokonca je ešte schopný žiadať kňazov o milosť a požehnanie. „Stúp, je to len pro forma,“ nabáda a núti paranoidný podlý inkvizítor kňaza, ale aj dedinčana, aby pošliapal naivný obrázok s Ježišom Kristom a zachránil sa takto jednoducho pred trestom smrti. A my na konci filmu zisťujeme, že tento rituál sa potom stáva pre kňaza, ktorý zlyhal, akýmsi zvráteným opakom omše. Inkvizítor mu po tom, ako zlyhal a zaprel, už absolútne neverí, pohŕda ním a núti ho tento rituál podstúpiť zas a znova. Rozhovory medzi Rodriguesom a inkvizítorom či Ferreirom ukazujú konkrétnu podstatu náboženstva, ktoré je zároveň zrejmým svetonázorom, ako aj názorným spôsobom uvažovania o svete a vzťahoch v ňom, ktoré vám urobí presne toľko nepriateľov ako aj priateľov. Vo svete čoraz väčšmi zaslepenom politickou rivalitou, zásadami a presadzovaním moci ukazuje Scorsese jediného slabého a zlomeného človeka, ktorý sa v zápase o zdanie slobody opiera hoci aj o božské ticho, len aby prežil.

Mlčanie je pomalý, neobyčajne náročný, ťažký, hĺbavý a filozoficky náročný film, ktorý vami hlboko otrasie a bude vám klásť po niekoľko dní ešte veľa ťažko zodpovedateľných otázok a primálo konkrétnych odpovedí. Jeho režisér totiž ráta s tým, že ho nebudete vnímať len chladným rozumnom, ale aj otvoreným a spýtavým srdcom. Scorseseho zámerom nebolo diváka povzbudiť ani nejako potešiť vo viere či živote, ale chce zapáliť jeho myseľ a zotrvať v nej s mnohými vetami a biblicky silnými obrazmi. Tento svoj neľahký cieľ určite u mnohých aj dosiahol. Pretože ten, čo verí, je vždy pozorujúcim pochybovačom plným otázok, ktoré si musí zodpovedať celým svojím životom, čo nemusí byť naplnený len osobným úspechom či šťastím, no aj tak môže byť užitočný, správny, jedinečný a naplnený svetlom. Možno až od Boha…

 

Výkrik

(alebo 112 zbytočne stratených minút života)

 

Cuky a Luky film (Slovensko 2017)

réžia Karol Janák, scenár: Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Zuzana Marianková, Juraj Brocko, hrajú: Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Diana Mórová, Lukáš Latinák, Viktor Vincze, Zuzana Porubjaková, Števo Martinovič, premiéra: 20. 4. 2017

 

Film Cuky a Luky by chcel rozprávať príbeh priateľstva Cuky (Petra Polnišová), neuznanej videobloggerky s túžbou po sláve, a Luky (Zuzana Šebová), celebrity na výslní, ktorá má všetko okrem jedinej jedného – lásky. Aby Luky získala muža svojich snov, musí z „primitívky“ z ľudu vytvoriť miss. Čo sa však stane, keď tou ženou bude práve expertka na trapasy Cuky?…

Tak toto je skoro celý detailne prerozprávaný podklad scenára, ktorý si napísali samy dve hlavné predstaviteľky plus dvaja začínajúci režiséri, všetko, samozrejme, scenáristi amatéri, ktorí poskladali príbeh tak, aby si divák prvoplánovo vysvetlil správanie postáv. Film by chcel byť takzvanou bláznivou komédiou, čiže –preložené do normálnej slovenčiny – bez väčších ambícii vypovedať čokoľvek podstatné, nad čím by ste sa zamysleli na viac ako desať sekúnd. Tvorcovia tajne dúfali, že sa na ňom budú hlavne mladší, ktorí boli cieľovou kategóriou, tak strašne smiať, až v kine popolievajú prísediacich tínedžerov svojim mega nápojom, lež prerátali sa, je to číry a už po pár minútach úplne ľahko odčítateľný a, žiaľ, aj nudný trapas. Film sa, našťastie, nedostal až na úroveň bláznivých amerických (tiež)komédií, kde sú najväčšou zábavou vylúčené telesné tekutiny, prdenie a grganie, no úrovňou trápnosti vydávanej za humor či čistými prejavmi citov sa k nim na dotyk priblížil. Trošku premýšľavejší divák, ktorý vyjde z kina, nebude zrejme vôbec chápať, kto môže byť taký (s)prostomyseľne odvážny, že dá na podobne scenáristicky „pripravený“ film peniaze, a ktorý amatér zvolil interiéry filmu, keďže chvíľami to vyzerá ako zle natočená reklama na Bory, KFC či iných sponzorov, ktorí musia byť okato priznaný. To, čo sa vo filme núka ako herecké výkony, je často na úrovni amatérskeho dedinského divadla a práca režiséra pôsobí, akoby film riadil väčšiu polovicu času prostredníctvom videohovoru z Prahy.

Film by chcel byť satirou na povrchný svet celebrít, televíznych súťaží a ľudí, ktorí sú nezdravo naviazaní na sociálne siete, kde vo facebookových lajkoch vidia zmysel a potvrdenie svojej existencie, a preto aj siaha po gýčovitej obraznosti – jej hlavné predstaviteľky sú často oblečené ako z lacného flámu. No nejde o satiru ani o komédiu, ani o veselohru, ale ani o film, keďže nemá žiadnu gradáciu, nič, čo by sa dalo nazvať príbehom, teda ak za príbeh nepovažujeme 40-riadkové slohové cvičenie stredoškoláka, do ktorého by sa dal zhrnúť celý sujet filmu…

Osobitý humor dvojice Šebová + Polnišová, ktorý zafungoval v televíznych skečoch, vo filme takmer neexistuje, postavičky nemajú (vlastne ani nemôžu mať) plastické charaktery, ale iba plastový priestorový rozmer odlepujúcej sa nálepky z predného skla auta, nevraviac o exkluzívnej „hereckej účasti“ nehercov a mediálnych hviezd, ako je, Evelyn, L. Bílá, M. Lasica, S. Skrúcaný, ktorí sa vo filme váľajú v torte na zemi, povedia jednu vetu, robia drepy, či divej ošípanej, ktorej hojná účasť na plátne má zrejme v publiku vyvolávať mexické vlny smiechu. Herci alebo kričia, alebo prehrávajú, v hysterických diskotékovo nasvietených výstupoch či meravých sólových exhibíciách, ktoré dej nikde neposunú ani nevylepšia, vyznievajú úplne samoúčelne, a ak by sa celková stopáž snímky skrátila aj o 25 minút, filmu by to nijako neublížilo a divák by si iba vydýchol. Humor snímky je postavený len na situačných gagoch, ktoré sú, žiaľ, často veľmi pochybne vypointovanou a veľmi slaboduchou snahou o vtip. Na jachtavom poštárovi sa zasmeje asi len šesťročný školák, umelé dýchanie divej svini je absurdná nechutnosť, nie zábava, tak ako „samovražedné prežieranie sa“ od žiaľu opekaným kuraťom v KFC. Nevraviac o tom, že ak ukazujú babičku ležiacu v nemocnici v kóme, ktorej sa „žartovnou náhodou“ od kulmy zapálila hlava a potom ju polejú vodou, skratujú elektrickým prúdom, aby po rokoch kómy ožila, nie sú ani trošku vtipní, ale určite úchylní a mali by sa zamyslieť minimálne nad mierou svojej empatie k seniorom, ak nie nad svojou diagnózou.

Tvorcovia na jednej strane odsudzujú a parodujú povrchný svet tzv. celebrít a ich intrigánstvo zastúpené moderátorkou Štrausovou či celebritou Luky, na druhej strane ako sympatickú a dokonca skoro poľutovaniahodnú osobu núkajú dokonale nemožnú „mestskú prostorekú primitívku“ Cuky závislú od fastfoodu a mobilu, ktorá má asi dobré srdce (čo je jej jediný klad), lebo zachráni život divej svini a nepreberie kamarátke frajera (ktorý je však jej bývalým obdivovateľom, v čom je celá a jediná absurdne vykonštruovaná „zápletka“ filmu), čím by mala byť, ktovieprečo, sympatická. Žáner bláznivej komédie zrejme povoľuje a posväcuje to, že film nemusí mať hrdinu, ktorý by mohol komukoľvek v ktorejkoľvek časti čokoľvek povedať, ide len o to, aby sme nejako vysvetlili vražednú nenávisť hlavného mužského idola, prípadne sa dvakrát zasmiali, zapili litrom koly kilo pukancov a hlavne zaplatili za lístok.

Zhrnuté a podčiarknuté: herečky Polnišová a Šebová sa v tomto filme dotkli dna a mohli by sa už konečne venovať tomu, čo vedia najlepšie – teda divadlu, a nestrápňovať sa pre peniaze v podobnom projekte, ktorý už tri dni po premiére zapadol prachom. Humor Cuky a Luky bol, je a bude podenková slovná zábavka, ktorá pobavila divákov televíznej relácie Kredenc pred dvoma rokmi. Teraz je to už len otravné variovanie vymyslených absurdít, nad ktorými sa hurónsky smeje asi len ich ideový otec Daniel Dangl. No pre diváka je tých 113 minút, čo dobrovoľne strávil v kine, zbytočne strateným časom života, ktorý by strávil užitočnejšie, ak by sedel na lavičke v parku zaliatej slnkom.

 

Film by mohol pomôcť pochopiť svet a našu úlohu v ňom

Porovnávať filmy MlčanieCuky a Luky film sa navonok zdá ako porovnávať jonatánku s nahnitými plánkami, ležiacimi tak mesiac na zemi, no môže to byť užitočné hlavne preto, aby sme si uvedomili, že ešte vždy je na našej slobodnej vôli a rozume, aby sme sa vyhli tomu, čo môže byť masívnou reklamou vyhlasované za tzv. ľahkú ľudovú zábavu. Pritom ide o prvoplánovú primitívnu zlátaninu skečovitých obrazov a nesúrodých scénok, ktoré vznikli (tak ako celý film) len vďaka popularite dvoch postavičiek zo zábavnej televíznej relácie. Nie je ťažké smiať sa na ľudskej hlúposti, je jej okolo nás napokon, žiaľ, stále dosť (či čoraz viac), oveľa zásadnejšou vecou je, že režisér Janák nielenže niektoré scény zrežíroval, akoby ani nikdy nenatočil svoj absolventský film, ale nedokázal v protiklade k nesympatickým afektovaným a prázdne životy žijúcim hrdinom ponúknuť ani jedného „normálneho“ či ľudsky pôsobiaceho človeka, ktorého existencia vo filme by mala zmysel. Do zbierky správne nastajlovaných afektovaných kreatúr a intrigánov je ponúknutá ako sympatická, ľudský pochopiteľná a príjemná postava obtlstnutej mestskej primitívky, ktorá si účty, mobil, šaty a byt platí asi z lajkov na facebooku. Poľutovaniahodná idiotka, od ktorej by ste si v MHD odsadli, pretože páchne tou najlacnejšou voňavkou z trhu, a ktorá sa doma sebaľútostivo rozplače pri treťom balíčku nedojedených čipsov, lebo si spomenula, ako dopadla na stužkovej…

Isteže, Scorsese nenakrútil komédiu a to, že jeho hrdinovia smrdia potom, špinou, krvou, vlastným močom a smrťou, je takmer cítiť z plátna. V Mlčaní síce neprináša ani sekundu smiechu, odľahčenia, nadhľadu a ťaživo hovorí o histórii, ktorá 95 % nášho národa nikdy nezaujímala, no aj tak som mal po tých ťažkých troch hodinách v kine silný a krásny pocit, že som sa dozvedel čosi dôležité o človeku, nové a podstatné aj o viere, osobnom odhodlaní, morálke, pokrytectve, sile presvedčenia či nenávisti, ktorá robí z ľudí bytosti bez zľutovania. A to mi vôbec nepripadalo ako stratený čas!

7 – 8/2017

Ivan Halász

Premeny mesta v literatúre

 

Anton Hykisch a atómové Levice

 

Významný súčasný slovenský spisovateľ Anton Hykisch sa síce narodil v roku 1932 v blízkej Banskej Štiavnici v rodine úradníka, no stredoškolské štúdium v roku 1951 nakoniec dokončil na levickom gymnáziu. V štúdiách pokračoval v Bratislave na Vysokej škole ekonomickej. Jeho celý pomaturitný život sa teda už viaže na hlavné mesto Slovenska. Hykischova osobná skúsenosť s Levicami bola teda kratšia a povrchnejšia než v prípade levického „rodáka“ Féju, ktorý videl svoje rodisko podstatne intímnejšie.

Na druhej strane si treba uvedomiť, že Banská Štiavnica a Levice geograficky nie sú až také vzdialené. Preto trochu prekvapuje odstup, ktorý si slovenský „severan“ Hykisch drží od „južanských“ Levíc, o ktorých obyvateľoch jeden z jeho cezpoľných hrdinov píše: „V tvojej vitalistickej južnoslovensko-maďarsko-turecko-tatárskej-byzantskej duši šerosvit nevyvoláva očistu, ale skôr opak.“ Pritom vzdialenosť medzi oboma lokalitami nepresahuje 40 kilometrov a Levice tradične slúžili ako brána k štiavnickým banským mestám, ktoré mali počas tureckých nájazdov chrániť s pomocou svojho hradu vybudovaného ešte po tatárskom vpáde.

Atómovom lete ani Hykisch nenazýva Levice ich vlastným menom. Dej jeho románu z roku 1988 sa odohráva v meste Pohronce a výstavba novej atómovej elektrárne prebieha v blízkych Žitňanoch, t. j. v skutočných Mochovciach. Všetky okolité mestá sú však pomenované už svojím pôvodným menom, len Jaslovské Bohunice sa tu spomínajú ako Hronce. Veľké sídliská Rybníky, ktoré v Leviciach vyrástli pre potreby budovateľov atómky, v románe figurujú pod menom Močiare I až III. Hotel Atóm v centre mesta nesie románové meno Elektrón, rovnako sú zmenené mená jednotlivých pohostinstiev. Inak autor pomerne presne opísal štruktúru mesta a rozloženie jeho obyvateľstva v charakteristických častiach: starší a novší boháči žijú v zástavbe nových rodinných domov naľavo od centra (táto časť sa v skutočnosti nazýva Cigánkou), starousadlíci rozličných národností, konfesií a profesií žijú v Novej osade vybudovanej v medzivojnovom období. Ulice sú tu skutočne ľudovou slovesnosťou očíslované podobne ako v New Yorku. Za touto časťou sa začínajú veľké panelové sídliská so zmiešaným osadenstvom.

Sociálne sú Levice z konca 20. storočia primerane socialistickej modernizácii podstatne homogénnejšie, než akými boli pred necelými sto rokmi. Stará stavovská spoločnosť s jej diferencovanými mentalitami zmizla. Určité majetkové rozdiely prirodzene existovali aj naďalej, ale nemali ešte kontúry zamrazených štruktúr. Hykisch spomína aj novoprišelcov v Leviciach – počnúc prvorepublikovými českými úradníkmi a žandármi, resp. ich potomkami, pokračujúc slovenskými povojnovými osadníkmi až po staviteľov atómky zo všetkých kútov bývalého Československa. Najexotickejšie asi pôsobia v meste sovietski odborníci na atóm žijúci v hoteli Elektrón, ako aj kubánske robotníčky z miestnej textilky, ktoré sem prišli v rámci RVHP. Autor však neexponuje v románe sociálne alebo etnické konflikty. Konfliktnú povahu tu majú maximálne medziľudské rodinné vzťahy, problémy na pracovisku a hlavne je tu zobrazená oprávnená obava ľudí (hlavne Kláry Chladovej) z katastrofy podobnej černobyľskej. Táto otázka koncom osemdesiatych rokov 20. storočia skutočne rezonovala medzi miestnymi i cezpoľnými. Levice sa totiž výstavbou novej elektrárne podľa mnohých veľmi priblížili tejto eventualite.

 

Kontinuita a diskontinuita, stálice a premenlivé fakty

 

Féja i Hykisch napriek časovému odstupu 30 rokov medzi napísaním svojich románov a skoro 80 rokov v prípade opisovanej skutočnosti písali o tom istom mieste, preto sa v ich dielach vyskytujú mnohé prvky, ktoré predstavujú kontinuitu, iné zase majú diskontinuitný charakter a zobrazujú pretrhané väzby v živote danej komunity. Najväčšmi sa, prirodzene, medzi poslednými rokmi starého Uhorska a predposledným rokom štátneho socializmu v Československu zmenili sociálne a politické pomery, ako aj formy spoločenskej komunikácie. Skoro úplné malomestské sociálne tablo, ktoré vo svojom diele namaľoval čitateľom Féja, bolo v čase zrodu Atómového leta už dávno minulosťou. Podobne ako dominantne poľnohospodársky a remeselnícky charakter Levíc, ktorý radikálne zmenila socialistická industrializácia. Komplikovanejšia je otázka perspektívy, resp. uhla pohľadu na mesto, ako aj otázka etnicity väčšiny miestneho obyvateľstva.

Asi najzaujímavejším výsledkom porovnania oboch literárnych diel je rozdiel geografickej a kultúrnej perspektívy zobrazenej v Piesni nad kolískou a v Atómovom lete. Pre Féju znamenali Levice integrálnu súčasť modernizujúceho sa Uhorska a zároveň typický príklad domácky milého, trochu zastaraného a už upadajúceho, a preto nesmierne melancholického hornouhorského malomesta. Malomesta, ktorého spoločnosť zásadne mení a čiastočne aj ničí proces už spomínanej komplikovanej a hlavne protirečivej modernizácie.

Féja, ktorý okrem Levíc žil a pôsobil počas aktívneho života ešte v Ostrihome, Budapešti a v dolnozemskej Békešskej Čabe, len na jednom mieste konfrontoval mentálny svet svojho rodiska s nížinným dolnozemským svetom. Podľa jeho názoru hornozemské (čiže v uhorských pomeroch viac-menej severské) malomestá boli na rozdiel od prísnych a rigoróznych dolnozemských miest útulnými kútikmi, v ktorých žili milí a žoviálni ľudia. Napriek tomu boli takpovediac mŕtvymi sídlami. Na Dolnej zemi totiž celé masy bojovali za prežitie a pod ich zdanlivým pokojom existovali silné vnútorné pnutia. Všetko toto na severe chýbalo – tunajšiemu životu udávali tón enervované džentrícko-meštianske stredné vrstvy, život tu prebiehal s presnosťou švajčiarskych hodiniek, no vyššiu kultúru skoro všetci zásadne odmietali. Kto v niečom predsa len prevýšil svoje okolie, ten časom logicky upadol do beznádejnej melanchólie. Na rovinatom maďarskom juhu teda Féja videl viac života, energie, spontánnosti a živelnosti. Preto mu aj skrytou formou predpovedal väčšiu budúcnosť. Tento postoj pravdepodobne súvisel so sympatiami Féju k roľníckemu spôsobu života a k idealizovanej sedliackej romantike.

Maďarský autor v prípade svoje rodisko konfrontoval aj so slovenským krajom na okolí Detvy, kde ako katolícky kňaz pôsobil jeden z jeho príbuzných, a preto tu mal možnosť stráviť letné prázdniny. Féja ako hlavný znak odlišnosti vyzdvihol horský charakter detvianskeho kraja, ako aj vyložene slovenský charakter celého regiónu. Podľa jeho spomienok tu po maďarsky okrem kňaza hovorila len miestna štvorčlenná kostolno-úradnícka honorácia – kaplán, kantor, notár a podnotár. Celý manuálny personál fary však tvorili Slováci – slúžka Žofka, kočiš Martin, bíreš Ondro a pastier husí Jožo. Oficiálne bol síce kraj súčasťou Uhorska, ale uhorská (vo Féjovej interpretácii teda vlastne maďarská) štátna moc ako keby tu ani neexistovala a celá oblasť žila podľa vlastného rytmu a patriarchálnych pravidiel. Napriek tomu tento kraj Féja nepokladal za cudzí, dokonca v narážkach spomenul, že aj jeho zemiansky rod pochádza vlastne z podobného vrchárskeho kraja v Turci, z okolia obce Raková, a do Levíc sa dostal okľukou cez Košice. Napriek tomu si autor nikdy nepripustil, že by aj on mohol mať slovenské korene.

Slováci síce preňho predstavovali integrálnu súčasť krajiny, ale neboli totožní s Maďarmi, ktorých vlasťou bolo Uhorsko. Féja však už nebol Uhrom, ale intenzívne národne cítiacim Maďarom. Aj „jeho“ Levice boli vyložene maďarským mestom bez národnostných problémov. Pred rokom 1918 niekoľkostoročný väčšinovo maďarský charakter mesta bol inak faktom, a to napriek tomu, že podľa prvého československého sčítania obyvateľstva z roku 1919 tu žilo skoro 29 % Slovákov. Prirodzene po zmene štátnej príslušnosti sa tieto pomery začali meniť, ale mesto ešte aj po druhej svetovej vojne malo skôr maďarský charakter.

Piesni nad kolískou sa kde-tu objavujú Slováci a slovenské postavy, no len ojedinele. Féja spomína napríklad krškanských Slovákov, ktorí tradične chodili píliť drevo do levických lepších domácností. Túto etnicko-profesnú skupinu preto veľmi naplašilo, keď si syn miestneho profesora priniesol z Budapešti motorovú pílu, ktorou začal ohrozovať ich existenciu, preto mu pohrozili, že ho zbijú a jeho mašinu hodia do blízkeho Pereca. K tejto dráme nakoniec nedošlo, lebo vypukla prvá svetová vojna a skoro všetci zainteresovaní museli narukovať. Opis vzťahu levických mešťanov a krškanských drevorubačov je síce napriek patriarchálnej štylizácii a hierarchii viac-menej idylický, až idealizovaný.

V kapitole o „prindišoch“ zase spomína advokáta Ferenca, resp. Františka Vlčka (v maďarskom origináli Vlcskó), ktorý sa prisťahoval do Levíc, kde si otvoril advokátsku kanceláriu a ako nový advokát na trhu sa bratríčkovaním snažil nájsť klientelu medzi miestnou maloburžoáziou a sedliakmi z okolitých dedín. Veľký úspech mal hlavne medzi slovenskými sedliakmi, pred ktorými hral podľa Féju slovenského „šovinistu“, ale len na dedine, lebo pred levickou honoráciou sa snažil vystupovať ako „divoký Maďar“. Keďže žil v opozičnom volebnom obvode, aj on robil korteša pre Stranu nezávislosti, čo sa však usiloval kompenzovať častou návštevou katolíckeho kostola. Po zmene mocenských pomerov v roku 1919 vďaka pozemkovej reforme získal menší veľkostatok a snažil sa byť zadobre s novými úradmi. Ako však píše Féja, agilný advokát „dvoril Benešovi, ale čakal Horthyho“. Doma sa preto neodvážil angažovať v menšinových maďarských organizáciách, o to väčšieho menšinového martýra hral počas svojich častých návštev v Budapešti, kde žili všetci jeho synovia s už pomaďarčeným menom. Budapešť bola vtedy totiž „Eldorádom všetkých veľkohubých pseudovlastencov“. Po novej zmene pomerov v roku 1938 sa mu Maďarsko odvďačilo – Vlčko, alias Vlcskó sa stal verejným notárom.

Etnicky a mentálne úplne iné Levice videl pred sebou Anton Hykisch, keď po spisovateľskej návšteve výstavby atómovej elektrárne v Mochovciach začal v roku 1986 písať svoj román Atómové leto. Pravda, medzitým ubehlo už spomínaných pohnutých 80 rokov. Charakter mesta sa – aj vďaka povojnovej výmene obyvateľstva, neskoršej industrializácii a nakoniec aj výstavbe atómovej elektrárne – úplne zmenil. Podľa sčítania ľudu z roku 1991, ktoré bolo najbližším sčítaním obdobiu zrodu románu, v meste žilo 33 962 obyvateľov, z toho 28 062 Slovákov, 5 143 Maďarov, 408 Čechov, 162 Rómov a 18 občanov inej národnosti. Dominancia Slovákov bola teda už nesporná. Tento trend potvrdili aj výsledky sčítania obyvateľstva z roku 2001. Vtedy v meste žilo 36 538 obyvateľov, z toho sa k slovenskej národnosti prihlásilo až 84,8 % obyvateľov.

Hlavný Hykischov hrdina inžinier Igor Chlad je levický starousadlík, ktorého otec býval v Novej osade, teda v časti Levíc, ktorá vznikla v medzivojnovom období a dodnes predstavuje jednu z charakteristických štvrtí mesta s rodinnými domami. Autor nerieši inžinierovu etnicitu ani znalosť maďarčiny, ale podľa krstného mena i priezviska možno dedukovať, že išlo o Slováka. Jeho žena, vzdelaná a krásna Klára, pochádzala z Horehronia a mala skôr severanský charakter, čo Hykisch výslovne aj zdôraznil. Levice so svojím často zdôrazňovaným južanským koloritom a temperamentom, ako aj veľkými letnými horúčavami sú jej cudzie. Igor tento problém nerieši, lebo je doma. Hykisch pochádzajúci z neďalekej Banskej Štiavnice celkovo vymedzuje Levice na juh a pritom používa väčšinu literárnych klišé a kódov, ktoré pri opise slovenského juhu používa slovenská literatúra. Juh je teda sparný, plodný, bujarý, temperamentný, inokedy zase trochu ospalý, v zime zablatený a väčšinou listnatý (teda nie ihličnatý). Jeho typickým stromom sú agáty, ovocím zase marhule, dyne a vinič.

Hykischov juh sa začína pri Slovenskej bráne na Hrone, neďaleko mestečka Tlmače a centra Tekova: „Pred tisíckou rokov tam za Slovenskou bránou, na severe pozdĺž Hrona sa rozprestierali nepriestupné a hlboké lesy, neobjavené Slovensko. Kdeže je tvoje rodisko, Klárika moja, mňa počali ešte na území limes Romanorum, som potomok Rimanov, nie barbar. Môj rodný Tekov…“ Z tohto citátu akoby vyplýval kontrast medzi dávno civilizovaným juhom a barbarským hornatým severom, no Hykischov obraz je komplikovanejší. Jeho juh pôsobí ako prechodné územie so zmiešanou populáciou, kde sa krížia rozličné vplyvy a kultúrne kódy. Obec Mochovce (v románe Žitňany), ktorá bola vysťahovaná pre výstavbu atómky, bola podľa Hykischa „maďarsko-slovenským gulášom“. Pri opise vilkovej štvrti mesta Levice/Pohronce autor používa expresívne slová: „Za týmito bielymi múrmi sú teda tie vypreparované manželky, nie v temných dierach romantických viníc. Tu sú zdravé devy z okolitých obcí, Slovenky i Maďarky, i rozkošné miešanky, frcnuté cigánskou, mongolskou, avarskou, tureckou, židovskou či arménskou krvou, hojný rad plodonosných, odchovaných ešte donedávna na zdravom mlieku, kaši, chlebe a zelenine, bez chemikálií a radiácie.“ Okrem Slovákov a Maďarov tu ešte žijú Tirpáci – takto totiž po určité obdobie levickí starousadlíci paušálne označovali slovenských povojnových presídlencov z Maďarska. Autor si spomenul aj na vyvraždenú židovskú komunitu, ktorá v jeho románe už nedostala nijakú úlohu. Trochu zvláštne (a možno i nevhodne) pôsobí jeho veta pri opise sociálneho charakteru Novej osady: „Sú tu domy aj niekdajších Blumov, Popperov, Gebauerov, Friedmannovcov, Kohnovcov, splynovaných v Osvienčime alebo pariacich sa v izraelských kibucoch.“

Hykischove Levice, alias Pohronce, však už nie sú dominantne maďarské, ale skôr etnicky zmiešané mesto, v ktorom sa stretávajú rozličné historické a kultúrno-mentálne nánosy. Nápisy na obchodoch sú ešte dvojjazyčné (čo sa inak odvtedy už zmenilo), v meste ešte často možno počuť maďarčinu alebo aspoň skomolenú levickú slovenčinu. O tomto hybridnom fakte svedčia aj maďarsky, slovensky a nemecky znejúce mená starousadlíkov v Novej osade, pričom nezriedka sa písali slovensky znejúce mená maďarskou transkripciou a naopak (napríklad rodiny Skolnyíkovcov a Školníkovcov).

Najkontinuálnejšou hodnotou a prvkom v oboch analyzovaných dielach sú levické vinohrady a vzťah k vínu. Ich úloha v živote mesta a jeho občanov je paradoxná a tak trochu úsmevná zároveň. Napriek tomu, že Levice nepatria a nikdy nepatrili medzi známe vinárske oblasti stredoeurópskeho regiónu, miestny život je skutočne nepredstaviteľný bez viníc a vína, a človeka až udivuje, nakoľko sa v tejto oblasti skoro nič nezmenilo za posledné storočie.

Už vo Féjových Leviciach bolo vlastníctvo vinohradu a viničného domčeka (podľa miestnych hajlochu alebo hajloku) symbolom príslušnosti k mestu a jeho starousadlíkom. V tomto smere sa veľa nezmenilo ani v „atómových“ Leviciach. I v súčasnosti, keď sa tu chce niekto trvale mentálne usadiť, časom si musí vyriešiť tento problém a získať aspoň kus pôdy na záhradku alebo niekoľko koreňov viniča. S určitou dávkou nadsadenia možno konštatovať, že bez vinohradu sa len ťažko možno stať skutočným Levičanom. V levickom kraji existuje skoro súvislý niekoľkokilometrový pás viníc, ťahajúci sa od slovenských obcí Rybník a Čankov krížom cez mesto až po maďarské dediny smerom na juh (ide tu predovšetkým o obec Mýtne Ľudany). Tento pás pretína aj etnickú deliacu líniu, ktorá sa už po stáročia ťahá v tomto regióne. Vinice a vinohradníctvo zbližujú miestnych Maďarov i Slovákov kultúrne i mentálne.

Podľa Féju takmer každý poriadny miestny občan mal vinicu s malou prešovňou. Sem sa chodilo nielen pracovať, ale hlavne odpočívať a zabávať. K hajloku zväčša patrila aj priateľská spoločnosť, pijanské piesne a humorné prekáračky miestnych staršinov. Pitie vína sa začínalo popoludní vo vinohrade a často trvalo hlboko do noci. Niekedy však miestni pijani v noci pokračovali v „urbánnejšom“ prostredí miestnych kaviarní, krčiem, hostincov alebo tzv. špekulaniek. Miestni obyvatelia vo viniciach neholdovali vo svojich prešovniach výlučne starogréckemu bohovi vína Bakchusovi, lež niekedy aj bohyni lásky Venuši.

Toto by ešte ako-tak bolo v poriadku, väčším problémom a nepríjemnejším dôsledkom blízkosti viníc bola veľká spotreba vína. Podľa Féju sa totiž obracanie pohárikov postupne stalo jedinou radosťou ľudí, ktorých život zavial do podobných málo motivujúcich regiónov a pomáhal jemným závojom zakryť celkovú beznádejnosť malomestského života.

Viničné stolové spoločnosti niekedy vytvárali silnejšie putá než sobáš pred oltárom a občas mali dokonca ničivejšie účinky ako inštitúcia manželstva. Na druhej strane niekedy dobré manželstvo pomohlo skrotiť aj vínne orgie. Tak to bolo aspoň v prípade spisovateľom-sociografom bližšie nemenovaného okresného sudcu, ktorý sa oženil síce pomerne neskoro, ale relatívne šťastne. Asi preto sa jeho novopečená manželka už po niekoľkých mesiacoch spolužitia priateľkám víťazoslávne mohla pochváliť, že jej manžel Ďusi znížil svoju dennú dávku vína z piatich na tri litre. Celé mesto potom prirodzene s obdivom konštatovalo nadľudský výkon mladej manželky a uznanlivo sledovalo znovuobjavený asketický spôsob ženíchovho života.

Vinohrad pod kopcom mala aj rodina Igora Chlada, ktorý takisto utekal do vinice pred každodenným stresom. Nosil sem k otcovi i malých synov, ktorí si potom podobne ako väčšina miestnych detí z levických panelákov kompenzovali nedostatok prírody a čerstvého vzduchu práve vo vinohradoch na úpätí prvých kopcov predštiavnického pohoria sopečného pôvodu. Na tých južných svahoch miestnych kopcov, ktoré predstavujú prvú vyvýšeninu medzi pridunajským Štúrovom a Levicami, sa totiž najlepšie darí kyslastým levickým bielym vínam. Vinica Chladovcov preto zohrávala paralelne úlohu útočiska pred veľkým svetom, privátneho rekreačného strediska, ako aj možnosti prilepšiť si v egalitárskych pomeroch starého režimu.

 

Povojnové Levice Antona Hykischa

 

Anton Hykisch teda venoval neskorosocialistickým Leviciam celý román, ktorému neboli cudzie sociografické prístupy. V prípade tohto autora však treba spomenúť ešte jedno dielo, v novele Waldemar (1950 – 1952) totiž s odstupom desaťročí opísal svoje gymnaziálne roky prežité v Leviciach. Hoci Hykisch pochádzal z Banskej Štiavnice, kde aj začal svoje stredoškolské štúdium, po neúspešnom pokuse o nelegálny prechod hraníc na začiatku komunistickej diktatúry bol určitý čas vo väzbe a po oslobodení skončil v Leviciach, kde sa jeho otec, bývalý notár, stal zamestnancom Okresného národného výboru. V poviedke, ktorá má autobiografické črty, síce hlavný hrdina vystupuje pod menom Andrej, no je skoro nemožné nevšimnúť si presahy medzi autorovou osobnou skúsenosťou a literárnym dielom.

V novele, na rozdiel od Atómového leta, autor priamo spomína Levice a ich jednotlivé časti (napríklad štvrť Káka, potok Perec), pripomína pečené kačice a husacie štvrtky ako miestnu špecialitu. Väčšina jeho postáv sú Slováci alebo majú aspoň slovenské mená. Kde-tu sa síce zjavia náznaky faktu, že Levice počas druhej svetovej vojny patrili k Maďarsku, a občas sa v diele vynorí aj maďarské meno. Také meno mal starý dekan Medve, ktorému podľa ironizujúceho Hykischa „… k šťastiu chýba akurát ,ď‘.“ Dekan Medve „v Leviciach prežil výmenu obyvateľstva aj reslovakizáciu a teraz po víťaznom Februári s vráteným občianstvom akože slobodne dýchal ako občan maďarského pôvodu v ľudovodemokratickej Československej republike. Slúžil v milosrdnej latinčine omše tiché i spievané. Kázne – teraz vznešene zvané homílie – o prečítanom evanjeliu vedel rovnako presvedčivo podať po slovensky i po maďarsky tým prízvukom predvojnových inteligentov.“ Medve prijal nového kaplána Blažeja Hrnčiara zo Spiša priateľsky a s dobre mierenými radami, ako prežiť nástup komunizmu a jeho proticirkevnú každodennosť. Aj v tomto diele je jemný náznak južanskosti Levíc, kde sa sneh dlho neudrží. Inak autor v tomto diele neexponuje ani národnostné pomery, ani regionálne charakteristiky. Predsa len toto dielo napísal z pohľadu stredoškoláka a prežil tu len niekoľko rokov.

 

Medzi Féjovými a Hykischovými Levicami existovalo niekoľko veľmi zaujímavých a pohnutých období, ktoré si však ešte nenašli svojich kronikárov. Určitú výnimku predstavuje Newhontská trilógia od levického rodáka Lajosa Grendela, ktorej prvá časť zachytáva pohnuté obdobie rokov 1944 – 1968. Dielo (dostupné rovnako po maďarsky i slovensky) je síce venované totožnému regiónu, ale Levice sú v ňom prítomné len v sprostredkovanej forme. New Hont je totiž symbolom viacerých malých miest tekovsko-hontského pomedzia a južného Slovenska. Zásluhou Grendela a jeho trilógie je podchytené aj tranzičné obdobie po roku 1989 z pohľadu južanského malomesta (v druhej časti trilógie). Ani tu však nejde vyložene o Levice. Určite by bolo zaujímavé prečítať si podobné dielo aj o medzivojnových Leviciach. Beletristický opis medzivojnových desaťročí na úrovni horeuvedených diel sa však ešte nezrodil. Možno preto, lebo išlo tak trochu o prechodné obdobie, keď sa Levice už takpovediac začali vyčleňovať z maďarského literárneho kontextu, no nestali sa ešte súčasťou kontextu slovenského. Nemožno vylúčiť ani to, že išlo len o náhodu. To neznamená, že sa podobné dielo („tablo“) nemôže ešte zrodiť, ale určite už nebude pochádzať z pera osoby, ktorá mala osobnú skúsenosť. Prirodzene, aj to môže mať svoje výhody.

6/2017, ukážka

 

 

Ľubomír Podušel

Albín Brunovský a jeho Záhrada snov…

 

„Umelec musí byť vnútorne presvedčený, že cesta, ktorou sa vydal, je preňho tá správna. A kým sa mu podarí dospieť tam, kam chce, uplynú nespočetné hodiny dní i prebdených nocí v ateliéri s rydlom v ruke a s bolesťou v chrbte. Sprevádzané momentmi radosti a pocitom úspechu, no najmä chvíľami plnými nepokoja, keď má človek dojem, že to, čo hľadá, je niekde na dosah, a vtom sa tá predstava rozplynie ako sen. Umelec je ako tvrdohlavý chlapec, ktorý úporne naháňa pestrého motýľa…“

Albín Brunovský

 To, že hodnota tvorby nezaniká v čase ani s časom, ale je nad ním, teda aj interpretácia tvorby má právo na prehlbovanie a prekračovanie dosiahnutého stupňa poznania, ktoré bolo a je zakódované v našom vedomí, platí naďalej. Je to fakt, na ktorý sa snaží upriamiť pozornosť výstava výtvarných diel Albína Brunovského usporiadaná v Galérii Nedbalka v Bratislave (2017). Výstava nemá ambície byť či priblížiť sa retrospektíve alebo rekapitulácii umelcovej celoživotnej tvorby. Vzhľadom na jej osobitosť, diapazón, rozsah, zaužívané spôsoby umelecko-historickej interpretácie a prozaický dôvod, akým je mapovanie umelcovho diela, jeho sústredenie na jedno miesto, by to nebolo ani možné (platí to v každom takomto prípade). Napokon, na kompletné „spracovanie“ Brunovského tvorby na pôde komplexného výstavného „projektu“, t. j. sumarizovania a priblíženia umelcovho celoživotného výtvarného odkazu v podobe samostatnej výstavy, sa ešte len čaká. Skrátka, čakáme na vyčerpávajúcu prezentáciu výtvarného odkazu grafika, maliara, ilustrátora, „svetobežníka“, umelca s veľkým U, pochádzajúceho zo Záhoria, ktorý zasiahol do vývinu slovenského výtvarného umenia prelomovým spôsobom, najmä pokiaľ ide o jeho štýlotvorné, výrazové a významové kontexty. Napriek tomu (alebo práve preto) je akýkoľvek relevantný umelecko-historický pokus o jeho teoretické „ postihnutie“ vítaný a treba ho pokladať za potrebný. Krok pri objasňovaní meandrov, zákutí, osobitosti a rozsahu umelcovej tvorby – svoju úlohu v tejto súvislosti zohrala Brunovského monografická výstava usporiadaná pod názvom Theatrum Mundi v Slovenskej národnej galérii v Bratislave roku 1996. Inak povedané, vždy ide o krok dopredu pri rozširovaní poznania o všetkom, čo s danou umeleckou tvorbou súvisí, resp. o zmenu orientácie v hľadaní ciest alebo cesty, ktoré viedli a vedú k prehlbovaniu jej poznania. Je to premisa: iba na základe dosiahnutého stavu poznania možno formulovať východiská a spôsoby, ako ho ďalej prehlbovať, meniť. O to sa pokúsila aj výstava tvorby Albína Brunovského (Záhrada snov) v Galérii Nedbalka v Bratislave. Koncipovaná s ohľadom na základné, dominantné črty Brunovského tvorby, prezentované prostredníctvom grafických listov a obrazov pochádzajúcich zo zbierkových fondov galérie. Tvorby, ktorú formovali a posúvali ďalej v odkaze na roky štúdia – príklad českých grafikov a maliarov Júliusa Mařáka (1832 – 1899) a Maxa Švabinského (1873 – 1962), secesný symbolizmus, vizionársky expresionizmus Vincenta Hložníka a slovenský nadrealizmus cez pokusy s aplikáciou metafyzickej maľby, deriváty francúzskeho surrealizmu, európsky a svetový magický realizmus až po vlastný – sugestívny – typ fantazijného realizmu, imaginatívnej poetiky, ktorú uplatňoval a rozvíjal vo svojej grafike a maľbe až do smrti. Brunovského dielo ostáva pred nami – prostredníctvom tejto výstavy – naďalej otvorené ako rozčítaná kniha. Je to výpoveď, ktorá pretrváva v čase i priestore. Iste, Brunovského osobité „výtvarné zjavenie“ sa nezrodilo len tak z ničoho. Predchádzalo mu povestné objavovanie stále nových spôsobov výpovede, keď sa svet umenia topil v záplave izmov, striedali sa manifesty, prichádzali a odchádzali rôzne postavy a postavičky dobových aktérov umenia opradené mýtmi, na pohľad skromné, nenápadné, no pritom neobyčajne dôležité. K tomu treba pripísať „revitalizáciu starých hodnôt v umení“ – renesančnú tabuľovú maľbu, manierizmus, extatickú barokovú scénu –, a vynorí sa takmer plastický obraz toho, čo viedlo a zvádzalo Albína Brunovského k zápasu o nový „model skutočnosti“. Priniesol dovtedy nepoznaný rozmach fantázie, myšlienok v obrazových kompozíciách, ktoré z neho urobili umelca s osobitou mierou imaginácie a poetického nazerania na svet. Učarili mu pritom možnosti kombinácie grafických a maliarskych techník, spolu s uplatnením výrazného kresliarskeho talentu. V prácach z obdobia šesťdesiatych rokov až po záverečné diela z osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia. Albín Brunovský patrí vďaka tomu k ojedinelým zjavom slovenskej výtvarnej scény. Právom je považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov imaginatívneho umenia na Slovensku.

Dôkazom tohto názoru a z toho vyplývajúceho výtvarného prúdenia sú jeho grafické listy, obrazy, kresby a ilustrácie. Stelesňujú kvalitu umeleckej tvorby a fakt, že obraz, grafika, kresba a podobne znamená neustále vyrovnávanie – súvzťažnosť energie línie, farby a tvaru prevtelenú do obsahovej výpovede diela. Ich súhra nielen odkrýva, ale aj ponúka, osvetľuje dušu stvárňovaného motívu. Akoby sa tým u Brunovského v jeho grafických listoch a obrazoch „vyjavovalo“ čosi prapôvodné, no zároveň dobové z nášho jestvovania. A tiež čosi nadčasové, večné, kde sa skutočná realita prevteľuje, mení na niečo neskutočné, „nadreálne“, čo sa nedá vystihnúť, opísať slovami. Napriek tomu (alebo vďaka tomu) tušíme a objavujeme v týchto dielach pravdu o sebe: o krajine, človeku, osudoch, fatálnej ľudskej púti dejinami a z nich sa odvíjajúcej histórii smerujúcej a zároveň sa približujúcej súčasnosti. Bol to práve Albín Brunovský, kto stál (a stojí) na rozhraní hraničných pólov poeticko-imaginatívnej línie slovenského výtvarného umenia. Platí to i dnes, keď slovenské umenie – tak ako nie raz predtým – zvádza zápas o potvrdenie vlastnej identity v súkolesí národnej tradície a európskej výtvarnej kultúry.

Albín Brunovský zomrel v roku 1997. Tí, čo sme ho poznali a vedeli o jeho zdravotnom stave v posledných mesiacoch či týždňoch, sme prijali správu o umelcovom úmrtí so smútkom aj určitou úľavou. Po všetkom, čo prežil a s čím sa musel vyrovnávať v záverečných rokoch svojho života. S úctou k nemu a jeho dielu. Zomrel človek, bez ktorého si dejiny slovenského výtvarného umenia, osobitne umenia 20. storočia, nemožno predstaviť. Paradoxne, v tom istom roku zomrel aj Brunovského vysokoškolský profesor Vincent Hložník (1919 – 1997), u ktorého študoval v rokoch 1955 – 1961, navyše, od roku 1966 bol jeho asistentom v oddelení knižnej tvorby bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení (neskôr po ňom prevzal vedenie „grafickej špeciálky“ na škole). Do tretice: v tom istom roku sa uskutočnila putovná retrospektíva výstava Brunovského tvorby v Japonsku, krajine, kde si jeho umenie veľmi vážia. Zatiaľ čo doma sa, žiaľ, na sklonku života stretol s iným prístupom. Dokonca niektorí výtvarní teoretici, kritici umenia a výtvarní umelci sa interpretácii a objektivizovanému hodnoteniu jeho tvorby alibisticky vyhýbali. Aj preto treba privítať, že sa k nám Albín Brunovský symbolicky po 20 rokoch od smrti vracia. Prostredníctvom vybratej kolekcie diel prezentovanej v podobe samostatnej výstavy v bratislavskej Galérii Nedbalka. Je to tak správne. Okrem iného preto, že na to má právo…

O Albínovi Brunovskom sa toho dosiaľ nenapísalo (v odbornej spisbe ani periodickej tlači) málo ani veľa. Azda aj preto sa niekomu môže zdať, že ďalšie slová vyslovené na jeho adresu sú len potvrdením predchádzajúcich. Iste, platí to v konkrétnych súvislostiach, napr. biografických údajov (čo je prirodzené), ale aj tých, čo vyvierajú zo zásobnice uplatňovaných umenovedných (ak chceme axiologických) záverov. Avšak nie všetko, s čím sa stretávame, je potvrdením alebo opakovaním známych vyslovených právd. Týka sa to predovšetkým interpretácie tvorby, ktorá má právo prekračovať dosiahnutý stupeň poznania. Napriek osobitému charakteru každej z predchádzajúcich výstav Albína Brunovského a nimi prezentovaného rozsahu umelcovej tvorby, ako aj spôsobom jej umelecko-historických interpretácií. V prípade tejto výstavy nešlo ani tak o klasické kurátorské priblíženie jeho tvorby, ponúkajúce možnosti na jej rovnako klasické recenzovanie, ale skôr o pripomenutie hĺbky významu a významu hĺbky tvorby grafika a maliara na pozadí vybratých diel. Tie disponujú nielen atraktívnosťou a hodnotovým posolstvom, okázalosťou zvádzajúcou boj na trhu s umením, s jeho konzumnou a komercionálnou stránkou (do tej miery, že nie raz málokto vie, čo ešte možno považovať za skutočný originál a čo za predmet dopytu na báze plagiátov, resp. prácu epigónov a napodobovateľov), no v prvom rade autenticitou.

Do úvahy teda neprichádza „recenzovanie“ umelcových grafických listov a obrazov, ale pokus o vstup do ich sveta, sveta nimi prinášaného, pripomenutie odkazu maliara, grafika o ktorého sa dnes bijú Záhoráci a Bratislavčania, hoci mu niektorí nevedeli pred rokmi prísť na meno. Nie je to tak dávno, čo niektorí z našich ambicióznych „umeleckých kritikov“ v snahe zapáčiť sa začali útočiť proti všetkým a všetkému, čo malo v umení svoj význam v minulosti, s cieľom diskreditovať tvorbu realizovanú v inom čase, bez ohľadu na to, čo priniesla, o čom hovorí, aké boli a ostali jej posolstvá. Noví „samosudcovia z ľudu“ veľmi rýchlo opúšťali všetko, čo uctievali predtým a naoko vyznávali, stali sa z nich z noci do rána pravoverní kajúcnici, konformisti, ktorí svoju orientáciu dávali otvorene najavo, sypúc si popol na hlavu pod heslom očistnej sebareflexie. Koľkí z nich koľkokrát už v priebehu jednej, dvoch alebo všetkých troch tretín vlastného života vykonali takýto „očistný“ akt!? Najskôr dôslední bojovníci za spoločenské dobro, neskôr s aureolou sebakritiky bojovníci za jedinca, proti všetkému, čo zaváňalo akým-takým spoločenstvom, sebareflexívni kajúcnici a takisto (zrazu) hlbokoveriaci cirkevníci s konformistickými záujmami, ktorí premýšľajú hlavne o tom, čo a ako by sa dalo v prvom rade dobre a rýchlo speňažiť. Albín Brunovský nepatril nikomu z takýchto „obdivovateľov a prijímateľov“ umenia. Pretože nemusel, nepotreboval to. A nepotreboval by to ani dnes, keby žil v tomto čase – medzi nami. Našťastie platí rokmi overená pravda, pripomínaná Vladimírom Mináčom (1922 – 1996) že „… osobnosti ostali osobnosťami, lebo žijú, sú bytostne späté s pravdou, ktorú majú hovoriť, chcú hovoriť a hovoria ju“. Hoci so starým dobrým kantovským cieľom nezávisle od zmeny spoločenských pomerov. Albín Brunovský bol a ostal sám sebou. Grafik a maliar, ktorý vyoral hlbokú brázdu do dejín slovenského výtvarného umenia, prenikajúceho vďaka nemu do zahraničia. To je objektívny fakt. Napokon, mnohí jeho umenie brali na vedomie, súhlasili s ním, dokonca sa predbiehali vo vychvaľovaní každého nového umelcovho diela v hlbokom predklone pred „majstrom“, ktorého neváhali odmietnuť a pourážať, len čo sa „zmenili pomery“. Zrazu sa rýchlo predbiehali v ambícii čo najskôr ukázať prstom na neho a iných a volať: Ukrižuj ho! Aby ich niekto nepredbehol a neobrátil prst na nich. Išlo o trápne, obmedzené, nenávistné, prihlúpe, obludné a hysterické „štvanie“ tzv. neúchylne spravodlivých novodobých Savonarolov, aktérov prenasledovania ľudí, ktorým sami nebezpečným konaním otrávili život. Ostrie prepadových čiat a súdnych tribunálov zacielené na svoje „obete“ malo vlastný cieľ: motivovať vynášanie ortieľov na verejnosť vo vzťahu k „označeným“! Bez obhajcov a možnosti obhajovať a obhájiť sa, vysloviť vlastný názor… Nevyslovil ho ani Albín Brunovský. Asi sa už nikdy nedozvieme, čo ho viedlo k tomu rozhodnutiu, dnes to už ani nie je dôležité. Videl dopredu, pochopil, že v atmosfére hystérie a masovej straty zmyslu pre reálne posudzovanie situácie nemá význam robiť nič také. Mal pravdu. Priemernosť bola rozhodujúcim parametrom na „jazýčku váh“. Ako vieme, špina sa vždy vyplaví a pravda napokon vypláva na povrch ako olej na vodu. Priemernosť ostane priemernosťou. Na tom sa nič nedá zmeniť. Hoci niektorí z tých, o ktorých bola reč, už lovia v iných vodách. Brunovského si nevšímajú alebo sa ho boja. Koniec koncov, na Slovensku to bolo vždy tak: udavačstvo, donášanie a ohováranie patrili k výnosným remeslám. Ale osobnosti – napriek všetkému – ostanú osobnosťami. A tí, čo podtínali a podtínajú nohy, zistili, kam môžu a kam nemôžu siahať ich perfídne konšpirácie.

Albín Brunovský bol a ostal osobnosťou. Vo svojej tvorbe nadviazal na odkaz predchodcov, hlavne Vincenta Hložníka. Sústredil sa na dokonalé zvládnutie grafických techník (predovšetkým leptu, litografie, kameňorytiny). Súčasne priniesol rozvoj fantázie, imaginácie. Súviselo to s tým, že generačne patril k vlne básnikov označovaných ako Trnavská skupina, s ktorými ho takpovediac až do smrti viazalo priateľstvo. To znamená, že jednou z podstatných a charakteristických čŕt jeho tvorby je brilantná technická úroveň, ktorej základy získal už na Strednej umeleckopriemyselnej škole a potom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1963 mu učaril lept a možnosti jeho kombinácie s inými technikami. To bola prvá doména umelcovej grafickej tvorby. Ako je známe, do roku 1971 leptal Albín Brunovský do zinkových platní, od tohto roku výhradne do medených dosiek. Od roku 1975 všetky dosky pred odtlačením nechával pooceľovať. Jeho druhou doménou bola technika litografie, kde uplatnil svoj výnimočný kresliarsky talent. Do tretice to bola maliarska tvorba, ktorá vykazuje osobité znaky, zvlášť ak ide o technické a technologické možnosti, prácu s farbou, používanie jednotlivých farebných vrstiev a lazúr, spôsob práce s farbami – uplatňovanie osobitého koloritu založeného na prioritnom postavení jednej farby (modrá, zelená, červená, žltá). Badať to, počnúc prvými obrazmi namaľovanými v roku 1969 na nepravidelných doskách perzského orecha kombináciou akvarelovej, temperovej a olejovej farby s pastelom, ceruzkou a tušom a končiac záverečnými dielami z deväťdesiatych rokov minulého storočia, ktoré realizoval podobnou technikou na vybrúsenom (niekoľkonásobne vrstvenom) kriedovom podklade. Nebolo by správne, keby sme v tejto súvislosti nepoukázali na fakt, že celý rozsah jeho grafickej a maliarskej tvorby nachádzal svoje paralelné vyúsťovanie v umelcových knižných ilustráciách, ktoré tvoril po celý život.

Tematické rozpätie Brunovského tvorby, jeho kresieb, litografií, grafických listov, obrazov je široké – od námetov čerpajúcich z rodného kraja cez mytologické témy, námety z histórie alebo inšpirované historickými legendami až po vymyslené scény a kompozície, t. j. fantazijné motívy, v ktorých sa Albín Brunovský uplatnil ako ojedinelý, osobitý zjav na slovenskej výtvarnej scéne 20. storočia. Práve preto je právom považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov imaginatívneho umenia na Slovensku, priraďovaného k línii tzv. fantazijného realizmu alebo (nového) magického realizmu v Európe. Z diváckeho hľadiska sa stali atraktívnymi najmä umelcove maľby na dreve. V období rokov 1969 – 1974 vytvoril 26 takých malieb – pre hotel Bôrik v Bratislave. Skončili v Matici slovenskej, odkiaľ boli prevezené do Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, kde sú dosiaľ najvýznamnejšou maliarskou kolekciou Albína Brunovského na Slovensku. Niektoré z nich sú vystavené aj na tejto výstave. Verejnosť tak má možnosť prvý raz po rokoch stretnúť sa v Bratislave s kolekciou umelcových obrazov, doplnených o zápožičky zo štátnych a súkromných zbierok.

Albín Brunovský, napriek dosahu všetkých možných inšpiračných podnetov a vplyvov na jeho dielo, ostáva jednou z najvýraznejších postáv slovenského výtvarného umenia 20. storočia a výtvarného umenia na Slovensku. Výstava v Galérii Nedbalka v Bratislave má ambície to potvrdiť. Hoci jeho celoživotné dielo – ako už bolo povedané – na svoju komplexnú prezentáciu ešte len čaká. Alebo práve preto.

5/2017

 

Ján Švantner

Prameň živej vody

 

Datovanie básní Paula Verlaina (1844 – 1896) by mohlo vyvolať dojem, že sú to verše zasunuté hlboko v čase, ktorý s našou súčasnosťou má sotva niečo spoločné, a že je to skôr iba spomienka na archaické obdobie modernej európskej poézie, navždy už vzdialené dnešnému elektronickému postmodernizmu, v ktorom sa akosi samočinne ukladajú znaky do riadkov, do vonkajšej podoby zdanlivej básne, ktorá však vychádza ako mnohé iné súčasné javy zo sebaklamu, aby nakoniec vyústila do falošnej ilúzie a duchovnej prázdnoty. Ale cesta späť, cesta do dilúvia, v ktorom zaniká duchovná ľudská tvorivosť, vedie práve cez onen zradný odstup, získaný v ničivom pocite z technického pokroku, v ktorom je ukrytý optický klam vhodný iba do technokraticky zúženého a zúboženého sveta.

Ešte v polovici minulého storočia bola poézia na európskom kontinente magickou silou, a hoci s ňou boli spojené neprekonateľné protirečenia medzi každodenným čiernym chlebom, nevyhnutným na prežitie, a tou vzácnou zázračnou chvíľou, v ktorej akoby zastal čas práve vďaka básnikom z verlainovského rodokmeňa, básnická tvorba bola relevantnou protiváhou k meštiackym dobrým mravom, čiže k ničím nekrytým hodnotám, ak len za hodnotu nepovažujeme pokrytectvo a všadeprítomnú a nikdy nie dosť uspokojenú materiálnu žiadostivosť. Hudobný skladateľ, spevák a básnik Léo Ferré, ktorý zhudobnil a sám interpretoval Buadelairove, Rimbaudove, Verlainove a Apollinairove básne, napísal v predslove Verlainových Saturnských básní (Poèmes saturniens, Livre de Poche, 1961) pamätné slová: „Zaživa sú básnici bití, vysmievaní a väznení. Keď umrú, kdekto sa rýpe v ich živote, najradšej svinským rypákom, a hrabe sa v ňom z tej stránky, ktorá sa bežne nazýva hriech. Verlaine, aký výborný terč pre týchto návštevníkov večerných hostín zvláštneho druhu!“ Netreba opakovať známe fakty, úkazy a súvislosti, svedčiace o nerovnom postavení básnika v meštiackej spoločnosti, ktorej základom bol a zostáva kolobeh tovaru, reálne vyjadrený v ziskoch a stratách, v bohatstve a biede… Protiklad básnického génia a jeho nositeľa, človeka živoriaceho na spoločenskej periférii, Úbohého Leliana (anagram Paula Verlaina – Pauvre Lelian), je najzreteľnejšie zhmotnený práve v jeho osude.

Dnes je obraz básnikovho položenia sofistikovane zastretý a navyše je znečistený prívalom kultúrneho surogátu, šíreného prostredníctvom médií ako vírus v infekčnom prostredí. Ale to neznamená, že sa jadro rozporu, v ktorom je spoločnosť sama so sebou, zmenilo alebo nebodaj zmizlo. Výrazne sú však poklesnuté, a to do mútnej hlbočiny až na dno, primárne ľudské i spoločenské hodnoty a ich pôvodné kritériá sa v prostredí svojvôle a tendenčnej účelovosti, čo je len iné pomenovanie skrytého apriorizmu, tak zmenili, že vypadli zo seriózneho rámca kultúrneho vývoja. To všetko spôsobilo brutálny posun vo vnímaní a cítení človeka, ktorý stráca schopnosť mentálneho dotyku s poéziou. Okrem toho podľa zákonov tzv. voľného trhu, ktorý však nie je taký voľný, ako sa zdá, ale je skôr manipulovaný podľa potrieb tzv. elít, čiže najväčších svetových hráčov na doskách, ktoré znamenajú vždy iba peniaze na prvom mieste, básnická tvorba je artiklom z obchodného hľadiska nezaujímavým, a tak postupne vytláčaným do zabudnutia, do tmy, predovšetkým do tmy ľudského vedomia. Prvosienky tohto vskutku blahodarného procesu už vystrkujú lístky v podobe celkového otupenia ľudského spoločenstva, ktoré znútra chradne a mení sa na odpudzujúce hryzovisko, starostlivo obložené falošným leskom kedysi vznešených a zmysluplných slov. Postmoderná spoločnosť pokročila v tomto negatívnom vzťahu k umeniu ešte ďalej, keď objavila účinnú zbraň, akou je ignorácia a ostrakizácia nežiaducich javov, medzi ktorými je umelecká tvorba (v klasickom význame) najväčšou prekážkou pre úspešný globálny proces ľudského znecitlivenia.

úryvok, 5/2017

VINCENT ŠABÍK

Koncepcia globálneho myslenia spisovateľa Antona Hykischa

 

„Duch totiž prebádava všetko.“

apoštol Pavol

 

Anton Hykisch má dnes už nezastupiteľné miesto v dejinách slovenskej literatúry ako popredný reprezentant inovatívnych úsilí Generácie 56 (ak by sme pripomenuli historický slogan živý ešte v pamätných šesťdesiatych rokoch 20. storočia, pretože sa s nimi spája). Ak si v súvislosti s jeho jubileom pripomíname už aj jeho biografiu, širšie curriculum (záujem o žurnalistiku, štúdium ekonómie, knihovníctvo, história, vydavateľská práca, jazyky…), podmieňujú nielen široký záber prístupu k písaniu naratívnych foriem a žánrov, ale aj jeho formy komunikácie s kultúrnou verejnosťou doma i v zahraničí vôbec, jeho pôsobenie diplomata, teda intelektuála ako homo politicus (téma, ktorá ma zaujíma od čias školského zoznamovania so slovenskými osobnosťami ako Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik a potom aj pri prehlbovaní kontaktov s európskou kultúrou a literatúrou).

Ak ešte francúzsky spisovateľ Stendhal, jakobínsky revolucionár, ktorý slúžil Napoleonovi ako dôstojník, protirečivo presadzoval l’art pour l’art, teda čisté umenie dištancujúce sa od konkrétneho života, keď politiku v literatúre prirovnával k výstrelu z pištole počas koncertu, Antonovi Hykischovi sú bližší spisovatelia, ktorí sa neváhajú miešať politikom do remesla, a to aj tej najexponovanejšej formy – diplomacie (ako napr. Paul Claudel, Pablo Neruda a podobne). V exponovaných situáciách sa Hykisch angažoval aj v kultúrnopolitických aktivitách spisovateľskej organizácie, na zahraničné fórum neváhal vystúpiť začiatkom deväťdesiatych rokov (1992) na známom kolokviu v Berlíne, kde sa vtedy pretriasala už expandujúca otázka slovenskej separácie, teda rozpadu ČSSR, ktorá – ako vieme – sa organizovane zameriavala proti anonymovi iba gramaticky existujúceho (Česko)-Slovenska. (Pamätám si, ako sa o nás nelichotivo vyslovoval inak múdry kancelár Helmuth Schmidt.) Celé bremeno tejto „besedy“, ktoré bolo na pleciach spisovateľa Hykischa, náš delegát zvládol. V takomto duchu aktívne pôsobil v rámci konštituovania samostatného slovenského štátu pri prekonávaní predsudkov slovenského politického aj duchovného dozrievania ako poslanec parlamentu. Takto chápal aj pozíciu spisovateľských novín Literárneho týždenníka ako aktívneho účastníka procesu dozrievania slovenského historického vedomia a povedomia v rámci československého kontextu – ako dielo slovenskej inteligencie (pozri Hykischov príspevok v Literárnom týždenníku 19. januára 1990). To je aj východisko objemnej monografie spisovateľa Antona Hykischa o globalizácii zo slovenského hľadiska – analyticko-syntetická štúdia procesu globalizácie s prihliadaním na konzekvencie pre mladý štát, jeho kultúru, politiku, ekonomiku, vôbec udržanie, zachovanie, vzostup, ako by sme mohli dešifrovať intencie knižného vydania prednášok autora diela so signifikantným názvom Nebojme sa sveta – Sprievodca globálnym myslením (Lizard, Bratislava, 2002) bazírujúceho na poznatkoch a skúsenostiach diplomata, no jedným dychom treba dodať: ktorého nadpriemerné kapacity ens rationis sú schopné nielen absorbovať rezultáty poznania a myslenia intelektuálov širokej historických i aktuálnych reprezentácií, ale najmä samostatne uchopiť fenomén globalizácie, ktorý sa dostal do popredia po prevratnej zmene bipolárneho sveta na unipolárny 1989, jeho štruktúru a dimenzie, aplikácie širokej procesuálnej dynamiky. Tu vstupujú do hry špecifické dispozície spisovateľa: jazyk a reč, pomenúvanie javov, zvýznamňovanie, sémantika a vôbec formulačné nadanie a jeho zmysel pre subtílnosti, ako ho naznačuje už sám titul knihy, ktorý – ako vieme – v jej architektúre hrá úlohu vstupnej brány, portálu, ktorého sémantické gesto iniciuje celkom určité chápanie vecí. Povzbudivá výzva smeruje až kamsi k iniciatíve štúrovcov a poľskému pápežovi Jánovi Pavlovi – národný a kresťansko-katolícky kontext pre autora nie je iba sekundárny. Ak sa nemecký spisovateľ Jean Paul pokúšal definovať médium knihu ako rozšírený list nielen abstraktnému čitateľovi, ale aj konkrétnym adresátom, v tomto zmysle nás oslovuje aj Hykischovo posolstvo. Iný nemecký spisovateľ – Markus Kutter – rozlišuje tri druhy kníh: príručky, snáre a maskáče – metaforické pomenovanie naznačujú charakteristické funkcie: príručná nás chce orientovať v realite života a sveta; snáre ponúkajú fiktívne príbehy, eskapizmus; tretí typ za maskou ponúka navonok otvorenosť, a to aj čitateľovi. Hykischova kniha sa sama definuje ako „sprievodca“, ponúka čitateľom orientáciu, otvára problémy „globálneho komplexu“, no neuspokojuje sa iba s vonkajšou deskripciou, ba ani s kritikou, chce najmä aktivizovať „myslenie“, jeho predpoklady, potenciály, ľudský subjekt, vnímajúci, poznávajúci a reflexívny ľudský subjekt, rozširovanie jeho vedomia, ale aj prehlbovanie, schopnosť reflektovať javy a ich konzekvencie, aplikovať (globálne na lokálne, ale aj lokálne na globálne súvislosti), analyzovať a syntetizovať jednotlivé a čiastkové, nepodliehať pasívne presile tlakov vonkajších síl, vedieť diferencovať ich negatívne a pozitívne konzekvencie a mobilizovať vlastný tvorivý potenciál, byť agensom diania, hoci presahuje všetky očakávané a predpokladané možnosti a predstavy, systémové pravdepodobnosti. Substanciálne myslenie autora prednášok o komplexe globalizácie, nielen formálne zhrnutých do knižnej podoby, sa vyznačuje zjavným pedagogickým étosom sledujúcim dnes zanedbávané „výchovné“ ciele očividne v zmysle princípu „učenia a bádania“ (Lehre und Forschung), ktorý presadzoval filozof Wilhelm von Humboldt ako ideál univerzitného vzdelávania, aj keď ho spisovateľ necituje, jeho senzibilná inteligencia, kultivácia ho uplatňuje, a to nielen v tejto knihe, kde v kontextoch globalizmu nadobúda čoraz väčšiu naliehavosť. Práve týmto didaktickým traktovaním fenoménu globalizácie sa Hykischova kniha odlišuje od slovenských publikácií, ktoré paralelne reflektujú problém (napr. Globalistika od profesora Ivaničku, Chmelárova Rozprava o zjednotení ľudstva, kolektívny autorský zborník Víchor globalizácie a podobne). Hykisch otvára kľúčové aspekty procesu globalizácie nielen ako módneho javu, ale komplexne ako procesu, ktorý sa kryštalizuje historicky, štruktúrne a futurologicky, radikálne sa prejavuje od zániku bipolárneho sveta anno mirabilis 1989, keď globálny trhový systém kapitálu prevzal moc nad celou planétou a určuje transformáciu nielen trhového mechanizmu, finančníctva, štýlu politiky, štátu, ale aj kultúry, vzdelávania, životného prostredia, vôbec hodnôt, najmä a predovšetkým sociálnych vzťahov. Vychádza z dialektiky globálne – lokálne s prihliadaním na konzekvencie pre náš mladý štát a jeho rozvoj: uprostred strednej Európy na rozhraní Západu a Východu spisovateľ Hykisch takto podnecuje a tvorivo rozvíja vlastné myslenie ako spôsob poznávania, úsilie, cestu, proces zameraný na bytie a existenciu človeka, jeho život a existenciu hic et nunc, teda nie abstraktného, ale definovaného antropologicky, historicky, kultúrne, nábožensky, na jeho význam a zmysel, chápanie sveta. Z tohto hľadiska by sme knihu Nebojme sa sveta mohli definovať ako výzvu k mysleniu, úvod, motiváciu rozvíjať, prehlbovať a transcendovať vlastné vedomie na báze poznatkov, skúseností, ktoré sprostredkúva, interpretuje, aplikuje.

Transformácia bipolárneho sveta na unipolárny roku 1989, ktorou sa skončila studená vojna dvoch protikladných systémov, hoci má dlhodobo pôsobiace konzekvencie, dodnes sa nestala predmetom dostatočne komplexného výskumu pôsobenia globálnych síl, ktoré – ako vidieť – nemožno chápať lineárne a monokauzálne, isté však je, že unipolárny svet nemôže fungovať harmonicky a vyrovnane. Hykischov projekt preto ukazuje na rodiacu sa multipolaritu. Na protirečivý návrat „besov“ kapitalizmu už poukazuje kniha popredného novinára a analytika Pavla Dinku, ale pálčivosť témy potvrdzuje aj kniha Západ verzus Východ od Augustína Mariana Húsku, Juraja Chovana-Reháka a Františka Vnuka, ktorú nedávno prezentoval Literárny týždenník (č. 25 – 26, 2016).

úryvok, 5/2017

ĽUBOŠ JURÍK

Slováci, kde je vaša vlasť?

Marián Mark Stolárik: Kde je môj domov? Slovenské prisťahovalectvo do Severnej Ameriky (1870 – 2010). Preložil Dalibor Mikuláš. Vydala Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied, 2015, počet strán 331

Kniha pôvodne vyšla ako Where is My Home? Slovak Immigration to North America (1870 – 2100), Bern: Peter Lang, 2012

 

Marián Mark Stolárik sa síce narodil v Martine (1943), ale už po vojne sa jeho rodičia s celou rodinou vysťahovali do Kanady, presnejšie, ušli pred komunistickým režimom. Dlhé roky pôsobil Marián Stolárik – upravil si meno na Mark – ako historik vo Filadelfii, neskôr univerzitný profesor na Katedre slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite. Profesor Stolárik sa venoval najmä téme prisťahovalectva do Severnej Ameriky, pričom dôraz kládol najmä na vysťahovalectvo Slovákov. Je autorom viacerých kníh a stoviek odborných článkov a štúdií.

Stolárikova obsiahla publikácia s názvom Kde je môj domov? je komplexným obrazom slovenského vysťahovalectva do Severnej Ameriky, najmä do Spojených štátov. Nikto iný nezozbieral a nenapísal takú podrobnú štúdiu o osude Slovákov, ktorí hľadali lepší, iný život za hranicami svojej vlasti, za hranicami krajiny, kde sa narodili, no ktorá k nim nebola ani trochu prajúca a milosrdná: ani v prvých rokoch vysťahovalectva v 19. storočí, ani v ďalších rokoch rakúsko-uhorskej monarchie, prvej republiky, v povojnových rokoch, po februárovom komunistickom prevrate roku 1948, v rokoch päťdesiatych, takisto po okupácii Česko-Slovenska v auguste 1968, no ani neskôr, v rokoch osemdesiatych… prakticky až do súčasnosti. Všetky tieto obdobia spracoval Marián Mark Stolárik s dôslednosťou historika a kreatívnosťou spisovateľa. Pritom je pozoruhodné a na tejto knižke objavné, že historické udalosti, pohyb dejín a vývoj vysťahovalectva opisuje Stolárik na pozadí individuálnych osudov vlastnej rodiny.

Moderné dejiny slovenského národa, prinajmenšom od druhej polovici 19. storočia, sú nevyhnutne spojené s vysťahovalectvom, a to najmä do Spojených štátov amerických. Už v čase rakúsko-uhorskej monarchie sa začal hromadný exodus Slovákov, ktorí utekali do Ameriky za lepšími sociálnymi podmienkami, ale aj pred rastúcim maďarizačným útlakom. Sociálne pomery na slovenskom území vtedajšieho Uhorska boli vskutku biedne až hrozivé, v niektorých oblastiach – na Orave, Kysuciach, na východnom Slovensku – ľudia doslova živorili, nemali prístup k vzdelaniu a nijaké vyhliadky na lepší život. Východisko z krajnej núdze hľadali v práci za oceánom. Amerika sa tak stala symbolom nádeje, ale aj postupnou školou politického sebauvedomovania národa. Slovenskí vysťahovalci, ktorí pracovali v prevažne robotníckom prostredí (vo veľkých priemyselných aglomerátoch – Pittsburgh, Cleveland, Detroit), sa dostávali do styku s už vtedy jestvujúcimi štruktúrami robotníckych spolkov, neskôr odborov, sami sa do týchto aktivít zapájali, resp. sami aktívne vytvárali podporné krajanské spolky. O tieto skúsenosti sa neskôr delili s rodákmi aj po návrate na Slovensko, hoci len postupne, no predsa nezadržateľne menili spoločenskú situáciu. Čísla a fakty sú v tomto prípade neúprosné: do Spojených štátov sa postupne vysťahovalo viac ako pol milióna Slovákov, a tak možno o USA hovoriť ako o akejsi alternatívnej vlasti nášho národa.

Aj Imrich Stolárik s rodinou v zložitom období ešte pred februárom 1948 emigroval najprv do Rakúska, neskôr sa dostal do Kanady a nadviazal tak na vysťahovalecké skúsenosti a tradície svojho otca i starého otca. Pravda, to už boli iné historické a politické súvislosti. Marián Mark Stolárik opisuje atmosféru a okolnosti, ktoré predchádzali vzniku Slovenského štátu, ale aj – a to veľmi otvorene a dôveryhodne – pomery priamo počas existencie prvej samostatnej Slovenskej republiky, ktorá vznikla na Hitlerov nátlak. M. M. Stolárik sa ako vskutku objektívny historik (sám toto obdobie prežíval iba ako malé dieťa) vyjadruje nielen k negatívnym udalostiam a fatálnym omylom Slovenského štátu, ale aj k pozitívam, ktoré toto obdobie prinieslo Slovákom, najmä pokiaľ išlo o hospodársku prosperitu a relatívnu politickú stabilitu. Po skončení vojny sa rodina Stolárikovcov ocitla vo vtedy ešte rozdelenom Rakúsku, v americkej zóne. Obec Aurolzmünster sa na niekoľko povojnových rokov stala domovom aj Mariána Stolárika, tu prežil zaujímavé a svojím spôsobom hodnotné detské roky, keď sa s rovnako starými rakúskymi priateľmi delil o chlapčenské zážitky a dobrodružstvá. A hoci je Marián M. Stolárik uznávaný historik, jeho opis tohto obdobia je vzrušujúcim čítaním, hodné pera skvelého beletristu. Veľké spoločenské pohyby sa premietajú do osobných skúseností, Stolárikov výklad a opis dejín nekopíruje osudy a činy veľkých politikov, známych osobností, ktoré stáli na čele vlád či na čele armád, ale autor si všíma príbehy jednoduchých ľudí, ktorých poznal, s ktorými sa stretol a ich rozprávanie si zaznamenal. A to sa vzťahuje predovšetkým na jeho rodinu, ako aj na neho samého.

Po nútenom pobyte rodiny Stolárikovcov v Rakúsku a strastiplnom čakaní na odchod za oceán sa naši exulanti predsa len dočkali a odcestovali do Severnej Ameriky, aby sa usadili v Kanade. Pred čitateľom sa odvíja ďalšia kapitola slovenského vysťahovalectva, a to nielen skrze individuálne osudy jednotlivých rodinných členov, ale je tu aj – napríklad – podrobný súhrn a hodnotenie tlače, ktorú Slováci vydávali v Kanade. Neskôr sa obľúbeným stalo rozhlasové vysielanie v slovenčine, ktoré pretrvalo až do konca 20. storočia. Aj štruktúra tlače je obrazom rôznorodých ideových prúdov našich krajanov v Kanade, resp. USA, pretože sa delila podľa konfesionálnych záujmov, podľa presvedčenia či sociálneho postavenia. Mark Stolárik sa takisto podrobne venuje krajanským spolkom, ktoré vznikali v rôznych častiach Severnej Ameriky, pomáhali novým prisťahovalcom a časom si – tie spolky – nahonobili veľmi slušný majetok. Súčasťou života Slovákov bola aj ich účasť v cirkevných zboroch, keďže do zámoria odišli aj kňazi, ktorí potom zakladali farnosti a od ktorých sa odvíjal spoločenský život Slovákov. Tak ako pri prehľade tlačených periodík, pri prehľade a opise podporných a svojpomocných spolkov Marián M. Stolárik podrobne približuje čitateľovi aj pôsobenie kňazov medzi Slovákmi, či už kňazov katolíkov alebo evanjelikov. Časom sa zo slovenských prisťahovalcov do Severnej Ameriky stávala aj nezanedbateľná a dobre organizovaná politická sila, ktorá ovplyvňovala nielen život slovenských komunít, ale snažila sa ovplyvňovať aj dianie na Slovensku, resp. Československu. Autor podrobne opisuje misiu predstaviteľov Matice slovenskej v Spojených štátoch, ako aj návštevu amerických Slovákov na Slovensku, ozrejmuje výstupy z týchto rozhovorov, ktoré mali neskôr zásadný vplyv na osudy slovenského národa v moderných dejinách.

Súbežne s týmito historickými udalosťami sledujeme ďalej individuálne osudy členov rodiny Marka Stolárika. Je priam dojemné čítať, ako ťažko sa Slováci prebíjali životom, ako ťažko a s koľkým odriekaním – no aj s presvedčením, že život môže byť lepší – si hľadali prácu, ako ťažko sa stavali na nohy a hľadali vytúžený americký sen. Vôbec to nebolo jednoduché a autor to ani v najmenšom nezľahčuje. Spomína si na svoje mladé roky v Kanade, na to, ako musel tvrdo – popri štúdiách na základnej i strednej škole – pracovať, ako roznášal po domácnostiach noviny, robil na stavbe, dostal sa až do noblesného hotela Banff Springs, kde dostával minimálnu mzdu, no kde sa mohol zoznámiť s inou tvárou Ameriky: so svetom boháčov, milionárov, no aj s úsilím študentov, ktorí si museli privyrábať na štúdiá. Podobný osud mali tisícky Slovákov, ktorí žili v Severnej Amerike, aj Imrich Stolárik, Mariánov otec, ktorý opustil Slovensko viac ako 40-ročný a ktorý mal v bývalej vlasti solídne spoločenské postavenie, musel prijať ťažkú manuálnu prácu, aby mohol uživiť rodinu. Štefan Furdek, rímskokatolícky kňaz, ktorý pôsobil v Clevelande, varoval slovenských intelektuálov, aby do Ameriky neodchádzali, pretože tam ťažko nájdu uplatnenie. Bola to pravda, aj keď časom sa slovenskej inteligencii podarilo nájsť si primeranú prácu a neskôr sa ich deti presadili aj vo vysokej hierarchii americkej spoločnosti. Príbeh Imricha Stolárika je však najmä silným posolstvom o húževnatosti slovenských vysťahovalcov, o ich nezlomnej viere, že sa v Amerike presadia. Imrich Stolárik sa postupne prepracoval z ťažkej nádenníckej práci až na funkciu štátneho zamestnanca – čo zaisťovalo definitívnu sociálnu istotu – a popritom sa s veľkou vehemenciou venoval spolkovému životu Slovákov, bol autorom stoviek článkov do krajanských časopisov. Je aj čiastočným popretím Furdekových slov o exulantoch-intelektuáloch, pretože Imrich Stolárik pôsobil aj vo vysokých funkciách v Kanadskej slovenskej lige či v cirkevných spolkoch, kde bohato uplatňoval svoje vedomosti a skúsenosti. Nehovoriac o tom, že do exilu z rôznych dôvodov odchádzalo aj početné množstvo slovenskej inteligencie – či už mali motiváciu ideovú, politickú, morálnu (aj ekonomickú), alebo nesúhlasili s jestvujúcim režimom, boli vystavení riziku prenasledovania.

Marián Mark Stolárik s veľkou erudíciou a presvedčivo opisuje roky svojho štúdia v Kanade aj prekvapujúco netolerantné prostredie v školách – na základnej i strednej – v Ottawe, kde sa miestni študenti veľmi odmietavo (až brutálne) správali k prisťahovalcom, šikanovali cudzincov, čo vyvracia mýtus o akejsi tolerancii a otvorenej náruči tejto krajiny. Na druhej strane však vyzdvihuje spolupatričnosť Slovákov, ktorí si pomáhali za každých okolností a vzájomne sa podporovali. Až dojemne pôsobí opis svadby Marka Stolárika s jeho vyvolenou Aničkou Ivančovou v Oshawe v Ontáriu, na ktorej sa zúčastnilo štyristo krajanov… Priam ako dobrodružný román sa číta opis cesty mladomanželov Stolárikovcov na Slovensko v auguste 1968 – Marián M. Stolárik tu začal pracovať na zbieraní archívnych materiálov o vysťahovalcoch – a v Prešove ho zastihla okupácia vojsk Varšavskej zmluvy! Aj napriek tejto dramatickej okolnosti začal pracovať v archíve, pričom sa však nevyhol sliedeniu a vypočúvaniu všadeprítomnej Štátnej bezpečnosti. Po auguste 1968 sa spustila ďalšia vlna emigrácie Čechov a Slovákov na Západ a s ňou aj iné sociálne a ideové zloženie našich exulantov.

Autor knihy veľkú pozornosť venuje aj tej skupine a činnosti slovenských vysťahovalcov, ktorí mali iné ideologické zmýšľanie ako národovci alebo nábožensky orientovaní Slováci: myslenie marxistické, socialistické, komunistické. Objektívne a vecne dokumentuje pôsobenie Slovákov, ktorí sa hlásili k robotníckym ideám, ktorí sa od konca 19. storočia prakticky až po osemdesiate roky 20. storočia snažili presadzovať a propagovať idey, ktoré boli ovplyvnené marxizmom, neskôr komunizmom. Presadzovať tieto myšlienky v prostredí kapitalistického, demokratického systému nebolo pre týchto ľudí ľahké, pretože narážali na realitu dvoch rozdielnych svetov. To neraz spôsobovalo ich rozkolísanosť a často aj alibizmus, priam schizofréniu či prílišnú závislosť od oficiálnych doktrín, ktoré produkovali ideologické centrá vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Názory marxistov (alebo socialistov či komunistov) sa však postupne menili podľa toho, ako sa strácal vplyv ideológov z Kremľa a ako sa menila situácia v strednej a východnej Európe. Historické udalosti v česko-slovenských dejinách (napr. obdobie rokov po februári 1948 alebo okupácia Československa 1968) sa ľavicová tlač v Kanade a najmä v USA snažila ospravedlňovať či prinajmenšom interpretovať typicky zmanipulovaným spôsobom a na udalosti po novembri 1989 už rezignovala a prestala obhajovať ľavicové hodnoty, resp. postupne zanikla.

Autor sa opakovane vracia k činnosti cirkvi. Duchovným, spoločenským, kultúrnym centrom boli (a sú) kostoly a farnosti, prevažne katolícke, ale aj evanjelické a gréckokatolícke. Prakticky všade, kde sa usadili Slováci, vznikali farnosti a veriaci si zväčša z vlastných zdrojov stavali kostoly, v ktorých sa slúžili bohoslužby v slovenčine. Do Severnej Ameriky prichádzali slovenskí kňazi, ktorí mali podporu nielen medzi veriacimi, ale aj u cirkevnej vrchnosti. Okrem bohoslužieb sa v kostoloch uskutočňovali aj tradičné cirkevné obrady, svadby, krstenie novorodencov, spovede, ale aj pohrebné úkony. Farníci organizovali aj divadelné predstavenia, rôzne spoločenské akcie, zábavy, pikniky, spoločné výlety, dodržiavali tradície a zvyky z pôvodnej vlasti. Cirkev zohrala v histórii slovenských vysťahovalcov pozitívnu úlohu, aj pokiaľ ide o zachovanie národnej identity.

úryvok, 4/2017

Ľubomír Feldek

PROSTOREKÝ PUŠKIN

(K 180. výročiu básnikovej smrti)

 

1

Ktorý svetový básnik je do slovenčiny najprekladanejší? Každý skúsenejší čitateľ poézie pozná na túto otázku odpoveď. Je to Alexander Sergejevič Puškin (6. júna 1799 – 10. februára 1837). Návštevník Slovenskou národnou knižnicou zastrešeného Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch (mimochodom: ide o unikátne, jediné takéto múzeum mimo územia Ruska) si môže tváre významnej skupiny Puškinových slovenských prekladateľov pozrieť zoskupené na jednom paneli. Riaditeľka múzea Alexandra Lukáčová bola taká láskavá, že mi poslala ich zoznam. Sú to: Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Karol Kuzmány, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Janko Jesenský, Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Braxatoris-Sládkovičov, Laco Novomeský, Ján Smrek, Milan Rúfus, Ivan Kupec, Ján Ferenčík, Ján Buzássy, Helena Križanová-Brindzová, Andrej Mráz, Rudo Brtáň, Zora Jesenská, Andrej Červenák, Ján Komorovský, Ján Štrasser a Ľubomír Feldek. Ak dobre rátam, je to 22 prekladateľov, ku ktorým by mal ešte pribudnúť prvý prekladateľ ukážok z Eugena Onegina Svetozár Hurban Vajanský, prvý prekladateľ celého Eugena Onegina Samo Bodický, vďaka antológii Kniha ruskej poézie aj Ján Zambor, a časom pribudnú iste aj ďalší.

K tomuto zoznamu treba pridať poznámku, že prekladom Puškina sa začínajú dejiny moderného (t. j. čas svojho vzniku svojím významom prekračujúceho) slovenského básnického prekladu. Tým prvým moderným prekladateľom je totiž Janko Jesenský, a to najmä vďaka prekladom Puškina a Jesenina.

Nečudo teda, že na Slovensku využívame každú príležitosť, aby sme si Puškina pripomenuli – takou príležitosťou je aj rok 2017, rok 180. výročia Puškinovej smrti.

V doslove k svojim prekladom z Puškinovej poézie, vydaným pod názvom Severná ruža (Slovenský spisovateľ 1995), som o Puškinovej smrti napísal:

„Na scéne sa objavuje d’Anthès, devätnásťročný francúzsky barón, adoptívny syn holandského vyslanca Hekkerena. Dvorí Puškinovej žene Natálii a Puškin ho 5. novembra 1836 vyzve na súboj. Vyslanec Hekkeren sa usiluje situáciu zachrániť, 10. januára sa v Hekkerenovej réžii Georges d’Anthès dokonca narýchlo ožení s Natáliinou sestrou Jekaterinou a stáva sa Puškinovým švagrom. Nepomôže to však. Puškin trvá na súboji…“

Tu som sa zrejme pomýlil. Puškin vraj po d’Anthèsovom sobáši napísal Hekkerenovi príkry list, po ktorom sa situácia otočila a na súboji vraj tentoraz trval d’Anthès.

Vieme, ako sa to skončilo. Dohodnutý deň súboja bol 8. február 1837. Hodina: piata popoludní. Miesto súboja: pri Čiernej riečke. Puškin mal vraj v ten deň vynikajúcu náladu. Doma si spieval, zabával sa so svojimi štyrmi deťmi, napísal dva listy a dokončil aj článok pre časopis Sovremennik. Popoludní odišiel z domu a o štvrtej hodine sa stretol v cukrárni so sekundantom Danzasom. Vypili len akúsi limonádu a pobrali sa na miesto súboja. Bol pekný deň, pätnásť stupňov pod nulou, trochu fúkalo, miesto súboja však bolo pred vetrom chránené krovím. Prvý vystrelil dʼAnthès a mieril presne – náboj skončil v Puškinovej brušnej dutine. Puškin padol, no ešte sa vládal oprieť, nadvihnúť a vystreliť – a aj on mieril presne. DʼAnthès mal však šťastie – Puškinov náboj zasiahol gombík na jeho uniforme a nijako vážne mu neublížil. Krvácajúceho Puškina dopravili domov a privolaný lekár Dr. Arendt usúdil, a ani pred Puškinom to neskrýval, že šanca na prežitie je nulová. Natálii to však Puškin nepovedal. Tajil pred ňou aj bolesti, hoci boli také hrozné, že sa v noci pokúšal o samovraždu. Ráno bolesti trochu ustúpili, no zase sa vrátili, no básnik ich znášal statočne. Večer 9. februára sa rozlúčil s rodinou a priateľmi. Odolával ešte jednu noc a agónia nastala až v ďalší deň okolo obeda. Zomrel o trištvrte na tri popoludní. Správa o jeho smrti sa rýchlo rozniesla po celom Peterburgu – vraj sa potom za niekoľko dní predalo niekoľko tisíc výtlačkov Eugena Onegina. Tak sa začala Puškinova obrovská posmrtná sláva, ktorá trvá až dodnes.

Hoci sa aj po Puškinovi rodili v Rusku veľkí básnici a hoci takisto oni sa stávali legendami aj preto, že ich životy sa končili tragicky, legenda Puškin dodnes dominuje nad všetkými ostatnými ruskými básnickými legendami.

Príčin, prečo je to tak, je viac. Hlavnou je dielo – Puškinov všestranný talent sa prejavil v poézii, próze aj dráme, a napriek tomu, že zomrel taký mladý, nielenže sa stal vrcholným zjavom obdobia romantizmu, ale dnes žasneme aj nad tým, s akým predstihom v niektorých svojich dielach pomáhal na svet už aj realizmu. Puškin sa navyše narodil do prelomových čias po Francúzskej revolúcii. Absolvoval najmodernejšiu vtedajšiu školu v Rusku – cárskoselské lýceum. Tam – práve v puberte – zažil aj ruské víťazstvo nad Napoleonom, čo v ňom prebudilo nielen vlastenecký cit, ale aj demokratické nádeje. Už ako osemnásťročný napísal ódu Вольность (Voľnosť), ktorá sa stala politickým vyznaním jeho generácie a po porážke povstania v roku 1825 našli pri domových prehliadkach jej odpis takmer u každého z dekabristov. Dodnes sú verše osemnásťročného Puškina jednou z najdokonalejších definícií slobody a právneho štátu: Svedčí o tom najmä tento úryvok:

 

                     Strasť národov, tá neťaží

                     iba tam panovnícke šije,

                     kde Zákon stojí na stráži

                     a Sloboda s ním v zväzku žije,

                     kde chráni každého ich štít,

                     kde každý občan rovnako má

                     dlaň na ich meči, nimi dvoma

                     smie bez výnimky krivdu biť,

 

                     kde každý trestuhodný čin

                     trestajú spravodlivo zhora

                     a podplatiť ich nieto čím,

                     strach s mamonom ich nepokoria.

                     Králi! Vám zákon dal ten trón

                     aj veniec – nie je od prírody,

                     zákon vás dvíha nad národy –

                     no podliehate pod Zákon.

 

                     Tam plemenu sa nedarí,

                     kde zákon spí! Vždy tam je po ňom,

                     kde národy či vladári

                     si, čo chcú, robia so zákonom!…

 

2

To, že sa stal Puškin nesmrteľným klasikom a čítankovým autorom, prinieslo aj nevyhnutné skreslenie jeho obrazu v očiach potomstva: čoraz ťažšie si vedelo predstaviť, že Puškin bol rebel, ktorého každé slovo si kedysi všímala cárska cenzúra. Veď v totalitnom Stalinovom systéme, ktorý bol oveľa obludnejší než cárske samoderžavie, to bol už básnik povolený, povinný, každý žiak vedel naspamäť tú jeho patetickú báseň Я памятник себе воздвиг нерукотворный (Nadľudský pomník som si postavil) a iba málokto si uvedomoval, že keby ju napísal za Stalinovej éry, dal by ho Stalin za ňu bez váhania zastreliť, pretože by sa spoznal v jej pointe:

 

Веленью божию, о муза, будь послушна,

                     Обиды не страшась, не требуя венца,

                     Хвалу и клевету приемли равнодушно

                     И не оспоривай глупца.

 

(Len božským vnuknutiam sa podrob, moja múza.

                     Neboj sa potupy a veniec nežiadaj.

                     Chválu aj klebetu zniesť tvoje uši musia –

boj s idiotom radšej vzdaj.)

 

Podobne ako na prostoreké politikum Puškinovej poézie čas prináša nový pohľad aj na jeho prostorekú erotickú poéziu. Už za Puškinovho života – najmä za čias mladosti – vznikala iba pre užší okruh jeho obdivovateľov. Neskôr sa síce stala vlastníctvom širšej čitateľskej obce, no ustavične bola kdesi „pod čiarou“ – do tzv. serióznych výberov z Puškinovej poézie (a tobôž do čítaniek) mala cestu zahatanú. Kritika sa s dešpektom vyjadrovala o jeho veselých básnických poviedkach Граф Нулин (Gróf Nulin) či Домик в Коломне (Domček v Kolomne) a iba občas sa niekde objavila jeho študentská báseň От всенощной вечор идя домой (Idúcky z polnočnej sa škriepia ženy):

 

                     Idúcky z polnočnej sa škriepia ženy,

                     Antipovna do Marfy púšťa sa,

                     len tak jej slová v ústach dubasia:

                     „Veď počkaj! Dobre mám ja uložený

                     v hlave ten večer, keď si šalela

                     s krstňaťom Vaňkom za tým vaším plotom.

                     Poriadne ti dá za to do tela

                     tvoj manžel, keď sa dopočuje o tom.“

                     „Preskočilo ti?“ Marfa odpovedá.

                     „Vaňka? Veď to je ešte šarvanec.

                     S tebou svat Trofim nocou dňom tú vec

                     robí a všetci susedia to vedia.

                     Čuš, kmotra chýr ty vari lepší máš?

                     Keď tárať chceš, si ľahšiu tému vyber!

                     Nájsť by si chcela v cudzej piz.. íver,

                     a brvno vo vlastnej si nevšímaš.

 

                                                                    1815

 

Nečudo potom, že ani slovenskí prekladatelia nevenovali Puškinovej prostorekej erotickej poézii dostatočnú pozornosť.

Aj to je dôvod, prečo som sa rozhodol ponúknuť slovenským čitateľom pri príležitosti tohtoročného Puškinovho jubilea svoj preklad jeho u nás málo známej alebo celkom neznámej básne Царь Никита и сорок его дочерей (Cár Nikita a jeho štyridsať dcér). Veď za to, že som si ju všimol, i ja vďačím iba tomu, že ma na ňu upozornil môj priateľ Saša Koreňkov, ktorý bol mojím poradcom aj vtedy, keď som pred dvanástimi rokmi prekladal výber z Jeseninovej lyriky Neodovzdaná lýra (Columbus 2005) ten preklad bol zhodou okolností odmenený Puškinovou medailou. Báseň Cár Nikita a jeho štyridsať dcér Puškin napísal v roku 1822 – čiže v období svojho vyhnanstva v Kišiňove. Medziiným je to aj svedectvo, že ani vo vyhnanstve nestrácal bodrý tón, vtip a záujem o ženskú krásu – ten nestratil ani neskôr, keď ho v roku 1823 preložili do Odesy. Dozorom nad Puškinom bol vtedy poverený gróf Voroncov, gubernátor v Odese – flirt s jeho manželkou sa stal príčinou ďalšieho Puškinovho vyhnanstva a zostreného policajného dozoru v dedine Michajlovskoje. A to si vraj mohol gratulovať, že ho (po Voroncovovej písomnej sťažnosti cárovi) neposlali na Sibír.

Niet teda nijakých pochýb, že Puškinova prostoreká erotická poézia bola vždy nerozlučnou sestrou jeho slobodomyseľnej občianskej lyriky.

 

V článku citované verše preložil Ľubomír Feldek

4/2017

Ján Bábik

Múzy za mrežami

(I. časť)

 

Keď podrobne skúmame dejiny slovenskej literatúry od najstarších čias až podnes, zistíme, že mnoho spisovateľov bolo väznených, ba dokonca popravených za svoje názory, politické presvedčenie a náboženské vyznanie. Prenasledovanie sa zvyšovalo najmä v období vojen a totalitných režimov, ktoré pošľapávali slobodné myslenie. Iste zaujímavý je postreh, že málo slovenských spisovateľov bolo väznených za činy vyslovene kriminálnej povahy, krádeže, lúpeže, vraždy, znásilnenie, pohlavné zneužitie a podobne. V niektorých prípadoch, najmä v päťdesiatych rokoch 20. storočia, sa popri protištátnej činnosti, vyzvedačstve, sabotážach pridávali k falošným vykonštruovaným obvineniam aj žaloby za rozkrádanie štátneho majetku.

V tejto práci som sa snažil zaznamenať všetky väznenia i popravy slovenských spisovateľov z politických dôvodov, neprihliadal som na ich náboženské vyznanie či politické presvedčenie (ani to totalitné), rozhodujúcim faktorom pre mňa bolo, že ich uväznili. Do štúdie som zaradil nielen spisovateľov, prekladateľov a novinárov, ktorí v podstate pravidelne publikovali svoje literárne a publicistické diela a vyslúžili si miesto v slovníkoch a encyklopédiách slovenských spisovateľov, ale aj politických väzňov, ktorí nie sú spisovatelia v pravom zmysle slova, ale vydali o svojej tragédii silné svedectvo vo forme pamätí, prípadne napísali za mrežami možno nie po umeleckej stránke dokonalé a hodnotné diela, ale so silnou výpovednou hodnotou. Musím ešte konštatovať, že slovenská literárna história zatiaľ nespracovala komplexne problém väznených spisovateľov, zaoberala sa len čiastkovo niektorými prípadmi, z najnovších dejín najmä tzv. buržoáznymi nacionalistami. Smutné je, že niektorí spisovatelia väznení v päťdesiatych rokoch nemajú vo svojom hesle v slovníku ani zmienku o tom, že boli za mrežami, dokonca ich tieto slovníky ani nespomínajú, hoci sú autormi niekoľkých kníh alebo prekladov. Tento príspevok je časťou mojej rozsiahlejšej štúdie o väznených a popravených spisovateľoch a zameriavam sa v nej na obdobie päťdesiatych rokov minulého storočia s presahom do rokov šesťdesiatych, ktoré možno označiť ako najtvrdšie, pokiaľ ide o prenasledovanie spisovateľov v mierovom období.

Vlna represálií sa začala ešte pred nástupom komunistického režimu, pretože Slovensko v istom zmysle predbehlo dobu. Na Slovensku bol totiž „malý február, ale náš“, ako neskôr pripomínali slovenskí komunisti, už v októbri 1947, čiže štyri mesiace pred oficiálnym komunistickým prevratom v Prahe. Komunistickej strane Slovenska sa rozličnými politickými intrigami a spravodajskými hrami podarilo značne oslabiť silu Demokratickej strany, aktérky veľkolepého volebného víťazstva z mája 1946. Viacerí členovia a prívrženci Demokratickej strany boli nútení podať demisiu, zmenil sa pomer síl v Slovenskej národnej rade a v Zbore povereníkov a niektorí členovia a sympatizanti Demokratickej strany boli zatknutí. Čiže päťdesiate roky ako symbol násilia a teroru sa na Slovensku začínajú už v jeseni 1947. A v slovenskej literatúre vieme aj presný dátum, 25. september toho roku. V ten deň zatkli hneď dvoch slovenských spisovateľov – prvým je dnes v podstate neznámy spisovateľ Alexander Vaško, vtedy náčelník topoľčianskej vojenskej posádky.

Alexander Vaško napísal v tridsiatych a štyridsiatych rokoch niekoľko dobrodružných a sci-fi románov. Obžalovali ho z prípravy protištátneho prevratu a bol odsúdený na doživotie. Na základe amnestie v roku 1960 ho prepustili z väzenia, ale naďalej ho sledovala ŠtB. V roku 1968 emigroval s rodinou cez Rakúsko do Kanady. Usadil sa v meste Sarnia, kde v roku 1978 zomrel. Tesne pred smrťou začal písať svoj životopis. Opísal v ňom brutálne vyšetrovacie metódy, ktorým bol vystavený, i roky strávené za mrežami.

Druhým spisovateľom, ktorého uväznili 25. septembra 1947, bol Imrich Kružliak. V čase zatknutia bol šéfom kabinetu na Povereníctve výživy. Mal šťastie, po niekoľkých mesiacoch ho prepustili, ale ako neskôr povedal: „… keď ma prepustili z väzenia, po tých skúsenostiach, po tej univerzite politickej, som si povedal, ja na tomto ľudovodemokratickom Slovensku, ktoré sa už vtedy premieňalo na Slovensko komunistické, nemám čo hľadať, tak som odišiel do exilu.Imrich Kružliak strávil v exile štyridsať rokov, pôsobil ako redaktor v rozhlasovej stanici Rádio Slobodná Európa a v roku 1987 sa stal predsedom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí.

V septembri 1947 sa vo väzení ocitol aj neúnavný bádateľ v archívoch Vševlad Jozef Gajdoš. Jeho prípad nesúvisel so spravodajskou hrou komunistov proti Demokratickej strane. V čase zatknutia Vševlad Jozef Gajdoš učil na štátnom gymnáziu v Nových Zámkoch. Podľa obžaloby jeho študenti po poprave Jozefa Tisa pripravili tzv. ilegálne tlačivá – fotografie a texty –, Gajdoš o tom údajne vedel, a neudal ich, resp. nezakročil. Po 27 mesiacoch vyšetrovacej väzby bol 27. decembra 1949 postavený pred súd a obvinený z protištátnej činnosti a vytvorenia protištátnej organizácie Slovenská národná obnova. Súd ho bez vypočutia svedkov odsúdil na deväť rokov. Rozsudok o rok potvrdil Najvyšší súd.

V septembri 1947 bol uväznený aj archivár a literárny historik Vendelín Jankovič. Po dvoch rokoch vyšetrovania bol odsúdený na päť rokov väzenia, ktoré si odsedel v Leopoldove. Po prepustení mal problémy zamestnať sa, pracoval na vysunutom pracovisku Matice slovenskej v Trnave, odkiaľ ho z kádrových dôvodov v roku 1959 vyhodili. Začal pracovať v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, kde sa pričinil o spracovanie dejín ochrany slovenských pamiatok.

To však bol len prológ k omnoho rozsiahlejším represáliám. Skutočný nástup tyranie nastal až po februári 1948. Režim vtedy posielal do väzenia ako na bežiacom páse všetky vrstvy obyvateľov. Presvedčených odporcov komunizmu, ktorí proti nemu aktívne bojovali, ale aj tých, ktorí síce s komunizmom nesympatizovali, ale boli ochotní ho akceptovať, radových členov komunistickej strany, ba dokonca aj jej vysokých funkcionárov a tvorcov a vykonávateľov represálií, príslušníkov ŠtB, vyšetrovateľov, prokurátorov i sudcov politických procesov. Vo väzniciach, priamo v celách sa stretávali ľudia s protichodnými názormi a osudmi. Tak spolu sedeli povstalci s gardistami, účastníci odboja s esesákmi, ale aj vysokí komunistickí funkcionári s tzv. triednymi nepriateľmi, cirkevní hodnostári a fanatickými ateistami.

úryvok, 4/2017

SLAVO KALNÝ

Prípad Magnólia

Úplatkár

Usrkávam, uchlipkávam si z vodky a som rád, že v tomto hoteli ma už nik nepozná, že ani ja tu nikoho nepoznám. Možno tu už ani niet svedka tamtých rokov, nijaký známy, čo si ku mne prisadne a začne vŕtať do spomienok. Hoci sa tu premelie more ľudí, prehliadka tvárí mi už nič nevraví. Verím, že tentoraz nik nevyvolá „rekonštrukciu prípadu“ podozrivej samovraždy a nik sa ani nepokúsi čmárať po živote môjho priateľa.

Môj kamarát a spolužiak Ivan Š. piešťanskú Magnóliu staval, zariaďoval, zaľudňoval spolupracovníkmi. Iba vďaka nemu bol hotel nastokrát aj mojím azylom, keď ma vykopli z práce, keď mi bolo nanič alebo sa mi zachcelo vypadnúť z domu, zakaždým som prikvitol sem a bolo mi dobre.

Márnosť, ale čo tu hľadám dnes? Čo ma sem pritiahlo práve dnes? Hotelu i tejto halovej kaviarni sa cieľavedome roky vyhýbam a zrazu sem vpadnem, ani neviem prečo. S Ivanom sme sa kedysi potrebovali. Zdôveroval sa mi aj s tým, čo nepovedal nikomu inému. Ale v čase, keď ma najväčšmi potreboval, nepodržal som ho. Zlyhal som aj v tých dňoch, keď mu šlo o život.

Zdôveroval sa mi, ako s ním začínajú babrať, ako ho sledujú špicli a fízli, ako mu zatvárajú čašníkov, len aby pri vyšetrovaní svojho direktora udali a režimisti mali dôvod na jeho odvolanie. Jeho pocity som bagatelizoval, zahrával do autu s humorom, lebo Ivan bol priveľmi inteligentný, aby sa uspokojil s obligátnym: Nemáš pravdu, nič sa nedeje… a vôbec, vymýšľaš si!

Brnkal som aj na inú strunu. A čo keby ťa aj odvolali, čo sa stane? Ty sa predsa nestratíš, naopak, získaš! Nájdeš si lepšie platené miesto za menšiu drinu a zodpovednosť.

Nemal to jednoduché. Visel na vlásku. Stačilo raz sa potknúť, a letí!

Oponuje: Letím, aj keď sa potkne iný. Keby mi na tomto hoteli nezáležalo, keby som s ním nezrástol, nepovažoval ho za svoj, dávno tu nie som.

Od rána do noci si na nohách, kontroluješ skladníka, vodičov, recepciu, strkáš nos do hrncov i za barové pulty, kelnerkám súkaš pokuty za milimeter rúžu na šáločke, veď aj ty snoríš, špicľuješ.

Na tvoje reči nemám náladu.

Tak potom vážne, Ivan: Máš predsa meno, a tento hotel najmä vďaka tebe medzinárodný cveng. Ani partajníci nepadli na hlavu, vedia, koho tu majú. A máš tu aj mňa. O svinstvách je povolené písať aj v tomto režime.

Rozosmial sa a vraví: Ty chceš o tom písať, keď písať nesmieš? Alebo poznáš noviny, ktoré by to uverejnili?

Mal pravdu, nik sa o tom ani nepokúsil napísať. A keďže pravda bola stále neznáma, desiatky hotelových hostí, konškoláci, kamaráti i nekamaráti, ba možno aj niektorí zamestnanci podnes veria, že jeho nezmyselná samovražda bola iba zbabelým únikom pred vyšetrovaním a priznaním.

Podozrievali ho, že od solventnej zahraničnej klientely bral úplatky. Nemôže nebrať, keď berú všetci! Kam dáva tie peniaze? Boli presvedčení, že v zahraničí má dolárové konto a zrejme aj kdesi na Slovensku si stavia vilu alebo kupuje dom. Bodaj by na to nemal, keď je kráľom šabovania!

Sprvu som ani nevedel, čo značí šabovanie, nepoznal som slang brandže. Šabovanie je akási neviditeľná hra, medzihra i súhra, nepísaný zákon, na základe ktorého čašníci, barmanky, ale aj recepcia musia z predpokladaných tringeltov a prípadných úplatkov za nadštandardné služby „dobrovoľne“ odovzdať povinné percentá svojmu direktorovi. Robí tak väčšina šéfov, prečo by mal byť výnimkou akurát direktor vychyteného hotela v kúpeľnom meste?

 

Päťdesiatka

Spomínam si, že aj na oslavu Ivanovej päťdesiatky som prišiel neskoro. Keď som vošiel do sály pri terase, doznieval posledný prípitok. Stihol som zaregistrovať eleganciu stolovania, kvety i perfektné oblečenie personálu. Na eleganciu a noblesu v hoteli si potrpel. Zakýval som mu rukou, akože prepáč, usmiali sa mu oči, nato vstal, zazvonil o pohár a svojsky ma predstavil: Vážené dámy, páni, dovoľte privítať medzi nami môjho priateľa. Okrem presnosti má všetky cnosti. Keďže už v gympli rád rečnil, dáme mu slovo. Prosím!

Hoci prípitky mi nerobili bohvieaké starosti, neočakávané vyzvanie bez náležitej spoločenskej aklimatizácie ma zaskočilo. Medzi hosťami som videl niekoľkých direktorov interhotelov, zopár kúpeľných lekárov, šéfov personálu, našťastie, prišli aj spolužiaci a známy profesor Scherer z hotelovej školy. Na neho sa budem pozerať, on bude mojím barometrom, uvidím, ako bude reagovať na prípitok. Ale čo povedať, keď nemám nič pripravené, a pritom chcem byť originálny, chcem, aby moje slová zarezonovali a ja ako rečník nepohorel?

Vážená spoločnosť, verím, že doposiaľ tu odznelo veľa úprimných prípitkov na úspechy a zdravie nášho oslávenca. Aby sme sa neopakovali, ja želám svojmu priateľovi smrť. (V spoločnosti to nepríjemne zašumelo aj bez dramatickej pauzy.) Ale do hrobu, milý Ivan, ťa môžeme uložiť iba v truhle zhotovenej z dosák storočnej magnólie. Pretože takú nemáme, na počesť nášho jubilanta, dámy a páni, navrhujem dnes o polnoci zasadiť pred hotelom magnóliu.

Ktosi sa usmial, ktosi aj zatlieskal, no väčšina na mňa spýtavo hľadela: Čo si chcel povedať? Narušiť tradíciu prípitkov, alebo sa frajersky predviesť? Môj spoločenský barometer profesor Scherer zdvihol palec, akože okej, no zároveň pokrčil plecami. Prvý sa spamätal Ivan a môj prípitok gavaliersky akceptoval: Môj kamarát sa nezaprel. Prezentoval sa ako vždy – originálne. Vďaka!

Ešte toho večera som sa od hlavného v kaviarni pána Jozefa dozvedel, čo sa odohralo koncom týždňa dolu v bare. V tých súvislostiach môj vinš musel vyznieť ako neférový, až bláznivý. Potrundžený líbyjský pilot sa chcel v bare pred svojou miestnou amantkou vytiahnuť, roztĺkol zrkadlo a fľašou od šampanského chcel zdemolovať aj luster. Hoci direktor vedel, o koho ide, a predpokladal aj jeho adekvátnu imunitu, požiadal príslušníkov VB o zákrok. Esenbáci napriek protestom líbyjských dôstojníkov nachmeleného pilota odviedli.

Vtedy sa zrejme rozdrnčali telefóny, lebo do „záchrannej akcie“ sa zapojila líbyjská ambasáda v Prahe, ministerstvo obrany a vojenský okruh v Trenčíne. Príkazy boli jednoznačné: Zadržaného okamžite prepustiť. Náčelník VB sa musí ospravedlniť. Prípad z baru nespomínať, zaretušovať!

Lenže „poškodený“ pilot sa dožadoval ospravedlnenia aj od direktora hotela. Tentoraz však kosa narazila na kameň: Nie, nemám sa vám čo ospravedlňovať. Džentlmensky sa môžeme pozhovárať, keď uhradíte škodu. Účet dostanete do týždňa.

Ale, ale, pán hotelier, ste predsa fachman. Odhadnite si škodu, a ja vám ju okamžite zaplatím.

Za inventár zodpovedá kolegyňa z baru. Škodu musí najprv vyčísliť a potom spísať zápisnicu.

Čo tu chcete spisovať? Akú škodu, akú sumu? Ráčte sa pozerať sem: Z mojej ruky nepršia stokoruny, ale doláre. Ja ich budem takto spúšťať a vy si ich môžete zbierať. Až poviete dosť…

Neurážajte, stačilo!

Slečna je inteligentnejšia. Pozrite sa, ako ich usilovne zbiera.

Ivona, okamžite vstaňte!

Nemám ich zbierať, ani keď si to hosť želá?

Zbierať môžete, ale zmetákom. A na lopatku!

O polhodinu má direktor telefonát z okruhu. Volá generál: Vážený, ak ešte raz strčíte nos do vnútorných vecí armády, zatočíme s vami inak. Neodvedú vás žandári, ale naši kontráši. Človeče nešťastný, neviete sa dovtípiť, že my zodpovedáme za ich bezpečnosť? Že za výcvik platia vo valutách, o akých sa vám v tom vašom poondiatom hoteli ani nesníva? Spamätajte sa a premýšľajte aj politicky!

úryvok, 4/2017

Dalimír Hajko

Humor a radosť zo života v diele J. M. Hurbana

(s osobitným zreteľom na Cestu Slováka k bratom slovanským na Morave a v Čechách)

 

Zmysel pre humor Jozef Miloslav Hurban nepochybne mal, hoci sa uňho prejavoval rôzne – v odlišných situáciách a v rozličných štádiách jeho životnej cesty. Hurban bol nesporne špecifickým typom osobnosti, ktorá – ako kedysi výstižne poznamenal Milan Pišút – vyrástla „zo zvláštnych pomerov a okolností nášho života. Život si ho vyžiadal. On sám vždy odôvodňoval svoje vystupovanie potrebami slovenského ľudu, ktorý sa všetkými prostriedkami usiloval priviesť k povedomiu jeho ľudských práv. Jeho iniciatívnosť a schopnosť rýchlo meniť myšlienku v čin, húževnatosť v práci a bojovnosť výborne dopĺňali Štúra teoretika“ (Pišút, 1938, s. 29). A otvorená veselosť, priamosť, duševná i fyzická vitalita, ktoré boli pre Hurbana charakteristické najmä v mladšom a strednom veku, sa stali univerzálnou formou jeho prístupu k realite.

Hurbanov zmysel pre humor a pocit radosti zo života boli vždy priamo úmerné jeho činom, jeho húževnatosti a bojovnosti. Vynikali najmä v mladosti, plnej nádejí a túžob, v dospelom, zrelom veku získavali skôr odtieň trpkej irónie alebo satirického videnia slovenského sveta a nádych kritiky ľudí v ňom, aby napokon v starobe nadobudli charakter trpkosti, málo vľúdneho sarkazmu poznačeného bolesťou, nedôverou, niekedy až tichým zúfalstvom. Vlastnosti, ktoré neskôr v úplne iných súvislostiach americký bádateľ Junius Stenseth pripisoval dánskemu mysliteľovi Sørenovi Kierkegaardovi, možno s pozoruhodnou presnosťou bez obáv aplikovať aj na Jozefa Miloslava Hurbana: patrí k nim predovšetkým „odvaha zrodená z poctivosti, pokora zrodená zo sebakritiky, horlivosť pre reformy zrodená z pozorovania spoločenskej priemernosti a – čo je najdôležitejšie – nesmierny rešpekt voči úctyhodnému Bohu, ktorý bol základom všetkého spomenutého“ (Stenseth, 2007, s. 60). Všetky tieto osobnostné črty môžeme u Hurbana identifikovať vo vrchovatej miere.

Hurbanovo dielo je živým dôkazom názoru, ktorý francúzsky filozof Henri Bergson vyslovil v svojej eseji o smiechu: „Život sa nám javí ako istý vývoj v čase a istá zložitosť v priestore. Keď o ňom uvažujeme v čase, je to nepretržité napredovanie bytosti, ktorá neprestajne starne, to znamená, že sa nikdy nevracia a nikdy neopakuje“ (Bergson, 1966, s. 62). Hurban sa neopakoval: šiel stále vpred, viac než do minulosti hľadel do budúcnosti. Amplitúda humorného videnia sveta a radostného vnímania životných zápasov stúpala a klesala s Hurbanovou aktivitou v oblasti spoločenských, národných a kultúrnych bojov, s jeho angažovanosťou v spoločenskom dianí. A najmä v súvislosti s reálnosťou nádejí, ktoré do týchto zápasov vkladal.

O diele Jozefa Miloslava Hurbana možno síce povedať, že „osobitné miesto v jeho tvorbe majú humoresky a satiry“ (Winkler, 1987, s. 8), teda aj veselá a radostná struna života, predsa len by sme ho však – aspoň prvoplánovo – asi nezaradili medzi popredných nositeľov veselosti a radosti zo života v slovenskej kultúre 19. storočia. Hlavné línie Hurbanových aktivít sa totiž tiahnu cez polia revolučných zápasov o potvrdenie identity slovenského národa, cez úsilia o kodifikovanie slovenského jazyka a cez pochmúrne tiesňavy teologických a náboženských sporov, vyznačených v polemickej cirkevnej spisbe. A zaiste je ľahké predstaviť si, že máločo v rámci týchto zápasov mohlo svojmu aktérovi a často hlavnému pôvodcovi prinášať radosť, smiech a dobrú náladu. Ani v doterajších dejinách slovenskej literatúry rozličnej vedeckej a svetonázorovej proveniencie nedominuje autorská postava Jozefa Miloslava Hurbana ako tvorcu predovšetkým humoristickej a satirickej prózy, hoci je, pochopiteľne, aj táto stránka jeho autorských úsilí pravidelne v rozličnej miere zaznamenávaná.

Hurban bol človek neobyčajne vitálny, aj ku každodenným povinnostiam pristupoval s vervou a vytrvalosťou. Svedčí o tom, samozrejme, predovšetkým jeho bojovnosť a zdravá útočnosť vo veciach národa a ľudu, proti jeho nepriateľom, proti mocným; ako keby poznal strach mocných pred smiechom a rešpektoval napríklad Stendhalov postreh o Napoleonovi, podľa ktorého „vtipkovanie bolo jedinou vecou na svete, z ktorej mal Napoleon strach“ (Stendhal, 1958, s. 46). Ale svedčí o tom azda aj jeho otcovská plodnosť (jeho manželka Anička Jurkovičová porodila dovedna deväť detí, hoci nie všetky sa dožili dospelosti) a úprimná úcta k ženám, k silným slovenským ženám, ktoré okrem iného dali vzniknúť spolku Živena a ktorých „vzdychy“ a iniciatívy – ako napísal Hurban pri príležitosti výstavy slovenských výšiviek – „idú vždy k nebu, za milého, za vieru, za brata a pobratima, za matku a pokoj duše zosnulých“. Práve práca slovenských žien, ich vytrvalosť, vernosť a odvaha boli pre Hurbana novým tromfom, „vyhodeným voči všetkým, čo chceli, chcú alebo budú chcieť vytrieť náš národ z počtu národov. A tento tromf vyhodila slávna Živena… A preto Živene vo tri vrhy »Sláva«!“ (Hurban, 1887, in Winkler, 1987, s. 239). Ako keby parafrázoval verš nemeckej hymny („Deutsche Frauen, deutsche Treue…“) a chcel povedať: slovenské ženy, slovenská vernosť…

To všetko sú veci vážne, určite nie na smiech, sú dôležité aj z hľadiska verejného života. Ale predsa: už v prvom jeho knižne vydanom diele Cesta Slováka k bratřím slovanským na Moravě a v Čechách nájdeme dostatok dôkazov o veselom jadre jeho povahy, o túžbe po radosti z prostých vecí, o tiahnutí k optimistickému pohľadu na svet, ktoré nepotrebovalo dráždivé prvky situačnej komiky, nevyžadovalo si nijaké bizarné situácie ani smiešne správanie iných, ale ktoré vyvieralo zo samej podstaty tvorcovej osobnosti: „Ale tu som už nepotreboval nikoho na rozveselenie, lebo skvele ma zabávala moja myseľ, tvoriac si nové obrazy, myšlienky, idey. Parný voz sa začal hýbať a odrazu sa rozletel a hrmivým rachotom sa sťa strela rútil rozkošnými rovinami. O niekoľko chvíľ sme ušli aj živlom, lebo dažďom obťažené oblaky pozerali za nami rozbehnutými. Krajiny, mestá a dediny utekali a strácali sa, sťaby ich bol ktosi čarovnou mocou na iné premieňal. Áno, naozaj poznávam – myslel som si sám v sebe –, že rozum nás vedie priamo k Bohu, vynáša k nebeským výšinám“ (Hurban, 1960, 18).

Mladého Hurbana udivoval celý svet, všetko nové okolo neho, nielen ľudia, zvyky, obyčaje, ale aj stroje a ich využitie na prospech človeka. S úprimným údivom a potešením hľadí na výdobytky novej techniky v storočí pary… „Tu takú ohromnú ťarchu, taký dlhý rad vozov, také nesčíselné množstvo ľudí, také nesmierne veľké bremeno strhuje so sebou a schvacuje rýchlosťou vetra — biedna para. Hľa, tu máme rozumom uskutočnené tie staré rozprávky a povesti nášho slovenského ľudu o veľkej rýchlosti Šemíkov, tátošov, čarodejníc atď. Božská idea rýchlosti zverená ľudskému rozumu je tu rozumom stelesnená.“

úryvok, 4/2017

MAGDA BALOGHOVÁ

O Konválii

 

Čože to bola v Mladých letách za slávnosť či otvorenie výstavy? Všetky usmiate oči aj tváre upreté na dievčatko. Môže mať tri-štyri rôčky, vypäté telíčko, smelý hlások – také kusisko Čin-Čina uložené v čiernovlasej hlavičke! Recituje odušu. Vedľa mňa Mašenka Haľamová – pozrieme na seba, a už sme sa prichytili: obom sa nám gúľajú slzy. Mašenka deti nemá a ja, ktovie, či budem mať. Čerstvá vydavateľská elévka, o ktorej je pán Ferdinand Gabaj presvedčený, že ma výmyselná šéfredaktorka Lýdia Kyseľová zamestnala ako pokusnú čitateľku. (Chodieval na debaty, krájal jabĺčka, vyhŕňal mi všetky jadierka, vraj majú najviac vitamínov.) Darmo som skončila vysokú, vyzerám na slabých štrnásť. To len pani Mašenka rýchlo uhádla, že dušu mám trošku väčšiu ako telo. Už sme dievčatku zatlieskali, naokolo trma-vrma a mňa si pani Mašenka odvedie kúsok bokom. A vyrozpráva mi príbeh lásky krásneho františkána a mladučkej dievčiny. Viete, kto bol Rudolf Dilong? Nuž, sotva sme o ňom v škole počuli – nebyť Milana Rúfusa, čo občas odprednášal všeličo, čo nebolo priamo v študijnom pláne. Hľadiac ponad nás, tvorila sa mu z prednášky hneď esej, no akoby sa obával, že beztak nám to do hláv nedôjde. Možno Dilonga spomenul on, možno nie, no meno poznám. Básnik. Nikdy som od neho nič nečítala… Pani Mašenka má v očiach živé obrázky: sotva o tri roky starší básnický kolega, krásny, lietajúci v sutane na motorke. Zaľúbený františkán. Po vojne emigroval. To dievčatko, Deniska, je jeho vnučka. Kotova dcéra. To už je ľahšie – Jozef Kot, Mladá tvorba, knižky poviedok… (Len to už hlava nevydá, či tam bola vtedy s mamou, či s babičkou.)

Ktovie, prečo niektoré napohľad banálne okamihy ostávajú v pamäti nadlho – akoby čakali, že sa rokmi na ne nadviaže, že sa budú vyjasňovať, dostanú zmysel alebo sa dočkajú pokračovania ako rozvíjajúci sa príbeh. Aspoň za to možno ďakovať pribúdajúcim rokom…

Nuž, tá podľa mňa nešťastná, hoci aj cudzia láska zostala vo mne ako tŕň…

Veď som o nej aj tak počúvala: o osudovom šťastí, ba aj bolesti, čo môže byť mocnejšia ako predsavzatia, večné sľuby, ba aj mocnejšia než smrť. Pani Mašenka o tom niečo vie, hoci až o dvadsať rokov mi vyrozpráva o tragickej láske svojej matky – pre jej milého, tiež kňaza, ale evanjelického, silnejšej ako smrť. To až potom sa jej krásna, zranená matka, zatiaľ dievčina, sebaobetavo vydá do haľamovského domu a nad starou Bibliou, nezabúdajúc na tú živú bolesť, zanechá svojmu dieťaťu v podčiarknutých riadkoch odkazy ponad čas…

Ako by si dnes na oboch príbehoch zgustol bulvár! Vtedy sa v Mladých letách ešte aj všelijaké ľúbostné pikantnosti – a čo ich bolo v spisovateľskej obci! – rozprávali, čo aj ako klebietky, v úzkostlivej intimite, a predsa žičlivo a tak, aby o tom nikto priveľmi zvedavý nevedel… Lebo veď láska sa môže aj stať… (Ktože to spieva: Stala sa nám láska…?)

A šli roky. Mašenka Haľamová, civilne Mária Pullmannová, sa s vydavateľským stolom rozlúčila, no my sme sa nerozlúčili.

Aj redaktorskú istotu som nadobudla, aj deti sa mi narodili. Prvých päť zo sedemdesiatych rokov (ach, jaj, no už minulého storočia) sme bývali neďaleko Ľudovej štvrte. Skoro každý deň kočíkujem po Letnej a netuším, že príbeh, čo si tak navždy pamätám, sa rozvíja celkom blízko, za ktorýmsi plôtikom…

O Rudolfovi Dilongovi sa začalo písať, hoci zmeškané čítanie diela som nedobehla.

Rok 1993 – v Slovenských pohľadoch jeho intímne, prvý raz po polstoročí uverejnené Listy žene. Preplakala som celú noc. Iba som si živo predstavila rozpoloženie duše zasvätenej Bohu. Večné sľuby, zrieknutie sa sveta, telesnej lásky. Vedomie hriechu, že to všetko sa porušilo. Lenže: „Nestiahnem k spánku vlhké brvy, / ty žena moja si a vieš, / že dieťa z mojej tajnej krvi / v postieľke s Tebou plače tiež –Lebo najdôležitejšia zo všetkého je láska. Kto by si ten hymnus nepamätal?

Možno prežívam kus sentimentality. Možno by ma to bez Mašenkinho rozprávania bolo obišlo. Ale veď prečo neprecítiť cudzí osud? Odvtedy sa na každej svätej omši za Rudolfa Dilonga pomodlím. Dodnes. Len nikomu by som nevedela vysvetliť prečo…

Čo všeličo sa popísalo po novinách. Aj že mal až tri dcéry.

A zasa prešli roky. Už som i ja preč z Mladých liet. Dva roky pri mame skoro ako vo františkánskej reholi. Osamote. Ďaleko od rodiny. Iba s knihami. Oveľa citlivejšie vnímam každý závan krásy. Nuž potešil ma článoček v Katolíckych novinách, kde si už stará rehoľná sestra Alma Gallová, OSF, spomína na návštevy u Dilonga: na prvé pri kláštornej bráne, keď hľadala spovedníka (šikovný ženský ťah, habit-nehabit!) i na posledné – to už bol zahľadený do večnosti…

(Samozrejme, že sa hneď hrabem vo svojom denníku-občasníku. Teraz, keď skoro nedýcham nad knihou.)

„Zajtra, 1. augusta, uplynie storočnica od narodenia Rudolfa Dilonga a na fotografii v Katolíckych novinách ho vidím takého, ako o ňom rozprávala Mašenka Haľamová: v rozviatej sutane, v klobúku, na motorke. Celá dvojstrana (KN, roč. 12, č. 31, s. 24 – 25) je venovaná jubileu ,kniežaťa básnikov‘ a ,askéta mystických hĺbok‘. A či nežasnúť, ako iba Boh môže projektovať ľudské životy? To vravím z vlastných presvedčujúcich zážitkov, ale čo iné si o tom môže myslieť spomínajúca rehoľná sestra Alma Gallová, OSF? Poetka, o ktorej sa v perexe uvádza, že bola s básnikom Rudolfom Dilongom v ,dlhoročnom priateľskom vzťahu‘. Pokúšam sa predstaviť si stretnutie pri bráne františkánskeho kláštora v Bratislave, keď ,mladý šikovný františkán‘ sedemnásťročnej maturantke, hľadajúcej svojho spovedníka, otvára bránu so slovami: ,Čo ty tu, kuriatko, robíš?‘ Zmiatlo ju to, priznáva sa, lebo si myslela, že je už ctihodná sestra. Jej zveril Rudolf Dilong boľavé dôvernosti svojho sirotského života, ona jemu svoje dievčenské básne. Ako jej bolo, keď mu ,priniesla s trasením srdca prvú báseň, prečítal si ju a povedal: – Nenahneváš sa, keď ju roztrhám? Vy ženy ste zamladi staré. Píšete o bolesti, máte písať o radosti, niečo sa vám nepodarí, už ste z toho celé preč.‘ A ako čítal iných? Sestrička si zachovala, čo jej povedal pri rozbore básne Jána Smreka: ,Čokoľvek napíšeš, píš veľmi citlivo, to bude pravda. Lebo možno ani Smrek nevie, čo tam napísal.‘ A že iba Božia žičlivosť môže všetko vyvažovať, preklenúť akúkoľvek vzdialenosť a otvárať kláštorné múry, za ktorými potom niekdajší mladý františkán v hlbokej odovzdanosti prežíval obetu eucharistie a veľa obetoval disciplíne duchovného života, bol Rudolf Dilong požehnaným básnikom. Nuž predsa: ,… jeho veľkého básnického ducha nemohli spútať ani kláštorné pravidlá. Keď ho navštívila múza, svet naokolo neexistoval. Nepočul dokonca ani časté a pravidelné zvonenie na modlitby. Ako by i mohol? V momente, keď ho prepadli básnické inšpirácie, nakvapkal si do uší vosk.‘

A tie hranice krajín a času? Ešte poslal básnickej sestre pohľadnicu z Ríma s podpisom František. A trvalo tridsať rokov, čo sa z ,kuriatka‘ stala členka generálnej správy a v roku 1977 navštívila kláštor v Pittsburghu. Požiadala o stretnutie s pátrom Rudolfom Dilongom. ,Keď vošiel, nadýchol sa: – Si to ty? – Tak sme sa objali, že mi hádam aj kosti prašťali. Povedal: – Ty si ma našla?‘ Posledný raz navštívila sestra Alma svojho básnického brata rok pred smrťou. ,Bola som v jeho izbe. Dali sme si kávu, ruky sa mu už veľmi triasli a hovoril: – Bože, aký je ten svet malý. Tak ty si tu už tretíkrát.‘ Aké nezabudnuteľné museli byť slová o rodnej Orave, ktorá je najkrajšia na svete: ,Domov mám v sebe, v srdci. Tu nie som doma.‘ Vedľa spomienky v novinách je báseň Večerná modlitba, v nej absolútna pokora básnika františkána.“

Ešte chvíľočku čakajme…

V Matici vyšlo niekoľko kníh povojnových emigrantov, zväčša literátov, čo na slovo nerezignovali ani na druhej strane sveta. Neskutočné čítanie – presne také mám rada: história a literatúra naživo, z vlastnej kože. Každý hlas zaujímavý. V knižnici dvakrát Šprinc, dvakrát Okáľ, Strmeň, Žarnov…

A zasa desaťročie preč. Akoby stačilo prekliknúť v počítači.

Syn ma volá na Bibliotéku. Ále, nie, nejdem, zasa by som tam pomíňala! (To, že by mi hlavne bolo smutno, lebo som dávno von z toho milého frmolu v stánkoch, aj že ten mladoletácky už nie je to, čo býval, radšej nepriznám.) A čo by si si tam chcela kúpiť? Toho Dilonga? (Ako uhádol?! Nikdy predtým som s ním o knihe nehovorila, veď i ja len dva dni viem, že vyšla, a už ju zháňam!) To som vedel! – Bol v Slovarte, po Pištáčika so svojimi ilustráciami, čo sa z nich tak teší, keď Konváliu priniesli z tlačiarne. A vraj: Hovorím Šeršenke – to je kniha presne pre moju mamu! Nechcem, aby mi ju kúpil – načakala by som sa, kým sa stretneme, rozlietaný je na všetky strany. V našom kníhkupectve bude skôr. Máš ho vidieť! Týždeň som chodila dvakrát denne. Neprišla. Konečne v pondelok – lenže nemôžu mi ju predať, nie je zaevidovaná v počítači. Príďte v stredu. Je toto možné?! (Nech nezavolajú v utorok, ohováram ich na všetky strany.)

Už leží vedľa. Konvália Zakázaná láska Rudolfa Dilonga. Prečítaná. Dojatie, ako keď recitovalo to dievčatko. To ona, už zrelá žena, Denisa Fulmeková, uznávaná autorka viacerých kníh, vyrozprávala ten príbeh lásky dopodrobna. S krutosťou času, čo bol proti. Nebyť vojny a prenasledovania – oboch –, bolo by všetko inak? Nie, nedáva si otázky, čo by bolo, keby… Vecné, dokumentmi podložené rozprávanie. Dobové pramene, rodinný archív. Prozaička a novinárka v rovnováhe. Nedokázala som knihu odložiť. Sviatok ako už dávno nie.

Na začiatku bola láska. Zakázaná. Možno aj trošku ľahkomyseľná – ako mladosť. Zakázaná celým svetom: mladučká Židovka a katolícky kňaz. Rehoľník. Ju zo života odpísal Židovský kódex. Štát plný nadšenia, odhodlaný prosperovať, odpísal celú vrstvu svojich občanov. (Práve možno všetko vidieť na výstave v SNG: Sen a skutočnosť.) Neraz šlo doslova o život. Darmo je dávno pokrstená. Treba ju zachraňovať na najvyšších miestach – chlapsky zaklope na najneprístupnejšie dvere: bola by hanba, keby jeho milú s jeho dieťaťom deportovali. Odlúčenie. Front. Jej zmena identity. Úkryty s dcérkou na rukách. Utrpenie oboch. Ani po vojne sa nič neskončilo: zasa jej môže srdce puknúť – má v náručí dievčatko s jeho očami a on ju opustil. Oklamal. Sklamal. Aj jemu, emigrantovi, horí pod nohami zem. Akoby nebola, neexistovala, nesmela byť „láska v troch osobách“ (požičiavam si od Jany Šrámkovej). Rozprávanie plné ženského zaujatia – keby nebolo, hádam to autorke neodpustím…

Roky odlúčenia. Prebolelo? A potom nemôžem nežasnúť nad súdržnou láskou celej širokej rodiny už vydatej Valérie. On, čo sa odvždy na lístočkoch aj listoch podpisuje Dušan, je zrazu v spoľahlivej medzigeneračnej sieti: ani nepomyslia, že by ho neprijali, ak by sa chcel vrátiť z emigrácie. Lebo láska je aj odpustenie. Pritúlili by ho vo vlastnej rodine. Šťastného, veď stále píše: Mám Vás…

Len po formovaní v takom ovzduší mohla vzniknúť táto kniha a to malé dievčatko, jeho vnučka, si ju v podvedomí muselo skladať hádam aj dávno pred zvládnutím abecedy. Lebo na takúto knihu je bezpodmienečná pamäť srdca. V istých okamihoch dôležitejšia ako dobre zachovaný rodinný archív.

„Prečo by som si vymýšľala, keď tento príbeh stojí na pozadí môjho vlastného života,“ píše (s. 33) a bojí sa, či bude dosť objektívna, „keďže neochvejne stojím na jej strane“ (s. 63). No vie byť láskavá aj k nemu: „Dobre, dožičme mu...“ (pekné chvíle v Bavorsku). A je spravodlivá: „Pre mňa Dilongov obraz nemusí byť posvätný, naopak, slabosti a chyby ho predsa vždy poľudšťovali. A keď si kdesi prečítam, že práve tie sa v jeho životopise až príliš často zdôrazňujú, musím sa smiať – aj cirkevníci ho chceli mať, práve tak ako jeho dcéra, nepoškvrneného a zázračne oslobodeného od každého tieňa“ (s. 73).

Emigroval, veď čo aj mohol čakať od nového režimu, ktorý sa vyrovnával s exponentmi Slovenského štátu a či od cirkvi: mrazí názor z kláštora, keď oznamujú Valériinmu bratovi jej pravdepodobnú smrť – vraj i tak dobre, lebo by s dieťaťom ich spolubratovi robila len ťažkosti. Ktorá strana bola neľútostnejšia – civilná, či cirkevná?…

V rozprávaní pribúdajú fakty, opreté o zachované dobové dokumenty, spomienky, listy, pamäť aktérov. Nuž, Denisa Fulmeková môže – a robí to decentne a bez senzácií – opravovať heslo Rudolf Dilong v Slovníku slovenských spisovateľov. Samozrejme, že nakúkam do toho, čo zahŕňa spisovateľov 20. storočia (LIC/SNK 2008). Áno, pripisuje sa mu aj Muškát aj Môj sen o láske. Ktože by vtedy, keď vyšli, ba i neskôr, pochyboval o autorstve? Ria Valé – vtipná, francúzsky elegantná prešmyčka mena Valéria. Slovná hračka. Veď ani blízky – a celý život verný – kláštorný druh Svetloslav Veigl neveril, že by Dilong v rozjímavej cele naozaj opravoval básne mladučkého dievčaťa. Ale veď Vali asi nebola jediná, ktorej veršíky čítal – spomeňme si na sestričku Almu, čo sa pri básnikovej nedožitej storočnici v Katolíckych novinách priznáva, že mu tie svoje s drobnou dievčenskou ľsťou prepašovala do rúk pri kláštornej bráne… A Dilong sa k MuškátuSnu o láske nehlási, v roku 1944 poprel pseudonym – a nie pre malú vec: „Veď také čisté verše som mohol písať aj pod vlastným menom, nebolo by mi treba ani za čo sa skrývať, ani za čo hanbiť. Mystifikované veci nemám rád“ (kniha, s. 30).

Spravodlivé by bolo teraz – po takom dlhánskom čase – priznať Vali, Valérii Reiszovej, alias Márii Kušnierovej, chvíľku Valérii Rajecovej, neskôr Valérii Krivdovej v Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia heslo Ria Valé – s odkrytým pseudonymom. Bola prinajmenej výrazným hlasom ľúbostného dvojspevu, možno naplno znejúcim len chvíľku, no nepochybne mnohé roky inšpirujúcim, ba možno aj životodarným pre mnohé z vyše stovky kníh Rudolfa Dilonga. Nebola by s jednou, dvoma zbierkami v slovníku vôbec osamotená.

Mohla by to byť nečakaná, no logická pointa tejto krásnej knihy.

Čistej a napohľad i na dotyk ušľachtilej. Napísaná je citlivou ženskou dušou.

Kníh o láske sa na pulty valia haldy. Koľké z nich sú skoro chvastavo poopisované podprahové avantúry. Až sa veľmi bojím, aby táto nezapadla v ich hrubej hlušine ako biela jarná stonka v lístí. Kto však pôjde s čistým srdcom okolo, musí ju nájsť.

3/2017

Peter Cabadaj

PIRÁTKA SNOV

(Uplynulo 100 rokov od narodenia poetky Henny Fiebigovej-Sivákovej)

 

Slovenská literárna história ponúka prípadným záujemcom dostatok atraktívnych tém, ktoré stále čakajú na svoje objavenie a komplexné spracovanie. Do tejto kategórie patrí bezpochyby aj „ženský prúd“ katolíckej moderny. Dosiaľ prevládalo zaužívané stereotypné tvrdenie, že modernu tvorili výlučne muži – v drvivej väčšine katolícki kňazi. Nie je to však pravda, aj keď na druhej strane platí konštatovanie, že takmer všetky dámy, o ktorých bude v nasledujúcom texte zmienka, z rozličných dôvodov upadli do nemilosrdného zabudnutia.

 

Poézia príslušníkov slovenskej katolíckej moderny – osobitne františkánskych básnikov Rudolfa Dilonga a Svetloslava Veigla – zásadným spôsobom inšpirovala tvorbu niekoľkých žien. Patrili medzi ne Mária Jančová, Maruša Jusková, Helena Riasnická, Ria Valé (Valéria Reiszová), Elena Kamenická, Nora Preusová či Henny Fiebigová. Od narodenia posledne menovanej uplynulo 2. februára 2017 sto rokov.

Vymenované poetky pochádzali z rôznych literárnych prostredí (Orava, Spiš, Nitra, Trnava, Malacky), no inšpiračne čerpali z „dilongovského žriedla“, ako to uvádza Lea Mrázová – editorka výberu Z mladej ženskej poézie (1941), do ktorého zaradila verše Márie Jančovej, Maruše Juskovej, Henny Fiebigovej, Heleny Riasnickej, Hany Záhorskej a Nory Preusovej. Zaujímavosťou je, že všetky tieto ženy boli učiteľky. „Do štyroch koncov sveta roztrúsené po Slovensku veselo zápasia so svojím prostredím. Dosiaľ veľmi šťastne sa zapojili do prúdov, ktoré obohacujú ich vývin. Nemožno si nič krajšieho želať, len aby ich boj o ,krásne slovo‘ bol i naďalej tak svedomitý, ako bol doteraz.

Je to utešené, keď je raz zem úrodná a vyhodí na povrch toľko rozochvených básnických talentov ženských“ (L. Mrázová, november 1940). V spomínanej pozoruhodnej antológii, ktorú vydal Akčný výbor Katolíckej jednoty v Bratislave, má Fiebigová uverejnených päť básní: Detstvo, V jeseni, Zo zázemia, Pozdrav a Za ďatelinovou clonou.

 

Básne ponorené do lyrického smútku

Hoci sa Henny Fiebigová narodila v Budapešti, detstvo so štyrmi súrodencami (bola z nich najstaršia) prežila v Trnave, odkiaľ pochádzal jej otec. V slovenskom Ríme študovala na učiteľskom ústave a podľa vlastných slov už v prvom ročníku napísala päťdesiat básní. Ako mimoriadne aktívna členka literárneho krúžku Štefana Moysesa získala za svoje verše aj prvé ocenenie. Umiestnila sa na druhom mieste v súťaži začínajúcich tvorcov, pričom od organizátorov dostala odmenu v podobe obrazu Pána Ježiša… Keď zmaturovala, ihneď začala učiť, neskôr sa venovala vychovávateľskej činnosti. Pôsobila v Trnave, na východnom Slovensku (Slemence, Ruskovce), v Bábe, Beluši, Bratislave…

Popri vášnivom čítaní kníh a turistike odmalička inklinovala aj k hudbe. Osem rokov chodila do hudobnej školy (husle), kde ju pedagogicky formoval Mikuláš Schneider-Trnavský. Tento prísny kantor a uznávaný skladateľ si talentovanú dievčinu obľúbil a neskôr dokonca zhudobnil jej báseň Mikuláš. Nebola teda náhoda, že precítený verš považovala Fiebigová za prirodzený dôsledok kultu hudby ako nepojmového umenia, prostredníctvom ktorého sa môže človek najbezprostrednejšie kontaktovať s transcendentnom. Mimochodom, práve zvukovo bohaté rýmy a celé reťazce zvukových zhôd a hier charakterizujú druhú vlnu poetizmu v slovenskej literatúre.

 

Uspi mi oči nebom

sestrička sestra biela

Dnes úsmev u mňa nebol

hviezda ním zahorela

 

Ulož mi prsty do sna

vkreslia ma na oblaky

Tam ma už cesta pozná

čakajú mladé maky

 

Podvihni oheň z čela

nech sála k horám k vánkom

Sestrička sestra biela

modlím sa uspávankou

 

Fiebigovej básnické juvenílie, zreteľne inšpirované a ovplyvnené Paľom Ušákom Olivom, sú spojené s trpkými skúsenosťami z detských liet. Po desaťročiach v naznačenej súvislosti uviedla, že v tom období často bývala smutná. „Ani neviem prečo. Rodičia ma mali radi, aj sestry uršulínky, ku ktorým som chodila do základnej školy. Vtedy však na TBC zomreli dve moje spolužiačky, najlepšie kamarátky. Často som chodila k ich hrobom na cintorín. Keď som si založila zošit s básňami, prvé som venovala im. Boli to také detské verše, strašne smutné a úprimné.“

Krehké, do lyrického smútku, bolesti a plachosti ponorené abstraktné básne uverejňovala autorka od prvej polovice tridsiatych rokov minulého storočia postupne v literárnych a kultúrnych časopisoch Rozvoj, Nová žena, Živena, Slovenské pohľady a Elán. Pripravená kniha veršov však v dôsledku nepriaznivých vonkajších faktorov svetlo sveta neuzrela. Intenzívne duševné poryvy – najmä nostalgiu za detskými istotami a pocity ohrozenia priateľského vzťahu – transformovala poetka najčastejšie do personifikovaných kvetov. Okrem „pevca oblakov“ Paľa Olivu zaujala mladá Fiebigová svojou tvorbou aj ďalších čelných protagonistov katolíckej moderny – Rudolfa Dilonga, Janka Silana a Svetloslava Veigla. Všetci títo majstri slova pomohli nielen jej, ale i ďalším vyššie spomenutým poslucháčkam učiteľských ústavov „ašpirovať na rolu autorky“. Celkovú kamarátsku, družnú klímu ich konfesionálneho okruhu umocňovala takisto skutočnosť , že sa vzájomne oslovovali ako bratia a sestry.

 

Fantáziou si vydobýjala slobodu

Obdobie, v ktorom Fiebigová vstupovala do slovenskej literatúry a kultúry, bolo poznačené ostrou ideovou konfrontáciou nadrealistickej, respektíve surrealistickej iracionality s katolícko-spirituálnou.

Uvedená okolnosť zrejme spôsobila, že časť súvekej kritiky a publicistiky vnímala jej poéziu ako závan surrealistického ovzdušia, v ktorom sa studený atmosférický tlak hviezd snúbi so symbolmi a kontúrami pozemského básnického pulzovania. Fialky, maky, margaréty, ďatelina, oleandre, smaragdy… Aj taký bol prírodný tematický arzenál mladej tvorkyne, ktorá dokázala hrou rôznych asociácií pôsobivo narábať nielen s priestormi širokej odmeranosti ireálna, ale aj s dušou či imagináciou dievčensky krehkou, miestami až chorobne smutnou. Zvolené básnické symboly ale nekorešpondujú s rafinovaným žonglérstvom a umelo vyvolaným estetickým účinkom výrazových prostriedkov surrealizmu. Práve naopak! Fiebigovej mikrokozmos je popri všetkej beznádejnej uzavretosti a chlade umeleckým úsilím o „jemné, plávajúce a voľne sa nadnášajúce poetično“.

Literárna vedkyňa Andrea Bokníková vo fundovanej analytickej štúdii K autoštylizáciám slovenských poetiek 20. storočia (2010) trefne uvádza, že vo Fiebigovej „obrazovom svete nenájdeme ani náznak kopírovania zmyslovo vnímateľného sveta, ale ani myšlienkovej reflexie a citového výlevu“. Vzápätí teoretička dodáva, že sa autorka prezentovala opisnou fantazijnou lyrikou, „pri ktorej je nápadná až bezdejovosť a prebieha v nej samopohyb obrazov v imaginárnom svete. Jeho súčasťou sú síce pomenovania kvetov – rozvinuté do pestrej palety –, ale vzniká paradoxný dojem prírody vrastenej do neživej snovej krajiny.“

Rôzne okolnosti a celkový vývin spoločenských pomerov viedli v konečnom dôsledku k skutočnosti, že po roku 1945 sa Henny Fiebigová úplne vytratila z oficiálneho domáceho literárneho kontextu. Písať ale neprestala a plynutím času zásadným spôsobom prehlbovala, v duchu postulátov a odkazu katolíckej moderny, duchovno-spirituálny rozmer svojho diela. Knižne debutovala ako 85-ročná(!) výberom z vlastnej básnickej produkcie Všade Ťa vidím (Lúč, 2002). Ide o vôbec prvú zbierku mariánskej poézie od ženskej autorky. Verše majú zväčša prosebný, ďakovný či pozdravný charakter. Poetka sa ako matka vrúcne utieka k nebeskej Matke, aby jej v širších súvislostiach a mnohorakých tematických obmenách vyjadrila svoj hlboký obdiv a úctu.

„Piráti krásy“ Paľo Oliva a Janko Silan kedysi označili spriaznenú dušu a svoju básnickú kolegyňu za „pirátku snov“. Akoby tým chceli dať svetu na známosť, že v jej prípade išlo o autorku, ktorá „vydobýja fantáziou slobodu, nespútanú energiu zo slov bežného života, z konvenčného jazyka“. Spomínaní básnici, ako aj všetci priatelia a literárni spolupútnici Henny Fiebigovej-Sivákovej sú už dávno na pravde Božej. Najstaršia slovenská spisovateľka a posledná žijúci príslušníčka katolíckej moderny ich do večnosti nasledovala 28. apríla 2016. Zomrela v požehnanom veku 99 rokov v Domove dôchodcov v Holíči. Pochovaná je v Bratislave.

3/2017

VINCENT ŠABÍK

Zmerať sa s vlastnými dejinami

 

„Ak sa chceme zmerať s vlastnými dejinami, nevyhneme sa konfrontácii s časopisom, ktorý ich spoluvytváral.“

Vladimír Mináč

 

Ak si jubilejne pripomíname trvanie časopisu, už sám termín tlačového periodika naznačuje spätosť s fenoménom času, ktorý je osudový pre človeka a ľudskú spoločnosť. Pri príležitosti jubilea Slovenských pohľadov sa ako najnápadnejší moment nanucuje aspekt diskontinuity a kontinuity, pretože tento najstarší slovenský a dnes už aj najstarší európsky literárny časopis (dlho mu konkurovala francúzska Revue des Deux Mondes„importante revue française od roku 1829, ktorá si neudržala postavenie v „živej literatúre – grand role dans la littérature vivant, porovnateľnú s naším periodikom). Pravda časovej diskontinuity – tých tridsaťpäť rokov medzi hurbanovsky otcovskými a synovskými Slovenskými pohľadmi – poukazuje na historické podmienky slovenskej kultúry a literatúry, ktoré sa diferencovane prejavujú aj neskôr, keď sa vonkajšia časová kontinuita udržala. „Výšky a plytčiny“ sú nevyhnutným sprievodným javom všetkých ľudských úsilí, neinak kultúrnych a literárnych. Ich protirečivé výzvy patria k opodstatnenosti obnovovania kontinuity tvorivého ducha aj nášho jubilejného média Slovenské pohľady. Dôležitá je kontinuita celku tradície, ktorá je bytostne spätá s novou fázou obrodzovania slovenského národa, jeho emancipácie a suverenizácie v európskych kontextoch formovania moderných národov a ich kultúr, ako ju iniciovali štúrovci, ktorí už v plnej miere chápali dôležitosť mediálnej komunikácie tvorivej inteligencie so spoločnosťou na vzostupe historického procesu čo ako kľukatého a protirečivého.

Mináčovská konfrontácia alebo sokratovský dialóg s minulosťou vždy určuje našu vlastnú prítomnosť, a to oboma smermi, pólmi: z hľadiska vývinu, recepcie a podielu na rezultátoch a ich zúročovania, alebo z hľadiska neschopnosti dialógu, nihilizácie plodov, odkazu, jeho odmietania, medzigeneračných predsudkov – diskontinuity, ktorú spôsobuje strata či absencia „slovenského pohľadu“ (na svet, človeka, literatúru, na slovenskú spoločnosť, na náš časopis, čo sa už od deväťdesiatych rokov minulého storočia osobitne radikalizuje, a to najmä od návratu Slovenských pohľadov pôvodnému vydavateľovi – Matici slovenskej). Len si pripomeňme zloženie redakcie na prelome vtedajšieho decénia a s ním spojený prevrat spoločenského systému. Keď ešte patrili starému unitárnemu ZSS, „slovenský pohľad“ vtedy poriadne pokrivkával.

V mesačníku Slovenské pohľady sa opakovane zjavuje rubrika so signifikantným názvom Slovensko a jeho život literárny od renomovaných editorov a spolupracovníkov, ktorá poukazuje na špecifické miesto časopisu v literárnom živote Slovenska. Túto originálnu formu sebareflexie začal zakladateľský šéfredaktor Jozef Miloslav Hurban (od roku 1846), opakovane sa takto prihovoril za novú generáciu pri obnovení vydávania 1881 Svetozár Hurban Vajanský. Zakladatelia stavajú na „živom slove“ (pripomínajúcom la littérature vivant francúzskej revue), ktoré otvára národ budúcnosti (také majú byť „slovenské pohľady“). Neskôr v takejto retrospektívnej a programovej úvahe pokračujú osobnosti ako Štefan Krčméry, Andrej Mráz, Alexander Matuška, Ján Števček, Milan Ferko… Storočnicu časopisu širšie bilancuje Rudolf Chmel v monografii Dejiny v dejinách (Slovenský spisovateľ, 1981). Priamo i nepriamo sa „magazín“ stáva objektom početných konfrontácií Vladimíra Mináča. Ako dlhoročný spolupracovník Slovenských pohľadov som sa s časopisom vyrovnával v prejave Zaostrovanie pohľadov (pri príležitosti 150. výročia), neskôr v úvahe Umenie dedičstva (Národná kultúra ako rezonančný priestor, MS, 2014).

Do Slovenských pohľadov som začal pravidelne prispievať roku 1963, počnúc 10. číslom som tu uverejňoval texty prevažne o zahraničných literatúrach, o literárnej kritike (Základné pojmy poetiky 20. storočia, č. 10, s. 151; Nedokončené plány Alberta Camusa, č. 10, s. 150 – 151; Úlohy moderného románu, č. 10, s. 149; Nový román Heinricha Bölla, č. 11, s. 137 – 138; O najmladšej americkej poézii, č. 11, s. 138; Sovietsky hlas o modernom románe, č. 11, s. 139; Nespokojnosť so súčasnou francúzskou literatúrou, č. 11, s. 139; Pre a proti Robbe Grilletovi, č. 12, s. 147). Táto malá ukážka konkrétnych tém poukazuje na „otváranie okien“ do Európy a sveta, ako to umožňovalo uvoľňovanie rigidného izolacionizmu studenej vojny. Orientáciu na svetové literárnokritické myslenie neskôr zdôvodňujem v úvahe O potrebe medzinárodnej perspektívy v literárnej kritike (1967, č. 7, s. 76 – 77), redakcia mi preto poskytla samostatnú rubriku Kapitoly zo svetovej literárnej kritiky, v rámci ktorej sme predstavovali autorov a ich konceptuálne texty (R. Wellek, R. Barthes, M. Tummell, L. S. Vygotskij, G. Blöcker, I. A. Richards, S. E. Hyman, W. Höllerer). Redakcia napokon pod tlakom zvonka projekt zastavila (do roku 1970 mi priestor poskytol Romboid, ktorý pod rovnakou hlavičkou ešte vydal 15 autorov).

Slovenské pohľady sa na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov nielen otvárali svetu estetického myslenia, ale aj sprístupňovali texty autorov svetovej literatúry (napríklad F. Kafku, uvádzam aspoň jediného, ktorého sme vôbec nepoznali). Časopis sa stával aj fórom novej literárnej generácie slovenskej prózy a poézie, ktorá sa nielen zbavovala dobových schematizmov, ale hľadala aj vlastné prístupy k realite, nový obraz človeka a spoločnosti, k literárnemu jazyku (za seba uvediem čo len vlastný článok Pohybu tvaruÚloha jazyka a štýlu v mladej slovenskej literatúre, 1964, č. 3, s. 52 – 56, ktorý tak pobúril starších reprezentantov).

Slovenské pohľady som čítal popri Kultúrnom živote už ako gymnazista, do Pohľadov som ako vysokoškolák poslal aj prvé texty (preklad eseje nemeckého básnika Richarda Dehmela a kritiku grafickej úpravy spisov českého kritika F. X. Šaldu, ktorého som si objavil ešte na strednej škole a po maturite som už odoberal na dobierku jeho Kritické prejavy, ktorých knižnú úpravu som si trúfol kritizovať v duchu myšlienky veľkého Šaldu –„kniha ako umelecké dielo“). Bolo to za šéfredaktorstva Alexandra Matušku, ktorý mi podpísal prvé vydanie profilových esejí, ktoré vyšli v Smrekovej Komornej knižnici, ale jeho redaktor Jozef Bžoch mi prvé príspevky neuverejnil. Matuška sa pri príležitosti 80. Pohľadov v polovici šesťdesiatych rokov dosť zatrpknuto vyslovuje o svojom účinkovaní v tomto memoriálnom literárnom časopise (mimochodom, na grafickú úpravu obálky jubilejných 80. Slovenských pohľadov sa mi vtedy podarilo získať priateľa Eliáša Havettu).

Slovenské pohľady šesťdesiatych rokov Matuška odovzdal do správy spisovateľa Milana Ferka, ktorý už organizoval redakčný život na základe skúseností z Mladej tvorby. Spolu s redakciou, najmä výkonným zástupcom šéfredaktora prozaikom a prekladateľom Jozefom Kotom, ktorý sa okrem iných zaslúžil najmä o preklad Jamesa Joycea, vytvorili na tie časy nebývalý priestor pre slovenskú zahraničnú literatúru, myslenie, umenie, čo vyvolávalo nemalé kontroverzie s príslušníkmi staršej generácie. Ich rekonštrukcia by si vyžadovala podrobnejšiu analýzu (pripomeňme polemické vystúpenie Vladimíra Mináča Hory svetové – myš slovenská, Kultúrny život, 1964, č. 16; Malé vztyčovanie prstov, tamže, č. 19, a podobne). Jadrom sporov renomovaného spisovateľa je azda otázka modernizácie, ako ju nastoľuje už v Mladej tvorbe príspevok O modernosti, svetovosti a iných veciach (MT, 1958, č. 4). Literárny historik Ivan Kusý otváranie sa svetu neskôr v rámci normalizácie hodnotí ako regres, krok späť (Slovenské pohľady, 1981, č. 6, s. 25).

Zástanca koncepcie sporu v otázkach literárnych, ale najmä ideologických Mináč si podáva odporcov menovite, ale vyhrocuje polemiku najmä všeobecne, keď napríklad hovorí o „literárnom terore“ (Slovenských pohľadov). Nikto tak toto kolektívum nezameral na osobu šéfredaktora Milana Ferka ako literárny kritik Michal Chorváth v svojej desaťstranovej Analýze Slovenských pohľadov za rok 1958 – 1960, ktorú dňa 16. 10. 1969 predniesol výboru Zväzu slovenských spisovateľov. Analytik konštatuje, že časopis „úplne“ stratil svoju funkciu periodika slovenskej literatúry a slovenského života, nadmerne sa zameriava na zahraničné literatúry a výtvarné umenie, opustil „ideový základ socialistického časopisu“, ba napokon „skĺzol na protisocialistickú a protikomunistickú platformu“. Za to nesie zodpovednosť i komunistická strana, pretože nekonala, ale najmä šéfredaktor, ktorý z Pohľadov urobil „skupinový časopis“. Politicky zodpovedá aj za to, že Pavlovi Števčekovi dal rubriku Na okraj „hysterických“ bezvýznamností. (Táto rubrika v prvých štyroch číslach, v ktorej Števček komentuje normalizačnú politiku, bola v skutočnosti dôvodom na odvolanie Milana Ferka, Chorváth sa mal stať šéfredaktorom, náhradným sa stal prof. Ján Števček, potom Škamla, Reisel a pod.).

Nielen knihy majú svoje osudy, ale aj časopisy. Habent sua fata acta diurna!

 

Príspevok odznel na vedeckej konferencii k 170. výročiu založenia Slovenských pohľadov dňa 4. 10. 2016.

2/2017

FAZIĽ ISKANDER

Vnútri slobody možno nájsť formy neslobody

(Z názorov Faziľa Iskandera)

 

Preklady Iskanderových diel nájdeme vo všetkých európskych jazykoch, tak v slovenčine, ako aj v češtine je ich však poriedku, málo. Na ukážku sme vybrali pre Iskanderov štýl typický text Dumajúci o Rusku a Američan a za priehrštie názorov autora.

 

V eseji Básnici a cári ruský spisovateľ Faziľ Abdulovič Iskander napísal, že „ideálny štát je taký, na ktorý si spomenieme iba raz v roku, a to v deň podávania daňových priznaní.“ V Rusku je však literatúra tradične spolitizovaná, je to teda jej nedostatok? Na názor spisovateľa sa spytovala redakcia ruského denníka Gazeta.

Samotný autor pripomienku štátu len raz v roku považuje za metaforu, nie za ideál. Podľa neho spolitizovanie ruskej literatúry je spojené s konkrétnym zápasom dobra a zla. Aj keď politizácia, samozrejme, býva rozličná, v zásade by sa mala literatúra vzďaľovať od politiky, držať si od nej odstup. To preto, lebo zlo nie je predovšetkým v systéme vládnutia, ale väzí hlbšie, spočíva v samotnom človeku, v jeho duši. A tým sa treba predovšetkým zaoberať. Tak ako to robili Tolstoj a Dostojevskij.

Autor, ročník 1929, to hovorí po osobnej skúsenosti, veď v roku sa 1979 zúčastnil na zostavení disidentského almanachu Metropol. Za to mal roky znemožnené publikovať. Navyše oslepol na jedno oko. Aby mal z čoho žiť, vymenil moskovský byt za podmoskovskú chatku a tam vytvoril diela, ktoré mu priniesli veľkú popularitu a uznanie. S láskavým humorom opísal život na Kaukaze a vytvoril originálnu satiru sovietskeho života od Stalinových pitiek v jeho rodnom Abcházsku až po zničujúcu satiru poľnohospodárskych plánov Stalinovho nástupcu Chruščova, pritom sa sám nikdy nepovažoval za disidenta, priečilo sa to jeho naturelu, jeho životnému štýlu práve tak ako tvorbe. Množstvo vyjadrení či podobenstiev vošlo do hovorového ruského jazyka. Povestná hláška ruského predsedu vlády Černomyrdina – „Chceli sme len to najlepšie, no dopadlo to ako vždy…“ – pramenila zo slov Iskanderovho horalského Sandra z Čegemu o Leninovi, „mužovi, ktorý chcel len to najlepšie, ale všetko mu vypálilo naopak“.

Ruská literatúra nových pokolení priniesla veľa zaujímavých kníh, ktoré odrážajú novú skutočnosť. Nová skutočnosť podľa Iskandera v mnohom zničila predchádzajúcu predstavu o tom, že literatúra sa nepíše pre peniazom. Priveľa autorov píše o to, čo si neskúsený čitateľ najväčšmi žiada. Perá nášho pokolenia k sebe ako magnet priťahoval duchovný cieľ – borbu s totalitarizmom. Teraz podľa Iskanderovho názoru mladí autori taký cieľ nemajú, hoci „ak sa dobre prizrieme, dobre nahliadneme do slobody, v jej vnútri možno nájsť formy neslobody, a s nimi sa treba boriť a tak to robiť do nekonečna“…

V Iskanderových dielach sa odráža najmä konflikt medzi štátnym zriadením a národnou existenciou, jestvovaním národa. Všetko tu umiestnil najmä do príbehov malej horskej abcházskej dedinky Čegem. Na otázku, či jestvuje tento konflikt v súčasnej Ruskej federácii, autor odpovedá: No, v tej obrovskej surovosti, krutosti stalinských čias to už nikdy nezažijeme. Aspoň v to dúfam. Vtedy ten systém vtrhol do úplne pokojných domov, udržiaval ľudí v neľudskom strachu, ba povedal by som, že vtedajší aplauz tyranovi odrážal skutočné ohromenie, lenže to bolo ohromenie z hrôzy. Konflikt súvisel s abcházskymi zvláštnosťami, no v širšom poňatí to bol konflikt, zrážka medzi patriarchálnym životom a krutou civilizáciou, ktorá tam vtrhla. Vo všeobecnosti to bol vlastne konflikt medzi patriarchálnym a civilizáciou vôbec. Teraz to už nejestvuje, no v živote národa sa nakopilo mnoho iných problémov a daj Boh, aby sa vyriešili mierovo.

Najznámejšie dielo Sandro z Čegemu sa po prvý raz v úplnosti objavilo v USA a potom v Japonsku. Potom čo sa začala perestrojka, Iskander chodil aj do zahraničia na stretnutia s čitateľmi. Označil ich za radostne smutné, pretože na ne prichádzali najmä tí, ktorí odišli z Ruska či ZSSR. Najmä v Amerike a v Nemecku. Publikum bolo veľmi pozorné, nadšene ho vítalo, pozorne počúvalo, smialo sa, sčasti to bola nostalgia, vyzeralo to, ako keby jeho čitatelia odišli do zahraničia.

Faziľ Iskander písal výlučne po rusky, ale v jeho diele sa stretávajú dve kultúry – ruská a abcházska, znalosť abcházskeho jazyka –, ale keď písal, usiloval sa o čo najkrajší ruský výraz, a v tej chvíli na abcházsky jazyk či výraz, podľa vlastných slov, nepomyslel.

Z denníka Gazeta, 5. marca 2004, vybral a preložil Dušan Kerný

 

Dumajúci o Rusku a Američan

Vestibul solídneho moskovského hotela. V popredí sedia v kreslách a konverzujú dumajúci o Rusku a Američan. V pozadí sedí chrbtom k nám neznámy človeka niečo hovorí Američanovej žene. Je očividné, že vlastné rozprávanie veľmi zaujíma jeho samého aj Američanku. Rozprávačovi sa občas roztrasú plecia, Američanka si prikladá k očiam vreckovku a z času na čas zamieri k baru v rohu vestibulu a nosí rozprávačovi upokojujúce poháriky tuhého nFápoja(alkoholického/-ých). Na konci scény odovzdá rozprávač Američanke akýsi obraz, dostane zaň peniaze a odchádza z hotela. V hale sa mihajú rôzni ľudia. Niektorí popíjajú v bare, debatujú so svojimi spoločníkmi i vzdialenými obchodnými partnermi cez mobilné telefóny. Zreteľne počujeme iba rozhovor Američana a dumajúceho o Rusku.

− Čo sa robí v Rusku?

− Dumá sa o Rusku.

− Pýtam sa, čo sa robí v Rusku?

− Odpovedám: „Dumá sa o Rusku.“

− Nerozumeli ste mi. Pýtam sa, čo robíte v Rusku! Čím sa zaoberáte? Či je nejaká činnosť, čo robíte?

− V Rusku premýšľajú o Rusku. To je hlavná činnosť Ruska.

− Dobre teda! Ak je hútanie o Rusku prvoradá činnosť Rusov, je nejaká druhoradá práca? Sú v Rusku nejakí iní ľudia okrem tých, čo dumajú o Rusku?

− Ach tak, na tých ostatných sa pýtate. To ste mali hneď povedať. V Rusku mnohí dumajú o Rusku a ostatní kradnú.

− Všetci ostatní?

− Áno, všetci ostatní.

− To nie je možné! Žeby všetci okrem dumajúcich o Rusku kradli?!

− Prečo by to nemohlo byť? Tak to je: U nás to všetci vedia.

− A nikto proti tomu nebojuje?

− Nie.

− Prečo?

− Nemá kto bojovať.

− Ako to, že nemá kto? To je predsa šialenstvo!

− Tí, čo premýšľajú o Rusku, nemajú čas bojovať. A tí, čo kradnú, nemajú predsa čas, aby bojovali sami so sebou. Ale to neznamená, že v Rusku sa veľmi veľa kradne. Ide o to, že v Rusku premnohí dumajú o Rusku.

− Koho je teda v Rusku viac: tých, čo dumajú o Rusku, alebo tých, čo okrádajú Rusko?

− To sa nedá vyčísliť.

− Prečo?

− Pretože tí, čo premýšľajú o Rusku, ničím iným sa nemôžu zaoberať. A tí, čo kradnú, sú celkom zaneprázdnení kradnutím, preto nemajú čas zratúvať tých, čo kradnú.

− Ale veď tí, čo kradnú, to môžu robiť v čase, keď nekradnú.

− Taký čas nemajú.

− Prečo?

− Pretože tí, čo kradnú v prestávkach medzi kradnutím, takisto dumajú o Rusku. To znamená, že ani oni nemajú čas.

− Takže tí, čo kradnú, sa v čase, keď nekradnú, pridávajú k tým, čo dumajú o Rusku?

− Presne tak!

− Ale prečo?!

− Po prvé, keď sa zlodeji pripoja k tým, čo premýšľajú o Rusku, nedajú sa odlíšiť od tých, čo dumajú o Rusku. A po druhé, premýšľať o Rusku je pre nich zaujímavé. Dumanie o Rusku ich privádza do blaženého stavu. Čím tuhšie rozmýšľajú o Rusku, tým väčšmi narastá ich presvedčenie o nevyhnutnosti kradnúť. Pozdvihuje to ducha!

− V takom prípade tí, čo dumajú o Rusku, by v čase oddychu od premýšľania o Rusku mohli porátať, koľko ľudí dumá o Rusku a koľko ľudí okráda Rusko. Aká-taká rovnováha musí predsa byť. Inak krajina zahynie.

− Takisto nemajú čas. Lebo tí, čo dumajú o Rusku v čase, keď oddychujú od hútania, si rovnako prilepšujú kradnutím.

− Ako, aj oni kradnú?

− Nie, keď dumajú o Rusku, nekradnú! Božechráň! Ale vo voľnom čase podkrádajú. Veď treba žiť! Navyše podkrádaním sa spájajú s tými, čo kradnú, a stávajú sa neviditeľnými. V Rusku bolo vždy oveľa nebezpečnejšie dumať o Rusku ako kradnúť. Taká je tradícia. Tým sa vlastne aj maskujú. Ale predovšetkým dumajú o Rusku.

− Z toho vyplýva, že v Rusku všetci dumajú o Rusku?

− Veď tým som začal.

− Ale z toho takisto vyplýva, že v Rusku všetci kradnú. Vrátane tých, čo dumajú o Rusku?

− A čo im iné ostáva? Veď štát sa o tých, čo dumajú o Rusku, nestará, a žiť sa musí. Majú ženy a deti, ktoré od detstva začínajú premýšľať, či dumať o Rusku, alebo okrádať. V poslednom období sa otcovia ešte hlbšie zamýšľajú nad osudom Ruska.

− No a keby sa štát staral o tých, čo dumajú o Rusku, tak by asi prestali podkrádať?

− Sotva. Tí, čo kradnú, by rýchlo prišli na to, že dumať o Rusku je výhodnejšie ako okrádať, a rekvalifikovali by sa na dumajúcich o Rusku.

− Tak by sa tým mala zaoberať nejaká komisia, aby všetko bolo čestné!

− Nemožné. Miesta prideľujú tí, čo kradnú. No a oni označia svojich – tých, čo kradnú – za dumajúcich o Rusku, a dostanú štátnu podporu.

− Dobre. Podrobne to rozoberme. Pochopil som, že tí, čo sú v Rusku dole, podkrádajú. A tí, čo sú hore, nadkrádajú, tak je to?

− Nezmysel. Hneď vidieť, že ste cudzinec a nemáte cit pre jemnôstky nášho jazyka a našej psychológie. Podkrádať − to je ľudské, skromné, dokonca vzbudzujúce rešpekt toho, koho okrádajú. Ale podľa Vás podkrádať pravdepodobne znamená nasilu vyťahovať to, čo je naspodku.

− Čo to teda je?

− Podkrádať znamená, že sa musí brať ohľad na svedomie. Kradnú a plačú, kradnú a plačú.

− Odrazu?!

− Veď to je to, že odrazu!

− A tí, čo sú hore, tí nenadkrádajú? Čo vlastne robia?

− Jasné, že nie! „Nadkrádajú“ – to znie povýšenecky. „Nadkrádajú“ znamená, že opovrhujú tými, čo podkrádajú. To im nedovolíme. My sme hrdí a urážliví ľudia. „Nadkrádať“ – veď také slovo ani nemáme v jazyku. Hrdý jazyk! Hore u nás kradnú!

− Aký je teda rozdiel medzi tými, čo kradnú hore, a tými, čo dole?

− Obrovský. Hore kradnú surovo. A dole mäkko podkrádajú. Kradnú a plačú.

− Súčasne?!

− Súčasne. Ba čo viac, náš národ je taký svedomitý, že niekedy začne dokonca plakať, skôr ako začne kradnúť. Ešte nekradne, ale už plače. Niekedy je to zjavné aj na ulici. Hneď vidieť, chudák ide podkrádať. Ľúto mu je človeka, ktorého sa chystá podkradnúť. Stáva sa, že sa na ulici stretnú známi, poplačú si spolu a rozídu sa rôznymi smermi podkrádať.

To len v Rusku ľutuje človek človeka, ktorého okradol. Pociťuje k nemu bratskú náklonnosť. Veď veľmi dobre vie, že ukradnuté u blízkeho blízky voľakedy ukradol u iného. A okamžite ľutuje všetkých troch. Nad tým musíš zaplakať!

Koľko ľútostivých je v Rusku! Sme zbožný národ! A keďže, koniec koncov, všetci podkrádajú Rusko, vrátane tých, čo kradnú hore, všetci ľutujú Rusko. Žiadny národ vo svete neľutuje svoju krajinu tak ako my!

U nás dokonca keď policajt na ulici vidí plačúceho človeka, ktorý sa chystá kradnúť, ľutuje aj jeho, aj toho, ktorého sa chystá obrať. A od ľútosti aj sám začne plakať! Niekedy ani nechápeš, či policajt plače nad svojím zlodejstvom, alebo ľutuje toho, čo ide kradnúť.

− Tak sa mi vidí, že ma chcete obalamutiť! Akosi som nevidel plačúcich policajtov ani slzy roniacich zlodejov, hoci som v Moskve už mesiac! V podchodoch v metre som videl žobrákov, niekedy kvíliacich, aj to falošne. Ale to, o čom hovoríte, som nevidel.

− Ani nikdy neuvidíte, pretože ste cudzinec. Lebo my, ako povedal náš veľký klasik, my väčšinou plačeme svetu neviditeľnými slzami.

− Dobre. To nie je podstatné. Z vašich slov je však jasné, že v Rusku kradnú aj tí, čo kradnú, aj tí, čo dumajú o Rusku. Nevidím medzi nimi rozdiel. Vy vidíte?

− No áno, cudzinec nás nikdy nepochopí! Je to obrovský, zásadný rozdiel! A my na tom trváme! Tí, čo dumajú o Rusku, podkrádajú vtedy, keď nedumajú o Rusku. A to je zriedkakedy! A tí, čo kradnú, dumajú o Rusku vo voľnom čase medzi kradnutím. Aj to je zriedkakedy. Takže to je kolosálny rozdiel! Dôležité je, ako človek využíva svoj pracovný, nie voľný čas.

− Neuveriteľné! U nás na západe je zvykom, že nás unavuje práca a pri rozhovore oddychujeme. Ale tu v Rusku som neustále unavený z rozhovorov! Poviem to na rovinu: som z vás unavený.

− Samozrejme. Nie ste zvyknutý! Vy máte − život. My – metafyziku. Vy ste sa naučili pracovať bez rozmýšľania. My premýšľať bez roboty.

− Dobre teda. Aká je najtypickejšia črta dumajúcich o Rusku?

− Najtypickejšia črta dumajúcich o Rusku je principiálna neochota venovať sa praktickej činnosti a zároveň neprestajnej chuti dávať praktické rady vláde. Vláda nás ale aj tak vôbec nepočúva, no my jej aj tak neprestávame dávať rady.

 

V Moskve oznámili vytvorenie Medzinárodnej ceny Faziľa Iskandera. Iniciátorom je ruské centrum PEN klubu. Predsedom poroty je aj na Slovensku z nedávneho pobytu známy prozaik Jevgenij Popov, jeden z autorov známeho disidentského literárneho Metropolu z čias ZSSR. Podľa slov J. Popova „ dielo Iskandera má svetový význam a svetový ohlas, a preto môže byť svojbytným majákom pre nových, mladých tvorcov“. V porote je aj poetka Antonina Iskanderová-Chlebnikovová, vdova po autorovi abcházsko-perzských rodičov, ktorý tvoril v ruskom jazyku.

 

Preložil Dušan Kerný, 1/2017

 

MICHAL HARPÁŇ

Slovenská vojvodinská literatúra v Slovenských pohľadoch (1989 – 2015)

 

Rok 1989 sa zvyčajne chápe ako medzníkový v celkovom slovenskom kultúrnom živote, čo vlastne bolo výsledkom ideologických a politických zmien. Najčastejšie sa na to používa syntagma pád totality a s tým súvisela aj celková situácia v konfigurácii slovenskej literatúry. Peter Zajac v štúdii Slovenská povojnová medzi integráciou a dezintegráciou (Zajac, 1993) uvádza niekoľko zložiek slovenskej literatúry, z ktorých iba oficiálna literatúra, prevažne v súlade s oficiálnou ideológiou, mohla byť publikovaná v štátnych časopisoch a vydavateľstvách, ale okrem tejto literatúry bola aj exilová literatúra, literatúra priečinková (viacerí spisovatelia počas totality písali, no nepublikovali, bez ohľadu na to, či nechceli, alebo by sa napísané priečilo totalitárnym normám), napokon aj literatúra disentu. Zajac síce nepíše ešte o jednej zložke slovenskej literatúry, a to krajanskej, resp. menšinovej slovenskej literatúre. Po Nežnej revolúcii prestali existovať dôvody na exil, spisovatelia z priečinkov vytiahli diela napísané prevažne v sedemdesiatych rokoch zúrivej normalizácie, rovnako sa do literatúry vrátili aj disentoví autori – popredný disident Dominik Tatarka sa nedočkal pádu totality, zomrel 10. mája 1989.

Akosi mimo celku slovenskej literatúry zostala teda literatúra krajanov, menšinová literatúra; ide predovšetkým o literárnu tvorbu Slovákov v Maďarsku, v Rumunsku a v Srbsku, vo Vojvodine. Aj z domácej, aj z krajanskej strany boli snahy inkorporovať slovenskú krajanskú literatúru do celoslovenského literárneho kontextu. Určité výsledky už sú, ale ešte vždy je dosť toho, na čom treba pracovať. Teda uverejňovať slovenskú krajanskú literatúru, písať o nej v slovenských časopisoch – aj v Slovenských pohľadoch.

K zmene na čele Slovenských pohľadov došlo už roku 1988, keď po Vladimírovi Reiselovi šéfredaktorstvo prevzal Rudolf Chmel (1988 – 1990), po ňom Ján Štrasser (1991 – 1993). Vtedy časopis ešte vychádzal vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, potom časopis preberá Matica slovenská so šéfredaktorom Milanom Ferkom (1993 – 1994; kuriózne je, že prvé tri čísla vyšli ešte paralelne Štrasserove aj Ferkove). Po Ferkovi šéfredaktor bol Štefan Moravčík (1994 – 2011) a po ňom nastúpil Bystrík Šikula (2012).

Od roku 1989 ubehlo dosť rokov, ktoré boli pre slovenskú vojvodinskú literatúru otvorenejšie aj menej otvorené, dokonca aj celkom zatvorené – sú ročníky, keď sa v nijakom čísle nezjavila ani jedna báseň, próza, odborný alebo vedecký text slovenských autorov z Vojvodiny či text autorov zo Slovenska o tejto literatúre.

Hneď na začiatku tohto obdobia treba upozorniť na 8. číslo 1989, teda ešte pred Nežnou revolúciou, v ktorom sú až štyri texty z literatúry vojvodinských Slovákov, čo nebývalo tak často ani predtým, ani potom. Ako prvý treba uviesť rozhovor Na slovo s Víťazoslavom Hroncom, ktorý počas návštevy v Novom Sade pripravili vtedajší zástupca šéfredaktora Slovenských pohľadov Ján Štrasser a člen redakcie Valér Mikula (1989, 8, 63 – 74).Na začiatku rozhovoru bola reč o Hroncovej Antológii slovenskej poézie 20. storočia a o slovenskej poézii vôbec, o paralelách medzi súčasnou srbskou a súčasnou slovenskou poéziou a Hronec otvorene vyhlásil, že srbská poézia je na vyššej úrovni (ako jeden z príkladov uviedol básnika Vaska Popu rumunského pôvodu, ktorý sa stal nielen popredným srbským básnikom, ale aj básnikom európskeho a svetového mena). Rozhovor sa týkal, samozrejme, aj statusu a poslania slovenskej vojvodinskej literatúry a mnohých iných otázok a problémov. Za rozhovorom boli uverejnené štyri básne Paľa Bohuša: Odkaz, Stretnutie vo vlaku, Stonožka, Prednosť (1989, 8, 75 – 78), nasledovala štúdia Michala Harpáňa Román v povojnovej literatúre juhoslovanských Slovákov (1989, 8, 79 – 93), ktorá vyšla v úplnom znení pod názvom Hľadanie románu v časopise Nový život roku 1988; tu je uverejnená v znení skrátenom redakciou Slovenských pohľadov. Harpáň píše o dovtedajších povojnových románoch (tri romány Miroslava Kriváka, po jednom Janka Čemana, Pavla Grňu a Jána Labátha). Na konci je recenzia knihy Jána Kmeťa Od predkov k potomkom (1987) z pera Alexandra Šimkoviča (O zmysle kontinuity; 1989, 8, 138 – 139). (Treba spomenúť, že v tomto čísle je predstavená aj slovenská literatúra v Maďarsku, básne Márie Fazekašovej a Alexandra Kormoša, články Oldřicha Kníchala a Gregora Papučeka a Peter Andruška napísal článok o literárnom časopise Slovákov z Maďarska SME.)

Michal Harpáň je aj autorom štúdie Maľovanie čajom ako románový intertext (1991, 1, 44 – 48), ktorá je interpretáciou románu Milorada Pavića Krajinka namaľovaná čajom (Predeo slikan čajem) a bola ako referát prednesená v novembri 1989 v Starej Turej, venovanej životným jubileám Jána Števčeka a Pavla Mazáka.

Jeden z najzaujímavejších textov pre Slovenské pohľady napísal Tomáš Čelovský – Zápisník (1992, 5, 144 – 149). Zápisník je jedna z rubrík Slovenských pohľadov, v ktorej sa autori striedajú. Zápisník Tomáša Čelovského je zložený z desiatich relatívne krátkych tematických častí (žánrovo ich je ťažké zaradiť: nie je to číra publicistika ani fabulárna próza, ani termín literatúra faktu tomu nie veľmi zodpovedá, nazval by som to novým termínom dostatočne širokým, aby sa doň zmestilo aj písanie Tomáša Čelovského – naratív). O čom teda Tomáš Čelovský rozpráva vo svojom Zápisníku? Keď ho písal, už žil v Bratislave, kam sa z rodnej Vojvodiny uchýlil pred hrozbou mobilizácie v rozpútanej vojne, ktorej sa, údajne, srbské vojsko a občania nezúčastnili. Základný autorský postoj Čelovského naratívov je totiž irónia, vzťahujúca sa na svieže udalosti (literárne, kultúrne, politické) jednak v Juhoslávii (ktorú autor len nedávno opustil) a jednak na Slovensku (kde sa len takisto nedávno usadil).

Žánrovo podobná predchádzajúcemu textu Tomáša Čelovského je prozaická mozaika Straka a vták ohnivák (1992, 3, 96 – 102). Prívlastok „prozaická“ signalizuje, že je v tejto mozaike viac epickej narácie ako v predchádzajúcom Zápisníku. Dokopy je tam 12 krátkych naratívnych textov, najdlhší na jednej strane, najviac ich je polstranových a sú medzi nimi aj iba niekoľkoriadkové. Niektoré sú i datované, najviac rokom 1991, ale aj rokmi 1911, 1993, 1897; nevidieť autorský zámer takého datovania, pravdepodobne ide o postmodernú naratívnu stratégiu. Straka a vták ohnivák je teda vyslovene postmoderný text, pre ktorý je príznačná žánrová hybridizácia. Tu sa ešte výraznejšie prejavuje kritický autorský zámer v znamení humoru, irónie, satiry, burlesky, nonsensu, sarkazmu. Vyrozprávané príbehy a udalosti patria do juhoslovanskej, potom do slovenskej vojvodinskej, celoslovenskej, ba aj svetovej zážitkovej paradigmy. Naratívne východisko v určitej parabolickej súvislosti je aj tu v niektorých príbehoch vtip, síce nie taký výrazný ako v Zápisníku (keď prvý poľovník Juhoslávie súdruh Tito vystrieľal celý remeň nábojov do kŕdľa divých kačiek a ani jedna nepadla, druhý poľovník konštatoval, že je to zaujímavé, kačky sú mŕtve, a letia). Ale keď si odmyslíme ironický a ironizujúci náter príbehu, napríklad v Poviedočke z rodinného života (prvorodený syn prichádza sám matke vdove gratulovať na meniny, motor parádneho dieselového mercedesa nevypína, lebo sa nemieni zdržiavať, ako dar prináša modernú metlu, mama sa jeho príchodu i metle potešila), pred nami je téma odcudzených detí, typická pre realistickú naratívnu paradigmu.

V roku 1990 pod názvom Retiazka – Miniantológia minipoviedok je uverejnených 40 súčasných slovenských autorov minipoviedok, medzi nimi aj minipoviedky Víťazoslava Hronca Zrýchlený tep (1990, 12, 32 – 33) a Martina Prebudilu Celkom náhodná výstava (1990, 12, 56). Víťazoslavovi Hroncovi potom uverejnili poviedku Tma jak v rohu (1991, 3, 19 – 23), potom poviedku So širokými nechtami (1992, 10, 47 – 60), nasledovalo prozaické pásmo zo šiestich osobitne pomenovaných častí V husej koži (1993, 7,68 – 75).

Pokiaľ ide o poéziu, Paľovi Bohušovi uverejnili básne pod spoločným názvom Zbytočne ju voláš nocou(Odkaz, Stretnutie vo vlaku, Stonožka, Prednosť; 1989, 8, 75 – 78), potom básne Zadný vchod, Môj braček Malthus, Ekologická elégia, Prečo je Eskimák blažený (1992, 10, 43 – 46). Nasledujú dve Bohušove básne, Žalm 23 Hlavná výhra I, II (1993, 1, 69 – 70), a hneď za nimi básnikova autobiografická esej Pôvod a dôvod (Krátka životopisná črta; 1993, 1, 71 – 74),v ktorej píše: „Závažným činiteľom, tak sa aspoň mne vidí, pri vstupnej časti vlastného životopisu je okolnosť, že sa moje prvé a vari aj najdôležitejšie narodeniny odohrali v lone Panónie, teda na dne mora, hoci aj suchého, kde sa miesto morských rias a chalúh krotko vlnia žitá a kukurice a namiesto rýb nízko poletujú cíbiky a pipíšky. Nedostatok nebotyčných končiarov, ktorý ma sprevádzal celým detstvom až do dospelosti, pociťoval som v rovnakej miere, v akej obyvatelia Tibetu či iných horských krajín pociťujú nedostatok nedozerných rovín.“ Podobným esejistickým štýlom píše o detstve a mladosti, o štúdiách medicíny v Bratislave, o obvinení z velezrady v prospech titovskej Juhoslávie a o piatich rokoch núteného pobytu „v Ústavoch nápravných zariadení, ktoré prostorekí a hrubí imperialisti nazývajú i väznicami“. Vymenúva básnikov, ktorých má rád (Villon, O. Nash, Petőfi, Tuwim, „v neposlednom rade majster Ján Smrek“). Na konci eseje uvádza 16 titulov svojich básnických zbierok – 16., vtedy rukopisná zbierka pod titulom Ale nuž; pravdepodobne išlo o zbierku publikovanú pod názvom Jednosmerný rebrík (1996). Keď básnik Paľo Bohuš zomrel (22. 9. 1997),v prvom čísle roku 1998 časopis uverejnil širší výber z jeho básní pod spoločným názvom Nikam a späť (1998, 1, 13 – 19); na začiatku je básnikova fotografia, nasledujú básne Hľadanie slova, Vrabec, Slávik, Rieka, Spoločný let, Hriešne myšlienky, Súboj, polčas hry, Iba zem, Moľa. Za Bohušovými básňami je zaradená esej Olivera Bakoša Básnik a jeho vec (1998, 1, 20 – 27) a esej-nekrológ od Michala Harpáňa Zomrel básnik (1998, 1, 28 – 29). Podkladom Bakošovej filozoficky zameranej eseje je Bohušova báseň Motyka a Michal Harpáň v eseji-nekrológu cituje verše z Bohušových básní Žalm 23Pokoj.

Michal Ďuga publikoval šesť básní (Tiché volanie, On a ona, Po rokoch, Chvíle čakania, Len ona, Povedz a zamlč; 1991, 8, 122 – 127), neskôr básne Krajina divých jabloní, Na križovatke (1), Na križovatke (2), Smrť (1), Smrť (2), Jablko, Nádej, Túžba, Plameň, Hľadanie básne, Skutočná báseň (2010, 11, 48 – 55). Pod spoločným názvom Mladá slovenská poézia z Vojvodiny sú uverejnené básne Kataríny Hricovej (Výzva k dokonaniu nedokonalého slovesa nesmieť, Pa/ne/nská báseň, Ako /z/ra/d/ná rosa, Platonická choroba 4; 1992, 5, 103 – 105), Zuzany Strehovskej (Povolanie, Istota, ***;1992, 5, 105) a Jaroslava Čiepa (Irónia, ***, Predaj; 1992, 5, 106 – 107). Na začiatku je redakčná poznámka, po uvedení rokov narodenia a rodiska je údaj, že všetci traja študujú slovenčinu v Slovakistickom ústave Filozofickej fakulty v Novom Sade, samostatné zbierky básní ešte nevydali a publikujú v Novom živote a ďalších slovenských periodikách. Martin Prebudila uverejnil rozsiahlejšie básnické pásmo Biele ráno s plamennou parochňou (1992, 11, 1992, 110 – 115), Zlatko Benka cyklus básní pod spoločným názvom Keď po hrdinstve (1997, 4, 14 – 18) – po stručnom biobibliografickom úvode nasledujú básne Strieborná niť, Vo víchre, List a inovať, Neznámy jazyk, Plánovanie pevnosti, Čarodejný vrch. Pokračovanie v publikovaní Benkových básní, takisto pod spoločným názvom Keď po hrdinstve (2) (Pyramídy, Púšť, Totem a odtlačok, Chlapec, Babylon, Sedemtisíc rokov; 1999, 6, 31 – 35), bolo v čísle, v ktorom časopis protestoval proti bombardovaniu Juhoslávie – sú tam texty slovenských autorov a texty srbských autorov zaoberajúcich sa problematikou Kosova, medzi ktorými je aj vyhláška Zlatka Benku zaslaná poštou: „Keď ide o Slovákov v Juhoslávii, povedal by som len toľko, že horšie nateraz nikdy nebolo…“ Tri básne neskôr uverejnila Viera Benková: Studňa a voda, Pigment spomínania, Hlasy zeme (2014, 12, 77 – 78).

Recenzie nových kníh slovenskej dolnozemskej literatúry a vôbec literárnokritické texty o nej prevažne písali autori zo Slovenska. Alexander Šimkovič dôkladne preštudoval texty v knihe Od predkov k potomkom a stručne sa k nim vyjadruje (1989, 8, 138 – 140). Sám sa zaoberal najmä staršími dolnozemskými autormi (Ján Čajak) a správne definoval Kmeťove názory a postoje: „Literatúra vojvodinských Slovákov sa v Kmeťovej interpretácii javí ako literatúra sebavedomá, uvedomujúca si svoju identitu a špecifickosť, schopná samostatne rozvíjať spoločné kultúrne dedičstvo. Autor tento postoj dokumentoval na tých miestach, kde sa priamo dotýkal obdobia, v ktorom naše vzájomné vzťahy boli následkom tzv. rezolúcie Informbyra (1948) prerušené na celé desaťročia. Ukázala sa jednak nevyhnutnosť uspokojovať kultúrne potreby tohto etnika z vlastných zdrojov, jednak užitočnosť návratov k pokrokovým tradíciám.“

Sláva Manhardtová pod názvom Antológia „juhopoviedok“ píše recenziu o antológii prózy juhoslovanských Slovákov Hlboké koľaje (1988), ktorú zostavil Michal Harpáň. Stručne sa zmieňuje o jednotlivých poviedkach a autoroch, podľa nej kniha „podáva pomerne celistvý obraz o tom, ako sa ,juhopoviedkaʻ modifikovala vo výraze i v téme“. Zo starších autorov najväčšmi sa jej pozdával Ján Čajak ml. s poviedkou Báťa Ondriš Pazúrik, „ktorá je nekompromisnou sondou do života a filozofie eticky zdeformovaného človeka“. Podľa recenzentky „esteticko-formálnu nevýraznosť“ si zachovávajú poviedky Janka Čemana, Pavla Čániho, Daniela Pixiadesa, Miroslava Kriváka a Pavla Grňu. Veľmi na ňu zapôsobil úryvok z novely Jána Kopčoka Jazvy: „Poviedka plnokrvných obrazov a kontrastných symbolov je založená na striedaní dvoch časových pásiem. Protagonista si sprítomňuje zažité hrôzy: vyvoláva ich prítomnosť stromu, na ktorý vidí z nemocničnej izby a ktorý je dejotvorným i expresionistickým až surrealistickým prvkom.“ Podobne na ňu zapôsobili modernejšie poviedky v antológii (Juraj Tušiak, Viera Benková, Víťazoslav Hronec, Zlatko Benka). O všetkých autoroch nepíše, a to v závere vysvetľuje: „Nie je únosné a ani zaujímavé hovoriť o všetkých poviedkach v knihe, ktorá podáva verný obraz o takmer storočnom vývine tohto žánru. Chcela som upozorniť len na tie, ktoré sa vymykajú z priemeru, už či smerom hore alebo nadol.“

Jana Čupová napísala krátku recenziu knihy próz Viery Benkovej Dom z roku 1987 (1989, 6, 135 – 137). Zdôrazňuje, že sa titul knihy zhoduje so základným motívom všetkých textov: „S domom a domovom na dolnozemskej rovine súvisia autorkine spomienky na detstvo a mladosť, ale aj príbehy najsúčasnejšie i tie z minulého storočia.“ Recenzentka v próze Viery Benkovej vidí realistické východiská a metonymický princíp tvorby, a iba „keď autorka začína trochu experimentovať a uplatňovať aj metaforický model poetiky, texty nadobúdajú pozoruhodnejšiu ideovo-estetickú svojbytnosť“. Podľa Čupovej metonymický princíp je príznačný pre črty dejovo situované do minulosti a v udalostiach bližšie situovaných do súčasnosti tento princíp začína ubúdať pred princípom metaforickým.

Martin Kasarda pod názvom Inde (1990, 8, 136 – 137) uverejnil nekonvenčnú recenziu antológie mladých slovenských básnikov žijúcich v Juhoslávii s názvom Súčasne (1990), ktorú zostavil Víťazoslav Hronec a vyšla vo vydavateľstve Smena v Bratislave. Začína sa takto: „Ajhľa, krajania! Vitajte v pramatke Vlasti slovenskej. Asi taký dojem vo mne vyvstal z láskyplného a nežnohladiaceho prívetu, zároveň sebahaniaceho i náruč rodnú otvárajúceho.“ Ale obavy boli zbytočné, lebo šiestim básnikom (Miroslav Demák, Jozef Klátik, Michal Ďuga, Zlatko Benka, Miroslav Dudok, Jaroslav Supek) bolo „malicherné hrabanie sa vo vlastnom národniarstve“ cudzie. Jeho pripomienka sa týka generačného určenia, podľa neho nejde o mladú, ale o strednú generáciu. Upozorňuje na paralely s konkretistami a trnavskou skupinou. Kasardove miniportréty šiestich básnikov v tejto antológii sú trefné. Ako kontrapunkt predchádzajúcim piatim básnikom sa Jaroslav Supek, ironik „par excellence, vymyká predstave básnika, vo svojich textoch sa hrá s čitateľom, žmurká ne neho a nakoniec mu vyplazí jazyk“.

Ladislav Čúzy je autorom recenzie výberu z básnickej tvorby Víťazoslava Hronca Podiel na jablku (zostavil František Lipka, 1990). Titul recenzie Poodkrytie dvierok (1991, 2, 134 – 135) je v znamení zviditeľňovania slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku. Po úvodných slovách o tejto literatúre a krátkych biografických údajoch o básnikovi stručne charakterizuje typológiu Hroncovej poézie: „Hroncovej poézii dominuje intelektuálny zobrazovací princíp. Zložitá obraznosť prehlbuje filozofickosť básnického odkazu, neraz je síce originálna, ale často pôsobí vykonštruovane.“ Recenzent vôbec stále zdôrazňuje filozofické pozadie Hroncovej poézie, no bez interpretatívneho podloženia básnickým textom, ktoré vlastne v recenziách ani nie je zvykom. V závere, samozrejme, víta vydanie výberu z Hroncovej poézie na Slovensku.

Pod názvom Hľadanie spoločnej poetiky (1991, 10, 133 – 134) Ladislav Čúzy napísal aj recenziu Hroncovej literárnokritickej monografie Generácia vo vlastnom tieni (1990). Hronec v nej analyzuje a interpretuje poéziu a poetiku básnikov Miroslava Demáka, Miroslava Dudka, Michala Ďugu, Zlatka Benku a Jozefa Klátika. Čúzy určite nepoznal celkové dielo týchto básnikov, iste mal poruke antológiu Súčasne, no všimol si, že „Hronca neustále prenasleduje túžba môcť hovoriť o generácii ako o literárnom zoskupení, ale sám svojimi rozbormi viac-menej potvrdzuje vágnosť tohto termínu, pretože poetiky jednotlivých predstaviteľov, a najmä ich neskorší vývin, boli veľmi rôznorodé“. Napriek ďalším výhradám Čúzy v závere kladne hodnotí Hroncovu knihu: „Knižka Generácia vo vlastnom tieni je pre slovenského čitateľa bohatým zdrojom poznania tvorivých aktivít jedného literárneho zoskupenia po slovensky píšucich básnikov v juhoslovanskej Vojvodine. Je ukážkou bádateľského prístupu autora a podnetom na ďalšie prehlbovanie poznania slovenskej literatúry vznikajúcej mimo územia našej republiky.“

úryvok, 1/2017

MÁRIA BÁTOROVÁ

Slovenské pohľady – naša hrdosť a naša hanba

 

Pokúsim sa odôvodniť zmysel tohto vážneho paradoxu, ktorý, žiaľ, má svoje opodstatnenie. Predstavme si, že by sa tu teraz hovorilo po anglicky, bol by to štátny jazyk aj v školách a celá kultúra a vzdelanie by sa diali v tomto jazyku. Slovenský jazyk by sa používal len v domácnostiach, ale hovorili by ním aj vzdelanci, tak ako kedysi v 19. storočí vo svojich sídlach vo vtedajšej časti Uhorska, v Hornom Uhorsku. Bola to reč, v ktorej a cez ktorú sa plynulo tiahla tradícia tejto krajiny, starodávnej kultúry a jej hodnoty, stmeľujúce celý kresťanský európsky kontext, v ktorom sme my prirodzene začlenení: teritoriálne aj mentálne. Skúsme si predstaviť, že by si tu dnes, povedzme v čase anglickej jazykovej hegemónie, niekto zmyslel vydávať LITERÁRNY časopis v slovenčine, v tom už len domácom „kuchynskom“ jazyku. Zo svojich vlastných, nie veľkých prostriedkov. Vtedy – pri vzniku Slovenských pohľadov v roku 1846 – ešte s nádejou na víťazstvo v revolúcii 1848, no po nej, keď sa „v osamelých havranov zmenil kŕdeľ sokolov“, už bez akejkoľvek nádeje a napriek všetkému! Uvažujem, z čoho mohol Jozef Miloslav Hurban – šéfredaktor – čerpať duchovnú silu na tento čin. Vieme, ako ťažko sa prenášajú tradície, a aby sa zachovali, rodičia musia byť dôslední vo výchove. J. M. Hurban zvládol okrem verejnej činnosti aj výchovu svojich detí. Z nich najmä Svetozár Hurban Vajanský prevzal po otcovi štafetu. V časoch, keď pokračovala asimilácia obyvateľov Horného Uhorska a katolícka inteligencia si trojdielnym mimoriadne ilustrovaným dielom uctila Slovenské učené tovarišstvo (založené v roku 1792 ako prvý spolok po uvedení „tolerančného patentu“ osvieteného Jozefa II.) a priniesla aj prvú kodifikáciu slovenského jazyka od Antona Bernoláka, slovár päťjazyčný atď., vtedy syn Jozefa Miloslava Hurbana Svetozár Hurban Vajanský spolu s Jozefom Škultétym obnovili Slovenské pohľady, v ktorých o. i. recenzne recipovali aj spomínaný výpravný a veľmi hodnotný sumár kultúrnej a vedeckej činnosti na Slovensku – Učené tovarišstvo. Vajanský sám sa stal „inštitúciou“, ktorá zastupovala a kumulovala v iných krajinách diferencované kultúrne a štátne inštitúcie.

V čase bernolákovcov, štúrovcov aj v druhej polovici 19. storočia, ako toľkokrát predtým i potom, študovali naši intelektuáli podporovaní bohatými sponzormi na vynikajúcich univerzitách (tak sa stal slovenský roľnícky chlapec Matej Bel Veľkou ozdobou Uhorska, Ján Szelepcsényi – sirota zo Slepčian – vicekráľom na viedenskom dvore, kde diplomaticky vyjednal mier s Turkami… Mohli by sme pokračovať, lebo toto sú naše dejiny! Takto si ich treba uvedomovať(!), zapájali našu kultúru a naše vedomie do globálneho vzdelanostného kontextu, ktorému sa dnes v humanitných vedách hovorí „Republika listov“… Na výskum kontaktov – listových aj osobných – vzdelancov od osvietenstva má Amerika granty – skúmajú sa archívy, korešpondencia… A čomu sa vedecky venuje Ústav slovenskej literatúry? Američania totiž k týmto malým národom strednej Európy neprídu! Nikto to za nás skúmať nebude. My to musíme robiť, ak chceme poukázať na svoju účasť v dobovom vzdelanostnom diskurze iných národov!

Pozrime sa teda bližšie, na čom spočíval pôvodný Hurbanov koncept druhého literárneho časopisu v Európe.

Štúrovci, ako je známe, študovali v Halle práve v období veľkých nemeckých filozofov Wilhelma Friedricha Hegla (zomrel v roku 1831) a Johanna Gottfrieda Herdera (zomrel v roku 1803). Z Heglovej filozofie čerpali z toho najlepšieho, čo tento filozof priniesol, z dialektiky. Odráža sa to v kľúčovej básni slovenského romantizmu v skladbe Marína od A. Sládkoviča: „Marínu ľúbiť v peknej otčine, otčinu drahú v krásnej Maríne a obe v jednom objímať.“ Pravdaže, túto skladbu J. M. Hurban, ktorý bol ženatý s Annou Jurkovičovou, nerecenzoval, pretože bola o láske k žene. Aj sám Sládkovič sa po rozhovore so Štúrom musel „zamyslieť nad sebou“ a napísať básnickú skladbu Detvan.

Z Herdera čerpali všetci štúrovci najmä nádej na slávu Slovanov. Vo svojej hlavnej práci Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (Myšlienky k filozofii dejín ľudstva, 1784 – 1791) prisúdil Slovanom významné miesto – ako „Grékom nového veku“. Bol za zdôrazňovanie národných jazykov, tradícií a ľudového umenia. Obhajoval právo národov na sebaurčenie.

Z poradia pojmov vymenovaných v podtitule časopisu, teda: Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literaturu možno určiť ideové priority redaktora J. M. Hurbana. Prvý článok sa nazýva Veda a Slovenskje pohladi. V ňom redaktor vysvetľuje, čo rozumie pod pojmom veda (citáty budú teraz už v preklopenej podobe do súčasného jazyka so zachovaním niektorých charakteristických slov): „Veda nie je viazaná na žiadnu školu a Akadémiu, (…) živí sa zo všetkých, dáva život všetkým, ba je aj roztriedená vo všetkých, len nie všetci ju vidia: bez takejto vedy nie je možný žiaden pokrok k dokonalosti. Kráľovstvo vedy presahuje všetky medze a hranice, (…) večne sa obživuje z obnovujúceho sa ducha človečenstva. Na tejto ceste sú pre rozum, ktorý všetko triešti, poznačené isté body ,vnútorných faktorov – obratov duchaʻ, ktoré rozum musí poznať a zapamätať si ich. (…) Podstatou toho ducha je Biblia – Starý a Nový zákon. Historické skutky na svete pochodia z ducha, ktorý racionalizmus nechápe.“

Hurban vníma pochybovanie ako základnú vlastnosť vedy. Uvedomuje si najmä vzťah medzi vedou a praxou: „Skutky historické sú uskutočnená veda svojho veku.“ Veda a duch sú v jeho predstave jedno: „Duch teda, ktorý toto všetko riadi a vo všetkom tom kraľuje, len zas duchom môže byť poznania, chápania, skúsenosti; keď sa iba rozumu, t. j. tej moci všetko trieštiacej a nad čiastkami rozobranými súd držiacej a celku nechápajúcej, držať budeš, potom nikdy tomu duchu pravdy v celku bývajúcemu neporozumieš, nikdy vedy mať nebudeš!“

Vedu vníma ako praktickú silu, schopnú meniť svet: „Veda vychováva človeka k národnosti, národ k človečenstvu. Ona je mater všetkých dejov duchovných, aké sa v sláve zjavili na divadle umenia, života, štátov a národov. (…) Ona sa odmieňa zas vychovávaním človečenstva.“

Tieto filozofické premisy, že Boh – duch – veda sú vo všetkom, pochodia od Herdera, ktorý podľa súdobých prírodovedeckých teórií bol presvedčený, že Boh nie je len substancia, ale je to predovšetkým sila, a to v najvyššom význame slova. Vesmír je realizáciou ideového Božieho plánu, preto je všetko dianie zákonité, účelné a príčinne pochopiteľné. Píše o tom vo svojej Metakritike (1792). Bral odtiaľ argumenty na polemiku s Kantovou teóriou poznania. Celá príroda má jednotnú výstavbu, na čom založil poznávanie analógiou. Človek sa vyznačuje univerzálnosťou. V diele Briefe zur Beförderung der Humanität (Listy k požiadavke humanity, 1793 – 1797) sa vyslovuje za zlepšenie podmienok života pre všetky vrstvy obyvateľstva. Pokiaľ ide o estetické kritériá umenia, polemizuje s Kantom a jeho „nezávislou estetikou“, žiada historický prístup k umeniu, teda skúmanie podmienok, za ktorých umelecké dielo vzniká.

Rovnaké požiadavky nachádzame v explikáciách vedy a výskumu u J. M. Hurbana. Vedu viaže s duchom a s vierou, ktorá je dôležitá nielen pre masy národov, ale aj pre intelektuálov, na naplnenie ich sily a intencie konať pre ľudstvo – teda nadosobné skutky. Hurban myslí na sociálne rozdiely: „… tu moria a loďstvo svetoplavného kupectva, tam cesty národov, hodností a vyznačenia, tu paláce zlaté zdedeného blahoslavenstva, tam zlaté prestoly a súdne stolice národov, tu v prachu skľúčení, v pote tváre ťažko živoriaci človek, (…) otrocké masy národov…“

Človeka, ktorý stojí uprostred toho všetkého, povoláva k povinnosti, „prebrodiť sa cez to k Bohu“: „Nie tá viera nečinná a len občakávajúca, ale tá zjavná a vedou oslávená, tá viera činná, vydobývajúca, ktorá v bojoch nesie zástavu pokoja…“

Tu nachádzame explikáciu pojmu „čin“, ktorý vysvetľuje, ako dokázala štúrovská generácia v krátkom čase – len za päť rokov – pre Slovákov vytvoriť a konštituovať všetky znaky samostatného existencieschopného národného spoločenstva. Tejto filozofie činu si boli vedomí štúrovci a na každom poste každý z nich vydal vo svojej činnosti maximum. J. M. Hurban založil a do júna 1851 vydal päť zväzkov časopisu Slovenské pohľady (272 strán), kde sa venuje (často aj kriticky) slovenskému prostrediu: Slovensko klebetno a malo-kramársko, ale aj Princíp národa slovenskjeho, Tatri – vťelená idea Slovenska (imagológia), história Slovenska od Veľkej Moravy, filológia a literatúra, mnohé jednotlivé portréty (Palacký, Jungmann, Šafárik, Kollár…). Ale aj osveta a bežný život (Voleňja evanjelickích farárou), reflexia života v slovanských literatúrach – českej, bulharskej, ruskej (Venedi, Anti, Sclavi). Venuje sa časopisectvu (Časopisectvo spojeno so životom vzďelaních národou).

Záver: V období socializmu, keď sa pojem duch nesmel ani spomenúť, sa kresťanské základy nášho kultúrneho a vedeckého života nemohli vedecky spracovávať. Dnes sa v Ústave slovenskej literatúry (a nevedno, či v Matici slovenskej) nikto tejto téme nevenuje, aby sa zdôraznili hodnoty, na ktorých stála naša prvá kodifikovaná kultúra. Výroky J. M. Hurbana sa berú ako starina. Rovnako duchovná stránka vedy – autor ňou zdôraznil duchovný zdvih naviazaný na súdobý európsky vedecký a filozofický diskurz, ktorý cez Slovenské pohľady tak priamo zasiahol našu kultúru. To, aká bola situácia v iných okolitých kultúrach, aký rádius pôsobnosti a recepciu mal časopis atď., bolo by treba heuristickým prieskumom skúmať a porovnať, aby Slovenské pohľady vynikli vo svojej podstate a prínose v priestore európskych kultúr. Je to výskumná téma na veľkú dizertáciu. Keby Maďari, Česi, Poliaci, Ukrajinci, ktokoľvek, mali vo svojej histórii v poradí druhý európsky literárny časopis, ktorý vychádza dodnes, vedel by o tom celý kultúrny svet!

 

Príspevok odznel na vedeckej konferencii k 170. výročiu založenia Slovenských pohľadov dňa 4. 10. 2016.

1/2017

EVA FORDINÁLOVÁ

Hurban Vajanský – redaktor Slovenských pohľadov

 

Slovenské pohľady sú unikátnym javom v slovenskej žurnalistickej spisbe. Unikátnym z viacerých dôvodov, ale prioritou v nich je fakt, že sú skutočne a vedome slovenskými pohľadmi v širokospektrálnom rozmere, nielen umelecko-literárnom.

V súvislosti s témou príspevku musím zdôrazniť, že mi ide o „nový“ pohľad na Slovenské pohľady, ktorý bol počas ich existencie buď v úplnosti dosahu nepochopený, alebo „starostlivo zamaskovaný“. Prioritou Slovenských pohľadov bol „vedomý pohľad do národnej duše“. A cez jej optiku „pohľad na vedu, umenie a literatúru“ skutočne slovenskými očami.

Vo vzťahu Vajanský a Slovenské pohľady nemožno hovoriť bez pochopenia tohto základného, „rodového“ faktu pre „endemickú“ prioritu pri ich vydávaní (resp. obnove ich vydávania). Posolstvom Slovenských pohľadov pre slovenskú kultúrnu societu je jednoznačne odhaliť duchovný princíp národného historického vývinu – ako jedinečnosť jeho prínosu do európskej i svetovej kultúry najmä z dnešného pohľadu: prečo je naša kultúra (pohľady) osobitá v svetovej globalizácii, a teda aký prínos ponúka.

V tomto kontexte treba upozorniť na kontinuitu filozofického posolstva redaktorov „otca a syna“ Pohľadov od roku 1846 – a obnovených 1881.

Úvodnej štúdii Jozefa Miloslava Hurbana Veda a slovenské pohľady sa pri celkovom hodnotení Slovenských pohľadov až do súčasnosti našou literárnou históriou nevenovala pozornosť zodpovedajúca jej významu. Ale v nej je kľúč k ich opodstatnenosti. Štúdia vychádza zo slovenskej duchovnej filozofickej tradície: prijatia spoznania „nerozumného rozumu“ a „zákona duchovného“ (Proglas) udržiavajúceho sa v duchovnosti, filozofii našej ľudovej kultúry (duchovnosť ako národný archetyp).

Teda „veda“ v slovenskom pohľade „má byť najčistejšie vychovávanie človeka aj človečenstva, má byť obsiahnutím univerza (zvýr. E. F.) nielen nazeraním vonkajším (roz. zmyslami), ale predovšetkým vnútorným, intuíciou (roz. jasnozrivosťou, inšpiráciou, duchom). Má skúmať nielen „telo“ sveta, ale aj jeho dušu. Teda ide o syntézu „rozumu“ (v dnešnom chápaní) v usmerňovaní „duchovnom“, dozrieť od „poznania“ k „múdrosti“, k vyššej inteligencii prežiarenej duchom.

Podľa Hurbana je hlavnou prekážkou na ceste k pochopeniu takejto univerzálnej vedy duchovná neprebudenosť a civilizácia „zavitá v poduškách luxusu, rozkoše a pohodlia“, ktorej „Mefisto zobral schopnosť viery, a tým aj prieniku do duchovna ako podmienky pochopenia celostnej vedy“.

„Západniarsky“ (roz. „nerozumný“, hmotný) rozum „má sekajúcu, rozdeľujúcu povahu, vytvára separátne systémy, ktorým chýba zjednocujúci duch (zvýr. E. F.), ale skutočná veda má sprostredkovať „poznanie ľudského ducha vyššími duchovnými túžbami“, má byť priestorom harmónie, jednoty, tolerancie. Vzdelanie vedie iba k špecializácii, múdrosť cez pochopenie vzťahov špecializácií k pochopeniu celku. Preto Hurban vyzýva: Nám treba viery pre vedu a vedy pre vieru. A toto ako základ veľkého života namieriť do budúcnosti.

Také majú byť slovenské pohľady: práve úloha sprostredkovať svetu poznanie univerzálnej (zvýr. E. F.) vedy, založenej na ľudskosti, stojí pred slovenskými vzdelancami, ich schopnosťou syntézy rozumu a ducha: „Tu je naša obrovská šanca zastať pred svetom vo svetle úcty.“

Slovenská výzva pre Európu a svet! Slovenské pohľady na svet. V tom je ich základ a posolstvo. A na ne nadviazal aj S. Hurban Vajanský pri obnovení ich vydávania, hoci v rozdielnych historicko-spoločenských pomeroch priamo v úvodníku prvého čísla Slovensko a jeho život literárny. Je to „výpožička“ z rovnomennej rozsiahlej otcovej eseje, ktorú vydával v svojich porevolučných Pohľadoch. A z otcovej úvodnej state prvého čísla Slovenských pohľadov cituje: „Výsledok bádania a mudrovania dlhovekého, v našom čase k jasnejšiemu povedomiu prišlý, je ten, že len ten má právo k skutočnosti, k stávaniu a životu, čo sa ospravedlnilo pred súdnou stolicou ducha, myšlienky, idey, tejto verejnej, obecnej sveta mravnosti. – Slová tieto stoja napísané v prvom čísle Hurbanových Slovenských Pohľadov, ktoré uzreli svetlo sveta na Vzkriesenie Krista r. 1846, a boli symbolom vzkriesenia slovenského povedomia.“

Obnovenie vydávania Slovenských pohľadov vstúpilo, ako sme upozornili, do podstatne rozdielnej sociosféry, než bola v predrevolučnom čase meruôsmych rokov a po nich, po totálnej porážke maďarského vojska pri Világoši. A hoci sa nádeje slovenského dobrovoľníckeho vystúpenia nenaplnili čo i len ocenením jeho zásluh cisárskym dvorom, predsa sa len eliminovala najväčšia hrozba slovenského národného života po vyhlásení Maďarskej republiky 14. apríla 1849 (práve v deň úmrtia Jána Hollého, čo často naši vlastenci pripomínali). Čiže podmienky pre opodstatnenosť optimistického výhľadu do budúcnosti predsa len neboli nereálne.

„Vajanskovské“ Slovenské pohľady vstúpili do podstatne rozdielneho časopriestoru. Predovšetkým – ide o čas po rakúsko-maďarskom vyrovnaní (1867), v eskalujúcom maďarizačnom tlaku na kultúrno-politický slovenský národný život, a perspektívy do budúcnosti boli čoraz temnejšie. Preto paralela pomerov, možností a výsledkov Vajanského v úvodnej stati Slovenských pohľadov ozrejmuje obsah tejto 35-ročnej časovej priehlbne, nádeje, výsledky: „… my nehodní epigóni púšťame Slovenskom nový beh Pohľadov v úplnom poznaní svojej slabosti a veľkosti svojej úlohy. Ideálne, junácky a skoro by sme mohli povedať optimisticky (zvýr. E. F.) hľadeli na svet a seba otcovia naši, takže skoro žasneme nad ich smelými pohľadmi. (…) Oni mali tvoriť a oni hovoria o tvorbách, oni mali kriesiť mŕtvoly a oni hovoria o živote, oni mali v rukách počiatky spisby a oni hovoria o slovenskej literatúre, oni mali budiť myšlienky a oni hovoria o fillozofii.“

Situácia, celkové pomery sú podstatne rozdielne, ale činy sa nerodia z beznádeje, opak je pravdou – zákon akcie a reakcie. (Aristoteles: „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej.“) Tlak núti k protitlaku: „Nie sme padlí na mysli a dedičstvo silnej nádeje a nezvratnej viery prešlo i na nás. Ale duch nášho času má kritický náter, a preto sa obraciame k horeuvedeným riadkom (roz. citovanie Hurbanovej úvodnej state – právo na vstávanie k životu ospravedlnené pred súdnou stolicou ducha, myšlienky, idey, obecnej mravnosti sveta) s otázkou, či slovenský národ má právo k skutočnosti, k stávaniu a životu, či obstojí pred súdnou stolicou ducha, myšlienky, idey.“

Čiže základnou, spájajúcou ideou zostáva „súdna stolica ducha, myšlienky“. V nej korení poslanie Slovenských pohľadov.

Vajanský objasňuje aj historickú opodstatnenosť tejto národnej filozofie svojbytnosti: „Slovenský národ obýva svoje teritórium od nepamäti a prežil mnoho dočasných okupantov“, a preto „o vlastnom panstve cudzej národnosti nad slovenskou nemôže byť reč, iba od najnovších čias víťaznej maďarizácie“ (roz. po rakúsko-maďarskom vyrovnaní).

Vajanského však väčšmi znepokojuje rozklad vnútorných národných síl, resp. proces, ktorý už jednoznačne naznačil Mikuláš Dohnány (posledný redaktor prvých Slovenských pohľadov) v svojej Histórii povstania národa slovenského z r. 1848 (Skalica 1950): odcudzenie zemianstva, šľachty národnému životu. Tento problém považuje Vajanský za „kľúčový“: „Jasné povedomie dvojnej histórie našej nevznikol iba maďarizáciou, ale aj odnárodnenou (latinizovanou) šľachtou. A tým sa história zemianstva stala niečím iným ako história národa.“ Pritom zemianstvo akoby bolo jediné v stave reprezentovať národ: „Meštiactvo, z veľkej čiastky nemeckí prisťahovalci, nemalo žiadneho národného zmyslu (…), masa národa môže byť zachovávateľkou národnosti, ale nikdy nie nositeľkou veľkých národných podaní, a tak tento najširší a najpočetnejší stav nemohol nič inšie, ako zachovať jazyk a mrav a ako mocná zoskupenina zachovať aspoň slovenské meno.“

„Slobodná a majetná trieda“ uprednostňovala latinčinu, neskôr maďarčinu, lebo otvárala „cestu k hodnostiam a úradom. Zanedbávala svoj rodný jazyk, ktorý sa stal behom času neváženým a bezcenným, a tak teda literárne nevyrobeným, pravým jazykom pospolitým.“

A „odtrhnutosť zemianstva od národnej pravdy“ malo aj svoje morálne zhubné dôsledky – morálny rozklad, ktorý Vajanský odkrýval už v svojich literárnych prácach – v poviedkach a novelách.

No predsa: „Nám dostal sa chudobný legát, ktorý ale obrátený a múdro úrokovaný môže narásť. Keď i nevrátila sa väčšina predných a vzdelaných ľudí do lona slovenskej matky, vrátili sa vysokí duchovia, ktorí vedeli poňať národnú pravdu a vyzdvihnúť ju na štít.“ V tom je základ Vajanského ideológie „čírej slovenskosti“, ktorú rozvinie aj v románovej tvorbe, aj v žurnalistike (predovšetkým v široko koncipovanej eseji Nálady a výhľady roku 1897 v Národných novinách): do vedenia národa treba postaviť slovenskú národne cítiacu inteligenciu z hlbokých národných koreňov: „Pri absolutnom chybení všetkých podmienok nutných na zdvihnutie národa chytili sa apoštolovia slovenskí do práce ducha (zvýr. E. F.) a predbehli na duševných dostihoch iné kmene slavianske. Ako tie pramene z tatranských skál, ticho, bez umelého dvíhania, vyvierali u nás veľké idey tajne, čerstvo, zdravým šumiacim prúdom.“

Preto Vajanský hrdo poznamenáva: „Keď povážime tú spustu, ktorú zanechal za sebou latinizmus, keď povážime zúrenie jeho dedičov (maďarizáciu – pozn. E. F), ktorý nemilosrdne rozťahuje údy na úkor slovenského živlu, vtedy musíme vyznať, že slovenský národ má ,právo k ascendit ante conspectum Deiʻ (povzniesť svoj hlas pred Božiu tvár – narážka na zákon z roku 1547, podľa ktorého sa toto právo pripisuje iba maďarskej šľachte), trebárs sme tlačení národne viac ako naši predkovia majetkovo, trebárs každé naše zdvihnuté hlavy z prachu ťahá za sebou búšenie čakanom po tyle biednej hlavy, predsa vždy ešte prúdi v našich Tatrách život, ktorý utvoril si čestnú literatúru, zobrazujúcu túžby náho národa.“

Vajanský konkretizuje: „Kollár, Šafárik, Štúr, Hollý, Sládkovič, Chalupka, Botto, Žello, Pauliny, Kuzmány (zaujímavé, že obišiel Janka Kráľa – pozn. E. F.) a mohol by som krásny rad mien uviesť, sú už literárnymi typmi, uznanými za hranicami Slovenska.“

H. Vajanský nepriamo naráža aj na fakt, že rodom slovenské talenty nachádzali uplatnenie v inej literatúre, ale napriek tomu „pri všetkej svätokrádeži našich duševných síl predsa povstávajú mladé, nové, ktoré, bohdá, dokážu sa ukázať na krásnom poli spisovného účinkovania“. A táto nádej ho oprávňuje k optimizmu: „Keď sa národ slovenský v útiskoch, nemajúcich páru na zemi, zobrať vedel k produkovaniu toľkých hlbokých umov, srdce človeku poskočí pri myšlienke, ako vysoko vyletí duch slovenský s uvoľnenými už krídlami!“ A teda nech „clamor Slavorum ascendit ante conspectum Dei“ (nech hlasné volanie Slovákov sa povznáša pred Božiu tvár).

Vajanský si uvedomoval, že našou národnou kultúrnou doménou zostáva burcujúce slovo (zvýr. E. F.), preto naliehavo vyzýva aj on: „Život náš literárny musí biť ešte rýchlejšou tepnou. Lebo on je jediným (zvýr. E. F.) nateraz životom. Poďte, veľkí duchovia otcov našich, a dýchnite na nás vánok svojich sladkých úst! Na vašom živom slove (zvýr. E. F.) chceme tužiť ducha nášho (zvýr. E. F.), aby sme mohli obstáť pred súdnou stolicou myšlienky“ (zvýr. E. F.).

A na podklade „živého slova nášho ducha“ redaktor vytyčuje ciele: „My chceme vydobiť to, čo nám zobral marazmus slabého pokolenia, zrada šľachty, bezmyšlienkovitosť meštianstva a zapustlosť sedliactva, snúbiť naše duše s národnou pravdou (zvýr. E. F.), ktorá trebárs zanedbávaná a bitá velikášmi, žila a žije v národe.“ A skutočne oduševnene, inšpirujúco vyznieva záverečná výzva úvodu obnovených Slovenských pohľadov: „My chceme bojovať proti falši, mocne dorážajúcej na povšedný život, a bleskami našej svätej pravdy odháňať jej tmy a hmly. Nech sa stane skutkom Slovensko Slovenskom a jeho literárny život nech pripravuje širokú cestu slávnemu životu politickému (zvýr. E. F.), ktorý nám kynie v blízkej budúcnosti.“

Tento úvod bol koncipovaný koncom decembra 1880 a zároveň napovedá, prečo sa Vajanský rozhodol pôvodný otcov názov – Slovenské pohľady na vedu, umenie a literatúru – obohatiť aj pohľadom na „politiku“. Pretože práve tento pohľad je životne aktuálny – a je obohatený všetkými troma predchádzajúcimi atribútmi. Skutočne, najdôležitejšou politickou zbraňou sa stáva kultúra. S koreňmi v kultúre ľudovej, čiže pevne zakorenená v slovenskom národnom živote.

Nekompromisnú národno-duchovno-kultúrnu orientáciu, ktorá je prioritou jeho redaktorskej práce, Vajanský (presnejšie ešte Svetozár Hurban) prejavil už v príspevku Škola a život do Národných novín – a ich redaktor Viliam Pauliny-Tóth ho použil ako úvodník (roč. IV., č. 77, 1. júla 1873). Autora podpísal pseudonymom Vajanský, ktorý Svetozár Hurban prijal a používal v celoživotnej činnosti. Jeho kritika mieri na „oportunistov, ktorí namiesto toho, aby niečo tvorili, všetko kazia“. V mladosti sa oduševňovali za národ, ale vo verejnom živote „malátnejú a zatarasia sa za priehrady manželstva, úradu alebo obchodu, oheň v nich hasne, bruško rastie, deti nevedia po slovensky, všetko kritizujú a rozvracajú“.

Preto záver je radom rečníckych otázok do národného svedomia: „Kde si, ty rezký, mládenecký duch našich otcov? Kde si, ty ľúbezná harmónia všetkých ľudských síl, rozvaha a rezká kritika spojená s hlbokou iskrennou oduševnosťou ku svojeti a s vydávaním svedectva slovenskej pravdy? Kde si, ty milostná pieseňka, čo šumela si v duši dvadsaťročného šuhaja a čo doposiaľ šumíš v dušiach mužov, prekročivších životom polstoletia, čo šumíš v dušiach našich mládencov v šedinách (zvýr. S. H.), v ktorých tisícoraké olovené starosti nesklonili a neodtrhli od národa, ktorých záživný plameň len s ich poslednou hodinkou vyhasne?“

Táto výzva vyznieva priam ako motto pre úvodník v prvom čísle Slovenských pohľadov o osem rokov neskôr.

Prvý ročník Slovenských pohľadov Vajanský vydával a redigoval s Jozefom Škultétym. Na titulnej strane prvého čísla pri mene redaktorov použil prvý raz verejne svoj budúci, trvalo s ním doživotne spojený pseudonym, ale ešte akoby nesmelo, v zátvorke: Svetozár Hurban (Vajanský), Jozef Škultéty; aj úvodník ešte podpísal ako Svetozár Hurban, ale svoje dve básne už v tomto prvom čísle podpisuje iba ako Vajanský.

V rokoch 1882 – 1889 redigoval Pohľady sám, ale leitmotív jeho úsilia zostáva nezmenený: kultúrnosť, morálna sila, duchovno-národná dvojjedinosť, nadkonfesionálna spolupráca ako spájanie národných síl, reakcia na gradujúcu maďarizáciu. Preto je priam zákonité, že politická problematika získava prioritu.

Slovenské pohľady vychádzali dvojmesačne, s úvodníkmi, ktorých autorom bol väčšinou Vajanský: Slovensko a jeho život literárny, Židovská otázka na Slovensku, Náš dnešný stav. Jozef Škultéty je autorom iba jediného – Národné znovuzrodenie slovenské. Reprezentačným však zostáva predovšetkým skutočne „úvodný“ úvodník Slovensko a jeho život literárny.

Úvodník Slovenské zemianstvo sa v podstate zaslúžil o neskoršie zjednodušujúce hodnotenie Vajanského riešenia problematiky národného života pomocou zemianstva (čo sa premietlo aj do hodnotenia jeho poviedkovej, novelovej a románovej tvorby). Vajanský však pripomína: „Duch slovenský našiel si nádoby mimo neho (roz. zemianstva, E. F.).“ Pripomína jeho historický význam (podobne ako Dohnány v svojej Histórii povstania slovenského), ale aj jeho súčasný stav: „Hynie hmotne, tratí vplyv, význam“ a mravne sa rozkladá. Záverečný rezultát je jednoznačný: „My sme veľmi pokojní nad svojím budúcim životom, avšak srdce stíska sa bôľom nad stratou toľkých síl, ktoré nám predsa budú chýbať, a tomu, ku komu sa pripojili, nesú zárodok rozkladu.“ Výsledkom je zistenie, že národné uvedomenie sprostredkúvajú slovenskí vzdelanci.

Vajanský získaval redakčné skúsenosti prácou v Sitnianskeho Orle, ale už práve tu si uvedomoval dôležitosť literatúry, aby sa rodný, pospolitý jazyk, ktorý sa stal postupom času neváženým a bezcenným, opäť stal „literárne vyrobený“. Obom redaktorom Pohľadov išlo o „využitie tradícií pre nové ciele, pre víťazstvo nových realistických tendencií spojených s umeleckou náročnosťou“ (Kusý, I.: Zrelý Vajanský. Bratislava: 1992, s. 32). Preto natoľko inšpiračne zapôsobilo zaradenie rozpomienok Ľudovít Štúr J. M. Hurbana hneď do prvého čísla obnovených Slovenských pohľadov.

(Obsah prvého čísla poskytuje zaujímavý obraz o tematickom zacielení časopisu: 1. Slovensko a jeho život literárny. Svetozár Hurban; 2. Polárna pieseň. Báseň od Vajanského; 3. Kulíkovská bitva. Obraz historický. Autor neuvedený; 4. Žena dvoch mužov. Dedinská poviedka od Sama Bodického; 5. K světlu! Báseň od Adolfa Heyduka; 6. O methode dejepisu Slovenska. Dr. J. L. Píč; 7. Obrázky z Bosny. Podáva Dr. I. Br. Zoch; 8. Šumena. Báseň svatojanská od Vajanského; 9. Slavianske nárečia. Z článku Vladimíra Lamanského; 10. Ľudovít Štúr. Píše Dr. Jozef Miloslav Hurban; 11. V jasku. Poviestka od Jána Závaru; 12. Čara. Báseň od Jána Čakovského; 13. Filologické rozhovory. Od Jaroslava Vlčka; 14. Beseda.)

Aj keď pri prvom ročníku mali podiel obaja redaktori, možno vypozorovať Vajanského vedúcu úlohu: úvodníkom aj publikovaním svojich dvoch básní, aj, o čom nemožno pochybovať, získaním otcovho súhlasu publikovať jeho rozpomienky na Ľudovíta Štúra. A napokon aj úplným prevzatím redakcie Slovenských pohľadov v ďalších ročníkoch. V nich sa zreteľne prejavilo, prečo k pôvodnému názvu – časopis pre literatúru, vedu a umenie – pribudlo aj pre politiku.

Celková situácia na Slovensku si v tomto „druhom období“ Slovenských pohľadov vyžadovala vyzývanie k spoločensko-politickej aktivite v súlade s Národnými novinami, na ktorých vydávaní mal Vajanský takisto výdatný podiel. V podstate by výzva z prvého „pohľadového“ úvodníka – „Musíme hýbať údami, keď nechceme, aby zmeraveli!“ – mohla byť mottom oboch týchto periodík, a to aj napriek rozhodnutiu Slovenskej národnej strany prejsť do politickej pasivity (s čím Vajanský ako jediný z jej výboru nesúhlasil), lebo: „Boj je ťažký, ako každý boj pravdy proti lži a brutálnemu násiliu.“ (Treba pripomenúť, že rozhodnutie SNS pre pasivitu bolo v súlade s dohodou rovnako národne orientovaných strán v Srbsku a Chorvátsku pre bezprecedentné zmanipulovanie volieb roku 1872, o ktorom sa zjavili informácie aj v európskej tlači.)

Nasledujúce ročníky, druhý až štvrtý, ktoré Vajanský už redigoval sám, pokračujú v trende aktivovania slovenskej inteligencie aj za cenu ubúdania príspevkov práve z oblasti „literatúry, vedy a umenia“, ale nemožno prejsť nevšímavo aj fakt, že práve v týchto oblastiach slovenská kultúra prechádzala krízou (prechod k realizmu nebol bezproblémový) a Vajanský nemienil z náročných umeleckých pozícií ustupovať (hoci napokon bol prinútený, ak nechcel Pohľady zapĺňať iba svojimi poviedkami a novelami: no výdatne si vypomáhal aj kvalitnými prekladmi kvalitných ruských autorov, najmä Turgeneva).

Oblasť umenia „utrpela“ menej aj zásluhou Vajanského záujmu o výtvarné umenie: Slovenské pohľady sa stali aj „ilustrovaným“ časopisom – s uprednostňovaním výtvarných diel zobrazujúcich slovenské motívy. Oblasť vedy reprezentovalo pravidelné uverejňovanie portrétov našich významných osobností a články s námetmi z histórie (touto problematikou sa detailnejšie zaoberal Ivan Kusý: Zrelý Vajanský, kapitola Redaktor Slovenských pohľadov, s. 28 – 52).

Napriek nedostatku kvalitných literárnych príspevkov zostáva trvalou zásluhou Slovenských pohľadov pod redaktorskou „taktovkou“ S. H. Vajanského vstup Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy na slovenskú kultúrnu scénu, ale aj prvých prác Martina Kukučína a Antona Bielika. Pre našu prózu je však dôležitý aj vstup na pokračovanie redaktorovho „najkrajšieho románu“ (J. Vlček) Suchej ratolesti, ktorá napriek kladnému prijatiu dosiaľ nebola dostatočne docenená. A samozrejme – už „historickú“ hodnotu Slovenským pohľadom dodáva (s krátkou prestávkou) Hurbanov životopisný Ľudovít Štúr.

Vajanský pre veľkú zaneprázdnenosť (aktívna publicistická činnosť v Národných novinách, členstvo vo vedení Slovenskej národnej strany aj práca na románe Na rozhraní, hoci ho napokon nedokončil) prestal byť redaktorom Slovenských pohľadov na konci roku 1889 a stal sa ním Jozef Škultéty (1890 – 1916). Vajanský však do nich prispieval naďalej.

Celkove možno Vajanského ako redaktora Slovenských pohľadov označiť za dôstojného pokračovateľa svojho otca: aj vo vysokých nárokoch na kvalitu slovenskej kultúry, v nekompromisnom postoji k „čírej slovenskosti“, aj v presadzovaní skutočne „slovenských pohľadov“ na literatúru, vedu, umenie – a najmä politiku na základnej platforme: „My chceme vedu pre vieru a vieru pre vedu“ s realistickým prístupom. My na to máme!

Azda najzreteľnejšie sa S. H. Vajanský vyslovil o predstave svojej koncepcie Slovenských pohľadov a o ich poslaní na poslednej strane prvého čísla v ozname Pozvanie ku predplatnému na SLOVENSKÉ POHĽADY, časopis pre literatúru, vedu, umenie a politiku. Výzvu odcitujem celú nielen pre spoznanie smerovania Vajanského ako redaktora, ale v podstate pre jej aktuálnosť aj v súčasnosti: „V hlbokom presvedčení, že literárny ruch na Slovensku, ako jediný spôsob, ktorým môžeme dávať znak života a tej vôle, že chceme žiť, musí prísť do čerstvého prúdu, odhodlali sme sa predstúpiť pred slovenské obecenstvo v nádeji, že nás neopustia ako spisovateľské, tak i podporujúce národné sily. Nie naše sebavedomie, ani preceňovanie síl ponúklo nás k takémuto, môžeme povedať, smelému činu, smelému vzhľadom na dnešné okolnosti, ale tá, skoro by sme riekli nepovedomá, živelná predtucha budúcej úlohy slovenského národa, ku ktorej treba bezspornej prípravy, trebars tak slabými rukami podujatej, ako sú naše, ďalej tá okolnosť, že nachádzame sa v službe národnej v tom najužšom zmysle slova.

Slovenská a slavianská pravda, to je ten ideál, za ktorým túžiť a ktorému slúžiť chceme. Boh nám pomáhaj!“

S oprávnenou radosťou konštatujem, že aj súčasné Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu sú dôstojným pokračovateľom hurbanovsko-vajanskovskej línie, hoci opäť v zmenených podmienkach: v pokračujúcom trende svetovej globalizácie „zviditeľňujú“ osobitý slovenský prínos do nej a „povznášajú slovenské volanie pred Božiu tvár“. Boh nám pomáhaj!

 

Príspevok odznel na vedeckej konferencii k 170. výročiu založenia Slovenských pohľadov dňa 4. 10. 2016.

1/2017

Tomáš WINKLER

Hurbanove Slovenské pohľady

(1846 – 1847, 1851 – 1852)

 

„Zato aj moje pomenovanie Slovenské pohľady jest velice dobré vyznačenie toho, čo ja vlastne chcem. Keď sa ako Slováci poobhliadame po svete, veď až potom uvidíme, čo budeme robiť.“

Jozef Miloslav Hurban

 

Začiatkom roka 1846 dozrie v Hurbanovi myšlienka vydávať „vedobný slovenský časopis“. Ale uvedomuje si, že je sám ako prst, ďaleko od priateľov, „osudom sem do kúta zahodený, kde dostatok nemôže nahradiť väčšie spojenia, akými mestá sa vyznačujú“, ako píše švagrovi Svobodovi. Hneď ako skrsne v ňom tento nápad, už „vychádzajú iskry ducha na svet“ – tvorí dňom i nocou. Podniká kroky na založenie časopisu. Superintendent Seberíni mu dá „znamenité“ svedectvo, ale Sztromský odmieta dať akékoľvek odporúčanie. Ako dôvod uvedie, že nezodpovedne napísal svoj Cestopis a takisto Predmluvu do Červenákovho Zrcadla. A to Sztromský ešte nemal v rukách Hurbanovu Uniu, ktorá sa začiatkom roka dostala k prvým čitateľom.

Ale teraz už Hurban nepotrebuje svedectvo – ani dobré, ani zlé –, pretože Slovenské pohľady nebude vydávať ako časopis, „ale všeho dva-tri diely do roka“, a na to nepotrebuje nijaké povolenie, len cenzora. Tak bude môcť vystupovať samostatne, nie po boku Štúrovom. Hurban dúfa, že sa „moje venkovské okolnosti časom zmenia a budem môcť opustiť hlbockú samotu“. Túži dokázať ešte viac. Keby mal tú možnosť, akú má teraz Štúr vo svojich Slovenských národných novinách, ukázal by, čo vie. Nijako sa mu totiž nepozdáva Štúrovo redaktorstvo a vôbec „naši ľudia v Bratislave“ sa mu vidia málo životní, veľa rozprávajú o minulosti namiesto toho, aby „ukázali, čo má byť“. Ale Lajko, ako Hurban na túto chvíľu nazve Štúra, „s jeho hlúpymi úvodnými článkami darmo rozmrzí pokolenie a nič nevystaví“. Zato Hurban už presne vie, ako budú vyzerať jeho Slovenské pohľady. Ich koncepcia vychádza z jeho životných skúseností, zo života. Túžba študovať v Nemecku nebola motivovaná len vôľou zdokonaliť sa vo filozofii, ale aj túžbou „poobhliadať sa“ po svete, vidieť, ako pracujú iné národy. Teda konfrontovať malý slovenský svet s cudzinou. Zárodok tejto myšlienky vznikol skôr. Vydávaním Pohľadov sa toto predsavzatie malo spredmetniť v ich koncepcii. Švagrovi Svobodovi píše: „Zato aj moje pomenovanie Slovenské pohľady jest velice dobré vyznačenie toho, čo ja vlastne chcem. Keď sa ako Slováci poobhliadame po svete, veď až potom uvidíme, čo budeme robiť.“

Hurban dobre vedel, čo sa dá a čo sa nedá robiť v našich podmienkach. Už nemá pred sebou Heglovu filozofiu, teraz sa väčšmi pridržiava Mickiewiczovho proroctva, lebo „jeho videnie sám život je“. O svojej povahe píše Samovi Bohdanovi Hroboňovi do Liptovskej Sielnice: „Ja, ako ma znáš, nie som synom školy; už ako žiak nemal som s ničím viac dobrodenia, ak s ohňom mojím, mojimi túžbami ducha a v tomto som pokračoval…“

Hurban je praktik, „nie syn školy“ – a teraz by sa mohol dopĺňať v súzvuku s iným mužom, ktorý je opačného založenia. Ale s ním, so Štúrom, môže byť nateraz len v odpore. Výhradu proti Štúrovi nemá jednu, ale hneď viac. Pochybuje o jeho schopnostiach viesť noviny, nespokojný je s jeho „hlúpymi úvodnými článkami“, s jeho taktizovaním voči katolíckemu duchovenstvu, lebo doň „zadiera“, a to všetko preto, lebo „naskrze nezná slovenského života“. Takéto Štúrovo počínanie Hurbana roztrpčuje. Už nie je ochotný mu o tom písať ani mu poradiť, „veď nič nedá na rady priateľov“. Rozhodol sa však, že mu to povie verejne. Verí, že keď takýchto hlasov bude viac, možno Ľudovít bude inakšie uvažovať. Preto sa Hurban obracia na priateľov v Liptove, na dobráckeho Sama Bohdana Hroboňa, aby aj odtiaľ zazneli hlasy nespokojnosti, mienené už nie ako rady, ale ako „napomenutia“. Hurban sa chystá do Bratislavy, aby Štúrovi okrem toho i sám povedal, čo si myslí, a tam „darmo hubou vŕzgať nebudem“.

Svoj názor napíše aj inde. Vo svojich dojmoch z korytnických kúpeľov, hneď pri prvom poháriku korytnickej vody, ktorý mu „udrel do nosa, do očí a do uší, do všetkých zmyslov“, spomenie si na Štúra a jeho pomocníkov v Národných novinách, lebo on, Hurban, bude teraz písať „len krátko, aby tak nepochodil ako daktorí spisovatelia Novín a Orla, ktorí – neboráci – pre svoje dlhšie články dobre že neboli ukameňovaní“.

Už sa zdalo, že Štúr zmení taktiku, že „premieňa kožu“, ale to bol len Hurbanov dojem, lebo Štúr je „zaraz na starom“. Dobre by bolo, keby boli teraz blízko seba, lebo už sa nesie chýr, že proti slovenčine sa kdekto chystá vystúpiť, a nielen proti nej, ale aj proti Štúrovým Národným novinám. Hurban sa dozvie od Štúra, že tým, kto sa hotuje na výpad, nie je nik iný ako Ján Kollár. Vieme, že na jar, azda koncom mája 1846, sa Hurban stretol so Štúrom na hlbockej fare, ale či si povedali úprimné slovo, nevedno.

Aby za novou slovenčinou bol pred nastávajúcimi bojmi čo najväčší zástup, iste zo Štúrovho popudu redaktor novín Peter Kellner-Hostinský navštívil Hurbana v Hlbokom na fare a spolu sa vybrali za Hollým do Dobrej Vody s úmyslom využiť jeho autoritu na získanie tých katolíckych farárov, ktorí zotrvali pri bernolákovčine. Tento mostík k slovenčine má podporiť aj nová Nitra, ktorá už v polovici marca 1846 uzrie svetlo sveta a je ako „dar drahým krajanom slovenským, obetovaná od Jozefa Miloslava Hurbana“. Ale je tam aj dedikácia Hollému, „zásluhami o cirkev a národ jasne sa ligotajúcemu kňazovi a básnikovi, okrase a sláve Slovákov“

Prichádza Hurbanova príležitosť, čas sporov a zápasov, teší sa na ne, privoláva ich: „Oj, ja som teraz velice dobrej vôle, nekúpi odo mňa nikto nič. Osobne ale na nás vyhodiť sa majúce strely – my odhodíme ich od seba.“ A keď sa mu už koncom mája 1846 dostal do rúk Kollárov spis Hlasové o potřebe jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky, aj Štúr zvolal: „Boj teda nastal!“

Hurban je dobrý taktik, vie zrátať sily na všetkých frontoch, a teraz zisťuje, že ich strana má prevahu: „Ale my sa im len smejeme, lebo oni neskoro prichádzajú k boju: my sme zaujali školy, literatúrou život, duchom precitlivejších ľudí na Slovensku, talenty budúcnosti sú naše, takže vec u nás čo deň, to deň viac víťazí.“

Ale práve vo chvíli, keď sa chystá rozhodujúci boj, Hurban sa musí brániť na dve strany. Už začiatkom roka, keď mu vyšla Unia, superintendent Seberíni, inakšie priaznivo naklonený slovenským veciam, napísal: „Vy máte veľkú budúcnosť pred sebou! Hrozné pravdy ste popísali!“ A žičlivý Seberíni aj pokračuje, akými zbraňami protivník zasurmuje. Hurban sa dozvie, že Šimka, ktorého si vzal na mušku, „už čert berie“ a dotknutí sa cítia ďalší. Vie, že od tejto chvíle ho budú „licitovať“ po konventoch, ale berie to na ľahkú váhu, lebo je presvedčený, že sa zo všetkého „vyseká“.

Začiatkom mája už má pripravené prvé číslo Slovenských pohľadov, prepisuje ho pre cenzúru, a tam dostanú „po nose“ všetci odporcovia slovenčiny. Roboty má kopu, našťastie už má pomocníka nielen v cirkevných veciach, ale aj pri prepisovaní – kaplána Ľudovíta Šuleka. Hurban nikdy nebol väčším optimistom ako v polovici roka 1846. Švagrovi Svobodovi píše: „Ide to tuná hodne rezko a svižko. Slovensko terajšie – a Slovensko pred tromi rokmi sú veci celkom rozdielne, sama rozdielnosť storočných princípov, čo deň, to deň sa všetko v jedno steká a zlieva, (…) je nám ozaj čo sveta žiť.“ Aj slovenské knihy sa „na úchytky míňajú“, čo nikdy nemohol povedať Palkovič so svojou češtinou ani Fejerpataky s „polovičatosťou mrzutou“. Tisíc zväzkov Unie sa mihom rozchytalo, Nitru, hoci vyšla len nedávno, už takisto nemá doma a Škultétyho Beda a rata sa minula za tri týždne, i keď bolo vytlačených 3 000 kusov.

V tomto čase sa napraví aj Hurbanov vzťah k Štúrovi. Hurban mu prepáči aj to, čo sa mu nepáčilo v Slovenských národných novinách a v Orlovi a pred očami má len záujem o spoločné dielo – o slovenčinu. Nateraz podľa Hurbana i napriek Štúrovmu „chvastúnstvu“ väzí v ňom predsa veľká osobnosť. „Materiál má Štúr veľký, dialektiky nemá, ctižiadosť má, presvedčujúcej moci nemá: ale pravda veci našej, ktorú on vedie, teraz je navzdor toho mocná a znamenitá,“ píše Hurban v liste na Moravu švagrovi Svobodovi.

Hurban veľa očakáva od svojich Pohľadov, ktoré už-už môžu každým dňom vyjsť, lebo verí, že mu zlepšia pozíciu, posunú ho dopredu. Sú tam silné veci – jedna z najpresvedčivejších obrán slovenčiny. Treba čakať len na tlačiara v Skalici, aby sa konečne tieto riadky dostali na svetlo.

Štúr naliehal na Hodžu, aby v polovici leta zvolal tatrínske zhromaždenie, lebo v tom čase by sa na ňom zišlo hojne obecenstva. Hodža ho však odložil až na 16. – 17. septembra 1846. Hovorilo sa tu najmä o slovenčine, o pravopise, ako sa dohodli na Hurbanovej fare. Ale hovorilo sa aj o podporovaní študentov, zbieraní starožitností, o vydávaní a rozširovaní slovenských kníh. Nehovorilo sa o Hurbanových Slovenských pohľadoch, lebo ešte sa len schyľovalo na vyjdenie prvého čísla. Štúrovi sa nepáčilo, že ho na tejto „sednici“ „z mnohých nepravdivých vecí a úmyslov potvárajú a obviňujú“. Naráža tu aj na Kollára, ktorý zorganizoval ďalší útok proti slovenčine, vo viacerých seniorátoch presadzoval, aby sa držali bibličtiny a nekupovali slovenské knihy a časopisy. Bolo vymenované „osobitné vyslanstvo“, ktoré má vo Viedni u panovníka vymáhať povolenie Tatrína; bol v ňom aj Hurban.

Niekedy v tom čase, teda keď sa Hurban vrátil z Viedne do Hlbokého, koncom septembra alebo začiatkom októbra, vyšlo prvé číslo Slovenských pohľadov. Štúr dostane z Oravy od Ctiboha Zocha list – „súd“ na Hurbanove Pohľady –, aby ho uverejnil vo svojich novinách. Keď sa Hurban a Štúr stretnú, Štúr mu ukáže Zochov posudok na Pohľady. Hurban sa len usmeje, naskytla sa príležitosť konečne vysloviť svoju mienku o Štúrových novinách, to, čo mu chcel povedať už dávno, povie mu práve teraz. Štúr túto kritiku neprijme, vieme od Hurbana, že „Lajko ale náš sa jeduval“. Nebola to len obyčajná výmena názorov, padli i ostrejšie slová. Hurban o tom píše: „Ja som sa už tiež pohádal s ním.“ Zatiaľ sa s tým zveril len svojmu švagrovi Svobodovi, čo žije na Morave, aby si trochu odľahčil. I keď sa tvári bezstarostne, neznesie kritiku od toho, kto nedá na dobré rady a napomenutia, naopak, stavia sa do pozície neomylného. Hurbana navyše popudzuje Štúrov sľub, ktorý uverejnil v posledných číslach Národných novín roku 1846, že slovenský pravopis sa zblíži s českým. Ale „v okamihu“ bol hneď na starom, lebo všetko odvolal. Prijal len –l namiesto -u v minulom čase a -ov namiesto -ou (domov – domou), ale podľa Hurbana „tým len bláznom uhovel a sám sa vydal nekonzekvencii, veď už sa smejú z neho aj naši, aj Česi“. Štúrov ústupok české noviny spočiatku vítali s radosťou, ale čoskoro zbadali, že to bol len „chlapčenský kúsok“.

Slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru od „zodpovedného redaktora a vydavateľa“ Jozefa Miloslava Hurbana vyšli prvý raz koncom septembra alebo začiatkom októbra 1846, ako sme uviedli vyššie. Hurban svoj úvodník Veda a Slovenskje pohľadi zaplnil úvahami o zmysle vedeckého poznania pre slovenskú a slovanskú spoločnosť. Svojím časopisom chcel „kriesiť život čistejší a kresťanskejší, vyšší v národe našom, menovite učiť vedu, umenia, literatúru, jednak poznávať duokladnejšie, jednak tvoriť ich vystavovaním ideálu vedy slovanskej“. Osvedčil sa, že chce Pohľadmi vynahradiť nedostatok časopisov, „s akým napospol chudobnejší vzdelanci slovenskí sa potýkajú“. Najviac rubrík chcel venovať vede, umeniu a literatúre, spravodajstvu, filozofii, jazykovede, etnografii, histórii, ale aj prírodovedným disciplínam.

Ako vidieť, Hurban nechcel byť popri Štúrovi len obyčajným ceremonialistom, akým bol za študentských čias Kalinčiak. Konečne sa Štúrovi vyrovnal v schopnostiach, ba i v praktických otázkach bol šikovnejší ako on. Hurban si je vedomý svojej prevahy a chcel, aby o nej vedeli aj ostatní. Je mu jasné, že Štúr zo svojej vedúcej pozície neodíde, i keď bol zvolal na tatrínskej sednici, keď ho kritizovali: „Nebudem vám viac viesť vaše veci, robte, čo viete, a voľte si inších.“ A potom ešte dodal: „Každý len na seba myslí.“

Keď sa od začiatku vydávania Štúrových novín dvíhajú nespokojné hlasy proti jeho viacerým názorom a keď sa postupne vytvára opozícia (Gerometta, Hodža, Kuzmány, Lichard, Francisci a Janko Kráľ), k žalobám a ponosám sa pripája aj Hurban. Pravda, netrúfa si postaviť sa na čelo nespokojencov – on je, ako sám vraví, medzi nimi „posledným“. Dúfa však, že ho život časom vynesie hore, na najvyššie miesto. Potom už nie Štúr a štúrovci, ale Hurban a hurbanovci budú nakrátko, ale o to prudšie hýbať slovenským životom.

Začiatkom roka 1847 začína Štúr v Slovenských národných novinách uverejňovať spomínanú Zochovu recenziu na Slovenské pohľady. Píše sa v nej, ako si Hurban predsavzal, že bude na svet pozerať „okom a duchom slovenským“, ale ako badá Zoch, „my vidíme z celého plánu samé teoretizovanie, časopis nepraktický“.

Je to príkre odsúdenie a Hurbanova reakcia naň je rovnako prudká. Neznesie kritiku z novín, čo sa od prvého čísla vyznačujú meravým postojom k životu, pre ktorý sa mnohí od nich odvrátili. Hurban vie dobre, že Štúr stratil veľa predplatiteľov. Zároveň si uvedomuje, že sám precenil svoje sily, keď chce iba vlastnými očami pozerať na celý svet, aj to len tu z Hlbokého. Po Zochovej kritike v tichosti rozmýšľa o novej koncepcii svojho časopisu, chce v ňom uverejňovať zábavno-poučné príspevky. Od tejto premeny si zároveň sľubuje, že takto si získa hojnejšie obecenstvo.

Zochova kritika teda zabrala, i keď za ňou Hurban vidí Štúra: „Štúr sa na mňa krivým okom díva a zdá sa, že ma akosi nerád vidí samostatne vystupujúceho, on by rád, aby Pohľady boli len jeho pobočníkom, ale toho nedosiahne.“

Hurban už nechcel kráčať za Štúrom, netúži byť jeho pobočníkom. Má svoje predstavy, myšlienky, koncepciu. Dovŕšil tridsať rokov a neláka ho byť večným žiakom. Túži po samostatnosti. Prišiel konečne čas, aby ju dosiahol? Už má za sebou veľa práce, aby sa pustil na vlastné krídla, ale v skutočnosti sa nevie odpútať od Štúra.

Medzitým sa rozhýbe mechanizmus, ktorý pomáhal aj Hurban dávať do chodu. Štúr zo všetkých strán dostáva listy plné nespokojnosti s vedením slovenských národných vecí, ktoré pretekajú cez jediné slovenské noviny, čo by mali odzrkadľovať túžby slovenského života.

Na jar 1847 dostane Štúr list od Francisciho, v ktorom ostro kritizuje jeho redaktorstvo, žiada ho, aby vytýčil „princíp liberálnodemokratický“, držal sa ho na každom kroku a aby poskytol širší priestor pre literatúru. Nesúhlasí s rigoróznosťou Štúrovou, ktorý „ani ku pocte mužov našich“ nechce prijať básne, a „tým menej zaľúbené“. Aj Janko Kráľ už prv napísal Štúrovi list „impertinentný, grobiansky“, ba podľa mienky Štúrovej píše tak, „ako keby z duba spadol“. Ján Kalinčiak, ktorý sa so Štúrom dostal do sporu pre lásku k dievčine, neváhal vyčítať mu jeho „intoleranciu“ a „diktatúru“.

Hurban pri stretnutiach so Štúrom i v listoch o tom zväčša mlčí. Keď Štúr spomenie, ako ho cenzúra „na kantári drží“, že mu v rukopisoch škrtajú všetko „rezkejšie“, a tak z mnohých článkov „špik povyťahujú“, Hurban sa, naopak, pochváli, že skalický cenzor je benevolentnejší a v Pohľadoch mu prejde aj smelšie slovo. Štúr, ktorý bol zavalený starosťami, nič netuší o Hurbanovom nepokoji. Je pravda, aj ostrejšie si vymenili názory, ale Štúr sa napriek tomu cíti Hurbanovi zaviazaný za jeho vernosť v neistých časoch, keď sa mnohí od neho odvracali. Preto v kritických časoch, keď ide Hurbanovi o chlieb, o faru pre jeho Uniu, Štúr je ochotný zastať sa Hurbana: „… podliaci by sme boli, keby sme všetko, čo môžeme, za nášho muža neurobili.“

Nevedno, či zo Štúrovho popudu alebo z náklonnosti Hostinského k Hurbanovi napísal Hostinský priaznivú kritiku na Pohľady, argumentujúc najmä faktmi samého redaktora Pohľadov. Ale akákoľvek bola tvrdá Zochova kritika, ani Zoch nemohol Hurbanovi uprieť, že národnú vec, na ktorej nám tak mnoho záleží, vie výborne, obratne na všetky strany brániť!

Rok 1847 sa však napriek nepríjemnostiam začína pre Hurbana dobre, sám si pochvaľuje, že ešte takého „šťastného počiatku roka nemal“. Priaznivé správy prichádzajú zo všetkých strán, ale najlepšie z Viedne „o veciach našich pospolitých“. Jeho jasnosť súhlasí so schválením Tatrína. Hurban však nevie, či sú tieto správy pravdivé. Čo sa týka Štúra, ten mu robí starosti so svojimi redakčnými praktikami. Už sa bol skôr dopočul, že veľa čitateľov novín odpadlo. Ale noviny treba držať za každú cenu, nech sú hocijaké, hlavná vec, že sú slovenské. Ak sa Štúr nezmení a nebude dbať na dobre mienené rady, podľa Hurbanovej predpovede „Štúr nám zatne bezpochyby najväčšiu ranu“.

Do Hurbanovej rodiny na hlbockej fare pribudol potomok, Hurban si rozdeľuje čas medzi rodinu a časopis. Na svet sa prihlásil syn Svetozár a Hurban sa teší, že bude mať pokračovateľa. S Pohľadmi má veľa práce, veď ich zväčša zapĺňa sám. Už v prvom čísle zahryzol do tvrdého chlebíka. Celý časopis dal do služieb slovenčiny už aj preto, lebo bol nespokojný „s veľkými Štúrovými longopetíciami“ a jeho spôsobmi obrany. Hurban „vec vychytil“ a kde-tu aj „ostrejšie pohovoril“. Je to polemik, má iskru aj štýl a vie vždy trafiť do cieľa. Jeho obrana slovenčiny je zo všetkých obrán najpresvedčivejšia. Slovenský život a novú spisovnú reč bránil najmä v polemikách s Jánom Kollárom. Bol ostrým Kollárovým protivníkom, no nikdy nerozbíjal česko-slovenskú jednotu. Odmietol však podceňovanie slovenčiny a tvrdil, že keď Slováci sa chcú vzdelať, „musia najprv svoju reč mať vzdelanú“.

Vďaka Pohľadom nemusí brať ohľad na nikoho, svoj názor povie tak, ako to cíti a kedy chce. Pohľady mu slúžia aj na iné. V nich „zmrví“ svojich protivníkov – a nie je ich málo. Hurban si usilovne ostrí pero, lebo „lámka veliká sa chystá po Slovensku“.

Druhý zväzok Slovenských pohľadov, ktorý vyšiel na Nový rok 1847, sa nesie naďalej v znamení obrany spisovnej slovenčiny a národného účinkovania štúrovcov. Hurbanovi sa podarilo k časopisu získať nových autorov – Eugena Geromettu a Sama B. Hroboňa. Publikovaním Geromettovho príspevku sa mu podarilo získať na svoju stranu katolíkov aj evanjelikov, odporúčal totiž spojenie budínskeho Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej s novozaloženým, a ešte vždy úradne nepotvrdeným Tatrínom.

Tretí zväzok Slovenských pohľadov pripravoval Hurban tak, aby vyšiel v júli roku 1847. Úradná vrchnosť zakázala ďalšie vydávanie tohto časopisu. Dňa 7. mája 1847 Cenzorské kolégium v Budíne konštatovalo, že sa Slovenské pohľady z nepravidelného zborníka menia na pravidelný časopis, preto pokarhalo jeho skalického cenzora Ambróza Ernyeya za nedodržiavanie predpisov. Postup kolégia schválila Kráľovská uhorská miestodržiteľská rada v Budíne a Uhorská dvorská kancelária vo Viedni, ktoré zakázali ďalšie vydávanie Pohľadov.

Hurban si čo najskôr chcel vybaviť najvyššie povolenie, získal odporúčania na vydávanie časopisu od superintendentov Jána Seberíniho a Pavla Jozeffyho i Jána Lottnera, farára a vicearcidiakona kysucko-novomestského. Žiadosť podal 10. októbra 1847, ale Kráľovská uhorská miestodržiteľská rada neodporúčala vyhovieť Hurbanovej žiadosti, i keď nový tlačový zákon v marci 1848 by už vydávanie Pohľadov umožňoval. Hurban pre iné naliehavosti doby od vydávania časopisu ustúpil. Navyše musel brániť svoj kňazský chlebík.

V Novom Meste nad Váhom, kde sa 28. júla 1847 konal nitriansky seniorálny konvent, chystalo sa na Hurbana veľa protivníkov. Veď jeho Unia pretriasala všetkých teológov – od kandidátov teológie až po najvyšších cirkevných hodnostárov. Keď je Hurban v najväčšej núdzi, pomôže mu Štúr. Sám Hurban neskôr dosvedčil, že Ľudovít sa začal zaujímať o teologické otázky a po Hurbanovom boku „povstať túžbou horel“.

K hriešnej Hurbanovej Unii pribudne ešte ďalší spis, ktorý je priamou odpoveďou na brožúru Zayovu a hornozelenického farára Karola Adamiša Nepředpojeté náhledy o unii evanjeliků A. a H. vyznání v kralovství uherském, ktorá otvorene polemizuje s Uniou. Hurban túto brožúru nemilosrdne strhal, napísal o nej elaborát, odtlačil ho v Pohľadoch a navyše dal vytlačiť tisíc separátnych výtlačkov. Kým ostatní autori vystupovali proti Unii anonymne, napr. Chalupka, Hurban sa nemieni za nikoho schovávať. Čaká sa, že mu neposlušný zobáčik zavrie sám Zay, ale ten sa teraz zachová veľkoryso, keď povie: „Ja som si vzal slobodu písať proti Hurbanovi, musím mu nechať slobodu úplnú písať proti mne.“

Hurbana bránia aj ďalší: Hodža, Karol Štúr, Kalinčiak. O všetkom však rozhodol hlas Ľudovíta Štúra. Hurbanovi zachránili faru i chlieb. Ale zobrali mu Pohľady, nemá si kde vyliať svoj hnev. V rukopise má veľa príspevkov, s ktorými sa po nociach trápil v hlbockej samote. Zostáva mu však nádej, že sa zvrtne doba a on znova chytí pero do rúk a ďalej bude písať „na svoj spôsob“ a vo svojich novinách.

Nedobrovoľne mu odpadlo veľa práce, a tak má čas, dokonca veľa času. Využije pekné jesenné počasie a s Jozefom Viktorinom, ktorý sa roku 1847 stal katolíckym farárom v Senici, podniknú väčšiu cestu na Moravu. Tá cesta je prvým dotykom s Čechmi po prudkých polemikách a jej cieľom je zistiť ich skutočnú mienku. Hurban tu má svojich známych, s ktorými udržiava spojenie spred ôsmich rokov, vie teda, že nie všade sa stretne s priaznivým prijatím, ale napriek tomu neváha navštíviť i odporcov slovenčiny. Šembera v Brne nič nezakrýval, otvorene dal najavo svoju pochybovačnosť, no milo ho prekvapil učený Klácel. Ten s porozumením sledoval vývin udalostí na Slovensku.

Kým si Hurban na svojej jesennej ceste po Morave hovie v pohode, Štúr vystupuje ako poslanec na Uhorskom sneme v Bratislave, ktorý začal zasadať 7. 11. 1847. Slovenské národné noviny už pred začatím snemu uverejňovali sériu článkov, v ktorých sa formoval slovenský národný program. Ako svedčia historici, tieto články boli koncipované s Hurbanovým súhlasom. Ale nemáme ani jeden doklad o tom, ako často sa so Štúrom stretával, o čom hovorili. Vieme len, že Hurban s Viktorinom častejšie ako inokedy navštevovali Bratislavu, aby sa presvedčili, ako sa vyvíjajú slovenské veci.

1/2017, úryvok

IRENEY BALÁŽ

Bob Dylan, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 2016

 

V roku 2016 Kráľovská akadémia vied v Štokholme po prvý raz udelila Nobelovu cenu za literatúru hudobníkovi a spevákovi – Bob Dylanovi.

Nie je vlastne až také jednoznačné, že iba hudobníkovi. Samotný laureát tejto významnej literárnej ceny totiž sám seba považuje za spievajúceho básnika z čias slávnych trubadúrov, ktorý vtedajšiu štýlovú lutnu zamenil za modernejší nástroj svojej doby – gitaru a fúkaciu harmoniku.

Bob Dylan, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, sa narodil 24. mája 1941 do židovskej rodiny v mestečku Duluthe v americkom štáte Minnesota. V období dospievania odmietal svoje židovstvo. Založil a rozpustil niekoľko rokenrolových skupín a hľadal únik z dusného a konvenčného konformizmu mesta, v ktorom žil. A ako sám vtedy hovorieval, čakal na chvíľu, keď totálne popretŕha všetky reťaze morálky a konvencie, a po slávnej Route 61 vyrazil do mesta Minneapolis. Táto priveľmi konvenčná bibliografia však podceňuje jeho osobitý zmysel pre židovskú komunitu, ktorý v podvedomí pociťoval, až keď dospel. Takisto sa nedarí zdôrazniť, aký bol vyberavý pri voľbe svojich hudobných a filmových hrdinov v detských rokoch. Samozrejme, že aj katolícke vplyvy by hádam mohli byť kľúčovým faktorom úspešného muzikantského ťaženia na vrchol jeho hudobného uznania.

Určitú úlohu zohrala jeho neistota ohľadom toho, kedy a ako má opustiť „ním“ vyznačené hranice malomeštiackej Ameriky, ktoré bytostne odmietal a ktoré ho nesmierne gniavili. Či vtedy, keď sa Robert Zimmerman stal Bobom Dylanom, Elstonom Gunnom alebo ktoroukoľvek inou z jeho neznámych identít? Najmenej zo všetkého sa však darí vysvetliť, prečo by si mal Robert Zimmerman zmeniť identitu a prečo by si mal želať znovuobjaviť samého seba a tým definitívne zamietnuť svojrodinný údel. Nepokúšal sa iba dištancovať od svojho malomeštiackeho pôvodu, ktorý však nemal nič spoločné s pôvodom jeho predkov? Vyskytol sa dokonca dohad, že meno Dylan si dal podľa svojho obľúbeného básnika Dylana Thomasa.

Jedna z jeho prvých nahrávok mala názov podľa Jacka Kerouaca Mexico City Blues. Veľa čítal, napr. Allena Ginsberga či Lawrencea Ferlinghettiho, až nakoniec zakotvil u folkového speváka Woodyho Guthrieho…

A nasledoval New York, kde jeho folková hviezda zažiarila naplno v povestnej kultovej kaviarni Cafe Wha? v umeleckej štvrti Greenwich Village… O rok neskôr vyšla jeho najznámejšia pieseň tejto doby Blowin’ In The Wind (Iba vietor to vie, a mlčí). Najprv ju nahralo na platňu trio Peter, Paul & Mary. Pesnička mala mimoriadny ohlas a hneď sa stala hitom a súčasne hymnou folkového hnutia. A tak sa Dylanovi konečne otvorila cesta k úspechu a sláve. Piesne spieval spôsobom odvodeným z černošského hovoreného blues a južansko-oklahomského preťahovania spevu podľa Woodyho žiaka Jacka Elliotta.

Bob Dylan svoje piesne vždy interpretoval vo vypätých poetických obrazoch, ktoré spájali tradíciu alžbetínskych vizionárov s fantáziou francúzskych symbolistov a amerických bardov beat-generation. Na svet okolo seba sa díval pohľadom chlapcov a dievčat vyrastajúcich v atmosfére amerických veľkomiest na počiatku šesťdesiatych rokov. Boli to rozhorčené, rebelantské, ba priam popudlivé protesty proti súčasnej Amerike dospelých. Spomeniem iba niektoré: Only a Pawn In Their Game (Iba pešiak v ich hre), With God on Our Side (S Bohom na našej strane) alebo Masters of War (Vojnoví mocipáni). V jeho piesňach takisto zaznievala zatrpknutá, ale veľmi pôsobivá milostná poézia, napríklad v Don’t Think Twice, It’s All Right (Nelám si hlavu, je to v poriadku). Niekedy i akési komentáre k málo povzbudivému pohľadu na labyrint nášho sveta – Positively 4th Street (Vyložene štvrtá ulica).

Tým, čo Dylan spieval a vyjadroval, stal sa popredným hovorcom folkovej a neskôr aj celosvetovým predstaviteľom tejto zľudovenej vlny. A súčasne idolom mládeže, keďže veľmi transparentne vyjadroval ich pocity, obavy a pochybnosti. Svoje názory skoro vždy formuloval v poeticky symbolických kryptografických obrazoch na obaloch platní.

Práve už spomenutou trojrozmernosťou Dylan prekračoval vtedajšie predstavy o tom, ako sa má spevák, hudobník a zároveň básnik správať. A je úplne jedno, či to bolo v časoch jeho mladosti alebo teraz, vo frenetickom chaose digitálneho veku odcudzenia, ktoré teraz už prebieha aj v imaginárnom, nehmatateľnom a nepocitovom kyberpriestore nášho sveta.

Na záver by sa dalo povedať: The Times They Are A Changin’ (Časy sa menia), ako spieva Bob Dylan na svojej prvej platni…

A tak sa neskutočné stalo skutočným: Laureátom Nobelovej ceny za literatúru 2016 sa stal básnik a hudobník Bob Dylan, alias Robert Zimmerman… Alias, alias!

 

Správa z tlače:

 Už uplynul pomaly týždeň od správy, že najprestížnejšiu literárnu cenu dostane po prvýkrát hudobník. Bob Dylan odvtedy odohral už dva koncerty, no zatiaľ sa k novinke verejne nevyjadril. V Las Vegas, kde hral prvý večer po oznámení o Nobelovej cene, promptne vytlačili plagát s gratuláciou, cez víkend na festivale Desert Trip to zaňho okomentovali The Rolling Stones. „Ešte nikdy sme nestáli na jednom pódiu s držiteľom Nobelovej ceny,“ zhodnotil Mick Jagger. „Bob je náš Walt Whitman.“

(19. októbra 2016)

12/2016

DUŠAN KERNÝ

Ruský Európan a Slovensko

(Sonda k 125. výročiu narodenia /1891/ a 50. výročiu smrti /1967/ Iliu Erenburga)

 

Sála Černínskeho paláca na pražskom Loretánskom námestí, až v roku 1934 premenená na pracovňu ministra zahraničných vecí štátu, ktorého hlavným mestom je Praha, má dlhú pamäť. Medziiným aj na ruského sovietskeho spisovateľa Iliu Grigorieviča Erenburga. V roku 1935 bol v Prahe a „znenazdajky“ ho pozval Edvard Beneš, vtedajší minister zahraničných vecí. „Fašistický mor prekračoval hranice bez víz,“ spomína po rokoch Erenburg, keď píše, ako ho Beneš zaviedol k nástennej mape, „sme obkľúčení, Československo je v smrteľnom nebezpečenstve.“

Pre nás je to zaujímavé nielen spomienkami na Karla Čapka, ten mu vtedy povedal, že „nastáva doba triumfu hlúposti“, na potulky pražskými kaviarňami a vinárňami s neúnavným Vítězslavom Nezvalom, počúvaním žartovných historiek Marie Majerovej o Haškovi, autorovi Švejka, či karikatúrami Erenburga sediaceho na kufroch od Adolfa Hoffmeistra. „Fašisti alebo polofašisti rýchle premenili Európu na spleť džungle, chorvátski fašisti prepadávali svojich srbských stúpencov, v Rumunsku sa železná garda vyhrážala Maďarom, v Maďarsku horthyovci vraždili roľníkov a zaprisahávali sa, že získajú (rumunské) Sedmohradsko, v Benátkach sa už bežne zdravilo fašistickým pozdravom – vztýčenou pravicou. Cestujúci má dojem, že v Európe je vojna,“ píše Erenburg.

Celé rozprávanie má pre nás osobitnú príchuť. Podľa Erenburgových spomienok mu Beneš vyčítal, že má tak rád Slovensko a kritizuje vzťah Prahy k slovenskej kultúre. „Ale naša vládna politika nie je taká zlá,“ ohradzoval sa Beneš. „Vedel som, že je lepšie mlčať, pretože sa práve vyjednáva medzi Prahou a Moskvou, ale neudržal som sa a pustil som sa (kvôli Slovensku) do sporu,“ spomína neskoršie Erenburg.

Erenburg toho o Slovensku napísal toľko, že ani po rokoch sa Ondrej Marušiak či iní návštevníci jeho bytu v prestížnom centre Moskvy nespytovali na podrobnosti oného sporu s Benešom o Slovensku. Ale je to viac ako pozoruhodné svedectvo. Veď už vtedy pokladal minister a neskorší prezident štátu za dôležité hovoriť o politike voči Slovensku s občanom ZSSR, o ktorom bolo zrejmé, že o tom bude písať a v Moskve či inde hovoriť a o ktorom bolo známe, že veci zasadzuje do širokých európskych súvislostí. Ako vyzeral onen spor, ktorý nebol len o Slovensku?

Na Slovensko sa vrátil Erenburg znovu v roku 1936. Malo to súvis s tým, že v roku 1934 Jozefovi Visarionovičovi Stalinovi navrhol premeniť a rozšíriť medzinárodnú organizáciu revolučných spisovateľov na protifašistický okruh intelektuálov (na zápas proti fašizmu a na podporu ZSSR), a J. V. Stalin to odobril.

Vráťme sa však v čase do roku 1928. To nám pomôže pochopiť zdroj rozličností Beneš – Erenburg v názore na Slovensko, spor, ktorý sa odohrával v impozantnej scenérií starého paláca a sály – pracovne ministra mladého európskeho štátu.

Vo svetovej literatúre ťažko nájsť toľko pochopenia a srdečných slov o slovenských literátoch, obyvateľoch Slovenska, o slovenskom roľníkovi a Slovensku vôbec, ako napísal ruský sovietsky spisovateľ Ilia Grigorievič Erenburg. Azda, ba určite nikto nenapísal s takým zanietením a pochopením pre Slovensko a Slovákov také cestopisné črty ako ruský svetobežník, vydávali sa ešte mnohé desaťročia po ich vzniku. Nikto tak nepísal, nikto sa sem toľko nevracal, nikto na Slovensku toľko nepostrehol a neovplyvnil ako Ilia Grigorievič. Dlhé desaťročia nikto nebol takým pozorným poslucháčom svojich sprievodcov po Slovensku, jeho jazyku a dejinách. Pozorovateľom, čo si mnohé nielen zaznamenal, ale aj uverejnil ako vlastné zistenia. A napriek tomu je to jediný taký autor, ktorého texty o Slovensku nie sú dodnes v plnej miere do slovenského jazyka preložené. Treba si položiť otázku prečo.

Priam notoricky najznámejšie je, že Ilia Erenburg prišiel na Kongres slovenských spisovateľov v roku 1936 do Trenčianskych Teplíc, aby „ponúkol Slovákom účasť v antifašistickom hnutí, keďže pracoval na sekretariáte Medzinárodného združenia protifašistických spisovateľov“.

Prečo práve Slovákom?

Prečo prišiel práve do malých zastrčených kúpeľov na stretnutie s predstaviteľmi literatúry, o ktorej sa Európa ešte len dozvie? O desaťročia neskôr Erenburg – dnes vieme, že skreslene – napíše, že kongres sa zišiel z iniciatívy DAV-u a davistov, ktorí presvedčili plénum kongresu, že je nevyhnutné vstúpiť do protifašistické združenia. O kongrese píše takisto nepresne: boli tam „spisovatelia rozličného zamerania, niektorí sa potom pridali ku katolíckym separatistom, ktorí stavili na víťazstvo Hitlera, iní bojovali v Povstaní ako partizáni“. O samotnom Povstaní píše s odstupom desaťročí rovnako spakruky: „Slovenské národné povstanie pripravil ÚV KSČ.“

Prečo v onom roku 1936 meral cestu z cudziny do Trenčianskych Teplíc? Čo tejto ojedinelej ceste predchádzalo? Prečo to robil Erenburg, ktorý roky pred prvou svetovou vojnou strávil vo Francúzsku, v Paríži a dvadsiate roky minulého storočia strávil vo väčšine európskych štátov, precestoval Nemecko, Britániu, Poľsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Taliansko, Grécko, Turecko a už vtedy mal zrejme namierené do Španielska? Prečo toľko pozornosti Slovensku, jeho životu a pomerom, viac ako Prahe, Čechám, ktoré navštívil a poznal tam mnoho spisovateľov?

Možno je za všetkým len náhoda, fakt, že kedysi jestvovalo spojenie medzi Viedňou a Bratislavou, premávala električka, ktorú využil, keď narýchlo opúšťal Rakúsko v roku 1934. Vtedy už ako spravodajca Izvestijí písal o krvavých nepokojoch, povstaní robotníkov v Rakúsku, boli to prvé ruské vojnové reportáže z Európy. Španielsko s jeho občianskou vojnou, posledná veľká udalosť, ktorá sa stala spoločnou ľavici z celého sveta, bola pred dverami dejín, vypukne onedlho a Erenburg bude pri tom. Už v auguste 1936 je v Barcelone, v septembri v Madride.

Časť organizátorov rakúskeho krvavo potlačeného povstania, robotníckej vzbury 1934 sa prebila a s veľkými stratami našla útočisko v Československu. Sem vyviezli aj dokumenty, ktoré potom Erenburg použil v (päťdielnej) sérii čŕt Občianska vojna v Rakúsku 1934 pre denník Izvestija. Bratislava bola prvým a dobrým zázemím, cez ňu unikal z Rakúska. Hlavný dôvod spočíval v tom, že Bratislavu, Slovensko veľmi dobre poznal z predchádzajúcich stretnutí. Svedčia o tom výrečne jeho cestopisné črty Rok 1928 na Slovensku.

V Bratislave sa vtedy nedalo inak, len zájsť do viechy, k vínku, spisovateľom a k pesničkám o Jánošíkovi. Tak dajako sa stalo, že jeho sprievodcom, zrejme prvým kontaktom, ako inak, bol mladý právnik Vladimír Clementis – a zrejme to rozhodlo. Erenburg prijíma pozvanie stráviť na Slovensku dlhší čas v lete. Tak sa aj stalo a Erenburg pod spoločným názvom Rok 1928 na Slovensku o tom napísal sedemdielny seriál cestopisných čŕt. Dnes by sme povedali, že aj politologických sond. V úplnosti vlastne neboli u nás uverejnené ani po rokoch. V roku 1976 na základe ruského vydania z roku 1954 a 1966 vychádza po slovensky spoločné československé vydanie v Smene, Máji a Našom vojsku. Je to výber Európske križovatky z dielne špičkových prekladateliek-rusistiek. Pokiaľ sa nezačítame do už na tie časy pozoruhodného doslovu Ondreja Marušiaka, nič nám neprezrádza, prečo Mikuláš Šimko tiež prispel prekladom, zostavil výber. Až keď nazrieme do deväťzväzkovej ruskej pôvodiny vydanej rok pred autorovou smrťou, konkrétne do siedmeho zväzku, vidíme nielen to, čo chýba, ale aj prečo.

Sovietsky ruský spisovateľ Ilia Erenburg je spätý s prvým veľkým pokusom slovenskej inteligencie, slovenských spisovateľov ujasniť si kultúrne smerovanie, kultúrnu orientáciu Slovenska. Svedčí o tom iniciatíva z januára 1929 uverejnená v druhom, po konfiškácii opravenom vydaní DAV-u. DAV s dátumom 1. január 1929 pod skromnou skratkou do (Daniel Okáli). V dobovej slovenčine uverejňuje DAV preklad state Ilu Erenburga. Nie je to len prvé zoznámenie s týmto Erenburgovým textom v slovenčine. Je to zároveň textovo i graficky spojené s výzvou DAV-u na celoslovenskú anketu.

Erenburg má vtedy už za sebou vydanie románu (ale aj preklady) Neobyčajné dobrodružstvá Julia Jurenita (1922), Lásky Jeanny Neuillovej (1924), ako aj chýrnych a dodnes prekladaných (naposledy ešte v skvelom preklade N. Ďurinovej v 2007) Trinásť fajok (originál 1923). Spisovateľovi Erenburgovi sa zdá, že „Slovensko je jedinou krajinou v Európe, kde ruský pútnik je niečo obdobné ako Amerikán v Paríži, trebárs neoplýva ani dolármi…Slováci keď sa dozvedeli, že sme Rusi, stali sa dobrosrdečnejšími a zhovorčivejšími, také je čaro našej krajiny… kultom Rossije bola vychovávaná všetka slovenská inteligencia minulého storočia, o tom hovoria nápisy mohýl v Turčianskom Svätom Martine, názvy ulíc, katalógy knižníc, kde ruskí spisovatelia sú na prvom mieste a všetko je romantické, zľahka naivné – zľahka prislepé rusofilstvo starikov bez rozdielu vzdelania“.

Podľa Erenburga „deti týchto rojkov spoznali Rossiju… nový zmysel vkladaný v to meno drahé zamladi, meno Moskva, pretvoril celé slovenské rusofilstvo, učinil ho opäť skutočným, zviazal lásku k Rusku s láskou k súčasnu… láska mladého Slovenska k dnešnému Rusku preto nie je slepá“, tak znie preklad (zrejme Daniela Okáliho) Erenburgovho textu. DAV s ním začínal prvé číslo roka 1929.

úryvok, 12/2016

LADISLAV ČÚZY

Poézia ako impulz politickej koncepcie

udovít Štúr je vo verejnosti azda najznámejší ako spoluzakladateľ modernej slovenčiny, ale aj ako vášnivý diskutér a bojovník na Uhorskom sneme, teda v dnešnom chápaní ako politik. Napísal množstvo politických, ale aj iných článkov, ktorými presviedčal politických protivníkov, ale aj neprebudených Slovákov o potrebe oživenia slovenského národného života. Prakticky každá Štúrova aktivita podporovala tento cieľ.

Už počas štúdií na bratislavskom evanjelickom lýceu sa pokúšal venovať poézii. Jeho poézia je zaujímavým dokladom o formovaní poézie v intenciách vznikajúceho romantizmu. Umeleckou kvalitou však Štúrova básnická tvorba nedosiahla kvality jeho najznámejších súčasníkov. Do určitej miery, aj keď azda nepriamo, poéziu prepojil so svojimi politickými aktivitami. Štúrova literárna tvorba, presnejšie jeho básnická tvorba, je azda najmenej známou súčasťou jeho aktivít. Azda oprávnene, azda nie. S poéziou sa zoznamuje spolu so svojimi spolužiakmi pri štúdiu na lýceu a paralelne pri práci v Spoločnosti česko-slovanskej. V rámci tejto spoločnosti poslucháči lýcea tvorili literárne texty, ktoré si vzájomne posudzovali a najlepšie z nich uverejňovali v Pamätniciach Spoločnosti. Prvým výrazným výsledkom tohto úsilia mladých študentov bolo vydanie almanachu Plody v roku 1836, tento almanach už Ľudovít Štúr redigoval a uverejnil v ňom aj svoje prvé básne. V tomto čase celkom logicky písal, tak ako všetci ostatní študenti, po česky. V rámci svojho študentského pôsobenia napísal relatívne veľké množstvo zväčša príležitostných básní, v ktorých prejavil básnický talent, ale zároveň sú tieto básne aj dôkazom jeho myšlienkového a čiastočne aj estetického hľadania. Z množstva básní z tohto obdobia sa však nezrodila žiadna básnická zbierka. Štúrova raná básnická tvorba nebola poetologicky a ani myšlienkovo vyhranená, ale ako sa neskôr ukázalo, aj keď poéziu po roku 1840 písal Ľ. Štúr už len zriedkavo, stala sa vážnym argumentom pre rozvíjanie jeho národnoobrodeneckej aktivity.

V roku 1838 odišiel Ľudovít Štúr dokončiť štúdiá do Halle. Z tohto obdobia pochádza aj jeho najznámejší cyklus básní Dumky večerní. Štúr sa vrátil z Halle v roku 1840, aby pokračoval na bratislavskom lýceu v pedagogickej práci. Medzitým sa odohrala v jeho osobnom živote (ale aj z hľadiska poézie) dôležitá udalosť. Na ceste z Halle sa zamiloval do sestry českého vydavateľa Jaroslava Pospíšila Márie Pospíšilovej. Tento vzťah dal podnet k vzniku troch ľúbostných básní svojského charakteru.

Tridsiate roky boli z hľadiska literárneho vývinu zložité. Na pozadí veľkých básnických skladieb Jána Hollého a diela Jána Kollára začali sa objavovať v tvorbe poslucháčov bratislavského lýcea básne subjektívnejšieho lyrického ladenia, ktoré akoby predznamenávali v slovenskej literatúre nástup romantizmu. Táto atmosféra ovplyvnila aj texty Štúrových dumiek.

Dumky večerní sú cyklom trinástich námetovo rôznorodých básní, ktoré Štúr uverejňoval postupne v časopise Květy, ktorý redaktorsky viedol Jaroslav Pospíšil. Cyklus vyšiel v rokoch 1838 – 1840.

Žánrové označenie týchto básní ako dumky vysvetlil sám Štúr. Dumkou rozumel „báseň s historickým námetom“ a na inom mieste definíciu doplnil, že duma v „maloruskom nárečí znamená pieseň alebo povesť, najčastejšie truchlivého obsahu“. Jeho konkrétne básne zaradené do tohto cyklu definíciu potvrdzujú. Dumky sú námetovo rôznorodé, dominuje im melanchólia, smútok motivovaný pocitmi ohrozenia národa a objavujú sa v nich aj sociálne motívy. Dumky sú označené číslami a sú bez názvov.

Po formálnej stránke Štúr v cykle najčastejšie využil jedenásťslabičnú oktávu, ale objaví sa tu aj báseň napísaná stichickou formou.

Najsubjektívnejšou dumkou je dumka č. I. Atmosféra tejto básne už pripomína romantickú atmosféru. Je evokáciou lúčenia osamelého lyrického subjektu s rodným krajom, ale zároveň s detstvom. Štúr pri evokovaní pocitového stavu lyrického hrdinu využíva vo viacerých básňach historické pozadie, najmä evokuje smútok nad zašlou slávou národa. Sú tu alúzie najmä na zašlú slávu Veľkej Moravy a evokovanie čias vlády Matúša Čáka. Štúr často využíva prírodnú scenériu na označenie konkrétneho priestoru, pričom sa básnické posolstvo posúva do spoločenskej roviny. Napríklad dumka č. V. V jej závere konštatuje nemenné postavenie vrchu Rokoš (vrch neďaleko Uhrovca), ktorý bol „dávné stařiny svědkem“ v protiklade s osobným pocitom smútku nad dobovým postavením národa.

Dumky sú meditácie a len raz sa v nich zjaví výraznejšie národne orientované apelatívne zakončenie. Stalo sa tak v VI. dumke.

 Před věky Nitra vznešená

na kraj slavný hleděla,

teď nemůže – ponížená

své již oči zavřela.

 

Ale čas se opět změní,

den zas jasný zasvitne,

kraj se otců rozzelení,

Nitra ze sna procitne.

 

Okrem prvej dumky sú ostatné viac-menej objektivizovanou štylizáciou básnikových nálad odvíjajúcich sa od pocitu národného ohrozenia a sociálnej nespravodlivosti.

Najznámejšie Štúrove básne (Vzpomenutí, Toužba a Rozžehnání), ktoré napísal na podnet svojej lásky k Márii Pospíšilovej, sú takisto výsledkom objektivizácie individuálneho pocitu ich autora, ale predsa len sú oveľa subjektívnejšie ako predchádzajúce básne.

Báseň Vzpomenutí je prejavom umierneného ľúbostného vyznania. Štúr svoje city naznačuje za pomoci paralely so zimnou atmosférou Tatier a Krkonôš. Evokuje obraz zimných Tatier, ktoré sa mu v danej chvíli menia „v české Krkonoše“. Záporný pocitový efekt zimnej evokácie nevľúdnej prírody je vystriedaný vyjadrením individuálneho pocitu lásky, ale zároveň problematizovaný posledným skepsu vyjadrujúcim veršom:

Marie! Tatry se již sněhem lesknou

a po dolinách sever rejdy tropí:

brzo přivezeť on již zimu tesknou,

před níž příroda smutně oči sklopí;

ale v mém srdci, vzdor celé přírodě,

plápol se vzmáha, jejžto si znítila,

onť léto nese; však to v Tvé svobodě,

by traplivá v něm jeseň se zrodila.

 

Báseň je možné chápať ako Štúrovo vyznanie lásky Márii Pospíšilovej, báseň Rozžehnání je jeho racionálne zdôvodnenou rozlúčkou. Štúr básnicky vysvetľuje Márii nutnosť rozchodu, ktorý je motivovaný uprednostnením práce pre národ pred individuálnou láskou.

Myšlienka je vyjadrená už v prvom šesťverší básne, ostatné sú viac-menej len jej rozvíjaním:

Zapomni, drahá, zapomni jinocha,

nade nímž mraky bouřlivé se shání,

zapomni, drahá, zapomni na hocha,

an ti posílá bolné požehnání:

na vše světa zapomene slasti,

jenom nikdy ne, jen nikdy o vlasti.

 

Báseň Rozžehnání vyšla v Květoch v októbri 1841.

V nasledujúcom období sa Štúr venoval „dôležitejším“ činnostiam. Tieto aktivity vyústili až v jeho účasti v Slovenskom povstaní v rokoch 1848 – 1849.

úryvok, 11/2016

 

IVAN MRVA

Náš 170-ročný jubilant, konská železnica Bratislava – Trnava – Sereď

V tom istom roku, ako vyšlo prvé číslo Slovenských pohľadov,začala sa prevádzka na konskej železnici z Bratislavy do Trnavy. Bolo to práve 1. júna 1846. O päť mesiacovotvorili aj úsek Trnava – Sereď. Hoci už panovala všeobecná mienka, že kone za krátky čas vystrieda para, bolo si treba počkať takmer tri desaťročia. Napriek tomu aj konská železnica za dlhéobdobie prevádzky vykonala veľké služby. Zrýchlila dopravu osôb medzi Trnavou, Pezinkom a Bratislavou a tovaru medzi seredským prístavom na Váhu a dunajským v Bratislave. Železnica viedla slovenským krajom a využívali ju najmä Slováci, medzi nimi aj poprední národovci. Ľudovít Štúr počas svojho pobytu v Modre viackrát cestoval z Pezinka do Bratislavy. Žiaľ, poslúžila mu aj na mýtmi opradenej poslednej ceste za srbským kniežaťom Obrenovičomz Pezinka do Bratislavy a odtiaľ parným vlakom do Ivanky a späť v decembri 1855. Pavol Mudroň ešte ako študent bratislavskej právnickej akadémie viackrát cestoval konkouza Štúrom do Pezinka a potom už len šesť kilometrov do Modry. Aby ušetril pár grošov, nešiel do Šenkvíc, odkiaľ tiež bolo treba cestu merať pešo.

V máji 1854 sa Mudroň odviezol do Trnavy, keď sa vybral na odhalenie pamätníka Jánovi Hollému v Dobrej Vode. V januári 1856 konskú železnicu využil aj študent Jozef Ľudovít Holuby, aby sa v mene bratislavských študentov lýcea v Modre poslednýraz rozlúčil s Ľudovítom Štúrom. Za Bachovho absolutizmu redakcia Slovenských pohľadov sídlila v Trnave a z Bratislavy či opačne bolo treba častejšie cestovať. Aj preto konská železnica tak trocha súvisí s jubileom Slovenských pohľadov a národným hnutím. Pravda, poslúžila aj trom stovkám bratislavských národných gardistov, ktorí sa pod vedením Henricha Justihopo nej rýchlo prepravili do Trnavy, odkiaľ vyrazili na myjavské kopanice potlačiť septembrové povstanie. O necelé dva týždne sa opití ľahkým víťazstvom viezli späť aj s ukoristenými slovenskými zástavami.

Povestnú prešporskúkonku môžeme označiť za akúsi predohru k dopravnej revolúcii, ktorá sa v Uhorsku i na Slovensku začala práve v čase, keď do Trnavyprvýrazzavítal dvojzáprahom koní ťahaný železničný vagón.

Doprava tovarov i osôb bola pre Slovákov životne dôležitá. Bez obilia z dolnozemských rovín by obyvateľstvo mnohých hornatých oblastí sotva dokázalo vyžiť. Osadníci na úrodnej Dolnej zemi zas potrebovali stavebné i palivové drevo, šindle a množstvo iných drevených výrobkov zo slovenských lesov, železo, klince, podkovy, reťaze, lemeše i čeriesla na pluhy a ďalší materiál z našich hút, ale i vápno, kamene, súkno, plátno, hlinený riad a množstvo iných vecí. Rozľahlé dolnozemské lány potrebovali najmä počas žatvy pracovité ruky. Doviezť ľudí i tovar na úrodný juh nie na plti, ale na voze, aby bolo možné odviezť si domov obilie, kým sa nerozvinula železničná sieť, bola úloha furmanov. Stav ciest v Uhorsku bol až do konca 19. storočia katastrofálny a do polovice storočia aj nebezpečný, a tak práca diaľkových furmanov si vyžadovala tvrdú náturu. Cez rieky nebolo mostov, vysoký vodný stav znemožnil použitie brodov i prievozov na niekoľko dní aj týždňov. Mosty drevenej konštrukcie väčšia voda strhla a niekedy trvalo roky, ba desaťročia, kým sa dali do poriadku. Jeden príklad nezaškodí. Na starej ceste spájajúcej Kremnicu a Banskú Štiavnicu roku 1871 voda odplavila starý drevený most cez Hron priTrnavej Hore. Nový postavili až roku 1925. Polstoročie zostali dediny na ľavom brehu odrezané od cesty i železnice.

Nevyhnutné opravy povrchu hlavných ciest, odvodnenie, vykopanie priekop a podobné úpravy mali na starosti stolice. Práce do roku 1848 vykonávali poddaní v rámci povinných verejných prác. Neplatená, a teda neefektívna poddanská robota, ľahostajnosť zodpovedných úradníkov zapríčinili katastrofálny stav verejnej cestnej siete. Najhoršia situácia, paradoxne, panovala v rovinatých oblastiach Slovenska a najmä na Dolnej zemi. Do sypkej sprašovej pôdy sa rýchlo vyjazdili hlboké koľaje. V prípade dažďa alebo topenia snehu sa cesty zmenili na more bahna a dlho zostávali len ťažko prejazdné. Furmani celé dni čakali, kým sa stav zlepší, často vysedávali v hostincoch a krátili si chvíle popíjaním. Keď sa im minulo krmivo pre kone alebo voly, museli si ho obstarať, a tak sa doprava značne predražovala. Niekedy pre nezjazdnú cestu tovar zložili v hostinci alebo u známeho a vrátili sa domov. Namiesto zárobku utrpeli škodu. Už za Márie Terézie vyšlo nariadenie pre furmanov, aby si na kolesové obruče nasadili širšie pásy z plechu alebo drevené násady. To malo znížiť rozbrázdenie ciest hlbokými koľajami. Málo to pomáhalo, v našom Uhorsku sa nariadenia ťažko uvádzali do života. Napriek rôznym nástrahám furmanstvopatrilo medzi dobré živobytia,takže na tento druh remesla sa špecializovali rodiny, ba celé obce. V tomto smere vynikli najmä Liptovské Revúce, kde bol tento druh obživy veľmi rozšírený. Revúcki povozníci vynikali spoľahlivosťou a ich záprah pozostávajúci zo štyroch niekedy aj šiestich koní rýchlosťou. V okolí banských miest sa za najlepších považovali takzvaní „prešporskí furmani“, zabezpečujúci dopravu tovarov do Bratislavy aj Viedne. S obdivom o nich píše slovenský publicista Ján Čaplovič v diele Gemälde von Ungarn (Obrázky z Uhorska) z roku 1829. Dvestokilometrovú vzdialenosť od Zvolena zvládali prekonať po hrboľatých cestách rýchlo a bezpečne s nákladom prevyšujúcim aj 100 centnárov (päť a pol tony). Hoci nevedeli písať ani čítať, mali dokonalú evidenciu o prevážaných tovaroch a všetko bezpečne doručili. Najšikovnejší povozníci si zorganizovali rodinné firmy a zamestnávali príbuzenstvo i susedov. Povoznícke remeslo aj firma sa dedili z otca na syna. Na konci 18. storočia zaznamenali veľký vzostup Cabanovcizo Seliec pri Banskej Bystrici. Mali dvadsať vozov a 80 koní. Keď rodina zbohatla, synovia šli študovať. Kňazom sa mal stať Martin Caban, ale pre náhlu otcovu smrť musel opustiť seminár a viesť rodinný podnik. Až jeho najstarší syn Ondrej Caban (1813 – 1860) úspešne zvládol teologické štúdium a nielenže bol vzorným kňazom, ale aj slovenským rodoľubom. Chýrnym povozníkom v tom istom období bol aj Figura na Spiši, vlastniaci špedičnú firmu. Slovenskí diaľkoví furmani mali veľkú výhodu najmä vďaka materinskému jazyku. Dohovorili sa v Poľsku, na Morave i v Čechách, v Chorvátsku, na Balkáne aj v Rusku. Maďar, ak neovládal slovenčinu, mohol furmančiť len na maďarskom etnickom území. Preto bolo povozníctvo predovšetkým doménou Slovákov. Furmani však nemohli konkurovať rýchlejšej a lacnejšej železnici, a tak s rozvojom železničnej dopravy postupne odumrel tento dôležitý zdroj príjmov mnohých rodín. So zapadajúcou slávou furmanstva sa rozširovala v nejednej obci bieda a jej verný sprievodca alkoholizmus. To bol aj prípad Liptovských Revúc, ktoré na sklonku 19. storočia veľmi upadli. A tak parná lokomotíva okrem pokroku priniesla ajbiedu do slovenských krajov, kde prekvitalo furmanstvo.

Angličan GeorgeStephenson skonštruoval svoju prvú mašinu už roku 1813. Dvanásť rokov nato prešiel jeho nový stroj s menom Locomotion39-kilometrovú trať zo Stocktonu do Darlingtonu priemernou rýchlosťou 10 kilometrov za hodinu, ťahajúc pritom 44 menších vagónov s tovarom i cestujúcimi. Ešte v tom istom roku prenikli správy o tejto novinke aj do Uhorska. Noviny MagyarKurir napísali: „Akýsi Angličan menom Stephenson vynašiel takú mašinu, ktorú poháňa oheň a vriaca voda. Kto chce, nech tomu uverí.“V období, keď sa šírili len neurčité správy o novom spôsobe dopravy aj v konzervatívnom Uhorskom kráľovstve, objavilo sa viac projektov na zlepšenie dopravných pomerov. Inžinier JohanGeorgBodenmerknavrhoval postaviť celú sieť visutej železnice, skôr dráhy, ktorú by ťahali kone. Vďaka podpore progresívne zmýšľajúceho palatína Jozefa Habsburského v septembri 1825 vybudoval asi poldruhakilometový úsek v Pešti. Pre časté poruchy sa tento spôsob dopravy neosvedčil.Už v roku 1829 dosiahla Stephensonova Raketa (Rocket) na svoječasy „neuveriteľnú rýchlosť“ – 30 míľ (48 km). Bol to začiatok dopravnej revolúcie, ktorá v priebehu storočia zmenila tvár sveta. Podľa anglického vzoru aj so štandardným koľajovým rozchodom (1435 mm) používaným i dnes si prvú trať postavilo Francúzsko (1827), USA (1829), Belgicko a Nemecko (1835), Rakúsko a Kuba (1837) a Rusko (1838). Už v polovici 19. storočia celková dĺžka železničných tratí na svete prekročila 50-tisíc kilometrov a skúšobné lokomotívyišli rýchlosťou vyše 120 km za hodinu. Ani Uhorsko nechcelo zaostávať. Dlhý snem v rokoch 1832 – 1836 prijal zákon umožňujúci súkromným podnikateľom stavať železnice a poskytoval im rôzne výhody. Zároveň určil aj dvanásť hlavných železničných smerov, väčšina mala vychádzať z Pešti. Súkromný kapitál sa však do výstavby tratí nehrnul, a preto sa veľkolepé plány plnili so značným oneskorením.

V roku 1839 prišlo podnikateľské konzorcium so zámerom postaviť konskú železnicu z Bratislavy cez Pezinok do Trnavy. Od začiatku 19. storočia zabezpečovali pozemné spojenie predovšetkým poštové vozy, ktoré dopravovali zásielky, tovar aj cestujúcich. V Bratislave, ktorá v týchčasoch bola ešte snemovým a korunovačným mestom, no jej sláva pomaly hasla, sa sústreďovalo väčšie množstvo poštových spojov ako inde. Do mesta prichádzali v pravidelné dni a ich stanovištia boli obvykle v rôznych hostincoch, kdesi cestujúci zahovárali miesto vo voze. Záujemca o cestu do Viedne sa obvykle popoludnídostavil do hostinca U troch zelených stromov a rezervoval si miesto v poštovom dostavníku na druhý deň naráno. Rýchlou poštou bolo možné dopraviť sa do hlavného mesta monarchie za 6 hodín.Ak bol záujem väčší, vypravili z Bratislavy aj viac kočiarov. Podobne fungovali spoje do Pešti, ktoré obvykle jazdili cez Ráb a Komárno. Cesta trvala viac ako 20 hodín a miesto v kočiari si cestujúci musel rezervovať v hostincoch U troch zelených stromov alebo U bielej labute. Z Devína a Devínskej Novej Vsi prichádzali kočiare colného úradu a tridsiatkovej stanice každý utorok a piatok pred obedom a popoludní sa vracali späť. Záujemca o odvoz musel prísť do tabakového obchodu U Číňana naproti Dómu sv. Martina, aby mal zaistené miesto. Z Modry a Pezinka prichádzal poštový voz v pondelok a utorok ráno a odchádzal o druhej popoludní. Záujemcovia o prepravu týmto smerom sa dostavili do hostinca U koruny na Schöndorfskej (dnes Obchodnej) ulici. Tu si bolo možné rezervovať aj miesto v poštovom voze do Šamorína, ktorý sem prichádzal pravidelne v utorok a piatok. Poštový voz smerom na Skalicu odchádzal každý štvrtok a stanovisko mal v hostinci U zlatej ruže.Cestujúcich do Trnavy a v kúpeľnej sezóne aj do Piešťan a Trenčína prijímaliv hostinci U zlatej husi. Sem týždenne prichádzal na dostavníku aj trnavský lotériový posol. Pošta zabezpečovala tri razy do týždňa pravidelnú dopravu do Šoprone a do Günsu(Kőszeg, Kysak), kam sa cestujúci mohol odviezť len raz za dva týždne. Za takejto situácie pri zložitom zabezpečovaní miesta v dostavníkoch obyvateľstvo plán na výstavbu železnice privítalo s radostným očakávaním. Investori rátali, že spojenie medzi Bratislavou a Trnavou bude vysoko rentabilné a prostriedky sa čoskoro vrátia. Bratislavská stolica patrila v prvej tretine 19. storočia medzi hospodársky najrozvinutejšie v celom Uhorsku. V roku 1840 mala plochu 4370 štvorcových kilometrova 295 048 obyvateľov. S hustotou takmer 70 obyvateľov na štvorcový kilometer bola na druhom mieste v rámci vtedajšieho Uhorska,hneď po Varaždínskej stolici. Z hľadiska geografického jej prevažne rovinatú plochu rozdeľoval hrebeň Malých Karpát na dve časti. Severovýchodné hranice sa opierali o brehy Váhu a južné viedli po Dunaji. Oba toky boli splavné a intenzívne sa využívali na potreby lodnej dopravy. V Bratislavskej stolici sa nachádzalo 277 dedín, 34 privilegovaných mestečiek a päť kráľovských miest, čo bol v rámci jednej stolice najvyšší počet v celej krajine. Národnostne tu dominovali Slováci počtom 124 864 pred Maďarmi (105 931) a Nemcami (48 128). Pestré bolo aj náboženské zloženie: 247 064 katolíkov, 24 251 evanjelikov a 7608 reformovaných či evanjelikov helvétskeho vyznania. Následkom prisťahovania z Haliče rýchlo rástol aj počet židov, ktorých napočítali 16 125. Na území Bratislavskej stolice žilo 27 000 osôb šľachtického pôvodu, z nich viac ako 6-tisíc malo hlasovacie právo. Ďalšiu privilegovanú spoločenskú skupinu predstavovali mešťania v slobodných kráľovských mestách – počtom 57 830. Nešľachtických obyvateľov poddanského stavu bolo spolu 178 294, zvyšok tvorili nádenníci, sluhovia, učni, tovariši, dočasne i trvalo žijúci na území stolice. V roku 1846, keď sa zisťovali aj iné štatistické údaje, sa v stolici sa narodilo 3673 detí a zomrelo 3249 osôb, takže prirodzený prírastok bol len 324, no pre neúrodný rok sa v dôsledku podvýživy úmrtnosť dosť zvýšila. Výstavbou trate by vzrástol význam Bratislavy ako dopravného uzla aj vzhľadom na čoraz sa zvyšujúcu lodnú prepravu po Dunaji. Mesto bolo metropolou západného Uhorska. Hoci presťahovaním miestodržiteľstva a Uhorskej komory do Budína za panovania Jozefa II. (1780 – 1790) Bratislava stratila pôvodné postavenie, naďalej tu zasadal snem a konali sa korunovácie. Práve krajinské snemy, ktoré sa tu odohrávali od roku 1825 v pravidelných cykloch každé tri roky, menili Bratislavu na hlavné mesto uhorskej politiky, kam sa dostavilo okolo 500 snemových vyslancova desiatky magnátov s početným sprievodom. Otvoriť i uzavrieť snem prišiel panovník s rodinou a celým dvorom, snemové rokovania sledovali zahraniční vyslanci a množstvo zvedavcov. V Bratislave trvalo sídlili aj funkcionári a úradné orgány Bratislavskej stolice a schádzali sa stoličné zhromaždenia. Roku 1842 v meste stálo 2460 domov a v nich žilo 38-tisíc obyvateľov, podľa náboženského vierovyznania 25-tisíckatolíkov, 9160 evanjelikov augsburského vyznania, 126 kalvínov (evanjelici helvétskeho vyznania), 14 pravoslávnych a 3700 židov. Aj národnostné zloženie bolo pestré:27-tisíc Nemcov, 4-tisíc Maďarov, 2800 Slovákov. Od začiatku 19. storočia sa čoraz dôraznejšie presadzovala maďarizácia, čo nezostalo bez vplyvu na nemaďarských obyvateľov. Štatistika z roku 1842 zaznamenala 4200 pomaďarčených Slovákov alebo Nemcov. Mesto bolo živým obchodno-priemyselným centrom, služby ponúkalo 20 hostincov, vyše 800 obchodov a obchodných miestností, pracovalo tu 24 prevažne textilných alebo potravinárskych fabrík. Viac ako 1300 osôb malo evidovanú remeselnícku a obchodnícku živnosť alebo ponúkalo rôzne služby. Len pekárskych majstrov bolo 41, obuvníkov 70 a krajčírskych majstrov 82. Bratislava bola mestom, kam prichádzalo množstvo mladíkov z celého Uhorska za vzdelaním. Právnici študovali na Kráľovskej právnickej akadémii s filozofickou a právnickou fakultou, bolo tu vyššie katolícke gymnázium aj známe evanjelické lýceum. Ako námestník profesora Juraja Palkoviča na lýceu pôsobil Ľudovít Štúr a pod jeho dohľadom sa od roku 1837 rozvíjal Slovenský ústav, ktorý stmeľoval mladých národovcov. Na dunajskom nábreží každý deň pristávali nákladné aj osobné lode. Mesto malo od roku 1830 pravidelné lodné spojenie s Viedňou aj Pešťou. Koncom tridsiatych rokov bolo odtiaľto možné pohodlne sa plaviť až do prístavu Galac neďaleko dunajskej delty, odkiaľ premávali parníky až do Istanbulu. Slobodné kráľovské mesto Trnava bola druhým najvýznamnejším sídlom v Bratislavskej stolici a dlho aj duchovným centrom krajiny. Rozpustením jezuitského rádu roku 1773, odsťahovaním Trnavskej univerzity do Budína 1777 a odchodom kapituly a arcibiskupa do Ostrihomu roku 1819 veľa stratila zo svojho niekdajšieho lesku. V roku 1842 stálo v meste 850 domov so 6800 obyvateľmi – 2600 Slovákov, 2200 Nemcov, 1000 Maďarov a 1000 pomaďarčených. Mesto pre množstvo kostolov, kláštorov a duchovných osôb bolo nazývané aj malý Rím. Okrem deviatich chrámov tu stála synagóga, lebo popri 6380 katolíkoch a 280 evanjelikoch obyvateľstvo spestrovala asi stovka židov. V Trnave bolo katolícke gymnázium, kňazský seminár, pekné mestské divadlo a 470 mešťanov s hlasovacím právom, ktorí sa živili remeslami a obchodom najmä s obilím a dobytkom. Zvyšok obyvateľstva tvorili sedliaci a želiari, lebo mesto malo rozsiahly a úrodný chotár, ba aj štyri poddanské dediny. Spomedzi remeselníkov vynikalo 16 súkenníckych majstrov, ktorí vyrábali obľúbené modré súkno. Okrem remeselníckych dielní a obchodov hospodárstvo oživoval cukrovar, likérka a fabrika na výrobu octu. Štyri výročné trnavské jarmoky lákali obchodníkov i kupujúcich z celej krajiny. Výstavbu konskej železnice podporovali aj hlavní funkcionári Bratislavskej stolice – župan Ferdinand Pálfi a župný administrátor Ferdinand Leopold Pálfi, jeho syn a dedič županskej hodnosti. Rodu Pálfiovcov patrili bratislavské, svätojurské, pezinské, červenokamenské panstvo, teda väčšina územia, kadiaľ plánovaná trať mala prechádzať. Adruhá vetva rodu vlastnila stupavské, devínske, malacké a smolenické panstvo. Väčšina kvalitných lesných porastov v Malých Karpatoch patrila práve Pálfiovcom a v tomčase už štyristotisícová Viedeň potrebovala každú zimu veľké množstvo paliva. Konská železnica by uľahčila dopravu bukových siahovíc do Bratislavy a odtiaľ do Viedne. Navyše,Pálfiovci disponovali lacnou(dokonca bezplatnou) pracovnou silou, keďže povinnosťou poddaného sedliaka, ktorý obrábal väčšiu výmeru pôdy, bolo aj pripraviť svojmu zemskému pánovi jednu siahu palivového dreva. Konská železnica mohla voziť z pálfiovských panstiev na bratislavské trhy aj iné produkty, napríklad obilie, múku, víno či remeselné výrobky, teda všetko, čo sa každoročne vyprodukovalo v kraji pod Malými Karpatmi. Železnica by výrazne pomohla prevozu tovarov so seredského prístavu, kam denne priplávali desiatky pltí naložených spracovaným drevom, šindľom, vozovými kolesamiči iným tovarom z horných končín Slovenska. Už skutočnosť, že obyvatelia Viedne dodnes nazývajú bryndzu liptovským syrom (LiptauerKäse), potvrdzuje, odkiaľ sa tento chutný potravinársky produkt do hlavného mesta monarchie dovážal.

Miestodržiteľstvo stavbu povolilo, no už vo veľkom predstihu určilo pevnú tarifu, ktorá sa nemala zmeniť nasledujúcich sto rokov: za jednu míľu (8,9 km) osobnej prepravy v prvej triede sa platilo 15 grajciarov, v druhej 10 a v tretej 8 grajciarov. Cesta z Bratislavy do Trnavy tak vyšla v prvej triede na zlatý a 25 grajciarov, čo bol už veľmi dobrý dvojdenný zárobok. Ak sumu prerátame cez zlatý štandard, lístok vyšiel na viac ako 30 eur,[i]cez strieborný niečo cez 10 eur. Cestovanie konkou bolo určené len lepšie situovaným vrstvám. Za 100 funtov nákladu sa mali platiť dva grajciare za uhorskú míľu. Konštrukcia zvršku zodpovedala konskej prevádzke, tvorili ho dubové dosky uložené v smere koľajníc, aby mohli kone po koľajisku bezpečne klusať, a k nim boli piatimi klincami prichytené 280 cm dlhé a len 13 mm vysoké železné koľaje.

Prvý úsek konskej železnice Bratislava – Rača – Svätý Jur dokončili pomerne rýchlo. Dňa 27. septembra 1840 trať slávnostne uviedlido prevádzky. Záujemcov o prvú jazdu bolo veľa, a tak museli z Bratislavy vypraviť viac vozov.

 11/2016, úryvok

KATARÍNA BEDNÁROVÁ

Nielen Saint-ExupéryhoCitadela ešte raz

V minulom roku vyšla reedícia diela CitadelaAntoinadeSaint-Exupéryho(Spolok sv. Vojtecha, Trnava) v preklade Jána Švantnera. Málokedy sa na Slovensku v dnešnom čase stane, že prekladateľ i čitateľ sa môžu tešiť z reedície prekladu, nota bene prekladu vynikajúceho diela vážneho charakteru, pri ktorého čítaní treba premýšľať, postupovať pomaly a trpezlivo. Zdôrazňujem to zámerne, pretože Citadelamá charakter veľmi vážny. Patrí k tomu, čo tak ľahkovážne a povrchne nazývame „dobrá“, resp. „kvalitná“ literatúra. Žiadala by sa digresia na tému, čo je dobrá literatúra, aká má byť, či ešte vôbec existuje v érehomofestivus, ako vidí človeka francúzsky spisovateľ, literárny teoretik a filozof Philippe Murray v čase, keď prevláda axiológia konzumu, zábavy, ani nie hedonizmu, skôr konzumnej jednoduchosti, umelého a rýchleho odstraňovania prekážok: všetko dosiahnuť ľahko a rýchlo. Z tohto pohľadu atribút „kvalitný“ už trochu zaváňa merkantilizmom. Iba na margo–ako by sa Saint-Exupérypostavil k faktu, že figúru a emblém Malého princa si uzurpoval kreatívny a zábavný priemysel a zbavil knihu duchovnej podstaty, skomercializoval často v dosť bizarných a zneúcťujúcich podobách písacích potrieb, notesov, hrnčekov a záložiek, darčekových predmetova muzikálovvýsostne intímne literárne dielo. O takýto druh popularity by Saint-Exupéry určite nestál a nesúhlasil by s použitím knihy v podobe, ktorá sa (snobsky dôležito) tvári ako šíriteľka kultúry. V Citadele v 194. kapitole (s. 347) Saint-Exupérypíše: „,Darovať kultúru,‘ hovorieval môj otec, ,znamená darovať smäd. Ostatné príde samo od seba.‘ Ale ty zásobuješ presýtené bruchá sériovými nápojmi. Láska je volaním lásky, tak aj kultúra.Spočíva v smäde samom.“Zostáva len dodať, že Malý princ sa premenil v rukách nezodpovedných na priveľmi bublinkový a presladený nápoj.Citadele sa to, dúfajme, nestane. Na plechovku, ktorá sa dá otvoriť stiskom prsta, je príliš tvrdá a odolná. Napokon, túto odolnosť si nesie aj v názve. Je to skutočná konzerva, akou kniha má byť – obsahom aj stálou prítomnosťou v kníhkupectve, v knižnici. Stáleprítomnou a všadeprítomnou potravou, ktorá sa nepokazí a nepokazí ani žalúdok, naopak, zasýti duchovne hladného. Treba však opustiť tento zneucťujúco ironizujúci tón, pretože naozaj ide o vážnu a ľudsky a literárne dôležitú knihu.

Citadela je výsledkom dlhého a bolestného sebautvárania človeka Saint-Exupéryho, sebapoznávania a sebapremáhania. Je reflexiou o bytí. Myšlienkovým a duchovným fundamentom autorovej románovej literárnej tvorby. Je omnoho viac, je premýšľaním o témach, ktoré sa v týchto dielach objavujú, je celoživotnou tvorbou, sumou bytia a úvah o bytí ľudskom a Božom. Saint-Exupéry písal Citadelu približne od roku 1936 paralelne s ďalšími knihami, ktoré vyšli ešte za jeho života: Zem ľudí, Vojnový pilot a Malý princ. Nebolo mu však dané Citadelu dopísať, nedokončený rukopis našlipo autorovej smrti odložený kdesi v kufri. Neúplný zredigovaný text vyšiel prvýkrát v roku 1948, celý rukopis až o desať rokov. Saint-Exupéryho sestra Simone sa vyjadrila v tom zmysle, že autor mal v úmysle text skrátiť, vrátiť sa k niektorým témam, aby ich upresnilči, lepšie, ilustroval, jednotlivé kapitoly chcel preskupiť podľa prísne stanoveného plánu, no ten by sadnes dal zrekonštruovať už len veľmi ťažko. Ťažko si aj v súčasnostipredstaviť, ako by vyzerala finálna podoba textu, keby ju do tlače pripravoval sám autor – u Saint-Exupéryho predstavovala konečná redakcia často aj nový prepis diela.

Text Citadelyje zostavený z 219 nerovnomerne obsiahlych kapitol bez názvu – úvah, reflexií, odkazov, krátkeho rozprávania. Sám názov je viacznačný – slovo citadela znamená opevnené vyvýšené miesto, ktoré ochraňuje mesto. Miesto, kde sa obraňujú a uchovávajú isté myšlienky, systém myslenia organizovaný tak, aby zaštiťoval jeho princípy. V Exupéryhotexte ide predovšetkým o stavbu citadely ako pevnosti ľudskej duše, ľudského spoločenstva, duchovna, pevnosti vystuženej bezvýhradnou láskou k Bohu. Autor vybudoval veľmi silnú metaforu formovania ľudskej bytosti, sebautvárania a sebaosvojovania. Text je podaný v prvej osobe a podľa náčrtov rukopisu, ako Saint-Exupéryhočítanie v roku 1936 počúval francúzsky spisovateľ PierreDrieu La Rochelle, ide o rozprávanie berberského panovníka (kráľa, náčelníka?), ktorého otca „z krvi orlov“ zavraždili.Rozprávač je hĺbavý a múdry. Múdrosť získal od otca: ten ho vychovával, vzdelával a snažil sa mu pritom odovzdať učenie predkov, vštepiť úctu a rešpekt k ľuďom a ku skutočnosti. Časť rozprávačovej múdrosti pramení v osobných skúsenostiach, obyčajných,výnimočných, dobrých aj zlých. Všetky úvahy vedú k pochopeniu, čo je človek, ako žije, resp. ako má žiť, ako funguje a mal by fungovať zďaleka nie ideálny svet a ľudstvo v ňom. Úsilie pochopiť je vyjadrené aj formu skrytého dialógu s mŕtvym otcom rozprávača. Gnómy, maximy, postrehy, úvahy o mravnosti, zásady spravodlivého panovania, obraz osvietenej ľudskej bytosti – to všetko sú reflexie, ktoré majú syna iniciovať do dospelosti, do postavenia panovníka, jeho práv a povinností.

Pri čítaní Citadely nás prvý okamžitý vnem vovádza do zvláštnej krajiny: exotickej, púštnej, akoby mýtickej a v niečom podobnej orientálnej rozprávke, v čase minulom i aktuálnom. Ak rozlúštime tento dekor, dostaneme sa k čítaniu politických významov fungovania prísne hierarchizovanej spoločnosti, ktorú má panovník svojou autoritou, osvietením viesť k spravodlivosti. Ešte hlbšou rovinou je rovina filozofická a spirituálna, ktorá nabáda ľudského ducha k pozornosti a strehu. Tu sa odvíjajú myšlienky o zásadných témach povýšenia človeka a ducha, ľudského údelu, zmyslu života a vecí, puta medzi ľuďmi a Bohom.Z tohto pohľadu sa pred čitateľom odvíjajú dva svety – nekoherentný a pominuteľný svet animálny, ku ktorému prináležíme telom, a svet Boží, ku ktorému nás vedie duch. Ľudský život je nepretržitým úsilím organizovať surovú hmotu – nútiť hlinu, aby nadobudla zmysel, ktorý spája veci, aby nadobudla tvar a vytrvala. Veľkosť sa meria schopnosťou vytvárať zmysel a prekonať tak údel smrteľnosti hľadaním Boha, ktorý je kľúčom v jedinečnom význame všetkého, čo existuje.

V Citadele nájdeme témy humanistického a spirituálneho poslania. Možno zostaviť celý tematický inventár motívov a kľúčových slov, ktoré autor opakovane reflektuje. Literárna kritika tento textoznačuje ako bibliu-báseň alebo lyrický spev biblickej inšpirácie. Je to filozofický esejistický text s presahmi k rozprávaniu, ktoré je však podané formou nesujetovej prózy – sú v ňomiba náznaky príbehu, fabuly, ktorú si musíme v podstate vytvoriť sami. O príbeh-slovo, ktoré dnes devalvujeme ako všemocné, lebo v našom čase každý a všetko má svoj príbeh– o ten pravý literárny kontinuálny príbeh ani nejde. Citadelu môžeme otvoriť kdekoľvek ako Bibliu v čase úzkosti. Úzkosť prežíval aj Saint-Exupéry, keď písal poznámky k Citadelev pohnutom čase pred vypuknutím druhej svetovej vojny aj v nej. Čerpal z vlastnej konkrétnej a meditatívnej skúsenosti, premýšľal o hodnotách humanizmu, o úlohe panovníka, resp. moci, o kvalite a charaktere civilizácie, o zmysle života v marazme dejín. Vybudoval svojím textom veľký výkričník upozorňujúci, že text je aj výstraha.

V čase, keď preklad Citadely vyšiel prvý raz,v roku 2001 vo vydavateľstve Hevi, knihu recenzoval už Boris Mihalkovič, Vlastimil Kovalčík, Jozef Čertík a iní. Bolo by zbytočné púšťať sa do ešte hlbších analýz tohto diela, ktorého preklad si vyžaduje sústredenie filozofa, predstavivosť básnika, znalosť Biblie a biblického štýlu. O tom, že slovenský preklad v podaní Jána Švantnera je skvelý, niet pochýb. Zaznievajú v ňom svojou silou biblické prikázania, podobenstvá a proroctvá, litánie a modlitby, paralelizmy, metafory a prirovnania – celý arzenál obraznosti básnického textu, v ktorom sa prelína sakrálne s profánnym. Zrada však môže spočívať v interpretácii diela, nie vo výraze a v jazyku: v tom, že v diele je málo interpretačných oporných bodov, ktoré hojnejšie poskytuje sujetová próza a zreteľnejší príbeh budovaný s logickými textovými konektormi. Zrada je aj v tom, že často sa jednotlivé kapitoly začínajú akoby od nuly, nevedno, na čo nadväzujú. Ďalšie zase paradoxne významovo na seba nadväzujú či reagujú ako vzdialené echo: znak fragmentárneho písania, neuzavretostikompozície. A to je v preklade vždy problematické. Nechcem sa púšťať do porovnávacej analýzy originálu a prekladu. Jednak preto, že text Citadely neprešiel konečnou redakciou z peraSaint-Exupéryho, teda je nedokončený. Tento fakt otvára bránu interpretácie širšie, než je zvyčajné. A jednak preto, že verím Jánovi Švantnerovi básnikovi-prekladateľovi, verím pravde jeho prekladu.

Ján Švantner patrí medzi tých zriedkavých prekladateľov, v ktorých osobe sa spája básnik, erudovaný teoretik (hoci sa tomuto označeniu sám bráni) a mysliaci, preciťujúci a pociťujúci hľadajúci človek, ktorý prekážky zdoláva úporne a pomaly, nepodlieza. Sám v inej súvislosti hovoril o namáhavom vysekávaní vlastného chodníka a o potrebe ustrážiť si čisté videnie (Čas prázdnejslobody, Slovenské pohľady 2004). A to prispieva k tomu, že je prekladateľ systematik: okrem časopisecky vydaných prekladov Paula Valéryho a PierraJeanaJouva má na prekladateľskom knižnom konte iba niekoľkomien, ale zato mien, ktoré zavážili v dejinách literatúry, ktoré zavážili silou slova a estetickou hodnotou. Patrí k nim surrealistický básnik „na svoj spôsob“JeanCocteau(Obrazy a sny, 1984), teoretik NicolasBoileau-Despréaux (Básnické umenie, 1990), CharlesBaudelaire (Kvety zla, 1993), Jean-PaulSartre (Existencializmus jehumanizmus, 1997), nedávno zosnulý YvesBonnefoy (Kam preniká vietor, 2005), StéphaneMallarmé (Hliadka osamenia, 2010), Paul Claudel (Päť veľkých ód, 2013) a, samozrejme,AntoinedeSaint-Exupéry (Citadela, 2001, 2015). Je fascinujúce sledovať, ako si Ján Švantner pomaly, dôkladne a systematicky kliesni cestu k prekladaným básnikom. Napĺňa presne to, čo má na mysli AntoineBerman, francúzsky teoretik prekladu, keď hovorí, že preklad je akt literárnej kritiky: keďže kritika a preklad sú štrukturálne príbuzné, prekladateľ koná ako kritik na každej úrovni textu. A na to je potrebná prejavená erudícia literárneho historika a kritika, aj človeka poučeného v teórii prekladu, vnímanie, čítanie a interpretácia básnika. Ak sa bližšie pozrieme na genézu prekladu Citadely, zistíme, že sa (pravdepodobne) začala kritickou analýzou Exupéryho diela v čase krátko po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, keď J. Švantner uverejnil článok Výzva zvaná Saint-Exupéry (Romboid 1973), pokračovala úvahou už o Citadelev Revue svetovej literatúry (1992) pod názvomVíťazstvo nad púšťou (v človeku),až napokon J. Švantnerpublikoval celý preklad v roku 2001. Nevieme, aký dialóg viedol prekladateľ s autorom ešte medzi tým, sám v tichu. Podobne možno skúmať postupne sa vytvárajúci vzťahk PauloviClaudeloviod prekladu ClaudelovhoListu abbé Brémondovi o básnickej inšpirácii (Tvorba 1992) vyúsťujúci do prekladu jeho poéziev roku 2007 (Tvorba, Duch a voda) a 2008 (Slovenské pohľady, K storočnici Piatich veľkých ód) až k úplnému prekladu Piatich veľkých ód, ktorý vyšiel knižne v roku 2013. Aj Miloš Tomčík v analýze prekladu Kvetov zla (1993) vyslovil názor, že Baudelairom sa Švantner prekladateľsky a interpretačne zaoberal už v osemdesiatych rokoch. Prekladateľ zakaždým kráča po dlhej a komplikovanej ceste. J. Švantnero nej skryto i otvorene hovorí vo svojich rozhovoroch, ale najmä v erudovaných doslovoch k prekladom, ktoré sú neobyčajne cenné už preto, že majú ambíciu pozdvihnúť čitateľa prekladu, vzdelávajú ho, ale najmä majú cenu z hľadiska dejín prekladu, formulovanej poetiky prekladu, dá sa v nich čítať spôsob interpretácie textu, sledovať analýza poetiky originálu a hľadanie vlastného prekladateľského výrazu. Ale aj formovanie a uchopenie básnického univerza, ktoré má v prekladateľovom myšlienkovom svete pevné kontúry, vývinovú a tvarovú koncíznosť baudelairovsko-mallarméovsko-valéryovskej línie cez Rimbauda a Verlaina, o ktorej Švantner hovorí v súvislosti s vývinovou líniou modernej francúzskej poézie. Jej vyvrcholením sú pre preňhoPierreJeanJouve, YvesBonnefoy, ale predovšetkým Paul Claudel ako predstaviteľ symbolisticko-spiritualistickej vetvy.

Paul Claudelsa udomácnil v slovenskej kultúre dávnejšie básnickými prekladmi J. Harantu, P. Gašparoviča Hlbinu, E. B. Lukáča, K. Strmeňa,Slavkoviana, v súčasnosti divadelnými prekladmi M. Jurovskej, L. Franeka, J. Krčméry-Vrteľovej vo vynikajúcom výbere ťažiskových Claudelových textov (Divadelný ústav 2007) a naposledy básnickými prekladmi J. Švantnera z roku 2013 (Literárna nadácia Studňa). V druhej polovici augusta zneli Claudeloveódydvojjazyčne spolu s inscenovaným čítaním drámy Výmenav preklade M. Jurovskej Banskou Štiavnicou, kde Ján Švantner časť roka žije: konal sa tam 14. ročník frankofónneho literárneho festivalu Cap à l’Est. Tohtoročná pocta patrila PauloviClaudelovi aprekladateľovi Jánovi Švantnerovi.

U Exupéryho čítame, že „byť človekom znamená byť práve zodpovedným“. J. Švantner básnik a prekladateľ je zodpovedný sám k sebe, keď neuhýba a nepoľavuje vo vlastnej tvorbe ani v dialógoch, ktoré vedie so svojimi prekladanými autormi, neodchyľuje sa od svojho smeru, od svojich princípov a presvedčenia; je zodpovedný k svetu a k ľuďom, keď vytrvá a participuje – nielen v zmysle estetickej literárnej participácie na procesoch života, ľudského sveta, ako napísal V. Šabík v doslove k výberu Švantnerovej poézie Vyznania a piesne z roku 2006. Aj v zmysle kontinuálneho apelu a poukazovania na degradáciu slova, stavu kultúry a ľudských hodnôt.

11/2016

LADISLAV ČÚZY

Poézia ako impulz politickej koncepcie

 

Ľudovít Štúr je vo verejnosti azda najznámejší ako spoluzakladateľ modernej slovenčiny, ale aj ako vášnivý diskutér a bojovník na Uhorskom sneme, teda v dnešnom chápaní ako politik. Napísal množstvo politických, ale aj iných článkov, ktorými presviedčal politických protivníkov, ale aj neprebudených Slovákov o potrebe oživenia slovenského národného života. Prakticky každá Štúrova aktivita podporovala tento cieľ.

Už počas štúdií na bratislavskom evanjelickom lýceu sa pokúšal venovať poézii. Jeho poézia je zaujímavým dokladom o formovaní poézie v intenciách vznikajúceho romantizmu. Umeleckou kvalitou však Štúrova básnická tvorba nedosiahla kvality jeho najznámejších súčasníkov. Do určitej miery, aj keď azda nepriamo, poéziu prepojil so svojimi politickými aktivitami. Štúrova literárna tvorba, presnejšie jeho básnická tvorba, je azda najmenej známou súčasťou jeho aktivít. Azda oprávnene, azda nie. S poéziou sa zoznamuje spolu so svojimi spolužiakmi pri štúdiu na lýceu a paralelne pri práci v Spoločnosti česko-slovanskej. V rámci tejto spoločnosti poslucháči lýcea tvorili literárne texty, ktoré si vzájomne posudzovali a najlepšie z nich uverejňovali v Pamätniciach Spoločnosti. Prvým výrazným výsledkom tohto úsilia mladých študentov bolo vydanie almanachu Plody v roku 1836, tento almanach už Ľudovít Štúr redigoval a uverejnil v ňom aj svoje prvé básne. V tomto čase celkom logicky písal, tak ako všetci ostatní študenti, po česky. V rámci svojho študentského pôsobenia napísal relatívne veľké množstvo zväčša príležitostných básní, v ktorých prejavil básnický talent, ale zároveň sú tieto básne aj dôkazom jeho myšlienkového a čiastočne aj estetického hľadania. Z množstva básní z tohto obdobia sa však nezrodila žiadna básnická zbierka. Štúrova raná básnická tvorba nebola poetologicky a ani myšlienkovo vyhranená, ale ako sa neskôr ukázalo, aj keď poéziu po roku 1840 písal Ľ. Štúr už len zriedkavo, stala sa vážnym argumentom pre rozvíjanie jeho národnoobrodeneckej aktivity.

V roku 1838 odišiel Ľudovít Štúr dokončiť štúdiá do Halle. Z tohto obdobia pochádza aj jeho najznámejší cyklus básní Dumky večerní. Štúr sa vrátil z Halle v roku 1840, aby pokračoval na bratislavskom lýceu v pedagogickej práci. Medzitým sa odohrala v jeho osobnom živote (ale aj z hľadiska poézie) dôležitá udalosť. Na ceste z Halle sa zamiloval do sestry českého vydavateľa Jaroslava Pospíšila Márie Pospíšilovej. Tento vzťah dal podnet k vzniku troch ľúbostných básní svojského charakteru.

Tridsiate roky boli z hľadiska literárneho vývinu zložité. Na pozadí veľkých básnických skladieb Jána Hollého a diela Jána Kollára začali sa objavovať v tvorbe poslucháčov bratislavského lýcea básne subjektívnejšieho lyrického ladenia, ktoré akoby predznamenávali v slovenskej literatúre nástup romantizmu. Táto atmosféra ovplyvnila aj texty Štúrových dumiek.

Dumky večerní sú cyklom trinástich námetovo rôznorodých básní, ktoré Štúr uverejňoval postupne v časopise Květy, ktorý redaktorsky viedol Jaroslav Pospíšil. Cyklus vyšiel v rokoch 1838 – 1840.

Žánrové označenie týchto básní ako dumky vysvetlil sám Štúr. Dumkou rozumel „báseň s historickým námetom“ a na inom mieste definíciu doplnil, že duma v „maloruskom nárečí znamená pieseň alebo povesť, najčastejšie truchlivého obsahu“. Jeho konkrétne básne zaradené do tohto cyklu definíciu potvrdzujú. Dumky sú námetovo rôznorodé, dominuje im melanchólia, smútok motivovaný pocitmi ohrozenia národa a objavujú sa v nich aj sociálne motívy. Dumky sú označené číslami a sú bez názvov.[1]

Po formálnej stránke Štúr v cykle najčastejšie využil jedenásťslabičnú oktávu, ale objaví sa tu aj báseň napísaná stichickou formou.

Najsubjektívnejšou dumkou je dumka č. I.[2] Atmosféra tejto básne už pripomína romantickú atmosféru. Je evokáciou lúčenia osamelého lyrického subjektu s rodným krajom, ale zároveň s detstvom. Štúr pri evokovaní pocitového stavu lyrického hrdinu využíva vo viacerých básňach historické pozadie, najmä evokuje smútok nad zašlou slávou národa. Sú tu alúzie najmä na zašlú slávu Veľkej Moravy a evokovanie čias vlády Matúša Čáka. Štúr často využíva prírodnú scenériu na označenie konkrétneho priestoru, pričom sa básnické posolstvo posúva do spoločenskej roviny. Napríklad dumka č. V.[3] V jej závere konštatuje nemenné postavenie vrchu Rokoš (vrch neďaleko Uhrovca), ktorý bol „dávné stařiny svědkem“ v protiklade s osobným pocitom smútku nad dobovým postavením národa.

Dumky sú meditácie a len raz sa v nich zjaví výraznejšie národne orientované apelatatívne zakončenie. Stalo sa tak v VI. dumke.[4]

 

Před věky Nitra vznešená

na kraj slavný hleděla,

teď nemůže – ponížená

své již oči zavřela.

 

Ale čas se opět změní,

den zas jasný zasvitne,

kraj se otců rozzelení,

Nitra ze sna procitne.

 

Okrem prvej dumky sú ostatné viac-menej objektivizovanou štylizáciou básnikových nálad odvíjajúcich sa od pocitu národného ohrozenia a sociálnej nespravodlivosti.

Najznámejšie Štúrove básne (Vzpomenutí, Toužba a Rozžehnání), ktoré napísal na podnet svojej lásky k Márii Pospíšilovej, sú takisto výsledkom objektivizácie individuálneho pocitu ich autora, ale predsa len sú oveľa subjektívnejšie ako predchádzajúce básne.

Báseň Vzpomenutí[5] je prejavom umierneného ľúbostného vyznania. Štúr svoje city naznačuje za pomoci paralely so zimnou atmosférou Tatier a Krkonôš. Evokuje obraz zimných Tatier, ktoré sa mu v danej chvíli menia „v české Krkonoše“. Záporný pocitový efekt zimnej evokácie nevľúdnej prírody je vystriedaný vyjadrením individuálneho pocitu lásky, ale zároveň problematizovaný posledným skepsu vyjadrujúcim veršom:

 

Marie! Tatry se již sněhem lesknou

a po dolinách sever rejdy tropí:

brzo přivezeť on již zimu tesknou,

před níž příroda smutně oči sklopí;

ale v mém srdci, vzdor celé přírodě,

plápol se vzmáha, jejžto si znítila,

onť léto nese; však to v Tvé svobodě,

by traplivá v něm jeseň se zrodila.

 

Báseň je možné chápať ako Štúrovo vyznanie lásky Márii Pospíšilovej, báseň Rozžehnání[6] je jeho racionálne zdôvodnenou rozlúčkou. Štúr básnicky vysvetľuje Márii nutnosť rozchodu, ktorý je motivovaný uprednostnením práce pre národ pred individuálnou láskou.

Myšlienka je vyjadrená už v prvom šesťverší básne, ostatné sú viac-menej len jej rozvíjaním:

 

Zapomni, drahá, zapomni jinocha,

nade nímž mraky bouřlivé se shání,

zapomni, drahá, zapomni na hocha,

an ti posílá bolné požehnání:

na vše světa zapomene slasti,

jenom nikdy ne, jen nikdy o vlasti.

 

Báseň Rozžehnání vyšla v Květoch v októbri 1841.

V nasledujúcom období sa Štúr venoval „dôležitejším“ činnostiam. Tieto aktivity vyústili až v jeho účasti v Slovenskom povstaní v rokoch 1848 – 1849.

Žiaľ, Slovenské povstanie úspešne nazavŕšilo Štúrovu politickú aktivitu a sám sa dostal pod policajný dozor. Posledné roky svojho života prežil v Modre, kde sa opäť vrátil k poézii. Poézia bola však aj teraz len na okraji jeho záujmu, prepracovával a do spisovnej slovenčiny prekladal niektoré svoje príležitostné básne, ale tvoril aj nové básne. Mali zväčša príležitostný charakter. Ich obraznosť sa ani po rokoch relatívnej básnickej nečinnosti L. Štúra nezmenila. Najčastejšie v nich Ľ. Štúr využil motív smrti brata Karola a aj otcovej smrti. Tieto básne majú intímny charakter, ale s nevýrazným tematizovaním vlastného autorského lyrického subjektu. Poetologicky neprinášali pre slovenskú poéziu nijaké nové podnety a neobsahovali ani národnú intenciu. Výsledkom tejto Štúrovej práce bolo vydanie jeho jedinej básnickej zbierky Spevy a piesne v roku 1853. Zbierka obsahuje dva bohatierske spevy Svätoboj a Matúš z Trenčína a niekoľko rôznorodých, samozrejme, už po slovensky písaných zväčša lyrických básní, ktoré sú začlenené do časti s názvom Spomienky.

Motivicky čerpajú najmä zo spomienok na rodný kraj, brata Karola a otca. Do tejto časti zaradil aj báseň A. O.,[7] ktorá je venovaná jeho najznámejšej a kultúrne až mýtizovanej láske Adele Ostrolúckej. Nejde už o intímne vyznanie lásky, ale o spomienkovú báseň napísanú po jej smrti.

Štúrom žánrovo označená skladba Svätoboj ako bohatiersky spev má lyricko-epický charakter so silnou prítomnosťou elegického tónu. Štúr sa v tejto skladbe zameral na posledné dni Veľkej Moravy, keď nesvornosť Svätoplukových synov spôsobila úplný zánik ríše. Štúr nevenuje pozornosť historickým faktom, evokuje víziu rozpadu ríše prostredníctvom depresívnych meditácií tretieho Svätoplukovho syna Svätoboja, ktorý spolu so Svätoplukom mladším zradil kráľa Mojmíra. Svätoboj opúšťa po prehratej bitke bojisko plné mŕtvol a až teraz si uvedomuje svoju zradu. Rezignuje, odchádza do „zoborskej púšte“, aby v asketickom odriekaní pykal za svoju vinu. Tam stretáva troch mníchov-pustovníkov, ktorým vyrozpráva tragické príbehy národnej minulosti a priznáva aj svoju vinu na rozpade Veľkomoravskej ríše. Mnísi, vidiac jeho pokánie, ho povzbudzujú, aby sa pokúsil prebudiť národ a znovu získať jeho slávu. Svätoboj v myšlienkach túto výzvu prijíma, ale zakrátko rezignuje. Štúr končí príbeh legendicky. Čin sa premenil na víziu, posolstvo je ukryté na Zobore v povestiach, ktoré azda niekto v budúcnosti odkľaje. „V púšti zoborskej stojí vytrčená / Svätobojova vysoká mohyla;/ krížom je veľkým z dreva zasvätená, / o nej sa divná povesť rozšírila, / že tam Svätoboj sa v noci vídava / a sa pri kríži vrúcne modlieva.“[8]

Bohatiersky spev Matúš z Trenčína má dynamickejší a epickejší charakter. Štúr v tejto práci využil romantikmi často využívaný motív Matúša Čaká ako bojovníka za práva slovenského ľudu a národnú slobodu. V romantickom duchu evokoval epizódu s historickým pozadím o boji Matúša Čáka proti Karolovi Róbertovi o nadvládu v Uhorsku. Záver rozprávania má romantický charakter. Po prehratej bitke sa Matúš stratil z bojiska, jeho vojsko je rozvrátené, hrady a panstvá sa znovu dostali do rúk kráľa. Slobodný zostal len Trenčiansky hrad, no ten už bráni len Matúšov duch. Epický príbeh je zakončený neepicky Spevom na Trenčíne a ten sa končí víziou národného vzdoru:

„Padnuls, bohatier, i rody naše, / zhasli nádeje slobody, / zavalilo sa na dlhé roky / na ne zas bremä nehody; / ale dni veku nového už tu, / trúby radostné už znejú; / pochopíš-li rode môj, dni ti / slávy novej sa zaskvejú.“[9]

Podľa interpretácie Michala Babiaka:[10] „Matúša z Trenčína je možné interpretovať aj ako alegorický obraz slovenského revolučného vzdoru a porevolučnej situácie, keď postava Matúša je alegóriou samotného Ľudovíta Štúra. Jeho revolučné pôsobenie si nachádza paralelu v Matúšovom výkriku: ,Slováci! Chcete i ďalej len tak žiť,/ na božom svete byť a za živa hniť?ʻ“

Motív Matúša Čáka využil Ľ. Štúr vo svojej tvorbe viac ráz, okrem iného aj v básni Nepoznaný,[11] ktorá je jeho vôbec prvou básňou napísanou v štúrovskej slovenčine a vyšla v Hurbanovom almanachu Nitra II, v roku 1844.

V tejto básni evokoval Ľ. Štúr Matúša Čáka ako romantického hrdinu, ktorý sa po rokoch vrátil na ruiny svojho hradu. Načrtáva povesť o sláve a cieľoch Matúša Čáka, ktoré majú taktiež prebúdzať národ k aktivite.

 

Lež sa hovorí, že by on bol býval

   na zámku mužom mohutným,

kniežaťom vraj sa Trenčína nazýval

   a pánom Váhu slovutným.

 

Že by veliké bol veci vykonal,

   po väčších ešte zatúžil,

ale že ho čas, prv lež ich dokonal,

   ta za svet tento zahrúžil.

 

Za jeho času na veži trenčianskej

   oheň vraj jasný horieval,

po celej krajine čo vôkol tatranskej

   zlatú vraj žiaru rozlieval.

 

Oba historické spevy sú najromantickejšie práce Ľudovíta Štúra.

Ako je zrejmé, básnická tvorba Ľudovíta Štúra veľmi často obsahuje národnú tendenciu, ale určite to nebola jeho poézia, ktorá by výrazne pozdvihovala národné povedomie Slovákov. Politikum sa dostáva do Štúrovej činnosti prostredníctvom jeho pedagogického pôsobenia na bratislavskom lýceu, konkrétne prostredníctvom jeho historických prednášok a prednášok o poézii slovanskej.

Od tridsiatych rokov 19. storočia sa neustále zvyšoval maďarizačný tlak na slovenské etnikum a bolo zrejmé, že v ohrození je samotná existencia slovenského národa. Ľ. Štúr musel nájsť argumenty, ktoré by boli presvedčili súčasníkov nielen o nutnosti, ale najmä o perspektívnosti existencie slovenského národa. Ľ. Štúr nemal v dobovej skutočnosti a ani v národnej kultúrnej a politickej minulosti veľa argumentov potvrdzujúcich túto tendenciu. Predmetnosť chýbala, musel hľadať ideu.

Nemal sa dokonca veľmi o koho oprieť. Národné povedomie slovenského ľudu bolo v podstate nulové a šľachta bola takmer úplne pomaďarčená, maďarská či nemecká. Oprieť sa mohol do určitej miery len o kňazskú a učiteľskú inteligenciu. Ani v tejto vrstve však nebola jednotnosť. Katolícka inteligencia sa už od konca 18. storočia usilovala rozvíjať národné povedomie, ale s evanjelikmi ich rozdeľoval jazyk. Napriek tomu sa aj Ľ. Štúr neraz odvolával najmä na básnické posolstvo J. Hollého, myšlienkovo najmä na jeho veľkomoravskú orientáciu.

Spočiatku Ľ. Štúr programovo využíval myšlienku slovanskej vzájomnosti, sformulovanú najmä v koncepcii J. Kollára. Poslucháči bratislavského lýcea podrobne analyzovali Kollárovu Slávy dceru a pokúšali sa aj písať poéziu v intenciách poetiky tohto diela. Ľ. Štúr sa od počiatku opieral o existenciu veľkého slovanského národa, ale na rozdiel od J. Kollára neuznával jeho teóriu o nutnosti rozvoja len štyroch slovanských kmeňov. Podľa neho slovanský národ bude len vtedy silný, ak sa rozvinú aj ďalšie slovanské kmene, a teda aj kmeň slovenský.

Ale kde nájsť myšlienkovú oporu pre evokovanie budúcnosti slovanského národa a v ňom aj slovenského kmeňa? Tieto impulzy našiel najmä vo filozofických názoroch J. G. Herdera (Myšlienky k filozofii dejín ľudstva) a v časti Heglovej filozofie (najmä v jeho Filozofii dejín a Estetike). Výsledkom akceptovania týchto podnetov a ich tvorivého rozpracovania Ľ. Štúrom je myšlienková koncepcia, ktorú naznačil v prednáškach o slovanskej poézii, ktoré obsahujú celkom logicky aj jeho koncepciu historického vývinu.

Prednášky sa stali dôležitým prostriedkom rozvíjania národného povedomia súčasníkov, ale zároveň aj podnetom na koncipovanie nového romantického estetického ideálu, ktorý v tvorbe uplatnili Štúrovi súčasníci, teda autori, ktorých konvenčne (ale nie celkom oprávnene) ešte aj dnes často nazývame štúrovcami. Okolo Štúrových prednášok je dodnes ešte niekoľko nejasností, ktoré sa asi už nikdy nevyriešia. Hlavný problém je fakt, že sa nezachoval ich rukopis. Ich obsah bol takmer storočie známy len čiastočne. Časť Štúrových prednášok o poézii slovanskej uverejnil A. T. Sytniansky v časopise Orol roku 1875 (v číslach 4 – 8 a 11). Aj on však využil edične upravený záznam Štúrových prednášok od K. Modrániho, z ktorého uverejnil len časť. Prečo neuverejnil odpis ako celok, nie je známe. Zachovali sa ešte autentické záznamy Štúrových prednášok o poézii slovanskej, ktoré robili jeho žiaci v čase ilegálneho Štúrovho pedagogického pôsobenia v rokoch 1844 a 1845. Prednášky sa konali v Štúrovom byte a ich záznamy boli dlho aj pre odborníkov takmer neznáme. Situácia sa zmenila v roku 1987, keď Pavol Vongrej sprístupnil celý zachovaný Modrániho záznam Štúrových prednášok v knihe Ľudovít Štúr O poézii slovanskej.[12]

Pavol Vongrej sa zaslúžil nielen o vydanie najucelenejšieho odpisu Štúrových prednášok o poézii slovanskej, ale najmä o postupné začleňovanie týchto prednášok do slovenského literárneho kontextu.[13]

Ľ. Štúr začal prednášať o dejinách Slovanov už na schôdzke Spoločnosti 23. septembra 1835.[14] O dejinách Slovanov a pravdepodobne aj o slovanských literatúrach začal Štúr prednášať preto, že sami členovia Spoločnosti žiadali, aby boli nahradené rozbory Kollárovej Slávy dcery niečím novším, modernejším.

Štúrove prednášky sa z hľadiska predmetu bádania zaoberajú zdanlivo prvotne estetickou a literárnou problematikou. Ľ. Štúr ich však využil aj na evokovanie životných perspektív pre slovanský národ a v rámci tejto tendencie najmä pre slovenský kmeň. Zároveň potreboval duchovnú oblasť, v ktorej by práve dochádzalo ku konkretizácii tejto myšlienky. Tou oblasťou bola podľa Štúra poézia, a preto charakteristike poézie venoval aj najväčšiu pozornosť.

Štúr akceptoval Herderovu vývinovú perspektívu pre slovanský národ (prichádza obdobie, v ktorom sa vedúca úloha presunie na slovanské kmene), ale teoreticky ju podoprel Heglovou filozofickou koncepciou. Najmä myšlienkou o vývine absolútneho ducha, ktorý sa prejavoval, prejavuje a najmä sa bude prejavovať v konkrétnej realite. Vývin absolútneho ducha sa stal základom pre jeho realizovanie v predmetnom svete. Dejiny chápal Štúr teleologicky. Do popredia staval však vieru a najmä základné etické princípy kresťanstva (kresťanský model dejín ako dejín spásy). V konečnom dôsledku môžeme povedať, že jeho historická koncepcia mala duchovno-kultúrny základ. Reálnu skutočnosť nebrala takmer do úvahy. Výsledkom bola predstava vývinového obdobia, ktoré by kvalitatívne prekonávalo všetky predchádzajúce, toto obdobie by sa malo onedlho začať a mali ho reprezentovať slovanské kmene. Obdobie, ktoré by reprezentovali slovanské kmene, malo byť harmóniou sveta.

Koncepciu vybudoval L. Štúr na opozícii európsky, najmä germánsky západ (ktorého myslenie a život je charakterizovaný prevahou materiálnosti a z nej vyplývajúcej mrzutosti a zúfalstva) a slovanský svet (východ, teda slovanské kmene), v ktorom „spatrujeme povzbudzovanie sa k interesom vyšším, k interesom duchovným“.[15]

Myšlienka sa stala základom Štúrovej koncepcie historického vývinu, ale aj vývinu odohrávajúceho sa v umeleckej rovine. Koncepcia má diachrónny charakter, nemá veľa spoločného s objektívnou realitou, ale má naznačiť perspektívy vývinu pre slovanské kmene, a teda aj Slovákov. Hegel analyzoval historický vývin len do začiatku 19. storočia. Vynechal však Slovanov, pre ktorých nenašiel celkom logicky miesto vo svojej koncepcii. Štúr pokročil o krok ďalej. Zakončil historický vývin práve slovanskými kmeňmi, evokáciou ich perspektív. V tejto otázke „domyslel“ a dopracoval Heglovu koncepciu historického vývinu. V intenciách národnobuditeľskej myšlienky však pokračoval aj pri konkretizovaní svojich predstáv o charaktere umenia vo všeobecnosti a poézie zvlášť.

Podľa Štúra „umenie nič je inšie jako objatie sa ducha s predmetom; alebo preniknutie a spojenie sa ducha s prírodou“.[16]

Štúr v týchto intenciách vytvoril hierarchiu druhov umení, pričom opäť vytvára postupnosť (staviteľstvo – architektúra –, sochárstvo, maliarstvo, hudba). Na najvyššom vývinovom, ale aj kvalitatívnom stupni je poézia. Pri každom druhu umenia naznačil, pre ktoré národy je ten-ktorý druh umenia najoptimálnejší. Jeho koncepcia bola reálne neakceptovateľná, ale mala svoju vnútornú logiku. Na najvyššom stupni bola poézia, najduchovnejší umelecký druh, a tá je preto ideálnym druhom umenia pre Slovanov. Pod poéziou, ako je zrejmé zo Štúrových analýz, rozumel v ideálnom variante folklórnu poéziu, v ktorej sa v rozličnej forme prejavoval duch jednotlivých národov.

Štúr pokračoval v úvahách analýzou literárnych druhov a ich využitím v slovanských literatúrach. Na najnižšom stupni videl epiku (jej najkvalitnejšie prejavy nachádzal u Srbov, nasledovala lyrika, najlepšie predpoklady pre jej rozvoj nachádzal u Slovákov a na najvyššom stupni videl drámu, pre ktorú však ešte v slovanskom svete nenastal optimálny čas, ale v budúcnosti ju mala reprezentovať najmä ukrajinská dráma.

Národne preexponované hodnotenie slovenskej lyriky sa nachádza len v prednáškach. Čo je tiež dôkaz o ich národnobuditeľskej zameranosti. Je zrejmé, že Štúr v tomto prípade obetoval objektívnosť vedeckého pohľadu pragmaticky využitému idealizmu. Poézia, celkom logicky slovenská poézia, sa stala politickým argumentom na evokovanie národnej budúcnosti.

V Štúrovom neskoršom diele O národních písních a pověstech plemen slovanských, ktoré vyšlo po česky v Prahe roku 1853, sa už táto myšlienka nevyskytuje.

Štúr využil svoje preexponované hodnotenie kvality slovenskej poézie jednoznačne ako presvedčovací argument. Odmietal subjektívnosť západného typu romantickej poézie, ale presnejšie neurčil kontúry svojho nového „romantického ideálu“ poézie. Romantizmus ako pojem charakterizujúci vznikajúcu slovenskú poéziu odmietal. Nahrádzal ho pojmom slovanská poézia. Je zaujímavé, že neraz naznačoval, že slovenská poézia má byť „objektívna“, mala do popredia stavať kresťanské etické normy zodpovedajúce charakteru etiky slovenského národa. Mala byť primárne národne angažovaná. S akceptovaním výraznej národnej tendencie súhlasili takmer všetci jeho priatelia (najmä J. M. Hurban). Vyskytli sa aj opozičné názory. Hlavným oponentom bol Ján Kalinčiak. Opozičné názory sa však v zreteľnej podobe začali objavovať až v neskoršom čase, najmä po revolúcii 1848. Ako hlavný oponent sa ukázal Ján Kalinčiak, ktorý mal námietku najmä voči Štúrovej myšlienke, že slovenský folklór je už hotovým umením, že ho treba len kreovať, ale výraznejšie nepretvárať. Pre Kalinčiaka bol folklór, obsahujúci národnú špecifickosť, len podnetom pre skutočnú umeleckú tvorbu. „Tak chcel Ľudovít Štúr Slovanstvo vyperiť, dokazujúc, že ono má umenie nielen samorastlé, ale i hotové, zjavujúce sa v piesňach a povestiach národných. Pretože je básnictvo najvyššie odvetvie umenia, tak mal byť i národ slovanský na najvyššom stupni stojacim len preto, že jeho národná pieseň až podnes trvá a má vyššie značenie, viac pohyblivosti, viac elastiky ako pieseň iných súčasných národov. Štúr ale zabudol, že aj iné národy majú národnú pieseň a že nie je všetko slovanské, čo je národné.“[17]

V syntetizujúcejšej a menej vyhranenej podobe uvažoval Ľ. Štúr o poézii v úvahách o jej základných poetologických štruktúrach. Aj riešenie tohto problému má jednoznačnú tendenciu. Na najnižšom vývinovom stupni je podľa Štúra symbolická poézia, nasleduje klasická a romantická. Romantickú poéziu musí, samozrejme, v nasledujúcom období vystriedať slovanská poézia. Západnú romantickú rozorvanosť a materiálnosť musí nahradiť nová slovanská poézia. „Z pochopu samej poézie slovanskej vyteká že ona je a bude harmóniou sveta.“[18] Ľ. Štúr prednáškami o slovanskej poézii nevytvoril nijaký „presný“ estetický model, ktorý by bolo možné uplatňovať v konkrétnej umeleckej praxi. Vytvoril myšlienkovú bázu, s ktorou sa museli vyrovnávať jeho súčasníci. A tí sa so Štúrovými podnetmi vyrovnávali naozaj veľmi tvorivo, a preto môžeme dnes predsa len hovoriť o slovenskom variante európskeho romantizmu, ktorý má veľa rôznych transformácií. Tvorba Janka Kráľa, Andreja Sládkoviča, Sama Vozára, Jána Botta, Sama Chalupku, J. M. Hurbana a Jána Kalinčiaka, ale v menšej miere aj ďalších, je toho dôkazom. Rozdiely sú v intenzite uplatnenia individuálneho subjektu, ale aj v transformovaní podnetov folklórneho verša. Je skutočne obdivuhodné, že hoci doboví tvorcovia poézie vlastne vôbec nedebatovali o formálnej stránke poézie, v rozličných obmenách akceptovali folklórnu poetiku. Zjednodušene povedané, akceptovali obraznosť folklóru, ale aj jeho sylabický základ so všetkými formálnymi konštantami.

Svojimi estetickými názormi Ľ. Štúr počas pedagogického pôsobenia na bratislavskom lýceu upútal súčasníkov a mnohých priviedol k práci pre národ. Takže sa práve poézia stala vážnym politickým argumentom, aj keď si to v tom čase asi málokto uvedomoval.

Ľ. Štúrovi sa podarilo najmä prostredníctvom pedagogického účinkovania vychovať skupinu intelektuálov ochotných svojou činnosťou prispieť k zachovaniu slovenského kmeňa. Začiatkom štyridsiatych rokov to naozaj nebolo jednoduché.

Svojrázne koncipovaná Štúrova koncepcia mala, ako ukázal historický vývin, medzi jeho rovesníkmi, budúcimi národnými buditeľmi, úspech. Ak by sa tak nebolo stalo, Slováci ako národ by už dnes asi neexistovali.

 

 

Citovaná literatúra

 

AMBRUŠ, Jozef (ed.): Listy Ľudovíta Štúra I (1834 – 1843). Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1954.

NOGE, Július (ed.): Ján Kalinčiak: O literatúre a ľuďoch. Bratislava, 1965.

Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia. Bratislava: Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009.

ŠTÚR, Ľudovít: Básne. Dielo v piatich zväzkoch, zväzok IV. Bratislava: SVKL, 1954.

VONGREJ, Pavol (ed.): Ľudovít Štúr: O poézii slovanskej. Martin: Matica slovenská, 1987.

[1] Ukážky z Dumiek večerných preberáme z knižky Štúr, Ľudovít: Básne. Dielo v piatich zväzkoch, zväzok IV. Bratislava: SVKL, 1954.

[2] Tamže, s. 70.

[3] Tamže, s. 80.

[4] Tamže, s. 81.

[5] Tamže, s. 108.

[6] Tamže, s. 125.

[7] Tamže, s. 294.

[8] Tamže, s. 206.

[9] Tamže, s. 258.

[10] Babiak, Michal: In.: Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia. Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2009, s. 244.

[11] Štúr, Ľudovít: Básne. Dielo v piatich zväzkoch, zväzok IV. Bratislava: SVKL, 1954, s. 162.

[12] Vongrej, Pavol (ed.): Ľudovít Štúr: O poézii slovanskej. Bratislava: Matica slovenská 1987.

[13] Všetky citáty zo Štúrových prednášok sú citované z tejto knižky.

[14] Ambruš, Jozef (ed.): Listy Ľudovíta Štúra I (1834 – 1843). Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1954, s. 400.

[15]Vongrej, P., 1987, s. 23.

[16] Tamže, s. 26.

[17] Noge, Július (ed.): Ján Kalinčiak: O literatúre a ľuďoch. Rozpomienky na O. Sládkoviča. Bratislava, 1965, s. 128.

[18] Vongrej, P.: 1987, s. 46.

10/2016

JÁN ŠVANTNER

Malá skica veľkého diela

 

Ak chcem mať ruky voľné, ak potrebujem rozbeh či rozlet, spomeniem si na domov, myslím na svoj domov a hneď sa cítim voľný, hneď viem, o čom písať…

Vincent Šikula

 

 

V každom paradoxe je skrytá zákonitosť vnútorných vzťahov medzi danými javmi, ktoré sú navonok nezlučiteľné vo svojej odlišnosti a protirečivosti. Svet je plný takých paradoxov, a predsa ich život premáha a plynie ďalej neraz i za vysokú cenu.Platí drahé mýtne, napísal kedysi v jednej z básní E. B. Lukáč, majster nielen básnických paradoxov. Zdá sa, že i dnešný čitateľ (mám na mysli klasického, t. j. mysliaceho čitateľa, nie konzumenta literatúry) bude musieť zaplatiť drahé mýtne, ak sa bude chcieť dostať bližšie k jadru prozaickej tvorby Vincenta Šikulu, do jeho životne premenlivého, a predsa stáleho a trvácneho sveta. Predovšetkým sa bude musieť vzdať konfekčnej pseudoskutočnosti, ktorou je obklopený a ktorá sa pomaly a isto stáva normou v jeho životnom prostredí, v jeho existenciálnej orientácii, z ktorej sú raz brutálne a zjavne, inokedy nebadane a zákerne vylúčené otázky, ktoré sú pre pravú ľudskosť rozhodujúce, ako ich definoval Edmund Husserl v zásadnom odklone od pozitivizmu k hľadaniu zmyslu ľudského bytia. Ak na prelome 19. A 20. storočia bola filozofia redukovaná na skúmanie tzv. faktov, čo neskôr Husserl podrobil neúprosnej kritike, dnes, keď uplynulo takmer celé storočie od fenomenologickej iniciatívy, ktorá mala filozofii vrátiť jej pôvodný význam i jej nezastupiteľnú sceľujúcu funkciu v rozvoji ľudského poznania, je zjavné, že čiara ponoru pod úrovňou vnímania a chápania otázok rozhodujúcich pre ľudstvo klesla ešte nižšie a je na samom dne. Človek týchto čias odiera sa o to pomyselné dno, kde stráca sám seba, keďže opäť uveril vo všehomúcnosť prosperity, ktorá ho vyradila z harmonickej rovnováhy medzi duchom a telom bez možnosti uniknúť z úpornej, ale neuvedomovanej jednostrannosti. Paradox Šikulovho diela v jeho dnešnom položení sa prejavuje v tom, že predpokladaná výslednica súčinu základného činiteľa, ktorým je dielo, a živého a premenlivého prvku, ktorý by bolo možné nazvať aj duchovným a poznávacím smädom ľudskej spoločnosti, sa nezjavila v plnom a čistom svetle, ale je zasunutá do hmlistých diaľok žalostne oslabeného kultúrneho povedomia. Onen paradox, podľa ktorého možno určiť neuralgický bod, boľavé miesto našej súčasnosti, treba vidieť v prameni životodarnej vody a jeho odmietaní, hoci pre tých, ktorí okolo neho chodia, obrazne povedané, so zatvorenými očami, je existenčnou nevyhnutnosťou. Zdroj vody, rozumej zdroj životného poznania, ktorým je Šikulovo dielo, pokrýva vitálnu oblasť (v zmysle materiálnej a duchovnej vyváženosti), ale spojenie sa neuskutočňuje, keďže druhý pól duchovnej konfigurácie vypadáva ako nefunkčný prvok inej úrovne. To, čo vyviera z podstaty literárneho artefaktu, je logickým a životne potvrdeným základným predpokladom, ktorý však nemá pokračovanie ani naplnenie, a tak vzniká paradox, ktorý je o to tristnejší, o čo je neviditeľnejší, až sa nakoniec stráca v samovoľne nastolenej norme neúčasti a nevšímavosti. Pravda, to, čo som v krátkosti načrtol a čo de facto smeruje do oblasti spoločenskej recepcie literatúry ako jednej z foriem kultúrnotvorných a duchovných úrovní ľudského spoločenstva, neplatí iba o diele Vincenta Šikulu. Rádius tohto paradoxu je oveľa širší a mám čoraz intenzívnejšie nedobré tušenie, že je ním zasiahnutá celá naša klasika. Od paradoxu k absurdite nie je ďaleko a jeden z mnohých jej úskokov je tzv. normálna, všeobecne akceptovanápodoba, v ktorej je ukrytý absurdný stav vecí. A prozatérske umenie Vincenta Šikulu je vo svojej najhlbšej podstate, o čom niet najmenšej pochybnosti, založené na pravom opaku spomenutých negatívnych javov. Vychádza z jadra autentického života, kde neopakovateľným spôsobom obnovuje nefalšovanú tvár sveta – a toto konštatovanie by sa ľahko mohlo zmeniť na frázu, keby Šikulov prienik aj do najmenších vecí prírodných a ľudských nečerpal silu z prítomnosti rozprávača, ktorý nie je nad zobrazovanou skutočnosťou ani vedľa nej, ale je priamo vnútri malých i veľkých obrazov a dejov,hoci to nie je klasický vševedúcidemiurg, akého poznáme napr. z Balzaca alebo Tolstého. Skôr je to blúdivé všadeprítomné oko, ktoré putuje po svete a ohmatáva všetko, čo mu príde do cesty, čo je jedna z charakteristických čŕt francúzskeho nového románu,časovo vzdialeného približne len o jedno desaťročie od Šikulovho vstupu do slovenskej literatúry. Antiromán, čo je len inépomenovanie toho istého javu, totiž novej vlny francúzskej prózy, ktorá rozvírila hladinu umeleckého a spoločenského života vo Francúzsku v päťdesiatych rokoch minulého storočia, vznikol z programového popretia a prehodnotenia tradičného románu a mal zjavné filiácie s filmom (napr. snímkaVlani v Marienbade režiséra A. Resnaisa).S mladou generáciou slovenských filmových tvorcov so zaujatím spolupracoval aj Šikula, napr. s E. Havettom. Aj keď to podľa môjho úsudku nie je podobnosť iba náhodná a vonkajšková, ťažko by sme našli paralelu medzi experimentálnym a zásluhou vlastných autorov teoreticky dobre obloženým novým románom a prózou mladého Vincenta Šikulu. Slovenský autor je spätý s diametrálne odlišnou spoločenskou realitou a navyše aj s inou literárnou tradíciou, v ktorej sú obsiahnuté väzby s národnou históriou a v ktorej dominoval iný vzťah spisovateľa a národného spoločenstva, a teda aj jeho vzťahk domácej literatúre bol iný, čo neznamená, že bol bez napätia, konfliktov a polemických konfrontácií.Hoci obdobia tzv. obrodeneckej služobnosti boli dávno preč, v slovenskej literatúre vždy pretrvávala bytostná spätosť básnika a národa (čo treba hodnotiť pozitívne bez zľahčujúcej a lacnej irónie, ako i bez mýtotvorných táranín) a nájdeme ju vysoko v čase slovenskej moderny a v ďalších obdobiach modernej národnej literatúry. Napriek tomu v literárnej tvorbe zostával veľký priestor pre experiment a pre voľný pohyb autorského zámeru a jeho realizácie, čo v plnej miere potvrdili šesťdesiate roky, ktoré sa stali časovým a tvorivým domovom celej plejády významných slovenských spisovateľov, básnikov, prozaikov, dramatikov i kritikov a ktorých hodnotová latka zostáva dosiaľ neprekonaná. Dôležité je v tejto súvislosti pripomenúť, že každý autor vyššieho rangu mal v tomto období nezameniteľný originálny rukopis a vlastnú krivku tvorivého vývinu. Platí to bez výhrady aj o Vincentovi Šikulovi,ktorý vtlačil celej literatúre osobitnú pečať originality a autenticity. Tu sa na Šikulovo dielootvára výhľad v novom svetle a môžeme v ňom objaviť výzvu bez paradoxov, výzvu na nové čítanie a hľadanie oporného bodu v zmätkoch a víroch času, v ktorom žijeme.

Zaiste by to bol prospešný a azda aj impozantný pokus, ktorý by však v prvom rade vyžadoval vytvorenie novej kritickej platformy, zbavenej rozličných dnešných posunov (i posunkov opäť konformnej ideologickej pseudoreči), a súčasne obnovenie klasického literárneho zázemia, zaneseného súčasným kalom neakceptovateľnej voluntárnej selekcie a naskrze nevhodnej svojvôle.

V tomto príspevku, pravdaže, môžem sa pokúsiť iba o malú skicu, o akýsi nábeh k portrétu Vincenta Šikulu, ktorého dielo v úplnosti i v jednotlivých tematických, žánrových a tvarových celkoch pretrváva ako živý vklad nielen do literatúry, ale i do kultúry a duchovného života vôbec (slovoduchovnýmá v tomto prípade širšiu významovú platnosť a nevzťahuje sa iba na užšiu oblasť náboženskú),pričom charakteristickou črtou či skôr vlastnosťou tohto diela je jeho dvojpólovosť, čo naznačuje, že jedným svojím aspektom je pevne zasadené do historického radu slovenskej literárnej tvorby v jej kontinuite a druhým je obrátené do našej súčasnosti, kde vytvára estetický a hodnotový kontrast na pozadí komerčnej, resp. postmodernej slovesnej konfekcie. Zaiste nikoho neprekvapí, ak poviem, že tá dvojpólovosť je iba metodická pomôcka na lepšie zviditeľnenie Šikulovho postavenia, ktoré je celistvé a nespochybniteľné, ako je celistvé a nespochybniteľné i jeho dielo. V tomto ohľade a z tohto oprávneného hľadiska a stanoviska sa Vincent Šikula javí ako klasik, no nie v školometskom pochope, ale v celostnom význame podľa komplexných kritérií, ako ich uplatňoval napr. F. X. Šalda, keď hovoril o celkovej ľudskej a umeleckej zrelosti básnika, ktorý je so svojím dielom v aktívnom pomere k životu, k jeho viditeľnej i odvrátenej strane, k jeho hĺbkam i plytčinám a ktorý nesmlouvavěide za svojím cieľom. Myslím, že toto kritérium, jedno z najdôležitejších, Vincent Šikula spĺňal bez zbytočného teoretizovania a nakoniec do cieľa i došiel s takou úrodou, že by Kukučín aj o ňom ako o Hviezdoslavovi bol mohol povedať, že je veľký Gazda, čo nazvážal plné humná zo svojich lánov.

Keď som po rokoch znova čítal Šikulove prózy najmä z jeho raného i neskoršieho obdobia, vynorili sa mi súvislosti a prepojenia, o ktorých som hovoril, ale opäť som pocítil najmä silné vanutie ľudskej prítomnosti s celým priestorom jej autentických životných javov, medzi ktorými si hľadá svoju cestu jednotlivec, nie jedinec (predstaviteľ druhu), ale konkrétny človek s konkrétnym životom a osudom. Často je to človek osamelý aj bezbranný, človek hľadajúci a v hľadaní neraz i tápajúci a sklamaný, človek bez umelého spoločenského podstavca a farebných okuliarov, človek vedomý si svojho života v jeho elementárnych danostiach, za ktorými však vždy tušil horizont nevídaného sveta, ktorý niesol v sebe v podobe túžby a často nevyslovenej lásky. Vždy je to živá ľudská bytosť v živom svete, v ktorom sú napriek drsnej jednoduchosti (akoby raz a navždy danej) skryté priepasti, ale i ťažko objavované výslnia a výšiny, čo implikuje sociálny a psychologický vzťah k ľudskému kolektívu,predstavujúcemu premenlivú silu, ktorú Šikula na rozdiel napr. od Hronského v Chlebe nedémonizuje ani nemení na prírodný živel. Pritom nemožno povedať – a ak by tak niekto urobil, bol by na omyle –, že Šikulove prózy sú menšie či väčšie (hlbšie či plytšie) odliatky žitej skutočnosti, aj keď v rýchlejšom či povrchnejšom pohľade môžu tento dojem vyvolať. Spýtal som sa preto v duchu, v čom je nepopierateľné čaro Šikulovho epického umenia, ktoré na mnohých miestach jeho diela prechádza do dokonalosti a majstrovstva? A zišla mi na um paralela, rovnako ako v prípade francúzskeho nového románu paralela cudzokrajná. Tentoraz som si spomenul na taliansky neorealizmus (zhodou okolností takisto spätý s filmom), ktorý vykazuje podobné črty estetickej a noetickej inštrumentácie v zobrazovaní skutočnosti: realistická kresba prostredia a postáv, kauzálne spájanie javov v rovine fabuly a zachovanie ich obrazu v ich sujetovom usporiadaní, záujem o sociálny aspekt života spoločnosti a podobne. Ale načo chodiť k susedom po dažďovú vodu v sude, keď doma máme vlastnú studňu s čistou vodou? Aj Vincent Šikula ju mal na dosah, čo ani nepopieral, keď hovoril o svojich obľúbených autoroch v slovenskej próze, pričom prirodzene zazneli mená napr. J. C. Hronského, D. Chrobáka a F. Švantnera. Ale autorský postoj, ktorý je determinovaný subjektívnym úsilím o vlastnú osobnostnú a autorskú integritu, treba odlíšiť od objektívnych literárnohistorických a poetologických súvislostí, bez ktorých nie je možné určiť platný obraz autora a jeho miesto vo vývinovom rade literárnej tvorby.Z tohto hľadiska je Vincent Šikula pevným ohnivkom v dlhej reťazi našej literatúry, čo v niekom môže vyvolať nepríjemnú vizuálnu predstavu, keďže slovesná tvorba je napriek faktickej determinácii historickej, sociálnej i psychologickej spojená práve s duchovnou voľnosťou a osobnostnou jedinečnosťou (en passant pripomeniem, že v dnešnej literárnej produkcii na báze jej tovarovej väčšiny úplne absentujú práve spomenuté dve vlastnosti). Celé Šikulovo dielo dýcha z hĺbok našej národnej literatúry, presnejšie z najlepších tradícií slovenskej realistickej prózy, v čom je obsiahnutá nielen jeho vývinovo-typologická charakteristika, ale aj etos jeho posolstva v širšom kontexte národného spoločenstva. Pravda, táto pozícia nevylučuje ani nezmenšuje jeho originalitu, jeho autenticitu v ľudskej i literárnej podobe ani pôvodnosť jeho životnej skúsenosti premietnutej do jedinečného rukopisu. Použijúc nástroje genetickej kritiky, ktorá skúma dielo z hľadiska jeho genézy, možno konštatovať, že Šikula patrí medzi tých moderných autorov, pre ktorých je životná, zo skúseností vychádzajúca inšpirácia prvoradá a rozhodujúca. A to je platforma, na ktorej sa tento autor stretáva s najvýznamnejšími tvorcami slovenskej prózy, založenej na autentickom poznaní reality.

Ak teraz vyjdem z nového čítania najmä Šikulových lyrických záznamov, poviedok a noviel, môžem využiť čerstvý čitateľský zážitok na poodkrytie niekoľkých vrstiev v štruktúre Šikulovho umeleckého textu. Predovšetkým si treba uvedomiť, že v tomto prípade máme dočinenia s autorom, ktorého tvorivé vedomie je jasné, hoci je prekryté neobyčajnou spontánnosťou v akte rozprávania ako základného stavebného princípu i materiálu jeho diel. Je vhodné pripomenúť, že Šikula absolvoval hudobnú školu a jeho hlavným dychovým nástrojom bol lesný roh, čo je všeobecne známy fakt, ale z tohto faktu vyplýva,že Šikula poznal cieľavedomú prácu hudobníka (muzikanta), bez ktorej by výsledok jeho činnosti nebol mysliteľný. Šikula vedel, že v hudbe platia určité presne definované podmienky a kritériá, ktoré musia byť splnené. Zdá sa, že je to až priveľmi jednoduché, totiž situácia, v ktorej je hudobník postavený, vždy keď sa chopí svojho nástroja, pred úlohu dostať do rovnováhy dané požiadavky a svoje schopnosti.Situácia sa však komplikuje, keď prejdeme do literárnej sféry, do žeravého a nevyspytateľného ohniska literárnej tvorby (tento pojem používam v klasickom význame, z ktorého je vylúčená súčasná väčšinová komerčná alebo postmoderná produkcia). Spisovateľ, presnejšie básnik (v širšom zmysle slova), akým bol aj Vincent Šikula, je v dotyku so svojím nástrojom nepretržite, bez zastavenia. Paul Éluard, dnes už pomaly zabudnutý básnik, čo je skľučujúca, ak nie priam hanebná vizitka dnešných čias, nie poézie, tak tento niekdajší stúpenec surrealizmu napísal kedysi dlhšiu básnickú skladbu nazvanú Neprerušená báseň, čo presne vystihuje životné položenie spisovateľa v jeho bytostnom úsilí uchopiť svet a prostriedkami jemu vlastnými, totiž ľudskou rečou ako najprirodzenejším nástrojom rozšíriť skutočnosť o nový rozmer, ktorým presahuje prírodu i seba samého. A také bolo i položenie Vincenta Šikulu, o čom svedčí jeho dielo, v ktorom je zachytená neprerušená báseň, ten nepretržitý nápor reči, vždy znova a znova objavovanej a tvarovanej do príbehu ako nezameniteľného znaku vyššej duchovnej úrovne. A práve v tomto bode sa odkrýva prvá charakteristická črta Šikulovho epického umenia. Je zjavné, že tento autor napriek svojej rozprávačskej spontánnosti, vyvierajúcej azda z jeho naturelu, poznal nevyhnutnosť odstupu a tvaru.To znamená, že mal pod racionálnou kontrolou vlastný tvorivý proces, ktorý nebol samoúčelný ani umelý. Holú, resp. surovú skutočnosť, skrytú za príbehom, prekryla špecifická verbálna vrstva, ktorá v Šikulovom prípade slúži ako komunikačná a významová fólia. Dnes by ju bolo možné prirovnať k vrstve v digitálnej fotografii a táto analógia nie je až taká márna a za vlasy pritiahnutá, keď si uvedomíme, že je to pracovný nástroj, pomocou ktorého fotograf podľa vlastného uváženia a zámeru upravuje základ snímky. Inak povedané, tvorí nové zobrazenie skutočnosti. A to isté možno vidieť v Šikulovom postupe, keďže jeho práca so slovom je nenásilná a plynulá a navyše v plnej miere zodpovedá autorovmu prirodzenému videniu javov, ktoré napriek hlbokému prieniku nestrácajú svoje pôvodné určenie a podobu. Pravda, táto analógia, slúžiaca skôr ako názorná pomôcka, má svoje príkre obmedzenia. Predovšetkým z ontologického, noetického a estetického hľadiska, ktoré obsahuje tri základné zložky umeleckej tvorby, v literatúre a výtvarnom umení vládnu napriek rozličným premosteniam a spojivám odlišné zákonitosti a princípy vedúce k odlišným výsledkom. Jednako je potrebné zapamätať si zvláštnu črtu Šikulovej poetiky, ktorá vyšla na svetlo v spomenutom porovnaní, a ňou je autorova schopnosť zachovať prirodzený stav vecí a zároveň vytvoriť novú, umelecky svojbytnú skutočnosťnesenú v tvorivom umeleckom čine katexochén.

Častejšie tu zaznelo slovo prirodzený, je teda namiestepozrieť sa bližšie, čo v šikulovskom videní a z neho vyplývajúcich súvislostiach znamená a kam sa cez priezor, ktorý otvára, môžeme v autorovom diele dostať. Vincent Šikula bol známy svojím antiliterátskym postojom a neskrývanou averziou voči neživotnému teoretizovaniu, ktoré páchlo pseudoučenosťou, voči formalistickým a prázdnym frázam a voči umŕtvujúcim stereotypom myslenia, ktoré neraz nachádzal aj v kritikách svojich kníh. Svedčí to nesporne o tom, že ťažiskom i hybnou silou bola pre neho bezprostredne prežívaná skutočnosť, ktorá však nebola zúžená a ohraničená zmyslovým dotykom s ľuďmi, vecami a javmi. Skutočnosť, ktorú tento prozaik tak intenzívne prežíval, predstavovala široký a bohato členený priestor, kdemala významnú úlohu aj spomienka a pamäť. Pocitová i mentálna pamäť, ktorú bez zjavnej námahy oživoval, sa v jeho naratívnych výpravách menila na zázračnú vodu, v ktorej ožívali deje a obrazy v pôvodnej podobe. Treba pripomenúť, že to nie je hľadanie strateného času, čo by nás mohlo doviesť až k Marcelovi Proustovi, ale konštituovanie epického sveta (s výrazným lyrickým podložím) v jeho totalite, v ktorej, ako sa zdá, je epicentrom rozprávačský subjekt, cez ktorý plynie tok času s celým bohatstvom života v pozitívnom i negatívnom zmysle slova. Šikula v procese písania, z ktorého sa rodí rukopis ako výraz osobnostného štýlu podľa analýzy a definície R. Bartha (pozri Nulový stupeň rukopisu), vytváral obraz sveta v jeho základných, elementárnych javoch, ktoré obklopujú človeka v každodennom živote, čo sa prejavilo v postupnom hromadení stálych a typických reálií zasadených do rámca konkrétneho kraja, kde bol ustálený trojuholník, tvorený z prírody, ľudí a ich práce. Nič neobyčajné, ale ani nič umelé a neprirodzené. Ak autor zachytil napätie a rozpor, išlo takmer vždy o vybočenie z koľají ustáleného života. Napriek tomu nemožno povedať, že Šikulova próza je bez vnútorného dramatizmu, bez toho hľadaného a večne unikajúceho tajomstva, ktoré je kdesi na dne každého básnikovho slova a vety, ktorá prerastá ako pieseň do celej poviedky, novely alebo románu. Filozofia sa v podobe Husserlovej iniciatívy usilovala nájsť a ustáliť model prirodzeného sveta, to znamená sveta nedeformovaného aprioristickými konštrukciami, ktoré prestali platiť, lebo stratili kontakt s realitou. A slovenský prozaik Vincent Šikula, o ktorom som presvedčený, že v hlbine svojej bytosti bol skutočným básnikom, našiel obraz onoho prirodzeného sveta a vydal o ňom ustálené svedectvo v podobe svojho diela. Zaiste hlavným nástrojom mu pritom bola jeho rodná reč, tá hlbina materčiny, ako je pomenovaná v jednom Rúfusovom verši. Šikula dobre poznal jej spodné víry i jej naoko pokojnú hladinu, vycítil jej vnútorný rytmus a vedel, že má dosah na javy, ktoré chcel vysloviť a tak objaviť svet v novom svetle. Jeho rozprávanie ako metóda i cieľ objavovalo nový rozmer jazyka.Nejde iba o jeho poetickú funkciu,čo je napokon od čias Jakobsona a štrukturalistov známa vec, ide o to, že Šikulovo rozprávanie plodí novú reč: Pod tými istými slovami, vetami a celými vlnami reči znie ešte iný jazyk, ktorým je všetko preniknuté a presiaknuté, aby napokon ovládol celkovú tonalitu diela a určil jeho významové a etické vyznenie, ktoré s poslednou bodkou nestíchne. Je v tom podobný tónu, ktorý vydáva zvon a ktorým je rozochvený kov i celý kraj. Ak metafory nechám aspoň chvíľuna pokoji a nahradím ich pre veľkú časť dnešnej society prijateľnejšími termínmi (a musím preto vstúpiť do výsostných vôd literárnej vedy), musím povedať, že záhada Šikulovho rozprávačského umenia, v ktorom reč plodí novú reč, prestane byť záhadou, keď si uvedomíme, že rozprávanie takmer splýva s rozprávaným, že signifiant je tak blízko signifié, že v prúde autorskej reči tvoria celok. Objektívne, pravdaže, je medzi nimi vždy rozdiel, inak by zanikla dichotómia jazykového znaku. Lenže Šikulov rozprávač je v akte rozprávania tak ponorený do svojho príbehu, že jeho vedomie prekryjevšetko, čoho sa dotkne. Ak sa záhada rozplynula, jeho tajomstvo zostáva neodhalené, ale účinné. Stačí si spomenúť na novelu S Rozarkou, na jeden z vrcholkov Šikulovho prvého tvorivého obdobia, aby sme pochopili, že všednosť, ktorá vystupuje na povrch Šikulovho textu, je iba zdanlivá, a aby sme precítili ten zvláštny záchvev, ktorý sa človeka zmocní, keď začuje pieseň, ale nevie, odkiaľ prichádza.V tejto novele rozprávač (formálne patriaci do kategórie ich-formy) disponuje všetkým, čo tvorí kostru i náplň tohto komorného príbehu. Cez jeho rozprávanie plynú všetky motivické okruhy, zaberajúce postupne celú fabulu novely. A rozprávač takisto rozhoduje o sujetovom rozvrhnutí a usúvzťažnení motívov a dejového pohybu, ktorý sa nevymyká z kauzality jednotlivých javov ani z časovej postupnosti, ktorá nenarúša prirodzený chod vecí. Vnútri tohto príbehu je zachytená dráma dvoch blízkych ľudí, staršieho brata a jeho sestry, ktorá i v dospelom veku zostala dieťaťom. Ťarchu drámy opäť nesie rozprávač, totožný s postavou brata, ktorý prežíva vzťah súrodencov ako nevyslovené, nepomenované nešťastie, ktoré nemožno zmeniť ani odstrániť. Nevtieravo a jemne bez falošného pátosu stvoril Šikula príbeh, v ktorom je svet scelený plynúcou všednosťou (nenarušenou ani rozprávkouo bizarných návštevách kráľa v kdesi kraji tohto príbehu) a ktorý predsa nesie faktickú drámu človeka akoby opusteného na ostrove s bezodným, ale nevysloveným smútkom. Dráma postupne graduje a vyústi do tragického momentu, ktorým je pre rozprávača nevyhnutný rozchod brata so sestrou,keď sao ňu už nemôže starať amusí ju odviesť do ústavu, jej budúceho domova. Samota doľahne na brata-rozprávača, doľahne naňho ako údel, ktorý nemožno zmeniť.

Či nepočujete tú clivú, ale z akejsi hlbiny vystupujúcu pieseň o nás všetkých?

10/2016

ANDRIJAN TURAN

Vincov veľký dar

Hoci som odmalička vyrastal v rodine prozaičky a básnika, spočiatku vo mne nebolo ani trošku úcty k spisovateľskému remeslu. Pripadalo mi to celkom prirodzené, prosté a dokonca normálne, keď môj otec Jano, šéfredaktor a básnik, mame napoly vážne, napoly s úsmevom jedného dňa zavelil: „Jana, zavri sa do kuchyne, navar obed a napíš román!“ Bolo to možno vtedy tak, v časoch toho podivného, preklínaného socializmu s ľudskou tvárou služobníčka, keď sa z mlieka dal ešte spraviť tvaroh a chlieb nezaplesnivel po dvoch dňoch, že spisovatelia žili a písali akosi ľahšie, jednoduchšie, prirodzenejšie, pritom popri zamestnaní a slovo spisovateľ ešte malo istú váhu, spoločenskú vážnosť a za spisovateľa nebol vyhlásený nielen v bulvári ktokoľvek, kto vie napísať dlhšiu ako rozvitú vetu. Knihy neboli vtedy tovarom v jednom regáli pri vstupe do Tesca ako starý prášok do pečiva, ale kultúrnou a často aj kultovou relikviou, čo ste si strážili a chránili a požičiavali a za ktorú ste mohli ísť dokonca do väzenia, ak teda bola náhodou na indexe, dovezená so Západu.

Prvých spisovateľov som stretával u nás doma v obývačke ako krpec a boli to väčšinou veselí, príjemní ľudia, ktorí veľa rozprávali, často sa smiali a nikdy nevyzerali, že by mali nejaké problémy so svojou identitou alebo režimom, čo ich neznesiteľne týra či prenasleduje. Iste, asi som nevyrastal v rodine disidenta, aby som si mohol užiť nejaký ten eštebácky výsluch či nočnú domovú prehliadku, no ani tí spisovatelia, ktorých som stretával tesne pred Nežnou a ktorí mali s režimom nejaký jasný vnútorný alebo verejný konflikt, nepôsobili na mňa ako zúfalí, zničení, stratení ľudia bez budúcnosti, sily, nadšenia a odhodlania spraviť nielen pre literatúru, ale vôbec pre umenie skoro čokoľvek. Básnici, prozaici, maliari, herci, režiséri, skladatelia, muzikanti, speváci a architekti sa vtedy stretávali a spoznávali, nenávideli, závideli si a poklonkovali, ale tvorili pomerne jasne zorientovanú, nadšenú a pozitívne naladenú komunitu, kde ste sa cítili dobre, spolupatrične, priateľsky a kde si ľudia povedali zväčša do očí čokoľvek aj napriek tomu, že pri vedľajšom stole mohol sedieť zle utajený ušatý udavač.

Dnes už neviem, či to bolo v Klube spisovateľov, U Bulhara, U Michala, vo Veľkých či Malých Františkánoch, v Tokaji, U Dežmára či v Kláštornej vinárni, kde som prvý raz stretol Vinca Šikulu. O sladkej mučivosti písania ako tvorivého procesu, ktorý milujete, ale niekedy rovnako tak nadšene nenávidíte, alebo o tom, čo všetko napísal práve Vinco, som, samozrejme, nevedel skoro nič a ani ako chlap na mňa tento šťúply chlapík, ktorý sedel z ostatnými pri stole v družnej debate a pred sebou mal veľký vínny strek, nijako nezapôsobil. Napokon, vtedy sa mnohí umelci obliekali do zúfalo sivastých konfekčných oblekov, v ktorých vyzerali ako pouliční predajcovia nešťastia, keďže vedeli, že akokoľvek vyčnievať z davu za nevypláca a najlepším oblečením je oblek alebo špinavé montérky, a na mňa, vlasaté indivíduum v zošúchanej rifľovej rovnošate, pozerali s otcovsky chápavým dešpektom. No už po pol hodinke posedávania v tom podniku mi bolo jasné, že práve Vinco, hoci postavou šťúply, nenápadný chlapík, je pri stole tým živým tmelom a skvelým spoločníkom, ktorého by privítal pri stole asi každý. Vyžarovalo totiž z neho čosi absolútne autentické, určitá dobrá, životaschopná a možno aj životodarná sila a existenciálna energia, ktorá sa okamžite otvorila a ukázala, ako začal rozprávať. Vinco mal totiž jedinečný, veľký dar reči, ktorý dostanete len od Boha tak ako absolútny sluch.

Bol jedným z tých rozprávačov, ktorých príbehy nemôžu nikdy nudiť, ani keď ich počujete dvadsaťkrát. V jeho slovách, vetách, zvolaniach, výkričníkoch, pomlčkách i zámlkách ožíval svet starý desať, dvadsať, tridsať či štyridsať rokov. Svet, ktorý sa už nenávratne strácal alebo aj naveky stratil a ostal len v živej pamäti zopár pozorných. Vinco bol zasa raz na svätú chvíľku chlapček, školáčik, zafúľaný šarvanec, mladík, mladíček, výtržník i muzikant či herec, klaun a veselý pijan, ale aj zbožný muž, šibal, švihák či provokatér a ešte sto ďalších iných podôb a my, ktorí sme ho počúvali, sme mu verili každý mäkčeň, pretože sme počuli sväté, autentické Slovo, príbeh človeka, ktorý sa stal, ale ktorý ožíval každým dňom trochu inak, no vždy zvláštne a vzrušujúco. Možno smutnejšie, možno veselšie, s pachuťou ublíženosti i neskrývanej nostalgie alebo s príchuťou pitoresknej pikantnosti, raz vznešene a s pátosom, potom ako groteska či skoro absurdná dráma, hodna Becketta. Vinco rozprával a ľudia pri stole zabúdali na čas, priestor a problémy, pretože boli súčasťou starého rozprávačského rituálu, čo započal možno pri prvých ohňoch praľudí, ktorí rozpovedali svojmu kmeňu o poslednom úspešnom love, aby bol aj ten ďalší rovnako skvelý a bohmi lovu požehnaný. Vtedy v tej zapľuvanej a zafajčenej krčme, v tej jedinečnej chvíli a krásnej prítomnosti ožíval a pokračoval onen tisícročný rituál, len trochu s inými rekvizitami, pri blikotavom plamienku sviečky, ktorý nahrádzal oheň, kde sa pripekal srstnatý nosorožec.

Neviem, koľko ráz som pozorne počúval Vincove príbehy, a možno sa ani nedá povedať, ktorý ma najväčšmi zaujal a zasiahol, no už vtedy som bol presvedčený, že ak by dokázal tento svoj veľký dar preniesť v rovnakej sile, smelosti, otvorenosti a jurodivej veselosti na papier, bol by svetovým spisovateľom ako Saroyan, ktorého mi občas pripomínal, hoci ich svety delilo more a tisícky kilometrov. Nevravím, že Vinco Šikula nenapísal výnimočné dielo, no ako rozprávač bol skoro dokonalý a mal v sebe akúsi božskú iskru, ktorú nosil dlhý čas aj v očiach a ktorú môžete uvidieť aj dnes, keď sa pozriete na Vinca, ako hrá vo filme Ela Havettu Ľalie poľné.

Keď som vtedy ohúrený tým prívalom presných a krásnych slov a viet sedel za stolom krčmy a sŕkal svoj vyprchaný strek, Vinca som bral len ako človeka, ktorý vie skvelo zabaviť priateľov. Bol som ešte mladý a hlúpy pozér a nemohol som tušiť, že on nikoho nezabáva, ale prehráva si vlastne nanovo v hlave svoj súkromný, dokumentárny film detstva či mladosti a teší sa zo sviežosti svojej pamäti a možno si práve takto, pred nami všetkými, píše nanečisto svoju ďalšiu poviedku, alebo len načrtáva nesmelé kontúry novej novely, ktorú potom nad Modrou, vo svojom milovanom spisovateľskom ateliéri Hamrštíle, v noci dotiahne do dokonalosti, pozerajúc sa z výšky kopca na svet spiaci pod ním.

Vinco tu už 15 rokov nie je a ja som sa mu ani nestačil poďakovať, že ma ako muzikant zoznámil so skladateľom Iljom Zeljenkom, ktorý mi povedal veľa o takej zázračnej klasickej hudbe, ktorú sa budem snažiť po celý zvyšok života prijať, precítiť a pochopiť. A nestačil som mu ani poďakovať za to, že som s ním mohol sedieť pri tom stole a byť účastníkom zázraku jeho svietiacich slov.

Vinco, prosím ťa, pozdrav odo mňa v nebi Richarda Brautigana, ale aj Saroyana, Salingera a papá Hemingwaya. Isto sa tam spolu na nás pri víne náramne nasmejete!…

10/2016

MIROSLAV PIUS

Pozvanie do sna

(Láskavé šialenstvo S. B. Hroboňa)

 

Bol to S. B. Hroboň, čo do slovenskej poézie vniesol originálny básnický metajazyk, s ktorým experimentoval až na samú hranicu jeho možností a ľudskej zrozumiteľnosti. Bol to on, kto ho nemilosrdne krútil, ohýbal, rozžeravený koval na nákove svojho schizofrenického ducha.

Tieto jeho básnické erupcie a experimenty naša literárna pospolitosť a literárna veda nedocenila dodnes. Hroboň bol presvedčený, že len vtedy správne vidíme, keď zavrieme oči, lebo vtedy vidíme očami svojej duše. Ako hlboko veriaci človek veril, že človek je zrkadlom, v ktorom sa Boh vidí. Bol to básnik-filozof, ktorý po celý svoj biedny a strastiplný život viedol dialóg s Bohom. Veriaci človek v ňom ho varuje, že je to kacírsky dialóg, ale básnik-filozof mu napovedá, že by mal poznať pravdu. A pokiaľ tento zápas, toto zničujúce napätie trvá, dovtedy je jeho poézia jednoducho úžasne nadčasová a patrí medzi to najlepšie, čo mohla vytvoriť slovenská romantická poézia. Rozprávka a sen potrebujú vždy mýtus, ktorý je aspoň taký príťažlivý ako skutočnosť.

Pre pochopenie básnikovej duše a jeho poézie je tu nutné uviesť aspoň niekoľko obligátnych údajov. S. B. Hroboň sa narodil v roku 1820 v Liptovskej Sielnici v rodine evanjelického farára. Tento fakt, ktorý nijako nemohol ovplyvniť, ho navždy poznamenal a predestinoval jeho život. Študoval teológiu v Levoči a ako neobyčajný talent na reči sa pomerne rýchlo naučil po latinsky, grécky, hebrejsky, francúzsky, anglicky, nemecky, rusky, poľsky a chorvátsky. V roku 1841 sa v Prahe zoznámil s Bohuslavou Rajskou (Antóniou Reussovou). Bolo to „osudové stretnutie“ a básnik bolestivo pocítil, že mu padla priamo do srdca. Ale bola to príjemná vykupiteľská bolesť. Keď ju Hroboň prvý raz uvidel, pocítil, ako sa všetok prach, ktorý sa mu za tie roky usadil na srdci, odrazu zdvihol a napadal mu do očí v prudkom víre: „Ty vídaváš ji, když andělskou tváří / nad mořským okem jemně se usmívá / a mlhy rouškou stydlivě přikrývá…“

O rok neskôr odchádza Hroboň študovať na univerzitu do Halle. B. Rajská, ktorá opätovala jeho lásku, sa v roku 1844 „z povinnosti priniesť obeť na oltár národa“ vydá za oveľa staršieho Čelakovského. Hroboň a Rajská boli dvaja ľudia, ktorí navzájom jeden v druhom spoznávali svoju osamelosť.

A od tohto okamihu Hroboň pomaly, po kúskoch umieral. Často mal pocit, akoby sa každý deň oblieval vlastnou krvou. A bude to tak až do konca jeho života. Utiahol sa k bratovi kňazovi Ľudovítovi do Liptovskej Sielnice a takmer celé polstoročie žil na salaši Diely. Do dediny schádzal len na zimu. Na salaši vkladal Boha do veršov a zostavoval metajazyk, metareč a metapoéziu. Tu začal veriť, že zázrak sa uskutoční len vtedy, keď sa Bohu úplne odovzdáš, pretože človek nemôže nájsť opodstatnenie svojej existencie, pokiaľ sa neobráti k vyššiemu princípu, ktorý nie je z tohto sveta. Človek musí byť ukotvený v Bohu.

Po bratovej smrti sa uňho začali prejavovať príznaky schizofrénie, postupne stráca zrak a píše len ľavou rukou. Takmer všetky jeho rukopisy sú nečitateľné. Zomrel úplne opustený a v biede. Tak zjavne bolo vidieť na ňom smrť, že ľudia sa na mŕtveho ani neprišli pozrieť. Ale… život zostáva životom až do konca, do tých najsmiešnejších a najabsurdnejších detailov, pretože skutoční básnici nikdy nevedia, ako majú žiť, ale vždy vedia, ako majú zomrieť.

 

Láskavý Kierkegaard a fantómový Schopenhauer

Hroboň prichádza na univerzitu do Halle v roku 1842. Søren Kierkegaard žije od roku 1841 v Berlíne, tesne po tom, ako zrušil svoje zasnúbenie s mladučkou Reginou Olsenovou. Krátko po tomto pobyte mu zomierajú obaja rodičia. V rozmedzí rokov 1843 – 1847 vydáva väčšinu svojich filozofických spisov, medzi nimi aj Skutky lásky, ako reakciu na to, že jeho jediná láska Regina Olsenová sa vydala za Frederika Schlegela. Hroboň a Kierkegaard žijú v Nemecku len kúsok od seba. Vedeli (nevedeli) o sebe? Poznali (nepoznali) sa? Obaja pochádzali z farárskych rodín. Obaja v ranom veku strácajú oboch rodičov. Obaja strácajú svoje veľké osudové lásky. Je to len náhoda? Alebo budeme takí opovážliví a bezohľadní, že hneď tu na tomto mieste vyslovíme hypotézu tak opovážlivo tancujúcu na hrane istoty a fantázie, že Hroboň v Nemecku mohol spoznať Kierkegaarda? Veď jeho dva filozofické traktáty Buď – alebo a Bázeň a chvenie vyšli v roku 1843.

Arthur Schopenhauer získa v roku 1813 v Jene doktorát. Načas žije u matky vo Weimare, kde sa stretáva s Goethem a inými významnými umelcami. Tu sa zoznamuje v indickou kultúrou a filozofiou. Odchádza do Drážďan, kde dokončuje (1818) svoje najvýznamnejšie dielo Svet ako vôľa a predstava. V roku 1820 je v Berlíne, kde sa habilituje ako súkromný docent. No o priazeň verejnosti, študentov ani intelektuálov nemohol súťažiť s Heglom. Hegel bol v tom čase idolom všetkých mladých vzdelancov a študentov. Schopenhauer znenávidel Hegla, nazýval ho šarlatánom, hlásateľom nezmyslov. Napriek tomu, že jeho filozofické spisy v akademickej spoločnosti nemali takmer žiadny ohlas, Schopenhauer veril, že jeho čas ešte len príde. A my odpovedáme: Áno, áno, áno, tak sa aj stalo! Schopenhauer vo filozofických traktátoch kritizoval kresťanské náboženstvo. Pokúsil sa zaviesť akési zvláštne náboženstvo, založené na základoch budhistickej filozofie. Zomrel v roku 1860. Mohol Hroboň poznať niektoré jeho spisy? Vychádza alebo nadväzuje (ako to uvidíme nižšie) jeho horúčkovitá kritika Hegla čiastočne zo Schopenhauera? Bola ním inšpirovaná? Prebral Hroboň od neho aj myšlienky na iniciáciu a zmenu kresťanstva? Kto nám dnes na tieto otázky odpovie?

 

Prekliaty Hegel

Po príchode na univerzitu v Halle sa Hroboň odrazu ocitol na existencionálnom rázcestí, na ostrej hrane, ktorá prísne oddeľovala jeho teologického Boha od Heglovej filozofie. Bol to prudký a bezohľadný boj. Boj, ktorý ho pripravil o pokoj a vyrovnanosť, boj, v ktorom Hroboň stratil časť svojej duše a kus svojho srdca. Prenasledovali ho nočné mory, bezcitné Euripidove mory pochybností sa mu nemilosrdne zahrýzali do tela.

Hegel svojou filozofiou dejín a tvrdením, že „človek je výsledkom vlastnej sebaprodukcie a sebarealizácie“, obral Hroboňa o teologického Boha. Hegel tvrdil, že nie človek je produktom Boha, ale Boh je produktom človeka. Podľa neho sú ľudské dejiny drámou, o ktorej výsledku – o víťazstve rozumu alebo nerozumu, slobody alebo otroctva, pokroku alebo tmárstva – nikdy nie je rozhodnuté dopredu. Preto Hroboň, aby neupadol do chaosu, aby si ho úplne nepodmanila schizofrenická beštia, skrátka aby sa zbavil tej ťarchy, píše traktát Slovo o Goethem a Heglovi (Sokol, 1863): „Avšak Hegel kvôli číromyselnej vidme (idei) a jeho myslosústave zadal navždy náskrznú osobnosť Božstva i nesmrteľnú osobnosť človeka, vzdal sa duše svojej, žeby svet myšlienky získal… Beda duši, ktorá ešte v nedôvere a v nedomysli do železných sietí náskrzného panteizmu Heglovho sa zamoce…“ Vyčíta Heglovi, že jeho „absolútny duch“ vyrastá z reálnej skutočnosti, z reálneho sveta, že ho nemožno odtrhnúť od týchto počiatočných stupňov, lebo vlastne z nich vzniká. Pravda, s takým výkladom Hroboň nemôže súhlasiť, lebo absolútny duch je preňho Boh, ktorý je absolútne nezávislý od partikulárností: „Hegel hľadá Boha mimo prírody či hmoty v ľudskej duchomysli… a to tak pochopeného Boha nie v ňom samom, ale zas len v človeku hriešnom uskutočneného vidí.“

Hroboň ako teológ nemôže pripustiť závislosť Boha od ľudského poznania, lebo by musel pripustiť poznanie Boha človekom. Nemôže pripustiť prenášanie nevyhnutnosti na Boha, pretože by tým bol Boh vlastne determinovaný. Hroboň urputne bráni svojho Boha, v jeho mene odmieta Hegla. Ale nielen on. J. M. Hurban o Vlčkovi napísal: „Pán Vlček chce nasilu nám Darwina, Voltaira a materializmus západnícky pod cukríkom vedy chutným spraviť.“ A neskôr jeho syn Svetozár: „My ešte dnes držíme Voltaira za neznaboha… a opovrhujeme zolizmom, konzekvenciou to voltairovského smeru.“

Hroboň-človek je indivíduum hľadajúce odpovede na prazákladné existencionálne otázky. Je to filozofujúci básnik, ktorý sebe a čitateľovi kladie základné otázky o podstate a zmysle bytia. V liste B. Rajskej píše: „Stále jste přede mnou jako anděl v tom okamžiku zkamenělý, když měl vyřknouti slova věčné milosti: zdálo se mi, že duše andělská vymáhá se z vazby hluboké, osudu, aby s duší mou splynula v jeden souhlas nekonečný…“

Ani jeden z našich romantikov tak hlboko nenačrel do svojej duše a tak nebezpečne sa neponoril do vlastného podvedomia. Ale za toto sa platí. Hroboň-človek nemôže zvládnuť tieto protirečenia, jednoducho ho presahujú:

 

„Budiš prokleta, neměcká myšlenko,

věčná smrt tobě, tyranská milenko –

tys mi do duše vetkla meč plamenný,

zmizela víra – zmizelo nadšení.

 

Kam rozplynul se Boh, otec milosti?

Není ho více! – Usychejte, kvéty!“

 

Tak toto bolo veľa už aj na samotného Štúra. Nielen preto, že bol horlivý hegelián, ale predovšetkým preto, že Hroboňov defetizmus nijako nezapadal do jeho filozoficko-politického modelu obrody a vzkriesenia národa. Štúr žiadal od svojich žiakov, aby neboli len básnikmi, ale aj politikmi. Ich tvorba sa mala plne podriadiť službe národa. Náš romantický básnik dusil v sebe dva rozpory: národno-nacionálna koncepcia si uzurpovala právo, aby sa jej romantické indivíduum plne odovzdalo. Ale to sa dalo urobiť len tak, že indivíduum potlačí svoje autentické Ja, teda eo ipso potlačí svoje pochybnosti, vnútorné poryvy a pre romantizmus takú typickú rozorvanosť. Strata autenticity, básnického súkromia, byronovského titanizmu mala negatívny dosah na kvalitu tvorby našich romantických básnikov. Pravda, tejto pasci sa niektorí úspešne vyhli.

Mimochodom, básne, ktoré venoval S. B. Hroboň B. Rajskej, sú najkrajšie ľúbostné básne našej romantickej poézie. Žiaľ, sú aj najmenej známe a akoby navždy potichu odišli do zabudnutia.

 

Hroboň a jeho nasledovníci

Príručky, slovníky a rôzne rukoväte literatúry definujú mesianizmus ako literárny smer, ktorého cieľom je preniknúť do základných otázok života, usilujúc sa o morálne preporodenie človeka, ktorý verí v existenciu Boha. Ide o človeka naplneného mystickou vierou, kde je duchovnosť povýšená nad predmetnosť. Naši literárni historici pod obraz mesianizmu stavajú okrem S. B. Hroboňa M. M. Hodžu, P. Kellnera-Hostinského, M. Dohnányho, P. Dobšinského.

Asi som dlžný čitateľovi ešte pripomenúť Hroboňovu filozofickú úvahu Nesmrteľnosť, v ktorej sa zaoberá otázkou vzťahu ducha a hmoty. A práve táto esej nás opäť vracia k Sørenovi Kierkegaardovi, spisovateľovi, filozofovi a teológovi, ktorý je dnes všeobecne pokladaný za predchodcu filozofie existencie. V Kierkegaardovej, ako aj v Hroboňovej psychike zohrával dôležitú úlohu silný pocit viny. Pocit viny ich prenasledoval po celý život a tvoril temné pozadie ich filozofických postojov a názorov. Kierkegaard: „Viera je zázrak, a predsa nik z nej nie je vylúčený, lebo všetok ľudský život sa zjednocuje vo vášni a viera je vášeň.“ A akcentujme aj fakt, že A. Schopenhauer v traktáte O kráse v umení (par. 36) píše: „Často sa pozoruje, že genialita a šialenstvo majú istú stránku, ktorou vzájomne hraničia, ba prechádzajú do seba navzájom, dokonca aj básnické nadšenie bolo nazvané istým druhom šialenstva: amabilis insania – láskavá šialenosť.“ Akoby jeho slová boli priamo šité na Hroboňovu dušu!

Ale tento druh meditatívno-duchovnej poézie, do ktorej básnik nevkladá len seba ako človeka, ale predovšetkým svoje najzákladnejšie ľudské pocity, svoj iracionálny strach zo smrti, objektivizovaný strach z toho, že vôbec žijem a som hriešny tvor, celé svoje záhadné a temné podvedomie, v ktorom sa sám nevyznám, svoj predestinovaný strach z dedičného hriechu, teda ten druh poézie, na ktorého začiatku stojí S. B. Broboň s celou svojou schizofréniou a rozdvojením, neostal tak celkom zabudnutý. Do jeho tajomných šľapají postupne vstupovali básnici symbolizmu: Ivan Krasko (stále nie je docenené jeho štúdium indickej filozofie a jej následný vplyv na jeho tvorbu), Ivan Gall, Vladimír Roy, Štefan Kosorkin. A takisto básnici katolíckej moderny: od P. G. Hlbinu, R. Dilonga, J. Silana, J. Haranta až po V. Beniaka.

9/2016

BOHUŠ BODACZ

Umberto Eco, sprievodca labyrintom sveta

 

K intelektuálom a mágom 20. aj 21. storočia, ktorí obohatili ľudstvo svojou tvorbou, patril a patrí nesporne aj služobník Slova Umberto Eco. Dôkazom toho je nielen jeho vplyv, ktorý už dávno prekročil hranice literárnej Európy, ale aj ustavičná a vzrušujúca provokatívnosť jeho textov, neutíchajúce úsilie o ich interpretáciu i reinterpretáciu, očarujúca lavína myšlienok a úvah, ktoré vyvolávajú mámivé vábenie, lákajúce ponoriť sa pod hladinu ponorných riek jeho tajomných príbehov a hier.

Talian Umberto Eco sa narodil 5. januára 1932 v piemontskej Alessandrii, zomrel 19. februára 2016 v lombardskom Miláne. Známy je ako semiológ, estetik, filozof, teoretik umenia a, samozrejme, spisovateľ, pokladá sa za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov postmoderny šesťdesiatych rokov minulého storočia. Vo svojich odborných prácach sa venoval stredovekej estetike a kultúre, zaoberal sa tiež tzv. recepčnou estetikou, ktorá si všíma vnímateľa umeleckého diela, nie umelecké dielo samotné. V schéme literárnej komunikácie autor → text → čitateľ presadzoval centrálnu úlohu textu, takto nadviazal na dedičstvo literárnovedného štrukturalizmu. Pôvodne začal študovať právo v Turíne, čoskoro ho zanechal a vyštudoval stredovekú filozofiu a literatúru v Turíne; doktorát získal na základe dizertačnej práce o estetike Tomáša Akvinského. Neskôr organizoval avantgardu, z ktorej vzniklo voľné zoskupenie avantgardných umelcov, základ známej Skupiny 63. Pôsobil ako profesor vizuálnej komunikácie vo Florencii, bol profesorom semiotiky na milánskej Polytechnike, vyučoval estetiku na fakulte architektúry v Miláne a bol profesorom semiotiky na univerzite v Bologni, často prednášal na univerzitách v Miláne, Paríži a New Yorku, ale pracoval aj ako novinár a vydavateľský redaktor. Bol prezidentom Univerzity v San Maríne, kde založil International Center for Semiotic and Cognitive Studies. Zväčša aj žil neďaleko San Marína s manželkou, profesorkou umenia, Renatou Ramge v budove bývalého stredovekého opátstva.

Umberto Eco dostal do tridsať čestných doktorátov (doctor honoris causa) z prestížnych svetových univerzít, napríklad z univerzity v dánskom Odense, univerzít v Chicagu, New Yorku, Londýne, Paríži, Sofii, Madride, Aténach, Moskve, Jeruzaleme či Uppsale. V tejto súvislosti vyznieva pikantne, že v roku 2013 bol navrhnutý na titul doctor honoris causa aj na pražskej Karolovej univerzite, ale vedecká rada tento návrh odmietla. Popri iných bol nositeľom významného talianskeho štátneho vyznamenania Rytier Radu veľkého kríža za zásluhy pre Taliansku republiku (Cavaliere di Gran Croce Ordine al merito della Repubblica Italiana, 1996). Napriek sláve a všetkým možným uznaniam zostal skromným a srdečným človekom, ktorý miloval vášnivé debaty, cigarety a whisky.

O Umbertovi Ecovi sa hovorilo ako o najvzdelanejšom spisovateľovi Európy, ale súčasne by sa dalo povedať, že je najlepším beletristom medzi teoretikmi. A ťažko a zbytočne by sme dnes špekulovali, v čom je jeho najväčší prínos, čo ho väčšmi preslávilo, či jeho teoretické práce alebo romány, isté však je, že „teória“ predchádzala „praxi“.

Spočiatku Ecovu pozornosť upútali stredoveké formy estetického myslenia a roku 1959 vydal svoje prvé dielo Rozvoj stredovekej estetiky. Objavuje v ňom zhody medzi názormi scholastikov a Joyceovou poetikou. Aj jeho ďalšie diela spojovali vedecký prístup s tematickou objavnosťou. Najznámejšie z nich je Otvorené dielo (1962), v ktorom vyslovuje požiadavku spolupráce autora a čitateľa, konzumenta umeleckého diela. Roku 1964 vydal knihu Vizionári a konformisti, v ktorej sa venuje predpokladom masového umenia; akosi celkom logicky roku 1965 nasledovala štúdia Prípad Bond analyzujúca úspechy filmov nakrútených podľa románov Iana Flemminga. Už roku 1968 vyšla Neprítomná štruktúra, aby roku 1975 dosiahol svetový úspech a uznanie pozoruhodným Traktátom o všeobecnej semiológii, v ktorom vysoko odbornú tému predložil napodiv čitateľným, prístupným spôsobom. Na svoje dielo Opera aperta, ako znie v origináli už spomínané Otvorené dielo, nadviazal roku 1979 prácou Čitateľ v deji, v ktorej rozoberá prítomnosť čitateľa v texte a súčasne sa ho pokúša zorientovať v labyrinte súčasnej prózy. Neskôr sa jeho odborná práca zameriava na syntetické skúmanie kultúrnych dejín Európy, čo sa odráža v štúdiách ako Hranice interpretácie (1990), Hľadanie dokonalého jazyka v európskej kultúre (1993), Šesť prechádzok v naratívnych lesoch (1994), Kant a vtákopysk (1997). Odborných prác či esejistických však napísal oveľa viac, pokračoval v nich aj v 21. storočí. Románov napísal celkovo sedem: Meno ruže (Il nome della rosa, 1980), Foucaultovo kyvadlo (Il pendolo di Foucault, 1988), Ostrov včerajšieho dňa (L’isola del giorno prima, 1994), Baudolino (Baudolino, 2000), Tajuplný plameň kráľovnej Loany (La misteriosa fiamma della regina Loana, 2004), Pražský cintorín (Il cimitero di Praga, 2010) a Nulté číslo (Numero zero, 2015).

Hoci nemožno pochybovať, že keď roku 1980 Umberto Eco takmer ako päťdesiatročný niesol svoju kožu na trh ako prozaik, mal všetko dôkladne premyslené, predsa len si treba uvedomiť, že jeho odvážny, a nie všedný krok, ktorý napriek všetkej jeho teoretickej skúsenosti (alebo práve pre ňu?) bol krokom do neznáma. Isteže, ani ja by som nemenoval jeho teoretické práce len pre bibliografický súčet (som si vedomý, že nie je úplný), ale pretože sa ich závery pokúšal aplikovať vo svojej románovej tvorbe (niekedy na to upomínajú už ich názvy), ale ako vravel Goethe, „sivá je každá teória, zelený je žitia strom“. Sám Eco odôvodnil svoj krok tým, že sa do písania románov pustil preto, že to, čo mal na srdci, nešlo vyjadriť teóriou. Nepriamo tým naznačil (a pripomína to aj znalec jeho diela Zdeněk Frýbort), že ak príbeh vyjadruje nejakú jednoznačnú teóriu či tézu, potom je vlastne zastupiteľný a nahraditeľný, a teda aj zbytočný, zatiaľ čo pôvab a azda aj zmysel a podstata umeleckého textu sú v jeho mnohoznačnosti (Borges hovorieval: „… dvojzmyselnosť je bohatstvo…“). Nesmieme si však mnohoznačnosť zameniť s nejasnosťou, ktorá je mätúca, zatiaľ čo mnohoznačnosť je vzrušujúca práve tým, že ponúka niekoľko možných interpretácií. A práve mnohoznačnosť je pre Eca košeľou i kabátom, vysnívaným labyrintom, ktorý stráži jeho tajomné hry.

Dnes už vieme, že jeho vstup na prozaickú pôdu bol viac ako vydarený, jeho Meno ruže (a onen spomínaný osudový rok 1980) na dlhý čas ovplyvnilo európskych literátov a vo svete vyvolalo značný ohlas. Nasledujúci román Foucaultovo kyvadlo (1988) potvrdil Ecovu poprednú pozíciu, zvýraznil jeho poetiku i magickosť textu a možno ho pokladať za najväčšiu výzvu pre čitateľov, ale aj skúsených literárnych vedcov a kritikov. Dokonca sa dá označiť za najhlbší a najdráždivejší Ecov výboj, priam erupciu či nádherne bláznivú intelektuálnu avantúru, v ktorej najdôkladnejšie zapracoval svoje teoretické poznatky.

Roku 1991 akoby si chcel Eco odpočinúť od samého seba a vydal veľmi málo známy krátky sci-fi román Hviezdy a hviezdičky ladený v satirickom tóne. Ale takmer vzápätí sa opäť obracia do histórie, do svojej obľúbenej minulosti, tentoraz do 17. storočia, v ktorom expandujúce európske mocnosti objavovali a dobýjali zámorský svet, ale nedokázali ho presne zaniesť do máp, a tak je príbeh Roberta de la Grive príbehom o hľadaní tajomstva poludníkov, zemepisných dĺžok (punto fijo).

„Tí ľudia nemali ducha,“ hovorí o obyvateľoch baroka Eco, ale nemyslí to celkom vážne, veď, napríklad, práve v tých časoch jezuiti vyrátali, že Adam sa dopustil prvotného hriechu roku 3984 pred Kristom. A hoci Ostrov včerajšieho dňa (1994), o ktorom tu je reč, možno pokladať za Ecov najslabší román (čo ešte neznamená, že je zlý sám osebe), predsa v ňom zostáva verný svojej poetike i predstavám, podľa ktorých sa Roberto, napokon, ako inak, usiluje „vidieť s pomocou Slov“, a dobre vie, že každý musí mať svoj príbeh, lebo o kom sa nerozpráva, umiera (ak vôbec žil, dodávam). Eco aj tu, ako v iných svojich príbehoch, dáva nahliadnuť do kuchyne svojej tvorby, do vesmíru písania, vraví: „Písať Román je možno práve toto: žiť skrze svoje Postavy, zariadiť, aby žili v našom svete, odovzdať samého seba a bytosť, ktorú som stvoril, myšlienke tých, ktorí prídu po nás…“

Románu, ktorý je inak postavený na (literárnom) pôdoryse tradičných a obľúbených robinzonád, som sa v tomto úvodnom prehľade venoval preto obšírnejšie, lebo pre moje ďalšie uvažovanie nie je relevantný a už sa o ňom nezmienim.

Potom nasledoval román Baudolino (2000), ktorý je svojím podaním pre bežného čitateľa najprístupnejší a patrí zrejme medzi najčítavejšie zo všetkých Ecových opusov; jeho slovenská prekladateľka a znalkyňa Ecovho diela Dagmar Sabolová dokonca tvrdí, že je napísaný „nízkym literárnym štýlom“. Má však pravdu potiaľ, pokiaľ má na mysli zjednodušený, prístupnejší jazyk a štýl rozprávania, čo je zjavný Ecov zámer, pretože Baudolino (rozprávač) je sedliacky chlapec, hoci aj s parížskou univerzitou. Umberta Eca však preslávili aj nasledujúce romány Tajuplný plameň kráľovnej Loany (2004), vynikajúci Pražský cintorín (2010) a posledný – skvelý a aktuálny – román Nulté číslo (2015).

Keď teda roku 1980 Umberto Eco debutoval románom Meno ruže a riskoval tak neúspech, ktorý sa v podobných prípadoch dostavuje celkom pravidelne, vôbec nikto nečakal, že tento román zostane po niekoľko rokov v množstve krajín na poprednom mieste záujmu čitateľov a vzbudí pozornosť svetovej kritiky a súčasne ju natoľko zmätie, že si opakovane kladie otázku, čo to vlastne Eco napísal: či historický román, detektívku, beletrizovaný prierez stredovekým myslením, koláž stredovekých textov, alebo alegóriu súčasného sveta. Časť kritiky sa dokonca priklonila k názoru, že Meno ruže sa vymyká všetkým literárnym kategóriám a zaujíma vo svetovej literatúre úplne výlučné miesto. Väčšina sa napokon ujednotila na zjednodušenom názore, že Il nome della rosa, ako znie názov diela v origináli, je detektívny historický román. Rôznorodosť spomenutých interpretácií dokazuje to, čo my už vieme: Eco je mnohoznačný, viacvýznamový, a to, ako túto vlastnosť ocenil Borges, vieme takisto. Jedno je však isté: Eco vo svojom debute dôsledne a originálne zhrnul a použil svoje bohaté teoretické znalosti z viacerých oblastí ľudského poznania, a to predovšetkým z filozofie, histórie, najmä dejín stredoveku a náboženského hnutia a jeho prúdov, vývoja, ďalej sakrálnej architektúry, dejín umenia, semiológie, estetiky; obdivuhodná je jeho jazyková príprava, znalosť štruktúry literárneho diela a vzťahu medzi dielom a jeho konzumentom. Eco je jednoducho moderný autor mazaný všetkými literárnymi masťami, ale najmä svojou odbornou prípravou. Jeho príbeh vyrozprávaný v prvej osobe obsahuje prvky kroniky, učených a vtipných dialógov, rozvláčnych a, pripusťme, aj nudných traktátov, dômyselných krimirománov a strašidelných hororov. Eco sa dokonca nevyhol ani mámeniu lásky a erotiky. Je toho dosť na to, aby mohol začať s čitateľom vážnu, dôslednú a predovšetkým vzrušujúcu a tajomnú hru.

Pre úplnosť a lepšiu orientáciu v Ecovom diele treba ešte dodať hlas českého mediavelistu Jaroslava Kudrnu, ktorý pripomína, že Ecov román je aj pokusom o dešifrovanie kultúry 13. a 14. storočia. Znamenite vystihuje veľké ideologické spory, ktoré predznamenali koniec stredoveku a vyústili v racionalistickú kultúru renesancie. Kudrna predovšetkým naráža na rozličné smery stredovekého duchovného života, a to nielen na oficiálnu teológiu usilujúcu sa spojiť cirkevných otcov s Aristotelom (učenie Tomáša Akvinského bolo, ako vieme, Ecovi dôverne známe), ale aj na filozofiu heterodoxnú reprezentovanú najmä menami Roger Bacon, Viliam z Ockhamu, Marsilius z Padovy a Ján z Janduna (to všetko sú mená, s ktorými sa stretávame v Ecovom románe), ako aj na najrôznejšie prúdy emotívneho či mystického myslenia, pokúšajúce sa o vlastnú (viac či menej svojráznu) interpretáciu kresťanskej vierouky.

Eco vo svojom románe často naráža na herézu a jeho hrdinovia vedú učené dišputy o kacírstve valdenskom, katarskom a o povstaní fra Dolcina z roku 1307, ale najväčšmi o kacírstve, ktoré vychádzalo z lona františkánskeho rádu. Ten založil roku 1210 František z Assisi, no nebol jednotný v chápaní pojmu chudoby. Radikálni františkáni, tzv. zeloti, fraticellovia (bratríci) či spirituáli brali učenie o chudobe zo sociálneho hľadiska a požadovali všeobecnú chudobu cirkvi. Marsilius podobne ako katari a valdenskí odmietal výnimočné postavenie pápeža a považoval ho za znamenie úpadku kresťanstva.

Zmienil som sa už o tom, že isté a nemalé miesto v Ecovom románe zastáva filozofia, v rozhodujúcej miere averroistická filozofia, ktorá nielen zoznámila (predovšetkým) západnú Európu s Aristotelovými myšlienkami, ale podala aj vlastnú materialistickú interpretáciu jeho téz. Preto ani neprekvapuje, že sa stala podozrivou sama aristotelovská filozofia a cirkev v 13. storočí zakázala štúdium Aristotelových prírodovedných spisov (jedno Aristotelovo dielo hrá svojím spôsobom ústrednú úlohu aj v Ecovom románe).

Tajomná hra nazvaná Meno ruže sa odohráva v zámerne nemenovanom benediktínskom opátstve (nie náhodne benediktínskom, pretože benediktínsky rád, založený Benediktom z Nursie už v 6. storočí, predstavuje najstarší stredoveký rád, ktorý bol veľmi žiarlivý na svoju vnútornú nezávislosť a súčasne si zakladal na svojom vplyve na svetské záležitosti) kdesi na severe Apeninského polostrova, a my tušíme, že môže ísť o Piemont (svoj rodný kraj Eco prezentuje aj v nasledujúcich románoch). Sem koncom novembra roku 1327 dorazil osemnásťročný novic Adso v spoločnosti svojho majstra a učiteľa, vzdelaného františkána (po tom, čo sme si povedali, vieme, prečo práve františkána) a niekdajšieho inkvizítora Viliama z Baskervillu. Ten tu má svoje povinnosti, ale miestny opát Abbo ho požiada, aby vyšetril smrť jedného mnícha, ktorou sa kolotoč záhadných vrážd začína. Zdá sa, že zločiny sú späté s veľkou, ale nedostupnou kláštornou knižnicou. A tak Viliam pátra, „k čomu došlo medzi osobami, ktoré žijú medzi knihami, s knihami a z kníh“. Vie, že kľúčom k narastajúcemu počtu vrážd je knižnica, kam nepustia ani jeho, lebo „nie všetky pravdy sú vhodné pre všetky uši a nie všetky lži zbožná duša rozpozná“. Napokon: „Knižnica sa tomu bráni sama, je nepreniknuteľná ako pravda, ktorú hostí, klamná ako lož, ktorú stráži. Je labyrintom duchovným, ale tiež pozemským.“ Viliam čoskoro zistí, že za vraždami je jeden z Aristotelových spisov… Hra sa môže začať a je sugestívna. Eco nevšednou schopnosťou navodiť atmosféru, ktorá pomáha preklenúť aj ťažšie, povedzme priamo: nezáživné úseky rozprávania, neponecháva nič náhode. Pavučinová sieť stredovekého kláštora je mocná a magická. Novembrové počasie plné hmiel, tajomných tieňov, nočných modlitieb i dramatických kázaní o príchode Antikrista, vrážd podľa Apokalypsy a zakázaných kníh vytvárajú dokonalú pascu. Skutočne strhujúca je v Ecovom románe explozívna a obsedantná myšlienka skorého príchodu Antikrista. Antikrista ako symbolu, ktorý v stredoveku značil dobu sociálnych prevratov a myšlienkových premien. Pripomeňme si, že podobu Antikrista v očiach súčasníkov nadobúdali aj významné historické osobnosti ako napríklad cisár Fridrich II. Hohenstauf. (Ecovo uchopenie Antikrista a transponovanie tohto symbolu do príbehu vychádza najmä z úvodu k Zlatej legende Jakuba z Voragine, kde sú najplastickejšie zachytené znaky, ktoré predznamenávajú blížiace sa panovanie Antikrista.)

Meno ruže má viacero znakov, ktoré sú príznačné pre celú Ecovu tvorbu a jedným z nich sú práve znaky ako také, lebo semiológ Eco neopúšťa svoju kajinu zasľúbenú; jeho Villiam z Baskervillu vraví: „Nikdy som nepochyboval o pravdivosti znakov, (…) znaky sú to jediné, čo človek má, aby sa vyznal vo svete. (…) Samozrejme. Nie vždy má odtlačok rovnaký tvar ako teleso, ktoré ho urobilo, a nie vždy vzniká tlakom nejakého telesa. Niekedy reprodukuje len dojem, ktorý teleso zanechalo v našej mysli, je odtlačkom idey. Idea je znak vecí a obraz je znakom idey, znakom znaku. Z obrazu však môžem rekonštruovať, ak nie priamo teleso, potom aspoň ideu, ktorú o ňom mali iní.“ Napokon, musíme si všimnúť aj záverečné slová románu: „Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.“ („Niekdajšia ruža je tu už len ako meno, len číre mená máme vo svojej moci.“)

Podľa Z. Frýborta je problém znaku v románe vložený v niekoľkých rovinách, napríklad v historickej, v samej interpretácii znakov, ako to robia Viliam a Adso, majster a žiak, dvojica, ktorá nám zákonite pripomenie (čo je autorov zámer) doktora Watsona a Sherlocka Holmesa (z Baskervillu, sic!), respektíve, podľa iných interpretov, Vergília a Danteho prechádzajúcich peklom v Božskej komédii. Dvojica majster a žiak kráča celou svetovou literatúrou a je znakom filozofickej témy: odkazuje práve k literatúre ako takej, ktorej znakom je kniha.

A sme pri knihe (a knižnici ako množine kníh), ktorou je Eco priam posadnutý; je stredom jeho vesmíru, slnkom, demiurgom, prvým Slovom, a tak vlastne znakom znaku, stvoriteľom, hýbateľom a najväčším Tajomstvom, a vlastne sa tomu ani nemožno čudovať, veď (takmer) všetky Ecove knihy pochádzajú z kníh. Ecovo až mystické vnímanie knihy ide tak ďaleko, že sa uňho „zjavujú aj knihy, ktoré neboli napísané“. A táto magická línia sa v obmenách zjavuje v takmer každom jeho románe. Rovnako ako knižnica, ten svätostánok poznania (a omylov), ktorý môže opäť vystupovať v pozícii ako znak znaku; a zalovme teraz priamo a nenáhodne u Aregentínčana Borgesa, ktorý spomína, že „pre Mikuláša Cusanského bola každá priamka oblúkom nekonečnej knižnice“… Knižnica zohráva svoju nezastupiteľnú úlohu nielen v Mene ruže, ale aj vo Foucaultovom kyvadleBaudolinovi; je rovnako nesmrteľná ako kniha a ako symbol nového poznania je ukrytá v labyrinte. V labyrinte benediktínskeho opátstva i v tom, ktorý sa hadí pod všetkými krajinami sveta, ako sa o tom obrazne vraví aj v jednom z mott vo Foucaultovom kyvadle: „V podzemí azda pod všetkými krajinami Zeme sa rozprestiera obrovská šachovnica.“

Ak voľne zhrnieme, čo sme si už načrtli, nepochybne dôjdeme k záveru, že Meno ruže, ale aj to, čo po ňom nasledovalo, je predovšetkým piesňou o knihe, Ariadninou niťou v labyrinte sveta, bez ktorej by sme boli stratení. A tak možno ani neprekvapí, že ďalšou Ecovou posadnutosťou, ak chcete, znakom, je zoznam; zoznam kníh, vecí človeka. „Nič nie je nádhernejšie než zoznam,“ vraví Viliam nasiaknutý kacírskym smradom, „nástroj podivuhodných hypotéz“.

9/2016, úryvok

MÁRIA BÁTOROVÁ

Hronský a Európa

(K storočnici Jozefa Cígera Hronského)

 

Mohli by sme len tak spomínať, vyrátať zásluhy spisovateľa Hronského, ktoré zachytávajú archívy a staršie výskumy, a aj to by bolo dosť. No nové výskumy ukazujú, že tento spisovateľ v európskom a svetovom meradle, a tým aj v slovenskom, znamená oveľa viac.

V roku 1914, keď Hronský končí učiteľský ústav v Leviciach, túto monarchistickú inštitúciu, rád by si uľahčil vstup do literatúry a mieni si zmeniť meno na Csongrády. Pýta sa na to v liste otcovi s dôverou, pretože rodina Cígerovcov žila dobrým rodinným životom. Záznam o rodinnom živote a detstve dostávame v Tomčíkovcoch. Otec reaguje približne takto: „Meno si môžeš zmeniť, ale domov sa mi potom neukáž!“ Obrovskú ruptúru a stres zažíva Hronský, keď jeho a spolužiakov končiaceho maturitného ročníka pošlú do prvej svetovej vojny, priam na taliansky front. Oproti domácej idyle to bol šok, ako ho zažili členovia „stratenej“ generácie E. M. Remarque, Hemingway a iní. Hronský tu napíše báseň Sirota. Okrem toho maľuje, a keby to bolo v tom čase na Slovensku bežné a jednoduché, iste by šiel študovať do ateliéru niektorého z umelcov. Žáner prvého dielka – poézia – je dôležitým vodidlom Hronského postupov pri utváraní literárneho diela a nazeraním na ne. Skratka, metafora, symbol a iné básnické prostriedky. Ak sa tieto použijú v próze, povedzme ešte aj vo veľkých epických „plátnach“, akými sú romány, vytvorí to zvláštny efekt komprimovaného, významovo viacvrstvového textu. Uvedomíme si to pri porovnaní s veľkými románovými epopejami svetovej moderny, ako je Doktor Faustus od Th. Manna, Augustové svetlo od W. Faulknera, Požehnanie zeme od K. Hamsuna… Všetky tieto romány disponujú väčším rozsahom a epickými opismi, majú v štruktúre oveľa viac epických prvkov než romány Hronského. Tu si znova raz uvedomujeme, že kľúčovým žánrom a doménou slovenskej literatúry bola od čias konštituovania samostatnej literárnej spisby, a tým aj kultúry, vo vlastnom jazyku, teda od čias romantizmu, poézia. Prvky tohto žánru prenikajú celú našu prózu, sú pre ňu charakteristické.

Keď vyšli prvé Hronského poviedky, pokladali ho za pokračovateľa Kukučína. Téma dediny, typy outsiderov, spisovateľ empatický k svojim postavám… Hronský sám to poprel. Bol to mestský človek a dedina ho neprijala: „Či ma prijala za svojho? Nie.“ Dedinské postavy majú vnútro a celú psychiku moderného človeka. Jeho empatia k vlastným postavám, ktoré tvoril, bola iného rázu ako Kukučínova. Títo dvaja spisovatelia sú inak založení a Kukučínov avantúrny život mal s Hronského usporiadaným a bezmedzne činným životom len málo spoločné. Keď vyšla zbierka noviel Sedem sŕdc, Hronský bol hneď vyhlásený za znalca žien. On sám v interview s Jánom Martákom uvádza: „Ženám som nepridával ani neuberal, kreslil som ich také, aké sú.“ Nevieme, či sa táto strohá veta týka aj osobného poznania, alebo len pozorovaní. Isté je, že v Hronského románoch nenachádzame azda ani jeden „čistý“ vzťah. Sú to realisticky vykreslené manželské troj- až štvoruholníky. Hronský podstatne a verne podáva dušu ženy, psychické poryvy a aj danosti, ktoré vedú k nevere. Ak je emancipácia ženského sveta, aj sexuálneho, príznakom moderny konca 19. a začiatku 20. storočia, Hronský ju naplno odhalil svojím typickým realisticko-symbolickým spôsobom.

On ako jeden z mála v poviedke Smiech Rozálie Ďurišovej prináša problém prostitúcie nie ako núdzneho a najstaršieho povolania, ale ako danosti, s ktorou sa človek narodí (okrem neho G. Vámoš).

Konanie ženských postáv Hronský vždy dôkladne zdôvodňuje. Nie explicitne, opisne, ale prostredníctvom ich činov a najmä gest, mimiky, ktorou prejavia najviac, ako i prostredníctvom vnútorných monológov. Počnúc krásnou Marušou Meľošovou-Makovou, ktorá nečaká na svoju prvú lásku – obyčajného človeka, Jozefa Maka –, ale vydá sa za jeho brata Jána, pretože je to rovnaký násilník ako jej otec. Urobí to dobrovoľne a odvtedy sa trápi a chradne. Tragickú scénu návratu Jozefa a jeho aj Marušine útrapy uložené v nemých gestách tu nemožno opísať, treba si virtuózne pasáže znova prečítať. Zlo pracuje a napriek tomu, že Jozef sa ožení a má dve krásne zdravé deti s Julou, navštevuje Marušu, ktorá pije a všetkým spustnutým ho priťahuje. Jula má vlastný, úplne odlišný vývin. Ako postihnutá (má jednu ruku ochrnutú) sa na Jozefa naviaže tak, že ani vlastné deti ju neudržia pri živote. Vlastne ju k smrti neprivedie Jozefova nevera, ale jej vlastná sexuálna viazanosť na neho. Jula zomiera na nepochopenie mnohých podôb lásky. Amália a Lucia z románu Andreas Búr Majster zomrú na choleru. Obe sú umelkyne: vzdelaná Amália krásne maľuje a zaľúbi sa do Búrovho spevu. Keď Búr zistí, že Amáliu, ktorú mal strážiť v neprítomnosti grófa Richarda, miluje, zakáže si spev. Luciu, ktorá nie je vzdelaná, ale nádherne vyšíva, si vezme za ženu, snaží sa byť dobrým otcom a manželom, ale viac mu ide o všeobecné dobro, takže keď obe ženy už nežijú, opustí svojho syna, vystaví ho ešte horšiemu osudu, ako to urobil husliar Michal – jeho otec – jemu, a ide pomáhať ľuďom, ktorí ho ukameňujú, keď im „hovorí do duše“. Zuza Rybárová zo Sveta na Trasovisku je cestárova dcéra, teda nie roľnícke dieťa viazané k pôde. Je veľmi krásna a „vie byť, aká chce“, no tiež rezignuje na život, keďže sa už vydatá za Benka a ohrdnutá Hrančokom zvláča poza humná s Lojzom Pátkom, ktorý ju nakoniec uškrtí.

Všetky kľúčové ženské postavy Hronského veľkých románov končia tragicky. Zároveň na vzťahoch týchto postáv k mužským protagonistom vidieť, ako rovina podvedomia ovplyvňuje základný dej. Ján Števček určil u Hronského dve roviny života postáv: jednu legálnu a druhú tajnú (tak má starý Chlebko v románe Chlieb manželku a syna – teda rodinu, s ktorou žije, a inde ženu-milenku). Ja som k týmto dvom rovinám pridala tretiu – podvedomú, neviditeľnú, ktorá súvisí so sexom a enormne ovplyvňuje priebeh a skutočnosť deja. Freudova a neskôr Jungova a ešte neskôr Frommova psychoanalýza uchopila tento fenomén teoreticky a od prelomu storočia sa práve on stáva jedným z podstatných znakov moderny.

Čo vlastne Hronský témami a postavami svojich románov rieši? Podrobné analýzy jeho diel ukazujú, že sa venuje podstatným veciam človeka, do ktorého života zasahujú rôzne civilizačné procesy, s ktorými sa tento vyrovnáva a čelí im. Škála mužských postávHronského románov sa pohybuje medzi jedným hraničným extrémom, ktorým je obyčajný človek-milión Jozef Mak, no za ním idú ďalšie podobné, napríklad okrajová postava spoluvojaka Zubricu z románu Pisár Gráč, ktorý na otázku Jozefa Gráča, keď sa rozchádzajú, čo bude robiť, keď príde domov, odpovedá: „Zasejem a počkám, kým vzíde…“ Tak ako sa Jozef Mak pri všetkých tragédiách svojho života vždy rozhoduje jednoducho a pre všedný deň, povedzme sa ujme svojich detí a po Julinej smrti ich vychováva sám. Je to preňho prirodzené ako vzduch na dýchanie. Sú to postavy každodenného života, prežili by hocikde a v akýchkoľvek podmienkach ako tráva. A sú to „objektívne“ postavy, odpozorované z prostredia. Známe je, že príbeh Jozefa Maka získal Hronský vysoko v horách za kus údeného a fľašu slivovice. Hronskému poradila žena, ktorá tam s mĺkvym a nevrlým Makom žila, navarila kapustu, a pri slivovici za jednu noc Hronský mal, za čím na kopanicu šiel – fascinujúci príbeh, ktorý dodnes dojíma menej náročných čitateľov, ale aj intelektuálov, skrátka ľudí, ktorí žijú svoj život hlboko, sebareflexívne a vedia, čo znamená utrpenie.

Na druhom póle škály sú postavy, ktoré sú autobiografické, čo nik u Hronského nehľadal a literárni vedci si to ani neuvedomovali, pretože podliehali obligátnemu teoretickému kánonu, ktorý hovorí, že román je epický útvar, a neskúmali dielo Hronského v rámci moderny, ktorej hlavným znakom je autoreflexia aj vo veľkých epických plátnach (povedzme posledný klasický román Thomasa Manna sú Buddenbrookovci, no prvý román moderny je až Doktor Faustus z tridsiatych rokov 20. storočia). U Hronského sa autoreflexia začína v roku 1935 v románe Proroctvo doktora Stankovského. Tento román má minimálne vypracované a živé ženské postavy a je zaujímavý najmä „sebaobrazom“ (tzv. autoimage), keďže Hronský sa tu roztrojil, aby poukázal na svoje tri danosti: spisovateľstvo (táto postava ani meno nemá a vystupuje ako „on“), ďalší umelec je maliar a tretí mužský protagonista je podnikateľ. Všetky tieto tri danosti a „mohutnosti“ Hronský mal a podstatne ich využíval. V románe tieto tri autobiografické postavy podal zaujímavo v príbehu z mestského prostredia. Hronský sám urobil pre slovenskú kultúru enormne veľa: vypracoval koncept Matice slovenskej – jej odborov, kde v jednom vyšiel povedzme prvý diel vlastivedy a v iných odboroch sa pracovalo na závažných témach, čiže táto inštitúcia bola vlastne predchodkyňou SAV s veľmi kvalitnými výstupmi. Zakúpil najmodernejšie stroje a založil Neografiu na pozemku židovského občana (len nedávno sa mu snažili v médiách zase raz „prišiť“ antisemitské postoje, no Hronský tohto človeka riadne vyplatil, v inštitúcii zamestnal a celý čas chránil pred perzekúciou, ako len mohol). Vedieť urobiť aj z kultúry predajný artefakt, netváriť sa ako génius v slonovej veži, ale pomôcť kultúre, aby žila. Aj schopnosť speňažiť umelecký artefakt patrí k moderne a Hronský ju má spoločnú povedzme s W. Faulknerom.

Spĺňal aj ďalšiu požiadavku moderny – starostlivosť o najmenšie deti, keď vychádzal časopis Slniečko ilustrovaný Jozefom Cincíkom, ktorý štrnásť rokov redigoval, keď sám zostavil čítanky od prvej po poslednú triedu ilustrované Martinom Benkom, písal pre najmenšie deti nezabudnuteľné rozprávky, na ktorých vyrastali celé generácie (Budkáčik a Dubkáčik, Smelý zajko v Afrike… ), kde sa autor stratil vo vlastnom idylickom detstve, nepoučuje a len sa hrá, pre väčších povesti, napríklad ešte v súčasnosti sfilmovaný Sokoliar Tomáš, kde dával deťom základné etické normy správania… Moderna emancipovala dieťa a jeho svet a trend moderny – aké sú deti, takí budú raz naši občania – spĺňal Hronský vo svojej vízii aj v reálnej práci dokonale.

Po Proroctve doktora Stankovského nasleduje ďalší autobiografický román Pisár Gráč, ktorý vychádza na prahu druhej svetovej vojny v roku 1940, ale zachytáva zážitky z prvej svetovej vojny. Hlavný protagonista sa volá Jozef, má vynikajúci vzťah k otcovi, na fronte má skicár a vo voľných chvíľach maľuje prírodu, potok, ryby… Gráč má hlboký vnútorný život, je to introvert poznačený vojnou a absurditou mladého muža, ktorý nájde svoju lásku (Janu) po návrate z frontu už vydatú pre finančné zabezpečenie (tu je to iné ako v románe Jozef Mak), je to preňho len ďalší šok, ktorý mu obráti skutočnosť naruby. Zoltán Rampák označil v recenzii tento román za „román-experiment“ a málokto ho vedel analyzovať. Nazdávam sa, že Hronský tu odpovedá aj na dobovú diskusiu o surrealizme a uplatňuje jeho princípy v próze, čím celý smer spochybňuje, pretože odrazu asi v dvoch tretinách románu sa vracia k „normalite“ (teda zrozumiteľnosti) aj v logike, aj v štruktúre románu, potom čo sa kladne vyriešia vzťahy medzi ním a jeho láskou Janou. Čiže láska ako prostriedok normality života je konceptom tohto románu. Okrem iného sa tu nachádzajú symptómy avantgardy: cirkus a v Hronského podaní jeho skutočná denná podoba – neosvetlené šapito a dril malého klauna… Takisto je tu ostrá kritická pasáž o vojne a vojakoch aj ironická o národe… Toto sú veľmi závažné Hronského názory estetické, etické, politické, ktoré sú výrazne použité v parte autorského rozprávača. Román je samotnou štruktúrou príspevkom Hronského k dobovej diskusii o surrealizme. Hronský použil svoju príslovečnú iróniu, zmysel pre hru a dokázal, že surrealizmus je možné použiť aj v próze, navyše v románe. Kritike sa z toho románu zakrútila hlava, nevedeli si rady a ani nikto nezbadal, že posledná tretina románu je napísaná ako klasická próza, že autor ukazuje, ako sa dá intencionálne všetko vykonštruovať – aj spontánny, „podvedomý“, avantgardný… surrealizmus.

Tretím a najzávažnejším románom s autobiografickými črtami je román Andreas Búr Majster (v Ríme 1947 – 1948). Hronský a jeho osud je tu viacnásobne sofistikovane a umelecky skrytý: do žánru historickej povesti, ktorý so súčasnosťou nemá nič spoločné, do prostredia dediny, s ktorým sám autor už dlhší čas nič nemal, do tragickej témy osudu jedného výnimočného človeka. Komu by napadlo pripísať tento osud ľuďmi ukameňovaného génia autorovi, ktorý sa práve dostal za hranice a čaká ho skvelá budúcnosť niekde v Amerike? No tento interpretačný kód je stanovisko domácich, ktorí nikdy neboli v emigrácii a emigračnej existenčnej núdzi!

Úvodná scéna románu, keď Búr prichádza do klenovského kostola ako domov, pretože domov nemá, a modlí sa spevom takým mohutným, akoby vo vnútri burácal organ, ďakuje za pílu, ktorú dostal do spravovania… Lenže ďakuje zle, vyčíta Bohu, že takto to malo byť už dávno… Búr sa modlí v sebe a spevom – neartikulovaným zvukom, akousi vnútornou silou a energiou len jemu vlastnou… Keďže sa modlí zle, Boh mu ten dar, za ktorý práve ďakuje, zase vezme, resp. zničí, lebo búrka pílu medzitým zoberie a Búr ju musí znova vystavať. Na prahu toho kostola sa román aj končí ukameňovaním Búra.

Aké dôvody nás viedli k tomu, aby sme túto historickú povesť označili za autobiografický román? Viedol nás k tomu celý historický kontext autora, ktorý túto megaalegóriu napísal v cudzine. Pre emigráciu sa nerozhodol dobrovoľne. (Martinskí partizáni ho zavreli do krvou pofľakovanej cely smrti bývalého gestapa. Len na jednu noc, no tie hodiny strávené v neistote a strachu o život a s pocitom krivdy stačili. Je pritom známe, že Hronský povedal Hirnerovi, keď sa uňho jednej noci schoval ako povstalec: „Prečo ste mi to nepovedali, bol by som šiel s vami…“ O to ťažšie mu bolo byť zajatý vlastnými.) Hronský pracoval celý svoj aktívny život tvrdo a neúnavne pre slovenskú kultúru, nebol antisemita a nekolaboroval s fašizmom (pozri neuposlúchnutie žiadosti tretej ríše demontovať stroje Neografie a poslať ich do Nemecka; vlak dal naložiť šrotom). Nutnosť opustiť svoju krajinu, z ktorej čerpal látku na svoje diela, bez jazyka, ktorý je pre spisovateľa podstatný, a stáť v Ríme pred oltárom niektorého z mnohých chrámov… to bola úvodná scéna románu Andreas Búr Majster – tragická situácia človeka, čo neovláda diferencovaný jazyk krajiny, v ktorej sa nechcene ocitol (o. i. istý čas v najhoršom z tamojších väzení). Vízum do Severnej Ameriky, kam v tridsiatych rokoch vyviezol množstvo materiálnej kultúry a kde asi päť mesiacov strávil s matičiarmi prednáškovým turné, nedostal. Dostal ho do Argentíny, kde nikoho nepoznal a len veľmi ťažko tam aj s rodinou žil. A aj za to vďačil len K. Sidorovi, ktorý navštívil bývalého talianskeho veľvyslanca na Slovensku a ten Hronskému pomohol. Noviny priniesli správu, že Hronského pri prevoze z väzenia do väzenia ukradli, no zatiaľ sa už plavil v ústrety ťažkej budúcnosti v úplne cudzom prostredí, bez jazyka a bez pomoci. (Keď takto vycestoval do Ameriky emigrant Th. Mann, čakalo ho miesto na univerzite…) Vyhnanec Hronský mal vtedy päťdesiat rokov, so sebou manželku a syna, o ktorých sa musel postarať. Do tejto situácie ho dostali vlastní. Ako spisovateľ bol ukameňovaný – mŕtvy. Uvedomme si teda paralely, všetko, čo tento geniálny spisovateľ vložil zo svojho života do románu Andreas Búr Majster. Svoj „druhý“ hlas, druhú umeleckú schopnosť – maľovanie, ktorým si v cudzine zarábal bez nutnosti používať jazyk –, ale najmä v retrospektíve celú enormnú stavbu modernej slovenskej kultúry, ktorej diferencované základy položil.

Keď sme v tomto spomienkovom článku prechádzali jednotlivými témami či oblasťami, stavali sme najmä na kontexte autora a používali sme výsledky analýz jednotlivých románov, postupne publikovaných, ktoré boli podkladom porovnania s inými okolitými literatúrami v Európe, ale aj v Škandinávii a Amerike či Rusku. Usilovali sme sa porovnávať so špičkovými spisovateľmi a umelcami. Cestou legitímnych teoretických postupov porovnávacej literárnej vedy (typologických súvislostí) sa podarilo J. C. Hronského zaradiť do paradigmy svetovej moderny. (Motív outsidera porovnaný s tým istým u W. Faulknera, motív zeme u K. Hamsuna, motív záhadnej vlastnosti ovládať u Th. Manna, motív ženy ako vampíra u A. Strindberga a „témami“ obrazov u E. Muncha, motív viny a tajomstva u F. M. Dostojevského a S. Máraia, motívy avantgardného umenia – chaosu a rozvratu, irónie a smiechu – u W. Gombrowicza, silnú intervenciu podvedomia u S. Zweiga a A. Schnitzlera…) A nemožno opomenúť tvorbu pre deti, ktorá, keď je slobodná, nezaťažená predsudkami, a taká v Hronského dielach pre najmenších je, vtipná a žartovná, stáva sa priam zbraňou proti duchovnému teroru v dospelosti.

Mýtus človeka-milióna, človeka-trávy, ktorý prežije všetko, aj ťažkú každodennosť, ale aj mýtus človeka génia s celou enormnou tvorivou energiou, ktorý končí tragicky, to je škála mnohorozmernej a nikdy sa nekončiacej moderny, ktorá sa čiastkovo identifikuje v dielach svetovej literatúry a nám sa ju podarilo identifikovať v rozsiahlom a mnohorozmernom diele jedného spisovateľa – giganta, ktorý „radšej zažíhal svetlo, než by preklínal tmu“.

9/2016

DUŠAN KERNÝ

Tridsiate roky – nestrávené súvislosti

(Trenčianske Teplice, Budmerice, zjazd, kongres a konferencia)

 

Je teplé ráno jedného z posledných májových dní. Konča širokých sivobielych schodov kaštieľa stojí žena. Štíhla. Mladá. Príťažlivá. Počerná sa vyníma pred vysokými bielymi dvojkrídlovými vchodovými dverami. Každý jej venoval pozornosť, už ako kráčala hore z chodníka vysypaného bielym štrkom popri veľkej červenej guli rozkvitnutého rododendronu. Slnečný deň. Pohoda vyžarujúca z očakávaní na prahu júna.

Scéna široko-ďaleko nemá páru. Niekoľko kilometrov čerešňovej aleje lemuje asfaltku, vedúcu k veľkej bráne s kamerou. Brána sa automaticky otvára, keď kdesi vo vnútri obsluha rozozná na obrazovke auto pred vchodom. Alebo je ako dnes otvorená jednoducho preto, že sem popod vysoké stromy parku, za ktorými sa znenazdajky ukáže pôsobivé priečelie kaštieľa, prichádza auto za autom. Kaštieľ má novú strechu – na jej opravu priam zázrakom získali zo strategických rezerv štátu medený plech – s cifrovanými odtokovými odkvapmi. Na priečelí impozantne čnie veža s hodinami. Celá tá zo všedného dňa náhle sa vynoriaca scéna je akoby vyslobodením z každodennosti, z ruchu mesta a doby. Všetci si užívajú tú výnimočnosť. Výnimočnosť, deň, rozsiahly storočný park, priestrannosť vstupnej haly s mramorovými kozubmi, pokoj a pohodlie salónov a izieb s historickým nábytkom, keramikou a cennými obrazmi najchýrnejších slovenských maliarov alebo veľkoplošnými olejmi, nerozoznateľnými kópiami Bruegelových obrazov.

Žena na sivobielom travertíne vrchnej časti vstupných schodov je živým symbolom, že sa tu deje niečo dôležité. Je to hlavná postava, osobnosť televíznej publicistiky, šarmantná, vzdelaná, zdatná v slovenčine i cudzích jazykoch Izabela Pažítková. Tam, kde sa zjaví ona, je jasné, že sa deje niečo dôležité pre celoslovenské alebo československé celoštátne televízne vysielanie. Pred ňou sa otvárajú všetky dvere.

Sme v Domove spisovateľov v Budmericiach. Tak sa hovorí kaštieľu. Skutočne je ich domovom, cítia sa tu doma. Kaštieľ je osobitý svet. Plynú posledné májové dni roku 1986. Teraz sa tu v kaštieli, kde sa spisovatelia nielen cítia ako doma, ale doma aj naozaj sú, schádzajú českí a zahraniční hostia slovenských spisovateľov. Po polstoročí sa pripomína historicky prelomový kongres slovenských spisovateľov z roku 1936 v Trenčianskych Tepliciach.

Nie je dôležité miesto stretnutia, napokon, trenčianskoteplický hotel Grand („s oprýskanými stopami maďarského panování, jejž dějiny zatlačili na ústup, kde lidé procházejí otáčecími dveřmi,“ ako si spomenie básnik na rok 1936) už zbúrali. A nejde ani len o výročie. Je viac ako rok odvtedy, čo v apríli 1985 v Sovietskom zväze nastúpil M. S. Gorbačov. Perestrojkou, glasnosťou a obnovleniem všetko pohol z miesta. A v pokoji budmerickej scenérie sa schádzajú ľudia, ktorí ešte netušia, že ak už sa niečo pohlo tam, do akej miery sa to pohne tu…Sú tu aj dvaja hostia z nekonečne početného spisovateľského zväzu zo ZSSR. Jeden Rus a jedna Gruzínka. Jej meno zvučí. Medea. Medea Kachidze.

Všetci tu zaznamenali virvar v novovybudovanom filmovom klube. Gruzínsky film Monanieba (Pokánie) museli premietať naraz v dvoch sálach. Masy čakali, kým im riaditeľ Štefan Vraštiak, udýchane pobehujúc z jednej sály do druhej, vysvetlil, že najprv sa skončí jeden kotúč v prvej sále a potom ho presunú do druhej. Naoko ospravedlňujúco potmehúdsky vyložil publiku, že naozaj nevie, čo sa stalo, veď nikdy nebol záujem o sovietsky film. Každý však vedel, že ten gruzínsky film –Pokánie z roku 1984, ktorého patrónom bol Eduard Ševardnadze, minister zahraničných vecí ZSSR, ten, čo teraz sedí na niekdajšej stoličke Andreja Gromyka – je zlomom. A ak sa niečo zlomilo v ZSSR, praskať to bude aj tu. Aký to bude otras, zlom…?

 

Rovný s rovným

O čo sa oprieť v zlomových časoch? Slovenskí spisovatelia, teda národná kultúra Slovenska, majú mimoriadnu oporu – kongres z roku 1936. Nikde inde v predvojnovej Európe s výnimkou Paríža(!) sa nič podobné na obranu demokracie a slobody nekonalo. A tu, hľa, Kongres slovenských spisovateľov, kongres, akému niet páru, z roku 1936, s účasťou 150 až 180 spisovateľov, literátov ponúka skvelú, nespochybniteľnú a po všetkých stránkach zabezpečenú príležitosť. V pokoji uzavretej spoločnosti, kde kuloár je viac ako tribúna, pohovoriť si… a niet oprávnenejšieho miesta, ako hovoriť o tom práve na Slovensku!

Prvý „nástrel“ je kniha s dlhým názvom –Kongres slovenských spisovateľov 1936: čítanie zo slovenských a českých novín a časopisov o Kongrese slovenských spisovateľov, ktorý sa konal v Trenčianskych Tepliciach 30. – 31. mája a 1. júna 1936.

Kongres, ako do očí bijúcim výrazným písmom hlasá obálka knihy, „sa prihlásil na stranu pokroku tým, že deklaroval miesto osobitnej slovenskej kultúry medzi kultúrnym pokrokom veľkých národov a v tomto predsavzatí má pokračovať s obdobnými snahami českého kultúrneho života ako rovný s rovným“

Ako rovný s rovným – táto prelomová formulácia Laca Novomeského z roku 1936, jej osudy a jej tradícia v slovenskej historickej pamäti znie, zvučí nanovo aj v roku 1986. Ukazuje umenie básnika formulovať alternatívy. Slovenského básnika. Aj preto kongres 1936 „znamená v slovenskom literárnom živote a v kritickom myslení zvlášť historickú udalosť, predstavuje prvé významnejšie kolektívne vystúpenie slovenských spisovateľov, ktoré uvažovalo o literatúre z hľadiska najaktuálnejších potrieb života a v mene spoločenského a kultúrneho pokroku…išlo predovšetkým o najhlbšie súvislosti poslania a postavenia spisovateľa a literatúry v spoločnosti. V hierarchii kongresového uvažovania mali preto prvenstvo problémy budúcnosti základnej orientácie slovenskej kultúry a literatúry, otázky jej domácich koreňov a inonárodných väzieb, spoločenských podmienok… zásluhou davistov, predovšetkým Laca Novomeského, sa vyznačila magistrála sociálnej spravodlivosti, národnej rovnosti, humanizmu a antifašizmu… slovenská literatúra sa prihlásila do svetovej kultúrnej tvorby, včlenila náš národ na stranu kultúrneho a spoločenského pokroku…to má svoju hlbšiu dejinnú logiku potvrdenú predovšetkým Slovenským národným povstaním… v tom je tradícia Kongresu slovenských spisovateľov 1936 inšpiratívna pri budovaní najhumánnejšieho konceptu našej socialistickej literatúry a jej vkladu do československého kontextu i do všeľudovej kultúry“.

Dvesto strán knihy sa končí slovami: „… literatúra preto nemusela po oslobodení robiť opravnú skúšku, mohla nadviazať na svoje najlepšie výdobytky, garantované, samozrejme, davistami, ale aj širokým pokrokovým spisovateľským frontom, ktorý nezradil práve antifašistickú líniu kongresu, v tom je jej tradícia záväzná aj pre budúce generácie…“

Toto dedičstvo nazval jeden z hlavných rečníkov budmerickej konferencie „dynamickým a živým aj dnes“. Ale ak boli takí, čo nezradili, museli byť zákonite aj takí, čo zradili. Čo však je v literatúre zrada? Alebo zrada literáta? Čo je deliaca čiara, veď kongres s účasťou 150 až 180 literátov bol ukážkou rozmachu slovenskej literatúry po roku 1918.

Prepotrebný súhrn mnohých prejavov, najmä davistov, osobitne triumvirátu Novomeský, Clementis, Okáli, a prejavov českých spisovateľov (S. K. Neuman, A. M. Píša, B. Václavek J. Hora, M Majerová, V. Závada a českého davistu Josefa Rybáka) narušila jediná otázka.

 

Jediná otázka

Bola to otázka už vtedy grandsignora slovakistiky, po desaťročia jediného nemeckého(!) literárneho vedca, ktorý bol výlučne slovakistom. Teda na rozdiel od všetkých ostatných „nekonvertoval“ na bohemistiku. Slovakistika nebola jeho pridruženým záujmom či pridruženou výrobou, ale prvoradým záujmom. Prof. Ludwig Richter je mimoriadna osobnosť. Nevyrástol na prekladoch slovenskej literatúry do nemčiny ako viacerí iní v čase, keď v Nemeckej demokratickej republike naša literatúra mala zelenú najmä ako súčasť (aj nanútenej) antifašistickej prevýchovy obyvateľstva východného Nemecka. Stredobodom jeho záujmu o slovenskú literatúru bol slovenský život literárny a osobitne Martin, tamojšie archívy Matice slovenskej, dnešnej Slovenskej národnej knižnice. Býval pravidelným návštevníkom na Hostihore. Napokon z toho o. i. vzniklo dlhoročné plodné priateľstvo s mimoriadnym zjavom našej literárnej vedy a kultúrneho života Augustínom Maťovčíkom.

Ludwig Richer položil na onej konferencii v Budmericiach roku 1986 jedinú jednoduchú otázku: Čo sa dá v súvislostiach s Kongresom slovenských spisovateľov 1936 povedať o Stanislavovi Mečiarovi?

Odpovede sa v onom prostredí a v onej dobe nedočkal. Pritom Kongres slovenských spisovateľov 1936 vznikol na základe výzvy, priam stávky či sporu medzi ľavicovým DAV-om a národne tradicionalistickým šéfredaktorom Slovenských pohľadov Stanislavom Mečiarom. Tým Mečiarom, ktorý bol predsa spolusignatárom trenčianskoteplického Spoločného vyhlásenia slovenských spisovateľov z 1. júna 1936! Jeho meno je vedľa Jesenského, Tajovského, Novomeského, Okáliho, Chrobáka, Vámoša, Mila Urbana, Margity Figuli, Fraňa Kráľa, Valentína Beniaka, Gejzu Vámoša či Fedora Ruppeldta alebo Rudolfa Dilonga a iných. Koľko mien! Koľko osudov! A akých osudov!

Paradox spočíval aj v tom, že oná publikácia obsahovala reakcie „z diskusie k referátu S. Mečiara Slovenská literatúra a tradícia“, ale neobsahovala samotný text Stanislava Mečiara. Písal sa rok 1986. Stanislav Mečiar, spoluiniciátor kongresu v roku 1936, zomrel ako šesťdesiatjedenročný v argentínskom exile. Spytovať sa naňho nie je však debata o literárnej mŕtvole. Napokon od budmerickej konferencie 1986 uplynulo 24 rokov, a ocitol sa na Slovensku. Predseda Matice slovenskej Jozef Markuš so súhlasom mesta Martin v roku 2010 uložil urnu s jeho popolom na Národný cintorín. Z literárnych dejín sa Stanislav Mečiar vymazať nedá. Vymazávaný bol po roku 1945 pre svoje politické (i šéfredaktorské) postoje a najmä a predovšetkým pre kategorické odsúdenie Povstania.

Čítanie o kongrese v roku 1936 Rudolf Chmel zostavil, edične pripravil, napísal doslov a edičnú poznámku a vydal v edícii Tatranu Slovenská myšlienka. Edíciu Slovenská myšlienka redigovala Daniela Lehutová. Slovenská myšlienka – ten názov nás privádza k hľadaniu. Hľadáme odpoveď pre onú otázku prof. Richtera.

Aká bola vlastne slovenská myšlienka v roku 1936? Čo také povedal v roku 1936 Stanislav Mečiar o slovenskej literatúre a tradícii, že po polstoročí uverejnili len úryvky z diskusie k jeho prejavu, ale nie referát samotný? A, samozrejme, boli to reakcie davistov V. Clementisa a D. Okáliho, ako aj M. Pišúta a matičiara A. Mráza. V nej, v reakcii na Stanislava Mečiara, Vladimír Clementis polemizuje s jeho tézou o národnej, kresťanskej tradícii literárnej, lebo: „Slovensko nemalo možnosť prežiť tú veľkú etapu, v ktorej ešte meštiactvo prinieslo do vedy, literatúry atď. tvorivú silu. V Čechách si český národ vytvoril na každom úseku svoju tradíciu. Slovensko tú možnosť nemalo. To je rozdiel v kolektíve českom a slovenskom. Tu nebolo slovenské meštiactvo, žijeme v epoche, keď sa končí meštiacky svet. To sa odráža i na Slovensku. Keď sa povie „preskočiť určitú epochu“, povedzme si otvorene, ktorá je to epocha, ktorú chceme preskočiť. a kam ju chceme preskočiť. Správne hovoril Dr. Mečiar, že niet tradície jedinej. Je viac tradícií. Ba nemusia byť ani úzko slovenské…“

Ak sa v roku 1986 hovorí, že kongres „ predstavuje prvé významnejšie kolektívne vystúpenie slovenských spisovateľov“, je to tak. Ale nevypovedá to o súvislostiach každodennosti vtedajších čias. Nehovorí, prečo to bolo „historickou udalosťou, ktorá uvažovala o literatúre z hľadiska najaktuálnejších potrieb života a v mene spoločenského a kultúrneho pokroku“…

Nedá sa zrejme uprieť ani dôsledok toho, že „medzi svetovými vojnami sa vyformovala silná generácia mladých slovenských intelektuálov, ktorú na jednej strane odlišovalo politické zameranie, no na druhej strane ich spájala snaha o zrovnoprávnenie pozícií Slovenska v Československej republike“. Tvrdí to Ján Štefanica v Historickom zborníku Matice slovenskej (2015/2). Píše to v štúdii k dokumentom Zjazdu mladej slovenskej generácie v Trenčianskych Tepliciach v roku 1932. Na úvod tohto dvojdenného zasadania vystúpil ako prvý Vladimír Clementis. Rokovalo sa o „spoločenskom poriadku z pohľadu sociálnych potrieb obyvateľstva a spravodlivého politického zriadenia“. Vlado Clementis povedal, že „je len jedno východisko pri riešení aktuálneho spoločenského poriadku: socialistický spoločenský systém“…

Päťdesiat ľudí dva dni hovorilo len na tému postavenia Slovenska v ČSR, medzi nimi L. Novomeský. Pravica (SĽS a SNS) žiadala autonómiu, komunisti federáciu a tretia skupina regionálnu autonómiu. Išlo teda o úplne odlišné štátoprávne predstavy budúceho postavenia Slovenska. „Aktívni boli právnici, ktorí viac ako o desaťročie neskôr boli pri vytvorení povstaleckej Slovenskej národnej rady (I. Karvaš, V. Clementis, D. Okáli, J. Lettrich) a táto SNR mala také zákonodarné a výkonné právomoci, po akých volal v záverečnom vyhlásení v roku 1932 zjazd mladej slovenskej generácie,“ uvádza v štúdii J. Štefanica.

Práve to vyšlo komunistov draho. Účasť na trenčianskoteplickom zjazde sa po roku 1948 hodnotila ako trestná.

V inscenovaných politických procesoch so sprisahaneckým protištátnym centrom v novembri 1952 priťažila Vladimírovi Clementisovi, odsúdenému na smrť. Donútili ho označiť prejav a účasť na trenčianskoteplickom zjazde ako „najnebezpečnejší rys“ jeho činnosti. Bolo to v rámci najväčšieho inscenovaného procesu v celom vtedajšom sovietskom bloku.

V roku 1954 bol Daniel Okáli odsúdený za účasť na onom zjazde, lebo „odhlasoval rezolúciu o federalistickom usporiadaní ČSR a mal hlavný referát na túto tému v nacionalistickom a separatistickom duchu“. Obžaloba proti Gustávovi Husákovi a spol. v roku 1954 o. i. uvádza: „… slovenskému ľudu škodlivý a nepriateľský charakter sa výrazne prejavil už v roku 1932 na tzv. trenčianskoteplickom zjazde, kde sa vedúci členovia DAV-u so zástupcami ďalších reakčných strán postavili na separatistickú, nacionalistickú platformu ľudáckych fašistov.“

„Najvyšší súd Československej republiky vymazal z kultúrnych dejín Slovenska celý národne zameraný prúd rokov 1918 – 1948, a to bez rozdielu tak ľavicovej, ako aj pravicovej inteligencie Slovenska,“ uzatvára Ján Štefanica.

Akými slovami sa na masovom zhromaždení v búrlivej atmosfére (dovedna vyše 400 účastníkov) v roku 1932 hovorilo o pomeroch? Hovorilo sa o. i., že „kapitalizmus vykorisťuje všetkých a vykorisťuje aj slovenský ľud, (…) terajší kapitalistický poriadok je pre svet a ľudstvo škodlivý, (…) nie je kresťanský, vylúčené sú z neho kresťanské zásady, ktoré zabezpečujú v spoločenskom poriadku spravodlivosť sociálnu na všetky strany, (…) terajšej biede a terajšiemu tzv. poriadku je na vine liberalizmus, nemôže to tak zostať“. Píše sa rok 1932.

Kritike bol podrobený „vtedajší liberalistický ekonomický systém, ktorý nezvládal riešiť závažné hospodárske a sociálne problémy slovenskej spoločnosti… Účastníci sa veľkou väčšinou zhodli aj na tom, že štátny centralizmus je naďalej neudržateľný a poškodzuje Slovensko… Zjazd mladej slovenskej generácie 25. a 26. júna v Trenčianskych Tepliciach patrí k najvýznamnejším udalostiam moderných slovenských dejín“, ako konštatuje s odstupom desaťročí historik Róbert Letz.

Asi by sme mohli povedať, že každodennosť tridsiatych rokov 20. storočia, súvislosti tejto doby pri formovaní alternatív nie sú ešte doteraz strávené. Nie je práve nestrávenosť súvislostí tridsiatych rokov súčasťou niečoho, čo nás zamestnáva doteraz? Nie je to časť niečoho, čo by sa dalo nazvať pretrvávajúcou súčasťou národnej traumy?

Z toho, čo sa zachovalo, vidieť každodennosť atmosféry tých rokov. A teda aj to, že kongres spisovateľov sa neodohral v úplnom vzduchoprázdne. Je zjavné aj to, že vo veľkom intelektuálnom zdvihu boli práve davisti, osobitne Novomeský, Clementis a Okáli. Nečudo, že pozdvihnutie kongresu z roku 1936 prišlo v roku 1986, na prahu očakávaných zmien. Bolo to aj preto, že za svoje názory zaplatil Clementis životom a Okáli a Novomeský a viacerí iní, o. i. L. Holdoš, I. Horváth, väzením. Ale najmä pre ich dlhoročné vymazanie z kultúrnych dejín Slovenska. Veď chýrny Ilia Erenburg, ktorý prišiel do Trenčianskych Teplíc z Moskvy „ponúknuť Slovákom členstvo v antifašistickom hnutí“, za organizátorov kongresu v roku 1936 jednoznačne označuje výlučne davistov.

Keď sa potom doba dramaticky zmení, téza rovný s rovným už nie je tak v popredí. L. Novomeský v apríli roku 1946 hovorí: „Pri napĺňaní nášho národného kultúrneho ruchu novým čerstvým obsahom budeme odkázaní na úzke vzťahy k českému prostrediu ako na bezpečného a nevtieravého nášho pomocníka. Pre príčiny, ktoré netreba hlbšie skúmať, stojí česká kultúra na stupni vyššom, lepšie povedané, sme my i na tomto poli zaostalejší, toho si musíme byť vedomí.“

Prvý mediálny „nástrel“ na tému dynamického dedičstva, ktoré je stále živé, urobil v roku 1986 Drahoslav Machala. Udalosť stále inšpirujúca znie titulok textu, ktorý uverejnil najmasovejší denník tých čias – Pravda – 26. mája pri príležitosti 50. výročia I. kongresu slovenských spisovateľov. Pre svoju generáciu ho autor označil za „strategický oporný bod“. Opiera sa predovšetkým a výlučne o davistov, vyzdvihuje ich činnosť, ktorou sa „presadili proti ľudácky a čechoslovakisticky orientovaným pravicovým politickým skupinám“. Oceňuje ako „historickú zásluhu, historický počin mladých slovenských komunistických intelektuálov, ako dôkaz ich politickej zrelosti a štátnickej múdrosti, že utvorili pre slovenský kultúrny život onen Novomeského tretí smer; teda ani sa nevčleňovať do českej kultúry pod pláštikom čechoslovakizmu, ani neprijať tupé protičeské zameranie slovenského kultúrneho diania presadzované ľudáckymi autonomistami“. Teda Novomeského „tretí smer“ na princípe rovný s rovným. Podnietený V. Clementisom a jeho výzvou v DAV-e č. 9/1936 – „treba zanechať škriepok a Slovenskom musí tiahnuť vzduch našich čias vysušujúci mláky kultúrneho obahnenia“– nakoniec D. Machala inšpiruje s P. Valom,. I. Hudecom, P. Štrelingerom generačnú výzvu Vzduch našich čias, najmasovejší dokument niekoľkých desiatok výrazných autoriek a autorov jeho generácie. Napokon sa pod tlakom doby rozčlenila, ale na dlhé roky sa stala liahňou výrazných šéfredaktorov (napr. Slovenských pohľadov, Dotykov, Literárneho týždenníka) a neskoršie politikov, ministrov, poslancov, vedúcich vplyvných akademických literárnych inštitúcií či federálnych alebo potom slovenských diplomatov.

 

Po polstoročí

Hodnotiteľom budmerickej konferencie o Kongrese slovenských spisovateľov roku 1936, takisto v denníku Pravda, bol už 3. júna 1986 Rudolf Chmel. Aj preňho zmysel kongresu mohol byť fundamentálny, lebo bol „nasmerovaný tým najspoľahlivejším smerom, ktorý mu dali davisti“. Tradícia kongresu predstavuje dynamické dedičstvo, nie z piety, nie jubilejne, ale organicky a zmysluplne v tom, čo musí literatúra v podobných situáciách nanovo riešiť. Predovšetkým však v zhode s umením básnika formulovať alternatívy, básnika Laca Novomeského, Rudolf Chmel hovorí, vlastne po polstoročí opakuje Novomeského slová: „Prišiel čas, keď treba preložiť jazyk literatúry do nedvojzmyselnej politickej reči.“ Dnes, po tridsiatich rokoch, slová vylovené z vtedajšej hlušiny dobovej rétoriky hovoria azda o jedinom skutočnom význame zákulisia budmerickej konferencie. Vladimír Mináč vtedy v jej kuloároch prišiel s vetou: „Historici do toho nepôjdu, ostane to, ako neraz, na spisovateľoch…“

P. S.: Zo spiatočného pohľadu na dozvuky sa tak možno aj stalo – onedlho sa konala prelomová budmerická medzinárodná konferencia Európsky román ’87 za účasti literátov z viac ako päťdesiatich štátov. Teda väčšina z „nesocialistických“ štátov, z vtedajšieho Západu. Okrem iného to bolo prvé verejné vystúpenie dovtedy zakázaného a tu nepublikovaného prozaika Bohumila Hrabala, jeho prvé nikým a ničím nehatené (budmerické) debaty s autormi, členmi v ČSSR nejestvujúceho PEN klubu a médiami zo západnej Európy. Bolo to prvé takéto podujatie v ČSSR, a bolo na Slovensku. Prvé medzinárodné podujatie, o ktorom výlučne rozhodlo vedenie slovenských spisovateľov a nikdy neodobroval nijaký slovenský či federálny politický orgán. Pritom po prvý raz s účasťou z Izraela, s ktorým vtedajšia ČSSR nemala diplomatické styky(!). Podnietila sa atmosféra na vznik prelomového konceptu Literárneho týždenníka, prvého média tohto druhu od zániku Kultúrneho života v roku 1968(!) a vlastne práve v Budmericiach sa rozhodlo, že na jeho čele bude Vincent Šabík, vtedy, a o to väčšmi dnes, špičkový stredoeurópsky intelektuál a germanista par excellence. A napokon v priamej súvislosti s tým sa od základu, tiež prelomovo, autonómnym rozhodnutím vtedajšieho vedenia Zväzu slovenských spisovateľov zmenil šéfredaktor i redakcia Slovenských pohľadov a ich obsah.

9/2016

 

DALIMÍRHAJKO

Radostná veda v esejach Etely Farkašovej

 

Po prečítaní najnovšej knižky Etely FarkašovejParalely a prieniky (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2015) som sa presvedčil, že je to nielen pôžitok z premýšľania o aktuálnych problémoch filozofie, ale aj – úspešné – úsilie sprostredkovať výsledky svojho uvažovania iným, radosť z takéhoto postupu, teda nie školometský výklad, učebnicová príručka, ale úprimné hľadanie – radostnáveda.

V knihe esejí Prieniky a paralely nastolila Etela Farkašová takýmto spôsobom prinajmenej tri závažné témy, ktoré ma oslovili bezprostrednou aktuálnosťou, miestami aj kontroverznosťou, ale najmä svojím charizmatickým posolstvom. Je to zaiste vec optiky, svetonázoru a okamžitej naliehavosti, keď si človek vyberie niektoré z väčšieho počtu problémových okruhov, s ktorými sa stretne v recenzovanom diele. Takýto výber, prirodzene, nemusí vyhovovať každému čitateľovi, nemusí uspokojovať tých, ktorí by si, povedzme, vybrali iný problém, inú tému, inú skupinu otázok. Ale nazdávam sa, že práve tieto mnou vybrané témy, na ktoré odpovedá autorka v diele, sú kľúčové nielen pre ňu, ale aj pre mnohých jej čitateľov, prijímateľov jej názorov.

Prvým Farkašovej prienikom do súčasnej kultúrnej a civilizačnej problematiky je invenčná reflexia globalizačných procesov a s nimi súvisiacich zmien vo vnímaní inakosti na pozadí faktu, že „náš súčasný svet je napriek mnohým zmenám a pokroku zväčša svetom monologickým“, čo je nesporná pravda, iba si ju nie vždy náležite a s primeranou rozhodnosťou uvedomujeme. Je to skutočne tak: v našom svete sa vedú takmer iba monológy, bez nároku na dialogický charakter komunikácie. Ba aj s jeho priamym odmietaním. Tieto monológy sú podľa Farkašovej posilňované aj globalizačnými procesmi s tendenciou k jednohlasnosti, k hegemónii veľkých a mocných. Ide teda o paradox: tam, kde by globalizačné procesy mali posilňovať súdržnosť, rozkladajú, rozdeľujú, vytvárajú napätia rôzneho typu.

Skutočná demokracia však podľa Farkašovej predpokladá dialogickosť, rozhovor medzi zúčastnenými stranami, rovnocennosť hlasov ako základnú dimenziu vzťahov nielen medzi občanmi vnútri jednej krajiny, ale aj medzi jednotlivými krajinami navzájom, medzi spoločnosťami, ktoré sú neraz v mocenskom napätí, medzi národmi, civilizáciami a kultúrami. „Ukazuje sa, že situácia v súčasnom svete má od dialogickosti ešte ďaleko, globálna spravodlivosť a demokracia zatiaľ ostávajú viac ideálom ako realitou“ (s. 42). Mohli by sme autorku dokonca poopraviť v tom zmysle, že nielen máme k dialogickosti ešte ďaleko, ale sa od nej akoby každým dňom vzďaľujeme; akoby dialóg vlastne ani nebol naším cieľom. Nielen dialóg, ale ani korektná polemika nie sú reálne možné, a to nie iba na pôde politiky, ale ani na pôde kultúry, umenia, ba ani filozofie. Sme zaujatí predovšetkým sami sebou a svojimi nárokmi na nezastupiteľnosť, teda z iného pohľadu nárokmi na moc, na stále väčšiu a väčšiu mieru moci.

Ďalším významným problémovým okruhom, ktorého sa autorka na viacerých miestach svojich esejí dotýka a ktorý jej je bytostne blízky, je problematika postavenia vedy v súčasnom svete. Vedy ako poznania a ako vedenia. Problém sa nám javí ako akútny a vo všeobecnosti nepríliš transparentný, aj keď sa naň pozrieme z pozície konkrétnej situácie vedeckého myslenia – napríklad aj v našej vlastnej krajine.

Aj dejiny vedy sú niekedy viac inokedy menej bezprostredne spojené s dejinami moci. Na vedecký výskum a rozvoj vedy dávajú peniaze tí, ktorí nimi disponujú – teda politické štruktúry alebo (čo je možno ešte horšie)bohatí oligarchovia. Ešte aj jazyk používaný v komunikácii medzi vedcami je často vyjadrením rešpektu pred mocou, je nezriedka skôr prejavom ani nie tak kultúrnej, ale skôr mocenskej hegemónie. Mal by byť dôkazom rozvinutosti istej kultúrno-civilizačnej oblasti… ale oprávnene sa môžeme pýtať: Čo je „rozvinuté“ a čo „nerozvinuté“? Antický Rím pohŕdal barbarmi z britských ostrovov, ale dnes vedci z Apeninského polostrova už aj medzi sebou navzájom komunikujú po anglicky, jazykom týchto „barbarov“, s takou samozrejmosťou, ako kedysi oni komunikovali po latinsky. Nijakí Francúzi ani Nemci by ešte pred takýmstoročím neboli vážne verili, že ich potomkovia sa budú medzi sebou rozprávať rečou národa spoza kanála či zo zámoria a že ju budú používať ako reč vedy. Vedecké poznávanie nášho sveta má svoje zákutia, tajné cesty, ale vždy a zákonite sa prispôsobuje hlavným dejinným líniám vývinu ľudstva.

Nie náhodou Etela Farkašová vo svojej zatiaľ poslednej knihe esejí vníma vedu nielen ako bádateľskú „robinzonádu“, ale aj – a to predovšetkým – akosociálne podujatie, ako spoločensko-kultúrnu činnosť v kontexte historickej praxe. „Ak vedu (,robenie vedyʻ) možno charakterizovať ako súbor kultúrnych praktík či ako miesto, kde sa produkuje vedecké poznanie, kde sa stanovuje to, čo je z vedeckého hľadiska prípustné, čo je normou a ideálom v zmysle panujúcich teórií a metód, vyplynie z toho, že ani vo vedeckom poli západnej vedy neexistujú hodnotovo, sociálne, kultúrne neutrálne ,nevinnéʻ pozície (nepoznačené povahou im prislúchajúceho kontextu),“ píše Etela Farkašová (s. 40).„Práve preto je dôležité rozvíjať koncepcie kritické k mocenským hegemoniálnym nárokom jednej kultúry (spoločnosti) k iným kultúram (spoločnostiam), ale aj k úsiliu o hegemóniu ekonomickú, politickú, vojenskú (tieto sú späté, vzájomné vo svojich pôsobeniach).“

Taktiež nie náhodou Farkašová upozorňuje na asymetrický model vnímania vedeckého poznania,ale aj na – často obmedzenú a obmedzovanú – objektivitu výsledkov vedeckej práce.A už vôbec nie náhodou tvrdí, že „aperspektívna objektivita je historicky najmladšou vrstvou v konglomeráte pojmov objektivity“, pričom „perspektivitu“ chápe v intenciách názorov viedenskej filozofky kultúry a feministickej teoretičky Anny Moniky Singerovej ako „situovanosť“ a jej pôsobenie na spôsob vnímania problému a jeho interpretáciu.

Podľa Farkašovej vzniká nový étos vedca, rozvíja sa nové chápanie „vedeckej objektivity“. Vedec – a netýka sa to len vedcov z humanitných a spoločenskovedných disciplín – by mal svedčiť o charaktere doby, v ktorej žije, mal by byť „dôveryhodným svedkom“úsilí, ale aj rozporov, ktoré ňou zmietajú. Čo je však dôveryhodnosť vo vede a ako sa k nej prepracovať? Veď dejiny vedy nás dostatočne naliehavo presviedčajú o tom, že práve vedci, ktorých svedectvo sa zdalo z pozície zaužívaných predstáv, z pozície koherentnej vedeckej komunity, nepresvedčivé, boli často objaviteľmi nového, rušiteľmi mýtov, skostnatených predstáv o svete a ľudskej spoločnosti. Vyznávali zásadu individuálnej a kolektívnej svojráznosti, perspektivity. Odmietali pritom názor, že utvorenie vedeckej komunity a sformovanie jej postojov je automatickygaranciou vedeckej pravdy, zárukou neomylnosti.

To, pravdaže, neprotirečí základnej skutočnosti, že akékoľvek naše „poznanie (vrátane vedeckého) nemožno plne pochopiť mimo jeho vpletenosti do materiálnych, intelektuálnych a sociálnych kontextov, pričom sociálnosť chápeme v dvoch zmysloch: ako vedeckú komunitu (prípadne výskumné pracovisko) a ako spoločenský celok, ktorého je vedecká komunita súčasťou“ (s. 39). Ide len o to, aby dominancia všeobecných a sociálnych kritérií nepotlačila autentickosť a originalitu vedy, aby neprevýšila význam osobnostného vkladu jednotlivcov do celkového obrazu vedeckého výskumu.Etela Farkašová správne upozorňuje na zdanlivo samozrejmú, ale v skutočnosti komplikovanú skutočnosť, že jednoduché odmietavé stanovisko „k ideálu aperspektívnej (ako čírej, ,odsubjektivizovanejʻ) objektivity“ (s. 55) nie je síce samo osebe menej rozporuplné ako stanovisko súhlasné, no inšpiruje k hľadaniu nových názorových pozícií. O nich nám autorka referuje so zmyslom pre presvedčivú argumentáciu týkajúcu sa okrem iného objektivity vedeckého poznania a jej epistemologickej relevancie.

Všetci tí neraz romanticky vnímaní, carlyleovskí hrdinovia myslenia a činov boli „dôveryhodnými svedkami“ spravidla až po uplynutí pomerne dlhého času, často po viacerých storočiach, len zriedka a celkom výnimočne sa im dostalo uznania už za života. Patrí k všeobecne známym faktom, že pre mnohých spomedzi nich prípadné „overovanie“ súdobou„vedeckou komunitou“ pričasto skončilo osobnou tragédiou, mnohí vedeckí solitéri či „robinzoni“ boli ostrakizovaní kolegami, vysmievaní, spoločensky ba aj fyzicky likvidovaní. Vnímali svet perspektívne. Ich subjektivita prekonávala –relatívnu – objektivitu vedeckého poznania rešpektovaného v danom čase, išla ďalej ako vyjadrenie mienky uznávanej vedeckej komunity, často komunity, ktorá do svojich radov nevpúšťala ľudí, čo chceli prekračovať jej hranice.

S radostnou vedou priamo súvisí, že Farkašová – čiastočneaj expressis verbis (napríklad na s. 21), ale predovšetkým implicitne – upozorňujena jeden sugestívny prvok činnosti vedca, a to na radosť z práce. Mám však pocit, že veľkého daru skutočnej radosti z vedeckej práce savždy dostávalo a dostáva predovšetkým solitérom vedy, ľuďom, ktorí sa spoliehajú najmä na seba a na svoje osobné kvality a iniciatívy. Radosť z výsledkov práce iných (čo aj kooperujúcich) výskumníkov môže byť vždy len sprostredkovaná, neúplná, neuspokojujúca individuálne sebavedomie objaviteľa nových myšlienok, bádateľských postupov, vedeckých metód, reálií. Interaktivita a kooperácia sú síce nevyhnutnými prvkami presadzovania výsledkov vedeckej aktivity v širšom spoločenskom kontexte, ale pri všetkej svojej nespochybniteľnostinemusia vždy (a najmä nie zákonite) uspokojovať individuálneho pracovníka vedy, nemusia byť nevyhnutne priamym zdrojom radosti.

V prípade, že hovoríme o humanitných a spoločenských vedách, nebudeme asi ďaleko od pravdy, ak vyslovíme názor, že dôveryhodnejším, vedecky primerane zorientovaným svedkom môže byť predovšetkým vzdialenejší pozorovateľ sociálneho pohybu,skôr než ten, ktorý je priamo v centre rozporuplných procesov, miešania rozmanitých záujmov, doktrinálneho chaosu a epistemologickej neistoty. Ak niekto žije a pracuje v prostredí akéhokoľvek zmätku, ťažko vytvorí pozitívne a stabilné istoty. To platí o vede za okolností, že sa nerozvíja koncentrovane, ale v hektických kŕčoch diktovaných a formovaných subjektívnymi záujmami. Ale pozor: treba rozlišovať medzi individuálnou prácou, ktorá má širší dosah a rozmer, ktorá má vo svojom konečnom dôsledku význam pre celú pospolitosť, komunitu, sociálny celok, a prácou zameranou na presadzovanie subjektívnych, teda sebeckých, egoistických cieľov.

Ak hovorím v týchto súvislostiach o kráse individuálnej práce vedca a o radosti z nej, nemám pritom na mysli odtrhnutosť od výsledkov práce iných, od všeobecnejších trendov požadovaných potrebami doby, ale mám na mysli najmä schopnosť tohto vedca vychádzať zo svojho vedeckého súkromia, interpretovať svoje výsledky spôsobom, ktorý je spoločensky užitočný a zaujímavý. Pre všetkých a nadčasovo – hoci vznikol ako produkt individuálneho bádateľského úsilia.

Dovolím si v tejto súvislosti urobiť malý exces a ohliadnuť sa smerom k reflektovaniu vedeckej tvorby u nás. Pozoruhodným a nie vždy pozitívnym vkladom do vnímania vedy v súčasnosti je tzv. scientometria, bibliometria, publikačné a citačné analýzy, inými slovami kvantifikácia výsledkov vedeckej činnosti. Popri nesporných prednostiach objektivizácie významu týchto výsledkov jej zradnosť spočíva v riziku monopolizácie práva na posudzovanie kvality vedca. A tak vedecký či výskumný pracovník hľadí neraz iba na to, ako sa prepracovať k publikovaniu v „karentovanom“ časopise, ako saprejachtať do „web ofscience“ alebo čím sizaplatiť vstup do databázy „scopus“ a tak podobne. Aj sám som sa už pristihol, že sa pýtam: „Kde je ten časopis indexovaný?“ Nezáleží na tom, aké posolstvo vedecká štúdia prináša, aké hodnoty sa v nej presadzujú, ale na tom, kde vyšla a koľkí (priatelia) ma citovali. Keďže ide často o vzájomnú službu či protislužbu, objektívna hodnota môže byť ľahko spochybniteľná, napriek prvoplánovej merateľnosti výsledkov výskumu.

Samozrejme, publikovanie v indexovanom – teda pravdepodobne aj kvalitnom – vedeckom periodiku by mohlo a malo byť dôkazom pripravenosti tvorcu riešiť vážne vedecké témy, malo by byť dôkazom objektivity výsledkov jeho vedeckého úsilia, ale desí ma až bizarne prebujnená, hypertrofovaná samoúčelnosť tohto kritéria. To isté – v trochu odlišnej podobe – platí aj o evidencii citovania textov, ktorou sa meria autorova vedecká zdatnosť, o rozličných „Hirschových“ a iných „indexoch“ a pod. Čím väčší a čoraz väčší počet citácií vašich prác objavíte v prácach iných kolegov, tým je väčšia vaša hodnota ako vedca, tým väčšie uznanie vám prinesie. Necitovaný génius by si dnes (no ani inokedy) nezarobil ani na povestnú slanú vodu.

Ale vedec je aj človek a od jeho ľudského rozmeru, od hodnôt jeho osobnosti, neraz priamo závisí aj výsledok jeho bádania. Platí to najmä o spoločenských vedách. Osobnosť vedca však v našom kultúrnom prostredí ostáva kdesi na periférii záujmu. Jeho ľudská povaha, všakovaké trápenia, úzkosti vyplývajúce z nedostatočného presvedčenia o výsledkoch práce, často aj absencia spoločenského uznania, nedostatok ocenenia či výskumného materiálu a podobnemôžu neraz zohrať rozhodujúcu úlohu pri konečnom prezentovaní výsledkov. Zásluhou Etely Farkašovej je, že síce ani zďaleka nevyzdvihuje „robinzonovsky“ orientovaného vedca– arobí tak správne v intenciách v súčasnosti rešpektovaného chápania vedy ako viac alebo menej kolektívneho ľudského diela –, ale inšpiruje,ba priamo vyzýva k rozličným podobným úvahám, pozitívne provokuje a dáva námet na premýšľanieo podobnýcha blízkychtémach. Často medzi riadkami, kryte a nenápadne, ale s podtextom vzbudzujúcim u vnímavého čitateľa zaslúženú pozornosť.

Nuž a tak „individualistom“ ostáva už azda iba venovať sa umeniu a najmä písaniu básní, pretože tie spravidla netvorí kolektív (hoci aj také pokusy už boli a sú) aich hodnota sa ani nedá jednoznačne kvantifikovať. Pravda, v nijakom prípade tu nejde o akýsi „hedonistický“, sebecký individualizmus, ale predovšetkým o jeho „altruistickú“ verziu (ak taká vôbec existuje).

Inou nemenej pozoruhodnou témou, ktorú prinášajú Farkašovej Paralely a prieniky, je „diagnóza maskulinizácie rozumu“ (termín GeorgaSimmela) a s ňou súvisiaci problém symetrie v „rodovej distribúcii rozumu“.

Farkašová uvažuje o téme, či môže byť racionalita emocionálna, aby prišla k záveru, že rehabilitácia emócií, rozkrývanie ich významu pre človeka prispieva jednak k prehĺbeniu a ku kultivácii jeho (seba)prežívania, jednak k prehĺbeniu a ku kultivácii medziľudských vzťahov. Ale autorka tu, podobne ako aj inde, volí rovnovážny, harmonický prístup zohľadňujúci objektívne pôsobiace sily a konštatuje, že „absolutizácia emócií na úkor racionálnych zložiek by mohla viesť k veľmi riskantným a ohrozujúcim záverom v myslení a následne aj v konaní, dôležitá je vyrovnanosť oboch: citov a rozumu, ich prelínanie, vyvážené spolunažívanie, ich harmonizácia“ (s. 104).

S Farkašovej postojom najviac súladia názory mnohodimenzionálnej americkej spisovateľky, teoretičky a aktivistikyCharleneSpretnakovej, ktorá preferuje otázku jednoty bytia. „Z presvedčenia o pôsobení jednotiacich dimenzií vyplýva nielen odmietavý postoj k jednostrannej prevahe racionality nad emocionalitou a k racionalite zredukovanej len na inštrumentálnu podobu, ale aj odmietanie predstáv o človeku ako o výrazne individualistickej, autonómnej bytosti, ktorá je nezávislá od iných indivíduí a ktorú s nimi nespájajú pocity solidarity ani vzťahy spolupatričnosti a spolupráce“ (s. 106).

Uvedené a ďalšie problémy sú vo Farkašovej knižke rozdelené na dva relatívne nezávislé okruhy tém, sú aj formálne oddelené do dvoch zdanlivo nezávislých častí. Tá druhá časť sa týka vzťahu filozofie a literatúry, presnejšie filozofických aspektov literatúry a literárnych aspektov filozofie. Ale pozor, táto zdanlivá ruptúra autorkinho uvažovania v skutočnosti vôbec nie je radikálnym rozdelením myšlienok a názorov, má iba funkciu formálneho delenia textu. Tak ako v prvej časti nájdeme témy plnohodnotne rezonujúce v oboch sférach, tak podobne je to aj v druhej časti, v ktorej autorka vychádza z jednoduchého a všeobecne prijateľného faktu, že filozofia a literatúra sa ocitávajú v rovnakom spoločenskom kontexte, a teda mali by – aj keď rozličnými prostriedkami a pomocou odlišných techník – reflektovať jednu a tú istú realitu, v ktorej sa chtiac-nechtiac ocitli, no ktorú napriek tejto nedobrovoľnosti pomáhajú – a chcú pomáhať – utvárať, formovať, reagovať na ňu.

Problém „literarizácie filozofie“ alebo „filozofizácie literatúry“ spojený napríklad so vznikom „metafyzického románu“ (ErnestoSábato, JulioCortázar, JorgeLuisBorges), ale aj s niektorými staršími zdrojmi riešenia metafyzických, filozoficko-antropologických, psychoanalytickýcha najmä etických otázok (v diele autorov ako FiodorMichajlovičDostojevskij, FranzKafka, MigueldeUnamuno) je problémom, ktorý má dlhé – skoro by som povedal „večné“ – trvanie.

Ak by som si v tejto súvislosti dovolil drobnú poznámku či kritickú pripomienku, týkala by sa najmä toho, že vo Farkašovej texte mi absentuje zásadnejšie uvažovanie o existencializme (hoci ho spomína, napríklad na strane 129), ktorého „sláva“ už pravdepodobne pominula, ale v rámci ktorého došlo azda k najvýraznejšiemu a najvšestrannejšiemu prepojeniu filozofie a literatúry v 20. storočí. Hovoriť o ich vzájomnom vzťahu v kontexte modernej literatúry by bolo nesporne užitočné. Azda trochu zjednodušene môžeme povedať, že napríklad filozof a literát v jednej osobe Jean-PaulSartre chcel použiť univerzálnu metódu existenciálnej psychoanalýzy všade tam, kde zlyhávali dovtedy osvedčené tradičné metódy skúmania vychádzajúce z nadradenosti celku, v ktorom sa indivíduum nachádza, nad samotným indivíduom. Túto nadradenosť Sartre jednoznačne odmietal.

Práve zdôrazňovanie priority spoločenského celku, „kolektívu“ či občianskej komunity pred konkrétnou jednotlivou ľudskou bytosťou Sartre vyčítal napríklad marxistickým teoretikom – hoci jeho relatívne a podmienené sympatie kmarxistickej filozofii, pravda očistenej od dogmatizmu, boli všeobecne známe a ním samým viac ráz deklarované. Upozorňoval však na potrebu odkryť mnohodimenzionálnu jednotu ľudskej činnosti, „jednotu aktu“, v rámci ktorého sú všetky myšlienky navzájom prepletené a spoločne dané. Tu kdesi korení podstata vzťahu literatúry a filozofie:človek je v každom svojom konaní uzatvorený vnútri seba, ale pochopenie tohto aktu mu umožňuje rovnako literatúra, ako aj filozofia, pravda, každá z iného uhla pohľadu.

Podobne by sme sa mohli vyjadriť aj o iných existencialisticky orientovaných autoroch. Nie je určite veľa spisovateľov, literárnych tvorcov, ktorí by mali v dejinách svetovej filozofie také pevné postavenie ako napríklad francúzsky prozaik, dramatik a esejista Albert Camus, a nepoznáme ani veľa filozofov, ktorí by vedeli vyjadriť svoje myšlienky a teoretické predstavy v takej priezračne čistej literárnej podobe ako on. Camusovo miesto je v krásnej literatúre rovnako hodnotné a všeobecne akceptovateľné (nie náhodou bol v roku 1957 ocenený prestížnou Nobelovou cenou za literatúru) ako jeho nezastupiteľné miesto aj vo filozofii 20. storočia.

Hoci Camusov príspevok k sebareflexii a sebapochopeniu európskej kultúry má v zmysle svojej dobovej provokatívnosti ambivalentný charakter, nemožno mu ani zďaleka vyčítať vnútornú rozpoltenosť; práve naopak, literárne, filozofické a esejistické dielo Alberta Camusa môže byť pokojne vzorom uceleného vnímania sveta ako kompaktného celku, v horizontálnej i vertikálnej línii prísne homogénneho, bez výrazných rušivých prvkov. Pozoruhodným zjednocujúcim prvkom je v Camusových dielach optika ľudskej existencie, exaltovaná vízia osudu osamoteného človeka uprostred džungle absurdných vzťahov, zoči-voči niekedy až drastickej explozívnosti racionálnej introspekcie a v kontexte protirečivého citového vzopätia. Pritom tu určite nejde o nijakú beletrizovanú formu filozofického myslenia, ale o dosiaľ – podľa môjho názoru – neprekonanú syntézu filozofického a literárneho videnia sveta.

Tento existencialisticky ladený záver či osobný doplnok uvažovania nad esejami Etely Farkašovej nechcel ani v náznakoch smerovať k znižovaniu ich hodnoty, ale skôr k rozšíreniu horizontu nášho vnímania problémov, ktoré autorka naznačuje a rieši invenčným a nesporne pôsobivým spôsobom. Bol skôr výsledkom inšpirácie autorkinou myšlienkou, že „obe – filozofia i literatúra – majú svoje špecifické prostriedky, metódy, akými môžu prispievať k osvetleniu aspoň ,piade existencieʻ, k jej ozmysleniu: k tomu, čo človek potrebuje k dobrému, múdremu prežívaniu…“ (s. 151).

Farkašovej eseje predstavujú v slovenskom literárnom, filozofickom a všeobecne kultúrnom kontexte prienik viacerými rovinami videnia súčasného sveta. Charakterizuje ich aktuálnosť, zrozumiteľnosť, elegancia myslenia i štýlu. Stali sa nespochybniteľnou zložkou súčasného slovenského kultúrneho spektra. K tomu všetkému prispieva aj neobyčajná, vysoko nadštandardná rozhľadenosť autorky v problémovom priestore, ktorý si v tejto práci – ale aj v predchádzajúcich a dúfam aj v budúcich – vybrala a vyberie.

7 – 8/2016

TIMOTEAVRÁBLOVÁ

DNI DETSKEJ KNIHY (PO PRVÝKRÁT V BRATISLAVE)

 

V dňoch 3. – 5. mája 2016 sa uskutočnil festival Dni detskej knihy. Je to putovný festival a jeho hostiteľmi bývajú knižnice. Po 33 rokoch od svojho vzniku sa po prvýkrát ujala festivalovej štafety bratislavská knižnica –Miestna knižnica Petržalka, už tradične v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti a Slovenskou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (Sk IBBY).

Bilancia tohtoročného festivalu je obdivuhodná: 1077 účastníkov, 43 besied a workshopov s autormi a ilustrátormi na petržalských školách, materských školách a pobočkách Miestnej knižnice Petržalka, Animačný expres BAB-u, Veľká čitateľská olympiáda, celoslovenský seminár Na ceste k čitateľovi/s čitateľom a niekoľko výstav ilustrácií. Okrem toho novootvorená pobočka Miestnej knižnice Petržalka pre deti – priamo v nemocnici na Antolskej ulici, ktorá je skultivovaná stálou výstavou z reprodukcií víťazných prác Bienále ilustrácií Bratislava.

 

V tomto sme vo svete jediní

Festival vznikolpred 33 rokmi na podnet osláv Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý sa vo svete každoročne slávi 2. apríla pri príležitosti narodenia dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena.Jeho iniciátorom je Medzinárodná únia pre detskú knihu (IBBY). V každej zo 77 členských krajín sa tento dôležitý deň pripomína aktivitami, ktoré vyzdvihujú význam knihy a čítania. Práve pred 33 rokmi sa však z podnetu Evy Cíferskej a Ľuby Kernej v rámci Slovenskej sekcie IBBYmyšlienka tohto dňa rozvinulaa ich koncept sa dodnes udržalunikátnym spôsobom. Každoročne na jar sa totiž jedna zo slovenských knižníc stáva hostiteľom niekoľkodňového festivalu, na ktorom sa miestnej komunite predstavia autori a ilustrátori detských kníh, novinári a odborníci pre prácu s detskou knihou.Navštevujú školy, škôlky, zúčastňujú sa slávnostných programov, besied, súťaží, literárnych a ilustrátorských dielní a celoslovenského odborného seminára o čítaní. Tak si pripomíname odkaz Medzinárodného dňa detskej knihy. Pri tejto príležitosti sa do slovenčiny prekladá a šíri aj medzinárodné posolstvo.Pripravuje hoIBBY a je vždy zverené autorovi a ilustrátorovi niektorej z jej členských krajín.

Pre našichtvorcov kníh pre deti a mládež je takto koncipovaný festival vzácnou príležitosťoubezprostredne sa zoznámiť so svojimi čitateľmiv jednotlivých regiónoch Slovenska. A stretnúť sa s tými, ktorí s knihami pre deti a mládež pracujú. Pre miestnu komunitu je to zasa výnimočná príležitosť spoznať tých, ktorí vytvárajú knižnú kultúru pre deti a mládež. Vďaka BIBIANE, medzinárodnému domu pre deti,sa počas festivalu inštalujú aj jej aktuálne výstavy, ktoré prezentujú knižnú tvorbu.

Sme jedinou krajinou a jedinou národnou sekciou v rámci 77 členských krajín IBBY, ktorá si Medzinárodný deň detskej knihy pripomína takýmto veľkolepým spôsobom. Knižnice sa na hosťovanie festivalu obyčajne hlásia v niekoľkoročnom predstihu. Bratislava bola doteraz ako hostiteľské mesto festivalu zámerne obchádzaná, priestor sa radšej dával iným regiónom Slovenska. Na budúci rok prevezme festivalovú štafetu Mestská knižnica v Piešťanoch.

 

Pozdvihneme kultúru čítania?

Jedným z cieľov festivalu je stimulovaťkultúru čítania v komunite. Súčasťou jeho programovej štruktúry je preto aj odborný seminár ktejto problematike. Tohto roku sa plánoval s cieľom podnietiť knihovníkov, učiteľov, rodičov a všetkých ostatných tzv. dôležitých dospelých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou, aby hľadali trvácnejšie cesty k čitateľstvu,rozvinuli v deťoch vnútornú motiváciu k tomu, aby kultivovalisvoje vnímanie, vzbudiliu nich záujem o pestrosť toho, čo si budú čítať.Program seminára bol zameraný na všetky vekové skupiny detí a mládeže.

Pozornosť sa venovala aj čítaniu u batoliat. Je to aktuálna téma. Súčasné životné podmienky, najmä technokratická orientácia spoločnosti,negatívne ovplyvňujú vnímanie detí už od útleho veku. Aj preto, že ichnepriaznivý vplyv akosi zabúdame vyvažovať. Niektorí psychológovia však povzbudzujú k čítaniu detí v ranom veku aj preto, že prvotné návyky sa u dieťaťa budujú pravdepodobne od okamihu, keď začína samostatne obracať stránky kníh.Záujem rodičovo čítanie s najmenšími na Slovensku postupne narastá. O tom vedia svoje najmä knihovníci. Rodičia od knižníc očakávajúprogram špecializovaný aj pre túto skupinu detí. Je však len málo knižníc, ktoré im v tom naozaj dokážu vyjsť v ústrety.

Osobitosťou seminára bola aj ukážka čítania s pohybom ako jedna z metód z projektu IHRISKO ČÍTANIA (OZ FANFÁRY). Je to spôsob, ako využiť pohyb na stimulovanie a rozvíjanie emocionálneho prežívania a hlbšieho porozumenia textu. Osvedčila sa aj u detí, u ktorých sa prejavuje tendencia k schematickému mysleniu. Ich počet v súčasnosti narastá. Aj v dôsledku nadmerného kontaktu s digitálnym prostredím.

Lektori pozvaní na seminár majú bohaté skúsenosti z projektov na podporu čítania: TimoteaVráblová, poetka Gabriela Dittelová a pohybová pedagogička Viera Sádovská vychádzali z projektu IHRISKO ČÍTANIA (OZ FANFÁRY), Natália Mazanová prezentovala výsledky z projektu Mama, tata, čítajte s nami (OZ Múza), Jana Michalová sa podelila o skúsenosti s predškolákmi z projektu čítania knihy Juraja Kuniaka O stratenej rukavičke (BIBIANA) a Viera Némethová prezentovala knihovnícky Projekt V.V.V. vstúp, vyber, vypožičajstimulujúci čítanie u tínedžerov (Miestna knižnica Petržalka).Na seminári sa zúčastnili prevažne knihovníci, a to najmä mimobratislavskí.Nechýbali ani hostia z Nadácie pre deti Slovenska.Táto organizácia je v súčasnosti nielen významným podporovateľom tretieho sektoru,ale ajstrategicky prispieva k riešeniu rôznorodých problémov života detí na Slovensku.

Posledné štyri roky sa k stálejprogramovej zložkefestivalu zaradila Veľká čitateľská olympiáda. Nejde o vedomostnú súťaž o literatúre, ale o čitateľské zápolenie, v ktorom sa preveruje vnímanie a porozumenie textu, pozornosť,postreh, rýchlosť a kvalita čítania a schopnosť ústneho i písomného vyjadrenia. Aj tohto roku nejedna úloha deti poriadne prekvapila. Čítanému textu museli naozaj venovať sústredenú pozornosť, aktívne s ním pracovať, a to nie je pre ne v dnešných časoch samozrejmosťou.

 

Kvalita knižnej kultúry takisto stimuluje kultúru čítania

Organizátori tohto ročníka festivalu cielene upriamili pozornosť na kvalitu knižnej produkcie. Deti mali možnosť stretnúť sa s autormi a ilustrátormi, ktorých tvorba bola v posledných dvoch rokoch ocenená v súťaži Najlepšie a najkrajšie knihy jari, leta, jesene a zimy (organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, a Slovenská sekcia IBBY). Miestna knižnica Petržalka tak nadviazala na vlastný „projekt“ s čitateľmi, v ktorom predstavuje ocenené knihy jednotlivých sezón tejto súťaže na podujatiach pre čitateľov. Deti z petržalských škôl zažili ilustrátorské workshopys Jurajom Martiškom, Miroslavom Regitkom, Alenou Wagnerovou, Danielou Olejníkovou, Martinom Kellenbergerom, Petrom Uchnárom,Vladom Králom, Martinou Matlovičovoua Máriou Neradovou.Na motívy obrázkovej knižky Ľuba Paľa Kde je Afrika?pripravili pre škôlkarov veselú dielňu Jana a Veronika Michalové. Na niektorých besedách o knihách sa deti stretli s tvorcami aj v tandeme. Takto sa diskutovalo o významnej románovej tetralógii o dievčatku Johanke s ToňouRevajovou a ilustrátorom Jurajom Baloghom alebo o románe Traja kamoši a fantastický bunkers autorkou Barborou Kardošovou a ilustrátorkou Katarínou Slaninkovou, či o nápaditých veršíkoch na tému abecedy v knižke Abecedáris básnikom Erikom Ondrejičkom a ilustrátorkou BarborouPaulovičovou, alebo o rozprávkovej knižke spisovateľky Marty Šurinovej a ilustrátorky Aleny Wagnerovej Záhada čarovného vajíčka.

Na besedách tohtoročného festivalu spisovatelia nachádzali partnersky naladené detské publikum. Hravé a veselé básničky na celkom vážne otázky ľudského spolunažívania Drevený tato od Tomáša Janovica majú stále priaznivo naklonených čitateľov. Braňo Jobusstrhol detské publikum svojím obvyklým humorom a recesiou, no ajspontánnosťou a snahou o bezprostrednú komunikáciu. V knižkách Marty Hlušíkovej je humor prirodzený, nevtieravý, odpozorovaný z reálnych životných situácií. Preto si spisovateľka medzi deťmi ľahko nachádza spriaznencov. Autorka a prekladateľka Beata Panáková sa so svojimi čitateľmi vrátila k vážnejším posolstvám starovekých príbehov. Zaujala ich otázkou: „Ako by ste iným ľuďom odovzdali svoju celoživotnú skúsenosť, keby ste nemali dnešné technické možnosti, ba ani vymoženosti predchádzajúcich storočí?“ A zrazu sa deťom vynorila sila a zmysel ľudských príbehov.

Festival Dni detskej knihy patrí k neveľkému množstvu pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré sa podarilo uchovať už dlhšie ako po tri dekády. Je významný svojím obsahom a rozsahom. Svojím adresátom, dospelým a deťom, ponúka totiž možnosť zoznámiť sa takmer v celej šírke s tými, ktorí sa podieľajú na tvorbe knihy, umožňuje im osobný kontakt s tvorcami kníh i s tými, ktorí ďalej s knižnou tvorbou pracujú na odbornej úrovni alebosa jej venujú v rámci propagáciečítania.

7 – 8/2016

TIBOR KOČÍK

Literáti z eastern zóny

 

Týmto netypickým titulkom chceme navodiť reč o východoslovenskej literárnej scéne a nadviazať na štúdiu Básnici zo second city (SP 6 – 7/2013), v ktorej sme venovali sústredenejší pohľad na literárne dianie v metropole východného Slovenska. Nestranne sme potvrdili fakt, že Košice z pohľadu umeleckej spisby neboli v uplynulom storočí zvlášť zaujímavé. Živší literárny pohyb podnietili industriálne premeny mesta. No bol to aj vývin slovenskej literatúry koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia, ktorý poznačil nástup nových tvorivých tendencií. Niektorí východoslovenskí autori začali v tvorbe odvážnejšie a slobodnejšie reagovať na živé literárne i mimoliterárne podnety návratom k spontánnej a originálnej lyrickej výpovedi, nezameniteľnou imaginatívnosťou a experimentálnym hľadačstvom.

Literárna, osobitne básnická situácia na východnom Slovensku bola nepochybne iná ako v prvej polovici 20. storočia. Pred osemdesiatimi či deväťdesiatimi rokmi sa do tohto regiónu len kedy-tedy zatúlal po slovensky píšuci autor. Keď nazrieme do historiografie nášho písomníctva, vidíme, že v priebehu prvých piatich desaťročí tu sporadicky pôsobila približne jedna desiatka slovenských spisovateľov.

Posledné dva roky svojho života prežil v Košiciach básnik a prozaik Rehor Uram-Podtatranský, ktorý svojimi plodnými literárnymi aktivitami vyše polstoročia zasahoval do slovenského literárneho života. Pôsobil tu kežmarský rodák básnik Anton Prídavok. Po rokoch učiteľovania organizoval rozhlasové vysielanie v Košiciach, po okupácii južného Slovenska horthyovským Maďarskom vybudoval rozhlasové štúdio v Prešove, zanechal pečať svojej osobnosti v dejinách tamojšieho Divadla Jonáša Záborského. Významnejší bol pobyt Boleslava Bratislavského, vlastným menom Vincent Navara. Po návrate z prvej svetovej vojny pracoval od roku 1919 v tlačovej skupine pri vojenskom veliteľstve v Košiciach, potom v redakcii denníka Slovenský východ, založil a viedol týždenník Slovenský ľud a literárny časopis Vesna. Do Košíc zaviali životné osudy aj ďalších našich spisovateľov, medzi nimi Ema Bohúňa, Ela Šándora, Máriu Rázusovú-Martákovú, ale aj Pavla Horova, ktorý bol v rokoch 1948 – 1951 riaditeľom košického štúdia Československého rozhlasu.

Z lokalít východného Slovenska to bolo košické umelecké prostredie, kde pôsobili osobnosti, ktoré s nádychom slobodných umelcov atmosféru nielen ovplyvňovali, ale aj formovali. Len dovtedy, kým neprišli normalizačné sedemdesiate roky. Tí istí literáti, výtvarní či dramatickí umelci toto prostredie už netvorili ani neformovali. Zväčša sa stali jeho trpnou, občas i trápnou súčasťou už len ako mlčiace individuality. Napriek tomu ich nemožno obísť.

V polovici šesťdesiatych rokov spolupracoval s Východoslovenským vydavateľstvom literát a žurnalista Ivan Kadlečík, ktorý sa so svojím blízkym spolupracovníkom Albínom Baginom významne podieľali na vzniku a vydávaní literárneho štvrťročníka Krok 66, neskôr dvojmesačníka Krok 67. Treba spomenúť aj prozaičku Marínu Čeretkovú-Gállovú. V atmosfére roku 1968 sa výrazne angažovala vo všetkých sférach života, no v čase normalizácie, keď odrazu bolo všetko inak, bola nútená tvrdo zápasiť s dobou, ktorá ju nasledujúcich dvadsať rokov nemilosrdne ponižovala a marginalizovala. Z básnikov tu bol Julo Zborovjan, dramaturg Štátneho divadla, alebo gymnaziálny profesor Juraj Pado, či niekdajší redaktori literárno-dramatického vysielania Čs. rozhlasu v Košiciach básnici Marián Bednár, Juraj Andričík, Ján Zambor. Nemožno zabudnúť ani na dvoch excelentných poetov Františka Andraščíka a Pavla Suržina. Z významných prozaikov a dramatikov na východnom Slovensku pôsobili či pôsobia Stanislav Rakús, Karol Horák, Jana Bodnárová, Emil Dzvoník, Peter Juščák, Miroslav Halás, Alfonz Lukačin, Ján Patarák, Milan Zelinka.

Košický, a vôbec východoslovenský literárny okruh sa rozšíril nástupom mladých autorov na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. O slovo sa začali hlásiť literáti narodení v päťdesiatych a prvej polovici šesťdesiatych rokov. Na regionálnej úrovni začínajúci autori nemali nijaké publikačné možnosti, ani časopisecké, ale ani vydavateľské, napriek existujúcemu Východoslovenskému vydavateľstvu. Nachádzali si ich veľmi zložito a ťažko. Po zrušení Mladej tvorby mnohých neoslovila čerstvá normalizačná ponuka, tradicionalizmom poznačená rubrika Z najmladšej poézie v Novom slove, ktorú viedol v sedemdesiatych rokoch až do úvodných osemdesiatych rokov Vojtech Mihálik. Nové slovo mladých nevyvolávalo taký ohlas, aký sa očakával. Zo začínajúcich literátov niektorého zasiahlo výraznejšie, iného naopak, vnútorne rozrušovalo. Azda aj preto, že saturovalo obsahovo máločo hovoriace, často vyprázdnené texty tzv. angažovanej poézie. Osobitne znechucujúce boli pre nich otvorené prejavy profanácie, skryté prejavy cenzúry, rigidné, účelové a tendenčné posudzovanie básnických textov. Preto o literárne miesto na týchto stránkach sa niektorí autori uchádzali až v rokoch 1982 – 1983, keď básnický oddiel prílohy viedol Vojtech Kondrót a prozaickým príspevkom či literárnokritickým reflexiám poskytovala priestor Oľga Feldeková.

Východoslovenskému autorovi sa len sporadicky až vzácne naskytla príležitosť prezentovať svoje dielo v Romboide alebo Slovenských pohľadoch, nehovoriac už o rozhlase či televízii. V lete roku 1986 začala vo Východoslovenských novinách vychádzať literárna príloha Dúha, ktorá dala priestor mladým literátom východného Slovenska, no bol to len akýsi zmierňujúci, utišujúci prostriedok. Biedna náplasť. Do roku 1988 ju viedol Tibor Kočík, neskôr, do ponovembrového zániku tohto periodika, Peter Juščák.

Boli však adepti, ktorí principiálne odmietali publikovať v oficiálnych periodikách. Nielen z akéhosi „som rebel bez príčiny“, čo je naturelu básnika bytostne blízke. Jednoducho sa vymedzili voči oficiálnemu umeniu pre ideové, etické či estetické dôvody. Zaujali k nemu odlišný postoj buď z duchovného, resp. kresťanského aspektu, alebo to bol kritický postoj ako prejav nesúhlasu či protestu s vtedajším politicko-spoločenským dianím. Navzdory neprajným podmienkam mladí východoslovenskí autori, osobitne košickí, nachádzali publikačné zázemie v samizdatoch aj za cenu zmierenia s faktom, že budú tvoriť pre úzky okruh priateľov či kamarátov a knižne nebudú publikovať nikdy.

Absencia prezentačných možností mala pre mladú literatúru na východnom Slovensku náhradu v podobe literárnych klubov. Pre tých, ktorí hľadali akýsi odborný literárny servis, platformu na diskusiu, vzájomnú konfrontáciu, publikačný priestor, klubové zoskupenie predstavovalo príležitosť. Na východnom Slovensku vznikol prvý Klub mladých autorov v Košiciach. Bolo to v období silnejúcej normalizácie. Založiť takúto neformálnu literárnu platformu bez oficiálneho (ideologického) posvätenia nebolo možné. Na vtedajšie normalizačné pomery bolo jasné, že myšlienka jeho založenia nevznikla náhodne, ale niekde hlboko v zákulisí ideologických oddelení straníckych výborov.

Implicitne išlo o rafinované „podviazanie“ literárnych aktivít mladých autorov s cieľom dostať ich pod kontrolu a manipulovať nimi. Aj košické literárne zoskupenie, napokon ako každé iné, bolo monitorované režimistickou tajnou políciou. Úvodné stretnutie jeho členov sa uskutočnilo v Osvetovom stredisku mesta Košíc v máji roku 1977 za účasti vtedajšieho predsedu Východoslovenskej pobočky Zväzu slovenských spisovateľov Juraja Pada, dramaturga literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu v Košiciach Karola Jančoška a dramaturga košického štúdia Čs. televízie básnika Dezidera Bangu. Klub mal relatívne dlhé, asi sedemročné, trvanie.

Začiatkom osemdesiatych rokov členmi košického literárneho klubu boli Blažej Krasnovský, Eduard Šmelko, Peter Juščák, Stanislav Majza, Dalimír Stano, Ľubomír Tkáčik, Jozef Urban, Tibor Kočík, sporadicky Karol Pém. Práve on a Jožo Urban – obaja narodení v Košiciach a obaja bytostne vrastení do svojho rodiska, ktorí sa síce presťahovali do Bratislavy, no ku Košiciam sa neprestajne hlásili – zaujímajú medzi básnikmi košického literárneho okruhu osobitné postavenie. Po zániku každý z členov žil svoj individuálny literárny život. Neskôr sa objavili dva či tri neúspešné pokusy o jeho obnovenie.

Neskôr sa kluby rozrástli ako huby po daždi. Ku koncu osemdesiatych rokov bol literárny klub spišský, rožňavský, trebišovský, humenský, popradský… takmer v každom okresnom meste. Kluby ako slovenský fenomén prispeli k zaujímavému javu deväťdesiatych rokov. Ujímali sa ambicióznych začínajúcich autorov, tu-tam aj nekritických, bez ochoty či schopnosti osobnej introspekcie, ktorých jedinou ašpiráciou bolo vydať knižku à tout prix. Vo vydavateľsky slobodnom prostredí nastalo obdobie metastatického plodenia básnických zbierok, čoho dôsledkom bola (a možno stále je) hyperinflácia poézie.

Niektoré klubové literárne zoskupenia existujú dodnes, napríklad v Trebišove alebo Spišský literárny klub, kde pôsobili a pôsobia dnes už širšie etablovaní autori ako Ján Petrík, Mária Jankalová-Vaškovičová, Peter Milčák, Daniela Dubivská, Marián Milčák, Vladimír Puchala, Pavol Hudák, Milan Čarňanský, Tomáš Repčiak, Jozef Puchala, Peter Karpinský, Lucia Eggenhofferová, Pavol Garan, Radoslav Tomáš, Lucia Pavlíková-Koláriková.

Medzi básnikmi a prozaikmi východoslovenského literárneho okruhu boli a sú literáti, ktorí necítili vnútornú potrebu byť súčasťou literárneho klubu. Svoju vlastnú tvorivú cestu si hľadali v samote či v úzkom spoločenstve niekoľkých priateľov – Jana Bodnárová, Erik Groch, Martin Vlado, Štefan Lazorišák, Alfonz Lukačin, Peter Bilý, Ľubomír Tkáčik, Agda Bavi Pain, Radovan Brenkus, Richard Kitta, Marcel Strýko a iní. Napriek tomu, že žili mimo hlavného literárneho prúdenia, ktoré vtláčalo charakteristickú pečať slovenskej literatúre a tvorili akoby v tieni bratislavských literárnych kolegov, čoraz väčšmi odporovali oficiálnym predstavám, čo poézia – a vôbec literatúra – je a čo nie. Deštruovali úzke medze básnictva poznačené tradicionalizmom a ideológiou pokrivený pohľad na angažované umenie, vymaňovali sa spod provinčného nazerania.

Spravidla raz za dva až tri roky členov klubu zjednotil zborník literárnych prác. Zmyslom nízkonákladovej neperiodickej publikácie bolo prezentovať tvorbu svojich členov, povzbudiť ich sebavedomie, no aj generačné spoluvedomie. Uverejňovanie vlastnej tvorby umožňovalo začínajúcim básnikom a prozaikom vzájomnú tvorivú konfrontáciu. Ako-tak uspokojovalo ich narastajúcu publikačnú ctižiadostivosť. Zostavovateľom bol spravidla literát, ktorý svoje autorské kvality potvrdil jednou či dvoma knihami, prípadne hodnotou tvorby bol vnímaný ako talent. Vydavateľom bol subjekt – mestská alebo okresná knižnica, či osvetové stredisko. Výpravnú hodnotu zborníka ako knižného produktu neraz diskvalifikoval cyklostylovaný spôsob tlače, poklesnutá grafická úprava, výtvarný sprievod, ilustrácie. To ho posunulo do kategórie prostej, neatraktívnej tlačoviny, pripomínajúcej samizdat. Zámerne, aby nezodpovedal kritériám knižnej kultúry a nedostal sa do bežnej distribučnej siete, a teda ani k širšiemu čitateľskému publiku. Celkom inú kvalitu predstavovali vydavateľsky poňaté zborníky, resp. antológie z produkcie popredných vydavateľstiev Slovenský spisovateľ, Smena…

Obdobne vychádzali aj vo Východoslovenskom vydavateľstve. Jeho zborníky ako Pri prameni, Rozpätie, V krajine a ďalšie mali ambíciu stať sa akousi prieskumnou sondou úrovne mladej poézie a prózy. Často však nehodnoverne, len umelo odrážali aktuálny stav literatúry v kontexte východoslovenského regiónu. Z dnešného pohľadu sú takmer bezcenné. Ani pôvodná tvorba nebola na tom lepšie. Knihy väčšinou ostávali ležať na pultoch kníhkupectiev alebo ich zomlela konkurencia. Dôvodom môže byť fakt, že tento vydavateľský subjekt pristupoval k realizácii svojich edičných plánov priveľmi opatrnícky. Počínal si neprimerane ostražito pri pôvodnej a debutovej tvorbe prozaikov a básnikov, len aby nedopatrením nevyšlo čosi, čím by sa dostalo do nemilosti. Až priveľmi si dával pozor.

Takáto zdržanlivá edičná politika Východoslovenského vydavateľstva spôsobovala, že vychádzali subštandardné tituly. Zvlášť sa okresávali básnické prvotiny. Neraz z pôvodne dobrého rukopisu ostalo torzo. Vytúžený debut sa ocitol buď na okraji čitateľského a recenzného záujmu, alebo sa z neho stal povestný prepadák. Autorovi to nijako nepomohlo. Naostatok mal z jeho vydania trpký, bolestný pocit. Neraz aj dobrý básnik či prozaik sa takto stal nezaujímavým a v našej umeleckej spisbe natrvalo zaujal okrajové postavenie.

Viacerým východoslovenským básnikom a prozaikom sa dvere do našej literatúry otvorili až po novembri ʼ89. Napríklad v roku 1990 debutovala Jana Bodnárová, roku 1992 debutoval Pavol Hudák a Ján Petrík, roku 1993 Robert Hakala, roku 1994 Vladimír Puchala, roku 1996 Eva Gavulová, roku 1997 Alfonz Lukačin, Stanislav Majza, Dalimír Stano a Martin Vlado, roku 1998 Peter Karpinský, roku 1999 Lucia Eggenhofferová, roku 2005 Radoslav Tomáš, roku 2007 Pavol Garan a postupne ďalší.

7 – 8/2016

MARIÁN GEŠPER

Strastiplná cesta za slobodou

 

V centre mesta Boston stojí neobvyklý pamätník. Štyri vychudnuté postavy, viac kráčajúce kostry než ľudia. Traja otrhaní muži a jedna zúbožená žena. Z tvárí im dýcha atmosféra beznádeje a úplnej bezvýchodiskovosti. O niekoľko tisíc kilometrov na druhej strane Atlantiku stojí symbolicky pri úpätí írskej posvätnej hory Croagh Patrick ďalší pamätník. Hrôzostrašná bronzová plachetnica zapustená do betónového podložia je postavená akoby z ľudských kostier a mieri čelom na západ. Loď predznačuje dlhú cestu z Írska k americkým prístavom, práve takým, akým je aj mesto Boston. Oba pamätníky sú smutnou pripomienkou jednej ľudskej tragédie, o to väčšej, že sa stala nie v dávnoveku, ale takpovediac už v priemyselnej epoche. Išlo o veľký írsky hladomor, ktorý vrcholil presne pred 170 rokmi – v roku 1846.

Malý národ vo veľkej koloniálnej ríši

Hladomor ťažko uveriteľných rozmerov, ktorý bol umocnený nesmiernou bezohľadnosťou vládnucej britskej triedy, nakoniec strávil medzi rokmi 1845 až 1848 životy takmer 1,5 milióna prevažne írskych roľníkov. Súčasne spôsobil bezprostrednú masovú migráciu ďalšieho milióna Írov väčšinou na americký kontinent. Aby toho nebolo dosť, hladomor vyvolal následné vlny chorôb a epidémií. Bola to skutočná katastrofa, ak si uvedomíme, že Írsko malo v roku 1845 okolo 8 miliónov obyvateľov. Ani v spojení s ďalšími migráciami v druhej polovici 19. storočia sa populácia neobnovila, veď súčasné Írsko nemá viac než 4,5 milióna občanov. Vynára sa otázka, ako k takému hladomoru, ktorý vyhladil celé oblasti Írska, mohlo dôjsť v polovici 19. storočia…

Írsko a Íri boli podobne ako Slováci celé stáročia pod nadvládou veľmocí. Keď sa zamyslíme nad vývojom týchto dvoch starých, ale počtom malých európskych národov, narazíme na zaujímavé paralely. Ak Slováci v polovici 19. storočia boli už vyše tisíc rokov súčasťou uhorskej monarchie, v ktorej mala hlavné slovo maďarská šľachta, írsky národ bol v rovnakom čase už sedem storočí pod nadvládou Britskej ríše s jednoznačnou dominanciou anglickej aristokracie.

Starý rímsky výrok tvrdí: „Vae victis!“, teda: „Beda porazeným!“ V prípade malých národov to platí dvojnásobne. Írčina, alebo inak gaeilge, je jazyk goidelskej podskupiny keltskej skupiny indoeurópskych jazykov. Samotný írsky národ teda patrí do širšej keltskej rodiny príbuzných jazykových spoločenstiev a etník. Najnovšie výskumy však seriózne predpokladajú ešte starší pôvod Írov a dokazujú autochtónnosť írskeho spoločenstva. Podobne ako začleňovanie Slovenska do Uhorska prebiehalo niekoľko storočí, aj anglická nadvláda nad ostrovom predstavovala zdĺhavý a postupný proces. Bojovní Normani expandovali z Anglicka do Írska už v rokoch 1169 až 1171, a to bol začiatok vojenskej, politickej, ale aj kultúrnej anglicizácie ostrova. Tak ako to býva u germánskych kmeňov raného feudalizmu, anglická nadvláda sa šírila v Írsku predovšetkým násilnými prostriedkami. Neskôr írske povstania kulminovali v roku 1607, ich výsledkom bolo drastické potlačenie írskych snáh a znamenali prepad írskej kultúry. Najhoršie bolo, že používanie írskeho jazyka sa začalo vytrácať, potom ako bol v roku 1549 v Írsku zakázaný anglickou štátnou mocou pod trestom väzenia. Výsledkom bol postupný zánik používania pôvodného írskeho jazyka. Ak uvážime, že írčina je popri gréčtine a latinčine najstarším európskym literárnym jazykom, išlo o skutočné barbarstvo. Škody napáchané na írskej kultúre, literatúre a jazyku sa nepodarilo napraviť ani v moderných časoch. Napriek veľkému úsiliu Írskeho slobodného štátu aj v súčasnosti iba veľmi málo Írov hovorí po írsky ako prvým jazykom, optimistické odhady sa pohybujú okolo desiatich percent občanov.

Britská nadvláda sa nad Írskom cieľavedome posilňovala politicky i hospodársky, čo vyústilo v roku 1800 do zrušenia formálneho Írskeho kráľovstva i parlamentu. Vytvorilo sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, ktorého súčasťou boli Anglicko, Wales, Škótsko a Írsko, nepočítajúc zámorské kolónie. Írski predstavitelia sa síce pokúsili koncom 18. storočia počas Veľkej francúzskej revolúcie osamostatniť, ale povstanie z roku 1798 bolo ako všetky predchádzajúce krvavo potlačené. Veľká Británia v roku 1815 definitívne vojensky zrazila napoleonské Francúzsko a stala sa aj najväčšou koloniálnou veľmocou sveta. V tom čase bolo postavenie írskeho národa skutočne neutešené. Celé tri štvrtiny pozemkov vlastnili príslušníci anglickej obchodníckej aristokracie, tzv. „gentra“, alebo nastupujúcej britskej buržoázie. Paradoxne nebolo výnimkou, že mnohí vlastníci pôdy v Írsku za celý život ani raz samotný ostrov nenavštívi. Nájomné za malé políčka boli vysoké. Írskych hospodárov ničili nielen neúmerné poplatky, ale aj to, že pôda nebola veľmi úrodná. Drobní roľníci, ktorí žili v úplnej chudobe, mali často na obed jedinú plodinu – zemiaky. Mäso či iné potraviny boli pre tisíce nemajetných roľníkov nedostupné. Obyčajný človek sa dostával do slepej uličky, keďže nemal dosť prostriedkov ani na odchod na nový severoamerický kontinent. Mohli sa tak spoľahnúť iba na jedinú plodinu, ktorá vedela prežiť v kamenistej pôde, a to na zemiaky. Treba zdôrazniť, že pšeničné lány boli bez výnimky vo vlastníctve pozemkových statkárov z Anglicka.

Potom ako sa v roku 1844 prehnal Spojenými štátmi americkými tzv. zemiakový mor, v Írsku sa iróniou osudu v nasledujúcom roku 1845 očakávala nadpriemerná úroda zemiakov. Nikto nepozná začiatočný dôvod katastrofy, no pravdepodobne niektorá z námorných obchodných lodí priniesla do Írska v daždivom lete zemiakovú pleseň, ktorá sa potom rýchlo šírila po celom ostrove. Dnes už vieme, že príčinou „hnitia zemiakov pred očami“, ako ho pomenovali pamätníci, bola v súčasnosti dobre známa pleseň Phytophthora infestans. Živnou pôvodu na jej šírenie bolo obdobie zrážok a hmiel, aké nastalo v roku 1845. V dôsledku tejto nákazy poľnohospodárska úroda povážlivo klesala. Hŕstka odborníkov a novinárov síce bila na poplach, no vtedajšia londýnska vláda tieto varovania ignorovala a uspokojila sa iba s malými preventívnymi opatreniami.

Na prelome rokov 1845 – 1846 už nebolo možné zakrývať si oči nad blížiacou sa potravinovou krízou v Írsku. Situáciu ešte zhoršila výmena britského kabinetu, keď sa k moci dostali presvedčení liberáli a fanatickí zástancovia doktríny neregulovaného obchodu na čele s premiérom Johnom Russelom zo strany Whig. Mnohí boli sami majitelia nájomných pozemkov v Írsku. Tí v podstate do poslednej chvíle brzdili pozitívne zásahy štátu – spustenie masovej pomoci hladom ohrozenému obyvateľstvu.

V čase, keď hladomor zachvacoval geometrickým radom írske obyvateľstvo, anglickí vlastníci pozemkov v priebehu roku 1846 bez škrupúľ vyviezli z Írska státisíce ton pšenice. Vo vládnucej triede prevládala myšlienka, že Írsku by sa nemalo pomáhať, lebo si „na potravinovú pomoc zvykne aj v budúcnosti“. Samozrejme, vlastníkom pôdy a nositeľom finančnej moci nenapadlo, že zlá hospodárska situácia môže byť ich dielom, výsledkom budovania nevýhodných hospodárskych vzťahov, ktoré splodili írske „šíre lány“ chudoby jednoduchých nájomcov. Myšlienky zákazu akýchkoľvek ingerencií a pomocí štátu nie sú teda výtvorom dnešných neoliberalistických teórií. Svojich doktrinárskych predchodcov mali už v 19. storočí, ktorí sa nezastavili ani pred riskovaním státisícov ľudských životov. To pri monokultúrnom pestovaní zemiakov, ktoré nedávalo takmer žiadnu úrodu, znamenalo rozsudok smrti pre státisíce drobných írskych roľníkov. Verejné práce na cestách, potravinová pomoc, ktorá bola v roku 1846 iba za odplatu, a polievkové vývarovne prišli pre spomalenosť byrokracie neskoro a zapôsobili polovičato. V tom čase už mŕtvych na následky hladu nebolo možné vzhľadom na rozsah katastrofy presne spočítať.

V roku 1847 vypukla v dôsledku chudoby a oslabenia zdravia ľudí medzi írskym obyvateľstvom epidémia škvrnitého týfusu a úplavice, čo skosilo ďalšie rady životov. Následne viac než pol milióna poľnohospodárskych nájomcov stratilo svoje pozemky, čo spustilo bezprecedentné masové vysťahovalectvo do Spojených štátov amerických v takom rozsahu, že v päťdesiatych rokoch 19. storočia tvorili írski prisťahovalci 26 % obyvateľov mesta New York. Genocídny charakter hladomoru vyľudnil celé kraje. Dodnes môžu turisti vidieť po Írsku roztrúsené kamenné ruiny opustených domov z tých čias. Nešťastie bolo vystupňované tým, že tisíce Írov predalo posledný majetok na zaplatenie prepravy cez Atlantik. Žiaľ, situáciu zneužili viacerí majitelia lodí, ktorí prevážali ľudí na starých plachetniciach a v nevyhovujúcich podmienkach, čo si vyžiadalo ďalších 15-tisíc ľudských životov. Tí, čo prežili, museli sa prebíjať neľahkým postavením írskych prišelcov v Spojených štátoch amerických. Boston, kde stojí jeden z dvoch spomínaných pamätníkov, patril medzi mestá s írskou prevahou, no tá vyvolávala nedôveru svojou chudobou, odlišnou keltskou kultúrou a katolíckym náboženstvom, a to predovšetkým u väčšinového amerického obyvateľstva anglosaského pôvodu. Medzi priamych potomkov osudom skúšaných prisťahovalcov patrí aj budúci americký prezident J. F. Kennedy a mnohé iné známe americké osobnosti írskeho pôvodu.

Mohlo by sa zdať, že írska spoločnosť bola nenapraviteľne zlomená a neschopná národného obrodenia. Z bezvýchodiskovej situácie prepukol v spoločnosti alkoholizmus a fatalistický prístup k životu. Bol to začiatok stereotypných nazeraní, ktoré sčasti zostali vo vedomí ľudí. Pohľad na Írov ako na ľahostajných a apatických ľudí či dokonca nenapraviteľných pijanov má určitý odraz vo filme a literatúre dodnes. Z dlhodobého hľadiska však išlo o zásadný omyl. Udalosti veľkého írskeho hladomoru mali strašné dôsledky, no nikto nedomyslel ďalekosiahle následky pre samotnú Veľkú Britániu a jej koloniálne impérium. Mnohí historici sa domnievajú, že práve írsky hladomor spustil reťaz udalostí, ktoré zásadne prispeli k pádu koloniálneho impéria Veľkej Británie v nasledujúcom 20. storočí.

Hladomor a spojené tragické udalosti posilnili už aj tak negatívny vzťah Írov k Britskému impériu a vládnucej triede ako takej. Stupňovala sa nenávisť k Angličanom, predovšetkým pre neochotu zachrániť hladujúcich, k selektívnosti potravinovej pomoci prioritne zameranej na oblasti s väčšinovým anglickým osídlením. Mnohí začali v hladomore hľadať aj prostriedok bohatých elít raz a navždy sa vyrovnať s odbojnou írskou otázkou.

Slovenský národ v tom čase prešiel vlastnou kalváriou 19. storočia, ktorá bola v mnohom podobná írskej, našťastie, nikdy neprerástla do apokalyptických rozmerov. Slovensko nemalo podobne ako Írsko vlastnú autonómiu a ani nebolo korunnou krajinou ako napríklad formálne Chorvátsko. Aj my sme mali hladomor počas neúrody a cholery v roku 1831 na východnom Slovensku, čo spustilo jednu z najväčších roľníckych vzbúr v strednej Európe, neskôr drakonicky potlačenú uhorským feudálnym režimom. Straty na ľudských životoch boli veľké, no nedosiali zďaleka veľkosť írskej tragédie.

Meruôsmy rok a romantizmus

Revolučný rok 1848 zasiahol celú Európu a nevynechal, pochopiteľne, ani Írsko, ani Slovensko. Nové sformované hnutie Mladé Írsko sa zoskupilo okolo týždenníka Národ, pričom jeho členovia nemali viac než dvadsať rokov. Podobne prevzala kormidlo v štyridsiatych rokoch 19. storočia v slovenských podmienkach štúrovská generácia pracujúca na lýceách a v redakcii Slovenských národných novín. Výsledky však boli po počiatočnom romantickom nadšení pri oboch hnutiach plné sklamaní a zmarených šancí. Írske živelné povstanie britské jednotky v roku 1848 potlačili. Ideály mladej írskej generácie, podobne ako slovenskej štúrovskej,však ovplyvnili na celé desaťročie írsku spoločnosť a vytvorili panteón národných hrdinov.

Slovenské aj írske politické elity vzdialené od seba tisíce kilometrov bez toho, aby o sebe navzájom vedeli, húževnato hľadali spôsoby prežitia svojich národov v područí veľkých monarchistických ríš. Politický rozsah snažení bol rôznorodý a zahŕňal zástancov plnej samostatnosti až po umiernených politikov presadzujúcich aktívnu spoluprácu s cudzou vládou.

V Írsku sa časom začala profilovať generácia, ktorá vyrastala na príbehoch zasadených do temnej doby 1845 až 1848. Postupne sa rodila nová írska politická a intelektuálna elita, ktorá sa v porovnaní s minulosťou mimoriadne zradikalizovala. Na politickej mape Európy sa vynoril írsky republikanizmus založený na pevnej viere založiť slobodnú republiku na írskom ostrove. Opieral sa o nacionalizmus, revolučné, demokratické princípy a v neposlednom rade o myšlienky občianskych i sociálnych práv.

V roku 1858 vzniklo Írske republikánske bratstvo (IRB), írsky Éirí Amach na Cásca, tajná bratská organizácia, ktorá v Írsku pôsobila nepretržite do 1924 a vystupovala ako hlavný obhajca nezávislosti od Veľkej Británie. Táto organizácia, založená desaťročie po hladomore, zohrá zásadnú úlohu pri vzniku najprv neuznanej revolučnej Írskej republiky v 1919 a neskôr pri vytvorení prvého skutočného Írskeho slobodného štátu v roku 1922.

Začiatkom 20. storočia však nevyzeralo írske politické snaženie o osamostatnenie ostrova nijako pozitívne. Britské impérium sa rozkladalo od Atlantiku, afrického kontinentu cez Indiu až po Pacifik. Rýchly rozvoj rôznych druhov priemyslu a jeho expanzia nebývalým spôsobom posilnili Veľkú Britániu a urobil z nej jednu z najmodernejších a najsilnejších svetových veľmocí. Zaujímavosťou môže byť, že v jednej z najväčších britských lodeníc v írskom Belfaste bol postavený aj moderný zaoceánsky parník Titanic. No treba jedným dychom dodať, že aj postavenie samotných britských pracujúcich a nemajetných Angličanov bolo mimoriadne ťažké, prístup k vzdelaniu a k zdravotnej starostlivosti iba minimálny, tzv. občianske práva prístupné najskôr strednej vrstve.

Britské koloniálne panstvo malo neustálu tendenciu expandovať a nebolo badať nijaké viditeľné príznaky úpadku. Práve naopak, jeho mocenský posun postupne geograficky tlačil na koloniálne záujmy Francúzskej republiky a militaristickej Nemeckej ríše. Jedna udalosť však zmenila beh svetových dejín a vytvorila politickú situáciu, ktorá narušila staré európske ríše. Nebolo to nič iné než vypuknutie prvej svetovej vojny a tento konflikt zmenil históriu nielen írskeho, ale aj slovenského národa.

Veľká Británia 4. augusta 1914 vyhlásila vojnu Nemecku ako spojenec Francúzka a Ruskej ríše. Jedným zo základných britských argumentov vstupu do svetového konfliktu bola obrana malého Belgicka, ktorého neutralitu pošliapala nemecká invázia smerujúca do Francúzka. Írski politici a jej podporovatelia z početnej írskej komunity v Spojených štátoch amerických v novinách usvedčovali Veľkú Britániu z imperiálneho pokrytectva, ktorá na jednej strane deklarovala ochranu belgickej štátnosti pred Nemeckom a zachovanie Srbska pred rakúsko-uhorským mocnárstvom, na druhej strane nechcela poskytnúť Írsku ani základnú autonómiu.

Nasledujúce prelomové udalosti, ktoré vyústili do samostatnosti Írska a oslobodenia Slovenska založením Česko-slovenskej republiky, sa udiali v ten istý rok 1916, teda presne pred sto rokmi! Líšili sa formami boja, no podobali sa postupnosťou vývoja a charakterom vedúcich osobností oboch hnutí.

Národnooslobodzovacie snahy v roku 1916

Mladý, ale vo francúzskych kruhoch vplyvný vedec, vojak a politik Dr. Milan Rastislav Štefánik predrokoval a zásadne pripravil vo februári 1916 stretnutie T. G. Masaryka a svoje s francúzskym predsedom vlády Aristidom Briandom. Bol to prvý veľký diplomatický úspech zahraničného česko-slovenského odboja, ktorý bol aj významne spropagovaný tlačou. Dňa 13. februára 1916 bola založená Česko-slovenská národná rada a v Ruskej ríši v rovnaký mesiac vznikla prvá česko-slovenská brigáda, v máji 1916 už rozšírená na česko-slovenský pluk, čo bol základ armády budúceho štátu. České a slovenské oslobodenie z rakúsko-uhorskej monarchie sa začalo jasne črtať na európskom politickom obzore.

Na druhej strane Európy v Dubline skoro ráno 24. apríla 1916 na Veľkonočný pondelok írski dobrovoľníci bez varovania zaútočili na centrum britskej moci Customs House a obsadili strategické budovy v meste. V priebehu celého predchádzajúceho roka prebiehali horúčkovité a tajné rokovania medzi jednotlivými írskymi politickými skupinami, pričom sa kalkulovalo aj s nemeckou vojenskou podporou, čo sa ukázalo ako ilúzia. Najpočetnejšie IRB vytvorilo sieť tajnej armády po celom území írskeho ostrova. Budúce ikony írskeho národného hnutia – veliteľ Patrick Pears, Joseph Plunkett, Thomas MacDonagh, Tom Clarke, Séan MacDermott a Éamonn Ceannt – tvorili vedenie novozaloženej skupiny Írskych dobrovoľníkov (Irish Volunteers). Pripojil sa k nim aj James Connolly, vodca Írskej občianskej armády, ozbrojenej odborovej organizácie známej sociálnymi štrajkami v roku 1913. Zaujímavosťou je, že k povstaniu sa pripojili aj príslušníčky ženskej organizácie za samostatnosť Írska a rovnoprávnosť žien pod názvom Cumann na mBan.

Z pohľadu dnešnej optiky to boli nepokojní idealisti, nacionalisti, úprimní demokrati a republikáni. Patrick Pears bol vyprofilovaná mnohovrstvová osobnosť – učiteľ, advokát, básnik a spisovateľ, občiansky i národný aktivista. Joseph Plunkett – novinár, politik a básnik. Thomas MacDonagh – dramatik, politik a revolucionár. James Connolly – odborársky vodca, teoretik, socialista a írsky radikálny vlastenec. Eamonn Ceannt – revolucionár a zanietený propagátor pôvodného írskeho jazyka a kultúry. A tak by sme mohli pokračovať. V záujme zachovania cti národného hnutia v povstaní bojovali takpovediac romanticky otvorene v írskych zelených uniformách a pod národnými znakmi. Ráno počas veľkonočných sviatkov obsadili dublinskú radnicu, priľahlé budovy, ako základňu si zvolili mohutnú budovu hlavnej pošty. Medzi povstalcami boli aj profesionálni írski revolucionári, ktorí poznali taktiku gerilovej vojny. Napriek tomu riskovali obsadenie symbolov britskej štátnej moci, ktoré proti presile riadnych vojenských útvarov jeho veličenstva a pri nasadení delostrelectva nemohli udržať.

Britský ohlas bol najprv chaotický a nekoordinovaný. Demonštratívne pochody a vyvesenie írskych národných symbolov sa konalo v rôznych častiach ostrova. Vážne ozbrojené boje a útoky na kasárne sa uskutočnili najmä v meste Ashbourne v grófstve Meat a v grófstve Wesford a Galway. V povstaní bojovalo a podporovalo ho aktívne niekoľko tisíc bojovníkov a aktivistov, no napriek očakávaniam sa širšie írske masy prekvapujúco nepripojili. Írska verejnosť sa totiž obávala, že predčasné povstanie zmarí možnú budúcu autonómiu. Nebolo výnimkou, že povstalci sa v uliciach stretli s nepochopením radových civilistov.

Britské velenie postupne zhromaždilo posily desaťkrát presahujúce Írskych dobrovoľníkov a s delostreleckou podporou postupne dobíjalo obsadené budovy. Napriek tomu britská armáda utrpela nečakané straty a rozdrvila povstalcov skôr hrubou silou ako taktickou obratnosťou. Povstalci sa pod ťarchou presily a nedostatku munície vzdávali s vyvesenými bielymi zástavami.

Reakcia britskej strany bola ďalšou politickou chybou a dnes možno povedať, že aj zločinom. Rozzúrené britské jednotky omylom postrieľali alebo bodákmi ubodali v uliciach i domoch desiatky írskych civilistov. Pri kasárňach Portobello nepríčetný britský dôstojník zastrelil šesť civilistov, ktorí nemali nič spoločné s ozbrojeným odporom. Najväčšou tragédiou bolo popravenie presvedčeného pacifistu a írskeho vlastenca Francisa Sheehyho-Skeffingtona, ktorý sa zjavne nepripojil k Veľkonočnému povstaniu a snažil sa v centre mesta zabrániť rabovaniu či vyzýval na ukončenie prestreliek. Neskoršie britské vyšetrovanie potvrdilo, že išlo o skutočný zločin bez ohľadu na vyhlásené stanné právo v Írsku. Jeho manželke ponúkli finančnú kompenzáciu, ktorú však jednoznačne odmietla. Asi ďalších 1 480 Írov bolo internovaných vo väzniciach po celom Anglicku a Walese.

Mimoriadne súdy napokon odsúdili 90 írskych aktivistov na trest smrti. Niektorí z nich sa nezúčastnili na povstaní a boli vinní iba z minulej politickej činnosti. Napriek tomu, že dobrovoľníci bojovali vo vlastných uniformách, všetkých sedem vodcov povstania, ktorí tvorili špičku írskej politickej elity, náhlivo odsúdili na trest smrti zastrelením pred popravnou čatou medzi 3. až 12. májom 1916. Odborár John Connolly bol počas bojov ťažko zranený, krvácal a ani sa neudržal na nohách. Britskí vojaci ho priviazali na stoličku a na kasárenskom dvore zastrelili v posledný deň exekúcií.

Represie, tak ako to už v dejinách býva, spôsobili pravý opak. Írska verejnosť, ktorá sa sprvoti skepticky stavala k vzbure a k jej cieľom, bola zdesená okupačnou brutalitou a prehmatni počas stanného práva. Všetci zastrelení sa stali národnými mučeníkmi a hrdinami. Internačný tábor Frongoch, kde boli zhromaždení írski vlastenci rozličného politického presvedčenia, sa stal univerzitou budúcej revolúcie a platformou zjednotenia rôznych frakcií. V írskych dejinách došlo aj k ďalšiemu posunu, bolo to posledné otvorené povstanie, to ďalšie už svojou brutalitou prekvapí nielen Veľkú Britániu, ale aj celý svet. Likvidácia intelektuálnej špičky Veľkonočného povstania 1916 spustila predčasný generačný skok a dala priestor mladým radikálom. Súčasťou nového vedenia bude budúci prezident Írskej republiky Éamon de Valera, ktorý len o vlások ušiel zastreleniu, významný politik írskej republikánskej politickej strany Sinn Féin Arthur Griffith, ale aj architekt írskeho oslobodenia a skutočná legenda írskeho národného hnutia vtedy iba 26-ročný Michael Collins.

7 – 8/2016, úryvok

TOMÁŠ WINKLER

Maďarská narácia o Štúrovi

Pôvodne som si myslel, že kniha Józsefa Demmela Ľudovít Štúr. Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí vyvolá širšiu diskusiu a rozčerí stojaté vody, ale nestalo sa tak. Ako vždy aj teraz si slovenská historická obec hovie v pokoji, nevyrušilo ju ani 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, spisovateľská obec splatila daň v podobe niekoľkých skutočne vydarených publikácií, ale to, na čo čakáme, neprišlo. A čakáme na skutočne fundovanú monografiu o Ľudovítovi Štúrovi, alebo aspoň na takú, na akú sa zmohla napríklad Národná rada SR pri Hurbanovom jubileu, veď bol jej prvým predsedom (2007). Nevyšla ani bibliografia, ktorú by mala pripraviť na vydanie a vydať Slovenská národná knižnica v Martine, bola by dobrým signálom, že sa na takúto prácu aspoň chystáme. Vyšiel len titul (zborník), ktorý na vydanie pripravil Rudolf Chmel, vraj ako príprava na vyššie uvedené seriózne vedecké práce.

Mladšia generácia sa akosi k štúrovskej syntéze nechystá, chce ponúknuť „dekanonizovaného“ Štúra, nič lepšie ako to, čo sme vydali doteraz, nevyšlo (Sojková, Hučko, Juríček). A tak sa píše o všeličom, napríklad o tom, či Štúr bol „teplúš“, či ho „priťahovalo vlastné pohlavie“, koho ľúbil, či Adela Ostrolúcka bola tou ženou, ku ktorej prechovával tie najvrúcnejšie city, alebo dokonca či si z času na čas „odskočil“ do nevestincov v Prahe, Viedni alebo v Prešporku (Demmel, s. 132), teda otázky a, samozrejme, aj odpovede na úrovni literárneho suterénu.

Na chválu slúži, že slovenská verejnosť sa o veci zaujíma, a tak Demmelova kniha zmizla z kníhkupectiev a vraj dotlač sa nechystá. V závere knihy je Chmelov doslov, aby dosť všeobecne a, žiaľ, aj empaticky a mimoriadne žičlivo knihu odporúčal ako maďarskú „naráciu“ o Štúrovi, ktorou sa prerušilo dlhé mlčanie o slovenskej historickej problematike na maďarskej strane.

Aj Demmelova metóda je pomerne osobitá, nie je to totiž nijaká syntéza, on si len kladie otázky a odpovedá si na ne, ako chce. Názov knihy, no najmä podnázov, teda Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí, avizuje kladenie závažných otázok, ale zrejme je to len marketingový ťah na oklamanie čitateľa, lebo o zrode slovenského národa v knihe veľa nenájdeme. Aj o Štúrovi je tam len to, k čomu sa autor skôr náhodne ako systematicky dostal, i keď zoznam použitej literatúry je úctyhodný.

V prvom rade mi totiž na monografii najväčmi prekáža to, ako Demmelovi v monografii vyšiel slovenský národ. Musíte totiž trpezlivo čítať, aby ste tu našli pojem národ, a ešte trpezlivejšie a pozornejšie, ak by ste tu chceli nájsť termín Slovák. Obľúbeným, a teda aj frekventovaným Demmelovým termínom určeným Slovákom je „obyvatelia Uhorska so slovenským materinským jazykom“. Nuž, vďaka aj za to. Napríklad prvá veta z kapitoly venovaná Slovákom, presnejšie povedané „uhorskej šľachte so slovenskou materčinou“, keď stačilo napísať slovenská šľachta, znie: „Keď sa Ľudovít Štúr začiatkom štyridsiatych rokov 19. storočia v uhorskej verejnosti preslávil ako ,povestný pansláv‘ a ,slovenský vlastenec‘, imaginárny slovenský národ ešte nebol jednoznačne definovaný.“ Naozaj neviem, čo je podľa Demmela národ, a už naskrze neviem, čo je imaginárny národ. Podľa slovníka cudzích slov by totiž tento termín doslova znel „neskutočný (vymyslený, domnelý) národ“. Štúrovi teda prišlo slovenský národ najprv vymyslieť, až potom sa postaviť na jeho čelo. Maďari – nuž, akože ináč – národom skutočne boli, my sme tu ako národ neboli, boli sme len ako akési stádo, ale – čo pán historik pripúšťa – „so slovenskou materčinou“. Podľa tejto logiky národ maďarský má iné znaky ako národ český, slovenský, chorvátsky a podobne. Podnázov knihy, kde sa doslova hovorí o „modernom“ slovenskom národe, je teda zavádzajúci, ako sme už uviedli. A to bolo programom maďarskej odnárodňujúcej politiky – zbaviť slovenský národ jeho atribútov, predovšetkým materinského jazyka, naučiť ho po maďarsky a previesť pod krídla maďarského národa a dosiahnuť tak maďarskú supremáciu v Uhorsku, teda stav, keď o veciach občianskych bude rozhodovať maďarská väčšina. Dôsledná a premyslená odnárodňovacia politika, ktorá v európskych súvislostiach vari nemá nikde obdobu. Takáto politika bola totiž predzvesťou budúceho politického krachu. Toľko teda Demmelova maďarská narácia.

A to, prečo sa maďarská „pozornosť“ sústredila na ľudí, ktorým slovenčina bola materinským jazykom, je jednoduché: Slováci žili v Uhorsku pokope, obývali kompaktné územie, navyše nemali „vyriešené“ základné atribúty národa, predovšetkým jazyk. Darmo sa autor publikácie domnieva, že v Európe nebol v tom čase ani nijaký vzor, norma, ako sa správať k národnostiam, nuž, Maďari sa k nám správali skutočne bezpríkladne – krutým odnárodňovaním, do ktorého zapojili aj cirkev.

Už sme uviedli, že Demmelova monografia nie je práca, v ktorej sa fakty a udalosti radia chronologicky, ale dosť nesystémovo a tendenčne sa kladú otázky a hľadajú sa odpovede.

Márne by ste totiž v práci hladali niečo o Štúrovom pobyte na štúdiách v Nemecku, ale zato si môžete vybrať dátum jeho návratu do Bratislavy – ak chcete tvrdenie, že prišiel roku 1840, otvorte si knihu na strane 115, ak chcete rok 1841, otvorte si knihu na strane 78. Nuž, čo povedať, ako vravíme v našej materčine, aby som použil Demmelov termín, aj majster kat sa utne, však to poznáte.

Ale nepredbiehajme. Ak sa napríklad chcete dačo dozvedieť o Vrchovskom, o vzájomnom vzťahu Štúra a Vrchovského, nenájdete tam nič. Ani zmienka tam nie je o tajnom spolku Vzájomnosť (1837), dosť nesúrodé poznatky sú tam o bratislavskej študentskej spoločnosti, pri ktorej sa zabudlo nielen uviesť do literatúry, ale aj čerpať zo známej štúdie Jána Bédera (Spoločnosť česko-slovanská a Slovanský ústav v Bratislave v rokoch 1835 – 1840. In: Zborník štúdií a prác Vysokej školy pedagogickej v Bratislave I, 1 – 4, 1957) atď. Demmel nás karhá a poučuje, že nič nevieme o Launerovi, ktorý vystupoval proti Štúrovi, a teda aj proti slovenčine. Tu musíme mladého historika upozorniť, že vieme o nich práve dosť, a to z knižky Jána Martáka, napísanej ešte roku 1938 (Útok na spisovnú slovenčinu roku 1847/1848, s. 187). Treba však povedať, že tento mladoň obrátil kabát a svoje názory za judášske maďarské zlatky. Toľko teda o Launerovi.

Musíme konštatovať, že autor nielen uvádza, ale aj hodnotí literatúru, čo o Štúrovi na Slovensku vyšla. Jeho pohľad je pod dosť ostrým uhlom, pozerá sa na literatúru z vyššieho poschodia, pričom za najlepšiu monografiu o Štúrovi pokladá Hučkovu knihu Ľudovít Štúr, ani slovíčkom nespomenie napríklad Češku Zdenku Sojkovú, ktorej vďačíme za jedinečné populárno-vedecké dielo o Štúrovi. Pri hodnotení slovenských historikov mu úplne vypadol akademik Daniel Rapant, ktorý o tomto období napísal viaczväzkové monumentálne dielo.

Keď píše o Štúrovej storočnici narodenia roku 1915 (s. 43), vyčíta našim predkom, že si ho vôbec nepripomenuli. Zastavme sa pri tejto príležitosti. Vajanského citát z Národných novín z roku 1915 (č. 128): „… A keď nemôžeme jubileovať hlasne, keď nemé a opustené sú naše slávnostné dvorany, keď mlčia lýry, organy a tympany, nech tiahne dušami a srdcami našimi tiché, bezhlasé, no hlboké, citné a vrelé jubilovanie, podobné tichej modlitbe, prikázanej Kristom, po tichých, skromných kútikoch našich príbytkov!“ Ak autor pochybuje o pravdivosti tohto citátu, odporúčam mu, aby si zalistoval v publikovanej Vajanského korešpondencii z vojnových rokov, a zistí, čo bolo príčinou takéhoto postoja, nájde tam dosť toho o prenasledovaní slovenských národovcov maďarskými úradmi. Vyčítať nám, že sme zamlčali „alternatívne interpretácie“ Štefanoviča či Záborského (s. 43), patrí tiež do Demmelovho inventára neopodstatnených invektív. Nikto nič nezamlčal, no bolo by dobré sa od mladého historika dozvedieť, aké alternatívy ponúkli ním citovaní autori.

Nechcem s Demmelom polemizovať, ale neviem, akú koncepciu myslí, ktorú slovenská historiografia nevzala do úvahy. Pochybovať o Štúrovom mieste v slovenských dejinách znamená pochybovať aj o slovenskej súčasnosti. S čím však môžem s maďarským historikom súhlasiť, je konštatovanie, že doteraz na Slovensku nevyšli práce, ktoré by tento Štúrov zástoj náležite zhodnotili, a to i napriek tomu, že na to máme všetky materiálne predpoklady. Pars pro toto spomeniem len intelektuálnu kapacitu historického pracoviska SAV. Z maďarskej strany mi totiž chýba historická sebareflexia nášho „spolužitia“.

Neviem, či je to zámer, ale písať o pohyboch na slovenskej strane v rokoch 1848 – 1849 ako o občianskej vojne, a nie o revolúcii, je dosť zavádzajúca a dosť nedomyslená schválnosť. Potom mu jednoznačne vyjde, podobne ako ostatnej maďarskej historickej vede, že Štúr sa „dopustil vlastizrady, keď s podporou cudzích mocností so zbraňou napadol Uhorsko“ (Demmel, s. 16). Nebyť tradičnej slovenskej biedy, bolo by to na úsmev, ale, žiaľ, úsmev nám ustrnie. Demmel sa netají, že akousi prelomovou historickou monografiou na Slovensku je práca Viktora Gabriela, ktorý nás roku 1998 poctil štúdiou Legenda rokov meruôsmych; kniha o rok neskôr vyšla u nás aj v maďarčine. Tuším som o tejto knihe napísal recenziu, zopakujem teda len to, čo som už bol napísal: doteraz nevyšla väčšia a zlomyselnejšia mystifikácia o slovenských dejinách. Táto kniha z historiografického suterénu je aj územie, po ktorom sa rád pohybuje József Demmel.

Samozrejme, mladému historikovi hneď prichádza na um aj otázka, ako to bolo v revolúcii či v občianskej vojne v tých revolučných rokoch, prečo sa Slováci postavili na rakúsku stranu a bojovali na strane „reakcie“. To sa ťažko chápe mladému historikovi a ešte ťažšie sa mu dáva odpoveď. Keď Štúr so zbraňou „napadol“ Uhorsko, mali k dispozícii v tej septembrovej bitke roku 1848 pri Senici len lovecké pušky, cepy, motyky a vidly. Tie lepšie puštičky totiž kúpili vo Viedni práve Maďari, lebo Štúr zo slovanského juhu, odkiaľ doniesol zlatky, prišiel do Viedne, ktovieprečo, neskoro. A tak Slováci v prvej dobrovoľníckej výprave pred Senicou bojovali nielen proti maďarským bojovníkom, ale aj proti rakúskym vojakom, ktorí v zhode postupovali proti Slovákom, pretože nemali nijaké rozkazy. Nuž, prehrali sme. Boli ranení a mŕtvi.

Prečo sme sa nepridali k Maďarom? Aj o tom sa hovorilo napríklad v Liptovskom Sv. Mikuláši už v máji 1848, keď sa koncipovali Žiadosti slovenského národa. A tam sa zásadne povedalo, že ak by Maďari splnili slovenské požiadavky, bolo by našou svätou povinnosťou prelievať slovenskú krv na maďarskej strane. Ešte o mesiac neskôr, na Slovanskom zjazde v Prahe v júni 1848, Hodža hovoril o Maďaroch ako o spojencoch. Ale akože sme mohli byť spojencami, keď už v máji v tom istom roku, revolučnom, Maďari Štúrovi, Hodžovi a Hurbanovi stavali šibenice.

Pravdaže, aj o tom Demmel pochybuje. Nuž teda naozaj neviem, či z veľkého strachu, alebo z akejkoľvek inej príčiny sa Štúr a Hurban pri ceste z Mikuláša skrývali, aby mohli zdraví prísť do Prahy na Slovanský zjazd. Štúra, skrývajúceho sa v Modre, až na moravské hranice odprevádzal a nocou ukazoval cestu horár Martin Veštík. Hurban sa po mikulášskom zhromaždení skrýval u svojej sestry v Súľove, kde ho na pokyn Hurbanovej ženy Aničky navštívil hlbocký kostolník, aby ho varoval, že v Hlbokom spriadajú úklady o jeho život.

Demmel spochybňuje aj to, o čom som si myslel, že o tom netreba pochybovať. Napríklad o budatínskej bitke na rozhraní rokov 1848/1849. Podľa Demmela obe strany ustúpili a nebolo jasné, kto bitku vyhral, podľa iných (Dohnány, Hurban) maďarské (uhorské) vojsko od Budatína tak utekalo, že sa zastavilo až o dvadsať či tridsať kilometrov nižšie pozdĺž Váhu (v Bytči); Maďari sa vypratali (utiekli) aj zo Žiliny a nad mestom zaviala slovenská zástava ako výraz toho, že sa o oslobodenie mesta zaslúžili práve slovenskí dobrovoľníci. Nuž teda opodstatnene Žilinčania na pripomenutie tejto udalosti postavili v Budatíne (súčasť Žiliny) Hurbanovi pomník – vodca s vytaseným mečom na koni.

A prečo slovenská historiografia o týchto udalostiach nepísala? Pretože sme boli reakční (áno, tak o nás písali) a nik sa nás nezastal, ba aj sami sme sa báli napísať čo len jedno pravdivé slovo.

O Demmelovi treba povedať, že je ešte mladý (narodený 1982), že nie je maďarský Slovák, ale po slovensky sa poctivo dobre naučil, že absolvoval maďarskú univerzitu, pripravil v maďarčine na vydanie Štúrove texty atď. a že nie so všetkým nesúhlasíme. Treba uviesť a pochváliť napríklad poznámky k Štúrovmu pôvodu, stať o učiteľovi Leopoldovi Petzovi, o grófovi Zayovi, o Štúrových zdrojoch na obživu a podobne.

Zaujímavý je aj spôsob uvažovania mladého historika Demmela. Samozrejme, neopustil len historický časový rámec, ale vydal sa aj ďalej a použil argumenty slovenského (československého) politika Milana Hodžu, ktorý napísal knižku Československý rozkol (1920), kde Štúrov prechod k spisovnej slovenčine považuje „za najväčšiu slovenskú politickú chybu 19. storočia“. Nechcem to už zbytočne zdôrazňovať, ale toto je oporný bod každej čechoslovakisticky orientovanej argumentácie, ktorú sme už z nášho uvažovania dávno vylúčili. Napísať, že s touto problematikou sa v sedemdesiatych rokoch minulého storočia zaoberala len Mária Vyvíjalová vo svojej monografii o Štúrových Slovenských národných novinách (1972; Demmel, s. 148), je nielen nepresné, ale aj nepravdivé. A ešte väčšou fantazmagóriou je, ak o vydaní tejto Hodžovej knihy v Matici slovenskej roku 2008 napíše, že jeho (t. j. Hodžove) tvrdenia „môžu byť ešte vždy relevantné“. Asi až do Budapešti nedošlo, čo Matica slovenská po prevrate roku 1989 urobila pre slovenčinu – že sa pričinila o to, aby tento jazyk nebol len úradným, ale štátnym jazykom. Matica slovenská túto knihu vydala z jednoduchého dôvodu, a to, že i keď táto kniha bola hojne citovaná, širšej odbornej verejnosti bola nedostupná – vôbec nebola v knižničných fondoch.

Spochybňovať Štúrov krok k spisovnej slovenčine nie je už predmetom slovenskej vedy, považujeme tento krok za definitívny a nezvrátiteľný, čo už mohol pochopiť aj mladý historik, ktorému prešlo rukami veľké množstvo slovenskej i maďarskej odbornej literatúry. Za rok, v ktorom sa definitívne rozhodlo o slovenčine, považuje Demmel rok 1843. Pravda, treba to brať s rezervou, na vrub našej odbornej literatúry možno pripísať, že sa s týmto rokom už dávnejšie kalkuluje neodôvodnene. Deň 14. február 1843 je, ako napísal Samo Bohdan Hroboň na Štúrov list, „dňom vzkriesenia slovenčiny“, ale niet, pravda, okrem Štúrovho listu Hroboňovi, nikde o tom podrobnejšej zmienky.

V júli toho istého roku (1843) sa na Hurbanovej fare v Hlbokom stretli Štúr, Hodža a Hurban, ba Hodža si tam z Pešti prizval aj Čecha Jana Kadavého, aby debatovali o slovenčine ako o spisovnom jazyku, ale ani v tieto letné dni sa ešte nedohodli, pretože k definitívnemu kroku k slovenčine bolo Hodžovo vzpieranie sa tejto „skutočnosti našej najzjavnejšej“. Definitívny krok k slovenčine sa urobil o rok neskôr až na tatrínskom zhromaždení (v auguste 1844) v Liptovskom Sv. Mikuláši. V záujme historickej pravdy bolo by dobré tieto skutočnosti zobrať do úvahy a tak ich aj interpretovať (Demmel, s. 147).

Ako sme už naznačili, historickú reflexiu Štúrovej smrti ponúkol aj mladý historik Demmel, uvažujúc o tejto udalosti, nevynechal ani prípadnú samovraždu. I keď jeho zistenia sú negatívne, patrí to už k takejto literatúre. Aj amatérsky historik Gabriel Viktor, o ktorom sme tu už písali, sa touto možnosťou zaoberal, ten navyše priekopu, ktorú Štúr prekonával pri tragickej nehode, aj sám pokusne niekoľkokrát preskakoval, ale k nejakej presvedčivejšej argumentácii, či išlo o samovraždu, neprišiel. Túto zmienku by som pokojne vynechal, ale neurobil som tak preto, lebo asi treba narušiť maďarský folklór, ktorý sa šíri ako mor. Spomeniem len študentský 11-minútový film Csabu Molnára Posledné dni Ľudovíta Štúra, ktorý nakrútil v našej škole (VŠMU) roku 2011, kde si všíma len dve veci – či Štúr spáchal samovraždu, alebo či bol gej. Vraj nech sa mládež o našich klasikoch učí takýmto zaujímavým spôsobom, čo mu vraj priamo vysokoškolskí pedagógovia odporučili. Tento pán prišiel na slovenskú školu, a nevedel pritom „ceknúť“ ani slovo po slovensky, ale nakrútil film, ktorý Štúra dôkladne „dekanonizuje“.

Bolo by možné vypisovať ešte veľa o Demmelovej knihe, stačí však na záver povedať, že je v nej niekoľko tém, na ktoré sme v našej literatúre odpovede nenašli, pretože sme si také otázky vôbec nekládli. Je v nej aj dosť toho, čo by sme pri našej argumentácii o Štúrovi nehľadali. Možno aj z tohto dôvodu si zaslúži našu pozornosť.

7 – 8/2016

DUŠAN KERNÝ

Совершенно секретно

Slovenské stopy v sovietskych archívoch takmer po polstoročí

Je prekrásne jarné ráno, píše sa 12. apríl 1968. Pre sovietske jednotky na Ukrajine sa končí zimný výcvik. Aj pre 17. gardovú motostreleckú divíziu. Raketová časť divízie sa nachádzala v tuľčynskej posádke. Práve tam je na kontrole veliteľ 38. armády generál Alexander Majorov. Išlo o obrovskú rozlohu západnej a strednej Ukrajiny takmer ako Slovensko. Takých 750 kilometrov od západu na východ a okolo 350 zo severu na juh. Priestor armády na západných hraniciach štátu, pritom na tom mieste susedil vtedy len so spojeneckými štátmi – s Rumunskom, južnejšie s Bulharskom, na severe s Poľskom. Tri dnešné štáty Pobaltia boli vtedy jeho časťou.

Na veliteľskom stanovišti zaznie počas cvičných raketových strelieb poľný telefón, veliteľovi podávajú slúchadlo šifrovacej aparatúry so slovami: veliteľ Karpatského vojenského okruhu. Teda nadriadený veliteľa 38. armády. Odznela len jedna veta: Nevyhnutne, nie neskôr ako o 16. v krajnom prípade o 17.hodine, buďte u mňa, počuli ste?

Áno.

Čakám.

Na cvičisku pri Tuľčyne bolo trištvrte na deväť ráno. Veliteľ okruhu je v Ľvove. Vedel, kde je veliteľ 38. armády, teda že je od Ľvova vzdialený na 450 kilometrov. Tuľčynská posádka s dvoma raketovými plukmi bola na priestore 38. armády najvýchodnejšou. Pri vtedajšom stave ciest trvalo veliteľovi dlho, kým sa dostal z jedného konca na druhý, neraz za 24 hodín prešiel len 350 kilometrov. Teraz sa hnal.

Boli štyri hodiny popoludní, keď sa hlásil u veliteľa okruhu v Ľvove.

Hlavou mu preblesklo – asi do Egypta, bojovať…

Majorov totiž len nedávno stál na čele skupiny sovietskych vojenských poradcov v Egypte. Boli to generáli a dôstojníci pri generálnom štábe egyptskej armády. Armády, ktorá pred necelým rokom, v šesťdňovej vojne 1967, utrpela zdrvujúcu a hanebnú porážku vo vojne s Izraelom, ktorú sama, nie bez sovietskej pomoci, začala. Moskva sa nijako nemohla zmieriť s porážkou Káhiry.

V Ľvove ho čakali vysokí dôstojníci. Nepokojní, ba nervózni. Na stole mapa. Majorovovi prikázali: Čítaj a zapamätaj si to! Tomu podriaď odteraz všetku činnosť!

Pred ním ležala mapa 1:500 000, jeden centimeter na mape je 5 kilometrov v skutočnosti. Mala kaligraficky tušom napísaný názov: Mapa – rozkaz na vpád 38. armády do ČSSR s cieľom potlačiť a v prípade nevyhnutnosti i zničiť kontrarevolúciu na jej území. Pri nápise Trenčín bola na mape zástavka s nápisom 38. armáda KČ + 16 – 18. To znamenalo, že veliteľstvo 38. armády, ktorá mala sedem divízií, bude na západnom Slovensku a armáda má 16 – 18 hodín na to, aby zaujala veliace pozície v Trenčíne. Mapa bola len v jednom jedinom exempláre. Podpísal ju vrchný veliteľ, ktorý bol zároveň vrchným veliteľom armád štátov Varšavskej zmluvy. Mala dátum 11. apríl 1968.

Mužovi, ktorému ju dali čítať 12. apríla, však bolo nad slnko jasné, že taká mapa musela prejsť dlhou prípravou. Bolo mu jasné, že armáda dislokovaná na hraniciach Československa, nebude postupovať sama, aby prekonala 400 – 500 kilometrov od hraníc do Trenčína, že po jej ľavom i pravom boku budú iné armády…

Zapamätal si najmä slovo vpád. VTORŽENIE.

A hlavou mu preblesklo: VPÁD, to znamená vojna.

Spúšťala sa rozsiahla mašinéria, vojenská, politická a propagandistická. Vojna slov. Vývoj v Československu a vtedajšom ZSSR bol totiž protichodný. V ZSSR boli zastavené akékoľvek reformy či rehabilitácie. Bezpečnostný aparát potláčal každú formu iných názorov. Nezávislé akcie občanov potláčali brutálne. Práve preto podľa Nikitu Petrova, vedeckého pracovníka moskovskej organizácie Memorial, „zúrivý odpor Kremľa proti politickým reformám v Československu bol plne predvídateľný“.

Bol tu ešte jeden vážny dôvod: Moskva sa už od roku 1966 usilovala v ČSSR rozmiestniť vojská, ale vtedajší vrcholný československý predstaviteľ Novotný súhlasil iba z rozmiestnením rakiet, ale rozhodne nie vojsk.

Novotný nielenže vzdoroval Brežnevovej požiadavke. Bol ešte aj protegé Chruščova. Práve toho Brežnev zvrhol z piedestálu, posadil sa na jeho miesto v Kremli, kreslo najmocnejšieho muža sovietskej veľmoci. Okrem iného aj preto v októbri 1964 sovietska spravodajská služba sledovala v Prahe (v Karlových Varoch boli práve v rámci pripravovaného prevratu v Moskve na liečení Chruščovova manželka spolu s Brežnevovou) reakcie na Chruščovovo odstavenie. Hlásili do Moskvy, že ich pražskí partneri (bol ním minister vnútra L. Štrougal) okrem iného poukázali na „nebezpečenstvo možných protistraníckych demonštrácií na Slovensku predovšetkým kvôli Husákovi a Novomeskému“.

Znepokojenie

Po československých januárových zmenách v roku 1968, po nástupe A. Dubčeka do vrcholnej funkcie sa sovietske vedenie ihneď začalo zaoberať pravidelnými správami o Československu. V politbyre vytvorili najprv malú operačnú skupinu, až napokon vytvorili pre Československo stálu komisiu. V máji 1968, mesiac potom, ako sa generál Majorov zoznamoval s mapou, prijalo celé politbyro uznesenie, ktorého argumentácia bola podkladom pre vojenskú intervenciu. ZároveňJurijAndropov, šéf KGB, poslal dôstojníka v zálohe MichailaSagateljana, inak spravodajcu zahraničného oddelenia denníka Izvestija, do Prahy. Sagateljan podal 4. júna nielen správu, ale aj návrhy. Andropov na ne osobne pripísal: Rešpektovať. Osobitný význam pripisovala správa rozhovorom s členom ÚV KSČ a námestníkom československého ministra kultúry a informácií Bohuslavom Chňoupkom. Správa navrhovala vytvoriť v československom vedení „prosovietsku skupinu, ktorá by dosiahla zvolanie plenárneho zasadania ústredného výboru strany a na ňom by presadila zosadenie Dubčeka z funkcie generálneho tajomníka“. M. Sagateljan 4. Júna 1968(!) píše: „To by spôsobilo oveľa menšie škody ako vojenský zásah a vstup vojsk.“

Podľa tohto dokumentu medzi kľúčové odporúčania osobne odsúhlasené Andropovom a následne Brežnevom patrí „rozvoj a udržiavanie kontaktov s B. Chňoupkom“. Tak vzniklo spomínané uznesenie sovietskych najvyšších orgánov.

Až v novembri 1982, po smrti L. Brežneva, sa našiel v jeho písacom stole strojom písaný dokument Niekoľko poznámok k príprave vojensko-politickej akcie 21. augusta 1968. Okrem iného sa v ňom píše, že je nevyhnutné hneď po vpáde vojenskú kontrolu rozšíriť aj na politickú a administratívnu kontrolu a rozhodne zasahovať do vnútorných pomerov v Československu. Musia byť organizované rozsiahle dezinformačné opatrenia. Predstaviteľov pravice treba kompromitovať a vyvolať k nim nedôveru. Širokým masám treba dať možnosť obviňovať ich z kolaborácie (so Západom). Na tento účel do ČSSR vyslali osobitnú skupinu špeciálnych operácií, tá začala pôsobiť v Prahe už v apríli 1968. Mala dve skupiny, jedna z nich mala názov Progress. Boli to ilegálni inonárodní sovietski agenti, ktorí ako turisti, obchodníci či študenti prichádzali z Nemecka, Rakúska, Švédska a iných západných krajín. Predovšetkým mali umožniť kompromitovať ľudí, osobitne stúpencov dubčekovskej, resp. reformnej politiky, že majú podozrivé kontakty so Západom.

7 – 8/2016, úryvok

VILIAM TURČÁNY

Ako som žil (Rada a dar, 1995)

 

Ako som žil, čím plnil čas, v čom využíval vlohy?

Žil som tak ako väčšina, či aspoň u nás mnohí?

 

Rád, rád som chodil na Devín a sem-tam si v ňom písal.

Zem, zem tam spieva spanilo a skvie sa ako misál.

Už vyše tisíc liet sa skvie v nej každý deň vždy novo:

„PROGLAS7JESM6“, za ním hneď aj „ISKONIBIE SLOVO“.

I dnes sa zdá, znie pred bralom tak ako pred oltárom:

„Slyšite Slovo, ktoré vám Boh dobrý dáva darom,

tým božským darom nad dary, ním vaše duše zmravní,

a s ktorým, verte, stane sa váš rod i jazyk slávny.“

 

K Dunaju hľadím, k Morave a dvíham srdce hore:

nech nezaplaví našu zem mor, mora ani more!

Morilo ju už tisíc liet…

– Nech tisíc liet zas kvitne!

Nech rodí dobré ovocie a planý blud nech vytne!

Nech vytne hriech, čo odmieta dar darov, ten dar Boží!

A nech to SLOVO nad slová si navždy v srdce vloží!

 

A skúmam blud, čo zviedol rod, kde bieda bied v ňom väzí.

A čujem dunieť z Dunaja a znieť až od Genézy:

„A množte sa a plňte zem…“

– Viem, je to vôľa Božia.

Rod môj, čím ja, čím naše dni zem plnia, čím sa množia?

Čo rodia stromy rodové?

– A hriešna duša stená

a prosí Boha o lásku a milosť odpustenia.

A duní Dunaj v duny dúm a vlny v duši šumia,

keď ako dieťa v kolíske nádejou kolíšu ma:

 

Láskou je Boh – a bohatá je každá zem i duša,

čo Boží zákon poslúcha a Boha nepokúša,

čo vytne hada so zvodom, že rovnou bude Bohu –

a kde chce Boh, tam rozvíja jej darovanú vlohu.

 

A duní Dunaj do duše jak svätodušný príval,

aby som žil a na chválu Boha čas využíval

a nekoril sa pred diablom, ba ani pred veľmožom –

aby nás žehnal mocný Boh a šli sme v mene Božom.

 

 

Skoro sa mi veriť nechcelo, keď som dokončil mne obzvlášť milú báseň, že má podklad v členení ako svätá omša; určite som si to však „nevzal pred seba“, keď som skladal jej prvé verše, v nich mi prihral rým „písal – misál“ túto kompozíciu.

V jej prvej časti je začiatok evanjelia – a súčasne začiatok našej slovenskej a slovanskej slovesnosti vôbec, čiže „NA POČIATKU bolo S L O V O“, ktoré práve s naším menom SLOVÁCI utvára básnickú figúru nazývanú paronomázia, ktorá je často využívaná nielen v slovesnosti, ale aj v rečníckych prejavoch.

A naozaj, akoby len mimochodom, už v tejto prvej častizazvučí predzvesť, že práve jazyk našich predkov, jazyk Slávov, stane sa slávnym i jeho povýšením a pričlenením k dovtedajším trom liturgickým jazykom (hebrejčina, gréčtina a latinčina za čias Rastislava).

Za „evanjeliovou časťou“ básne hneď v nasledujúcom verši básne zaznie „SURSUMCORDA“ (hore srdcia),úvod k prefácii, kde v súvise s „Moravou“ sa utvorí rozvinutá paronomázia: „mor, mora, more“ – a v tretej, záverečnej časti básne – po najkrajšej definícii Boha: „Láskou je Boh.“ A poukázaním na pôvodný a pravý význam adjektíva „bohatá“ (teda najmä duša plná Boha) zazvučí záverečný text svätej omše: „ITEMISSAEST“ (Iďte v mene Božom).

Na záver – po istom váhaní – som sa rozhodol predsa len uviesť, akého uznania sa dostalo tejto básni od nášho veľkého spisovateľa Vincka Šikulu. Stretali sme sa často, no vždy v spoločnosti iných kolegov.

Až raz, nepamätám si už presne, no isto na ľudoprázdnom mieste, akoby potajomky sa Vincko priblížil ku mne a povedal: „Tvoja báseň Ako som žil je pre nás ako Žarnovova báseň Ó, zem ty krásna, sladká mati moja.“ Vinckom citovaný verš je incipitom básne Moja zem zo Žarnovovej zbierky Štít (1940). Báseň som vedel kedysi naspamäť i ja.

6/2016

DUŠAN KERNÝ

Schmidtove hodiny nemčiny

(Prázdnota po odchode nemeckého štátnika)

 

Keď zomrel Helmut Schmidt, bývalý nemecký kancelár, stalo sa viditeľnejším, že ako autor je na Slovensku málo známy, ba neznámy. Z aktívnej politiky odišiel v roku 1986. Odvtedy takmer každý rok vydal knihu. Ani jedna nebola u nás preložená. Navyše v jeho osobe zomrel najstarší najdlhšie aktívny publicista a člen redakcie v Európe. V prestížnom týždenníku Die Zeit pôsobil ako autor a vydavateľ dlhých 32 rokov až do takmer svojich posledných dní. Je to ojedinelé nielen v nemeckých, ale aj v európskych dejinách. Zomrel vo veku 96 rokov vlani v novembri. Ale okrem štátnickej bola neznáma ešte aj iná intelektuálna tvár Helmuta Schmidta, hoci bola jeho nerozlučiteľnou súčasťou. Kým u nás bol vnímaný predovšetkým či výlučne ako politik, až do konca bol vynikajúci esejista, účastník diskusií s poprednými spisovateľmi, televízna hviezda, ktorá vypredávala divadelné sály, alebo hudobný interpret s klavírnymi nahrávkami diel Mozarta či Bacha. Zoznamovať sa s realitou pôsobenia tohto štátnika a intelektuála sa rovná hodinám nemčiny – lekciám o tom, kto a ako tvoril časť nemeckej politiky, časť nemeckých a európskych dejín a akú úlohu v tom mala literatúra a spisovatelia.

Prvá scéna našich spomienok sa viaže k somálskemu Mogadišu. Druhá k malebnému mestu na Rýne Bonnu v časoch, keď bol hlavným mestom západného Nemecka. Je nedeľa 16. októbra 1977. V Afrike, v somálskom Mogadišu, kde nie je, samozrejme, nijaká nemecká hranica, sa chystá zákrok nemeckej polície (osobitného komanda GSG – Grenzschutzgruppe) na ochranu hraníc (Bundesgrenzschutz). Komando, o ktorom rozhodol nemecký kancelár, sa chystá oslobodiť 86 rukojemníkov – cestujúcich lietadla pomenovanom podľa bavorského mestečka Landshut. Sú v rukách palestínskych únoscov, ktorí hrozia ich postupných zabíjaním. Za vykúpenie požadujú vyslobodenie v Nemecku uväznených členov RAF – Rote Armee Fraktion, výlučne nemeckej ľavicovej teroristickej skupiny, ktorá niekoľko týždňov predtým uniesla takmer všemocného predsedu Asociácie nemeckých priemyselníkov a zároveň prezidenta Nemeckého zväzu zamestnávateľov. Tento najväčší symbol kapitalistu, navyše so životopisom aktívneho člena Hitlerjugend a jednotiek SS, bol vítaným terčom, symbolom boja RAF proti kapitalizmu.

V tom čase bolo Nemecko už roky vystavené teroru skupiny, ktorej korene siahajú do študentského hnutia v roku 1968. Teraz však nastali dni plné napätia. Išlo o životy nemeckých dovolenkárov. Lietadlo uniesli tri dni pred onou nedeľou. Malo za sebou dramatickú cestu. Z Malorky uniesli dovolenkárov najprv do Ríma, potom do Larnaky na Cypre. Keďže nemali povolené pristáť v Damasku, Bagdade a Kuvajte, leteli cez Bejrút a Bahrajn do Dubaja, kde napriek zákazu pristáli núdzovo, nádrže boli takmer bez paliva. Potom únoscovia nariadili let do Ománu, no nepovolili im pristáť až po Aden. Tam donútili veliteľa lietadla kľaknúť si na kolená – zabili ho strelou do hlavy. Druhý pilot nemal inú voľbu a odštartoval určeným smerom – z Adenu krížom ponad vody Adenského zálivu do somálskeho Mogadiša.

Čo v tých chvíľach robí muž, ktorý rozhodol o prvej ráznej akcii proti teroristom? Čo robí prvý európsky politik, ktorý sa odhodlal neustúpiť a s teroristami nevyjednávať, ale nasadiť proti nim vlastne ešte nevyskúšanú protiteroristickú jednotku? Je nedeľa. Prízemné pavilóny s celosklenenými stenami budovy s pracovnými priestormi kancelára nad brehom Rýna s výhľadom na trávnik sú tiché. Nachádzajú sa totiž v osobitnej zóne, kde je zákonom zakázané protestovať, demonštrovať. Na rozľahlom trávniku sa skvie obrovitánska abstraktná figurálna kompozícia, skulptúra britského sochára Henryho Moora. To, že tu stojí, je výber a rozhodnutie terajšieho domáceho pána, terajšieho západonemeckého kancelára. V úrade visí aj tradičný portrét kancelára – v sérii pred ním je Adenauer, osnovateľ historického prepojenia Nemecka so Západom, Erhard, autor nemeckého hospodárskeho zázraku, či Brandt, osnovateľ prelomovej nemeckej východnej politiky. Portrét Schmidta je výnimočný. Je od východonemeckého, enderáckeho maliara. Východonemecký maliar portrétoval západonemeckého kancelára. Je to viac ako symbolické gesto. V tých časoch to všetkým hovorí za mnohé a Nemcom osobitne.

 

Kancelár a spisovatelia

Úradná budova je síce tichá, ale nie prázdna. Debatuje sa tam. Kancelár diskutuje s ľavicovými spisovateľmi Maxom Frischom, Heinrichom Böllom, prvým nemeckým nositeľom Nobelovej ceny po roku 1945, Siegfriedom Lenzom a Siegfriedom Unseldom. Chýba iba Günter Grass, ktorý sa ospravedlnil, lebo práve oslavuje päťdesiatiny. Možno by tam bol, ale termín schôdzky sa niekoľko ráz presunul. Nakoniec, pre protiteroristickú akciu, z ktorej vyplývali len riziká a nijaké istoty, sa stretnutie malo znovu odložiť. Ale hostiteľ sa predsa len rozhodol tak neurobiť. Chcel sa pozhovárať, pretože (západným) Nemeckom otriasal vražedný terorizmus Frakcie červenej armády. Politik chcel pochopiť motivácie vzbury mladých páchateľov proti establishmentu, ale aj sympatie, ktoré mali u mladých Nemcov. „Mnoho dní som takmer nespal. Nervy som mal napäté azda ako nikdy. Prirodzene som hosťom nesmel ani v najmenšom naznačiť, čo sa deje. Ale iste si všimli, ako ma niekoľkokrát vyvolali z miestnosti,“ spomína Helmut Schmidt neskôr.

Debata so spisovateľmi trvala napokon päť hodín. V tom čase terorizmu na nemeckej pôde „sme pokojne a uvážlivo hľadali príčiny politickej a morálnej mäteže v hlavách a dušiach atentátnikov, pátrali sme po spoločenských a politických príčinách toho, že mladí idealisti skĺzli do organizovaného zločinu a ohrozovali život iných ľudí“.

V Bonne sa blížila polnoc nedele 16. októbra 1977. Vtedy sa mala uskutočniť oslobodzujúca akcia v Mogadiše. Napriek tomu, ba práve preto nezabudne Schmidt ešte po rokoch citovať Maxa Frischa, ktorý naňho silne zapôsobil vetou vyslovenou vtedy akoby mimochodom: „Medzi našimi nádejami, túžbami, cieľmi a plánmi na jednej strane a skutočnosťou na strane druhej je rozpor. Protiklad, ktorý nie sme schopní prekonať. Ale musíme byť pripravení ten rozpor uniesť, znášať ho a s tým protirečením žiť.“

Kancelár Schmidt si výrok spisovateľa zapamätal (aj keď zrejme po rokoch cituje zo záznamu, ktorý sa, samozrejme, v úrade nemeckého kancelára robil),pretože výstižne zodpovedal situácii, v ktorej sa ocitol. A o niekoľko dní stojí pred bundestagom, pred nemeckým spolkovým snemom. V ňom sa vedú o terorizme rozhorčené prudké verejné debaty. Schmidt sa musí zodpovedať. Hovorí nielen o oslobodení rukojemníkov v Mogadiše, ale aj o samovražde teroristov RAF v stuttgartskom väzení a o zavraždení Hannsa Martina Schleyera. Teroristi RAF, ktorí boli na slobode, priemyselníka hneď (len čo sa dozvedeli o úspešnom zásahu protiteroristickej jednotky a oslobodení všetkých rukojemníkov a najmä o samovražde svojich troch druhov v stuttgartskom väzení) 18. októbra previezli z Bruselu, kde ho držali od 5. septembra, do Mulhousu na francúzskej strane nemeckej hranice. Počas cesty z Bruselu do Mulhousu ho zastrelili. Jeho telo našli 19. októbra v kufri auta vo východofrancúzskom Mulhouse. Predtým šéf dvoch mohutných organizácií nemeckej ekonomiky sa tak stal symbolom, obeťou toho, čo dostalo názov Nemecká jeseň.

V tých chvíľach pred parlamentom sa kancelár oprel o slová Maxa Frischa. Helmut Schmidt citoval spisovateľovu myšlienku z onej päťhodinovej nedeľnej debaty. V okamihu, keď ju spisovateľ vyslovil, nevedel, ani tušiť nemohol, že pre Schmidta nejde o abstraktnú vetu. V tej konkrétnej situácii to politikovi veľmi pomohlo. A neskôr, keď musel vystupovať verejne pred spolkovým snemom, sa od jej významu odrazil: „Kto vie, že tak či onak, navzdory všetkej snahe, bude musieť znášať ťarchu zanedbania a viny, nech už bude konať akokoľvek, nebude chcieť o sebe hovoriť, že urobil všetko a urobil to správne.“

Bol to práve kancelár, kto niesol mimoriadnu ťarchu zodpovednosti. Musel osobne vysloviť sústrasť vdove po Hannsovi Martinovi Schleyerovi Waltrude. Ale prvá operácia nemeckej osobitnej jednotky sa skončila úspechom, vyslobodenie vyše deväťdesiatich cestujúcich a posádky lietadla bolo bez obetí.

 6/2016, úryvok

DALIMÍR HAJKO

Dilemy Karola Kuzmányho

 

Životná cesta, ktorú prešiel od 16. novembra 1806 do 14. augusta 1866 brezniansky rodák a dlhoročný banskobystrický kazateľ Božieho slova, spisovateľ a univerzitný profesor Karol Kuzmány, nebola cestou pokojnej meštiackej ľahostajnosti a prispôsobivosti, ale nebola ani cestou fatálnych konfliktov v mene radikálneho presadzovania osobnej pravdy. Hoci aj chvíľ sústredenej práce, aj období nepochopenia, ale aj okamihov výbušných stretnutí s nepriateľmi a nežičlivcami nájdeme v jeho životopise dosť, predsa len pri dnešnom pohľade – z odstupu najmenej pätnástich desaťročí – v ňom dominujú práve tie hodnoty, ktoré ľudí spájajú, nie tie, ktoré rozdeľujú. Dominujú v ňom hodnoty, ktoré smerujú k harmónii, k vzájomnému pochopeniu, nie k sváru.

Karol Kuzmány nevyhľadával primárne konflikty a spory za každú cenu. V rámci možností sa im snažil vyhnúť. Predsa však do jeho života – niekedy aj dramaticky – zasiahli a formovali ho.

Kuzmány hľadal predovšetkým cestu vzájomného porozumenia a usiloval sa objavovať spôsoby, prostredníctvom ktorých môžu ľudia dospieť k dorozumeniu, k tomu, čo dnes nazývame konsenzus. Ale svoj hlavný cieľ neustále pozorne sledoval. Chcel svoje právo na vlastný názor presadzovať primeranou cestou, ktorá by neubližovala, ale pomáhala, no vedel sa vcítiť aj do postavenia a názorov iných. Bol vo vysokej miere asertívny, ale bol aj významne empatický. To je asi najpozoruhodnejšia, hoci zriedkakedy zdôrazňovaná okolnosť a azda aj jeden z najsympatickejších prvkov nielen jeho osobnosti, ale aj jeho vedeckej i literárnej tvorby. Pravda, ako vždy, aj tu záleží na uhle pohľadu.

Karol Kuzmány sa zapísal do slovenských kultúrnych dejín ako významný predstaviteľ konštruktívnych postojov, ako zástanca pozitívneho uvažovania o veciach národa a umenia, krásy a dobra, pravdy a viery, ako zástanca národnej jednoty a organizátor duševnej pohody a vzájomnej úcty medzi jednotlivými zložkami národného pohybu. A boli to predovšetkým celkom konkrétne a celkom praktické činy – hoci nielen ony –, ktoré určili spisovateľovo nezameniteľné miesto v kultúrnej histórii slovenského národa. Jedným príkladom za všetky by mohla byť Kuzmányho odpoveď na tradičný slovenský konfesionalizmus.

Kuzmány ako evanjelik augsburského vyznania mal na výber: dištancovať sa od katolíkov a budovať svoju vedeckú a teologicko-kňazskú kariéru výlučne na protestantskom základe, v kontexte evanjelickej „elity národa“, alebo riskovať nepochopenie zo strany súvercov a spolupracovať na politickej a kultúrnej pôde s predstaviteľmi rímskokatolíckej cirkvi, ktorá v skutočnosti v daných časoch oficiálne reprezentovala jediné verejné a štátne náboženstvo podporované panovníckym domom. Dnes sa možno zdá táto otázka malicherná, nepodstatná, druhoradá. Treba si však pritom uvedomiť, že od vydania Tolerančného patentu Jozefom II. (13. októbra 1781), ktorý ako-tak aspoň formálne zrovnoprávnil obe hlavné konfesie v habsburskej monarchii, uplynulo ešte iba niekoľko desaťročí a spomienky na predchádzajúce drastické prenasledovanie nekatolíkov počas protireformácie v rakúskom mocnárstve boli ešte vždy živé. Boli to spomienky na väznenia, likvidačné súdy, galeje, nehovoriac už o spoločenskej diskriminácii tých, ktorí odmietali konvertovať na katolícku vieru. Spolupráci bránili najmä pocity ukrivdenosti, ktoré boli stále, napriek niektorým patentom a deklarovaným čiastkovým zmenám v zákonodarstve, objektívnym faktom. Kuzmány však napriek tomu zvolil spoluprácu; za jeho voľbou stála dôvera v osobnostné kvality popredných katolíckych reprezentantov, snaha zjednocovať rozdelené a na neposlednom mieste osobná črta jeho povahy, ktorá mu velila hľadať kompromisy bez toho, aby ustúpil zo svojich zásadných pozícií. Kdesi v pozadí možno cítiť a vidieť aj naivnú dôveru v nové iniciatívy vládnucich kruhov, ktoré naznačovali možné cesty v oblasti konštruktívneho riešenia medzikonfesionálnych vzťahov.

Kuzmány sa teda vedome, zámerne a prezieravo rozhodol pre spoluprácu. Táto odpoveď bola charakteristická pre syntetizujúcu črtu Kuzmányho myslenia: chcel spájať, nie rozdeľovať. Tvorivej energie v slovenskom kultúrnom prostredí nebol nadbytok. Teda ak by sme v súvislosti s vnútornými slovenskými rozpormi a škriepkami mali spomenúť viacero vysoko civilizovaných činov Karola Kuzmányho, medzi najdôležitejšie by nepochybne patrilo práve toto nielen z dejín našej kultúry známe kuzmányovsko-moyzesovské vzájomné podanie rúk evanjelikov s katolíkmi, zjednotenie na prospech národného celku. Odohralo sa totiž vo chvíli, keď bolo pre národ životne dôležité odstrániť príčiny neporozumenia, často malicherných zvád a nevraživostí. Banskobystrický superintendent evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Karol Kuzmány, podpredseda Matice slovenskej, spolu s rímskokatolíckym biskupom Štefanom Moyzesom, predsedom Matice slovenskej, patrili k tým osobnostiam, ktoré aktívne formovali nadkonfesionálnu jednotu slovenského národa. Pretože identita národa sa podľa nich formovala v jednotnom, nie rozdelenom celku. Bez ohľadu na to, aká bola príčina rozdelenia.

Dilema iného typu sa vyvinula v okruhu otázok, ktorý by sme mohli charakterizovať jednoduchým vymedzením: štúrovská slovenčina ako spisovný jazyk.

Do histórie slovenskej národnej kultúry vstúpil Karol Kuzmány ako presvedčený zástanca spisovnej češtiny na Slovensku, ako spolutvorca československej literatúry, jednotnej a spoločnej vo svojej „kmeňovej“ diferencovanosti. Argumentoval proti nejednotnosti medzi Čechmi, Moravanmi a Slezanmi na jednej strane a Slovákmi na strane druhej. Naliehavá potreba vnútornej národnej jednoty bola dôvodom aj Kuzmányho odmietnutia bernolákovčiny: Ako by to bolo, pýtal sa, keby v každom regióne, v každej stolici či kraji si Slováci vyberali svoje konkrétne nárečie za základ spisovného jazyka? Dôležitejšia je jednota, to bolo posvätné Kuzmányho krédo, a jednotu by podľa počiatočných Kuzmányho predstáv mohlo zabezpečiť v prvom rade používanie „československého“ jazyka. Tento pragmatický postoj však poskytoval svojmu nositeľovi pomerne široké možnosti manévrovania.

Kuzmány totiž nebol demagóg a jeho uvažovanie bolo otvorené na obidve strany. Ani v období najintenzívnejších zápasov o štúrovskú reformu spisovného jazyka nepôsobil (ako by sa azda dalo očakávať) v duchu radikálnych zástancov češtiny (jazyka, v ktorom vytvoril absolútnu väčšinu svojich diel!), ale – aj keď z odstupu to vyzerá možno prekvapujúco – svoj článok v Orle tatránskom týkajúci sa Spolku všeobecnej vzdelanosti napísal a uverejnil po slovensky. Nehovoriac už o slovenskej básni Sláva šľachetným, ktorá sa s týmto článkom spájala a stala sa známou ako hymnická pieseň Kto za pravdu horí. Podobne menej známa pieseň Svitaj, Bože, jasno svitaj „harmonizovaná“ J. Kadavým, spievaná počas prvého valného zhromaždenia Matice slovenskej, uverejnená v Sokole roku 1864. Prakticky nimi manifestoval svoj súhlas so štúrovskou slovenčinou. V slovenčine vytvoril aj kázne, ktoré v tom období vydával a tlačil u Filipa Macholda v Banskej Bystrici. Ale – po likvidácii revolučných pohybov roku 1848 – opäť sa priklonil k češtine. Dôvod: lojalita k Viedni spojená s obavou, že by v dôsledku odklonu od češtiny Slováci mohli byť z centrálnych miest podozrievaní uhorskou vrchnosťou z rusofilstva a panslavizmu(toto podozrenie im podsúvali najmä niektoré maďarské kruhy).

Ak by sme v tejto súvislosti Kuzmányho účelové postoje označili ako pokus o kompromis – či dokonca pejoratívne ako „kompromisníctvo“ –, ani vtedy by sme nemali pravdu. Svoje osobné stanovisko totiž nikdy zásadne nezmenil a všade tam, kde mu to podmienky dovoľovali, uprednostňoval češtinu, napríklad v cirkevnej agende (veď „bibličtina“ bola rečou slovenských evanjelikov ešte aj v 20. storočí!), ale ako vysoký funkcionár Matice slovenskej podporoval formovanie a precizovanie štúrovskej slovenčiny ako spisovného jazyka. Citlivo vnímal obrodzujúcu a stimulujúcu funkciu slovenčiny pre rozvoj národnej myšlienky. Svoju jazykovú dilemu teda riešil v podstate utilitaristicky – čo bolo v danej chvíli vhodné a výhodné pre rozvoj slovenskej národnej identity, tomu dával prednosť. Bol Slovák, bol Slovan. Dobrý vzťah k Čechom mu nebránil v slovenskom patriotizme, jeho vedomie slovenskej identity mu nebránilo rešpektovať širší, najmä slovanský kontext.

6/2016, ukážka

JAROSLAV CHOVANEC

Deväťdesiat rokov od vzniku rozhlasu na Slovensku a jeho transformácia po Nežnej revolúcii

 

V tomto roku uplynie deväťdesiat rokov od vzniku rozhlasu na Slovensku, odkedy (3. októbra 1926) Rozhlasová spoločnosť Radiojournal v zriadenej pobočke v Bratislave začala každodenné vysielanie.

Vznik rozhlasu bol podmienený vynájdením elektromagnetických vĺn, prostredníctvom ktorých sa začali prenášať informácie na diaľku bez drôtového spojenia. Táto skutočnosť umožnila aj vynájdenie rádiotelegrafie. Jej najznámejší vynálezcovia boli G. Marconi a slovenský rodák Jozef Murgaš žijúci v Spojených štátoch amerických. Rádiotelegraf sa začal využívať najmä v lodnej doprave, v obchode, v politike a žurnalistike, no aj v armáde. Po rádiotelegrafii dochádza k vzniku rádiotelefónie. Oproti rádiotelegrafii rádiotelefónia umožňovala masové pôsobenie, a to práve vznikom rozhlasu – šírením informácií éterom vo všetkých formách spoločenského, politického a kultúrneho života spoločnosti.

Rozhlas v Československej republike vznikol dňa 18. mája 1923, keď sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie, a to z provizórneho rozhlasového štúdia a vysielača z Gbiel pri Prahe. Následne vznikla v Prahe rozhlasová spoločnosť Radiojournal. Táto spoločnosť mala monopolné právo na tvorbu rozhlasového programu v Československej republike. Svoje vysielanie šírila prostredníctvom ministerstva pôšt a telegrafov. Rozhlasová spoločnosť Radiojournal si v roku 1924 zriadila pobočku v Brne, v roku 1926 v Bratislave, v roku 1927 v Košiciach a v roku 1929 v Ostrave. Zriadená pobočka v Bratislave začala vysielať 3. augusta 1926, spočiatku mala regionálny charakter a postupne sa z nej stala celoslovenská rozhlasová stanica, potom ako sa Bratislava stala spoločensko-politickým a kultúrnym centrom Slovenska. Rozhlas na Slovensku sa v roku 1934 začal zúčastňovať i na tvorbe celoštátneho vysielacieho programu. V historickom predvojnovom vývoji Československý rozhlas dosiahol svoj vrchol v roku 1937, keď už mal po všetkých stránkach vybudovanú svoju stabilnú organizáciu, vrátane personálnej skladby pracovníkov. V roku 1937 začal Československý rozhlas vysielanie i na krátkych vlnách pre cudzincov.

V rámci vývoja a pôsobenia Československého rozhlasu od jeho vzniku treba upozorniť na skutočnosť, že roky 1938 a 1939 sa stali historickým medzníkom. V roku 1938 vznikla autonómia Slovenska v rámci Česko-slovenskej republiky, v roku 1939 zanikla Česko-slovenskej republika a pod patronátom hitlerovského Nemecka vznikol samostatný Slovenský štát (14. 3. 1939), prvá Slovenská republika a protektorát Čechy a Morava (15. 3. 1939). Tým zaniká i Česko-slovenský rozhlas a vzniká rozhlasová spoločnosť Slovenský rozhlas, v ktorom si slovenský štát zabezpečil svoj vplyv. V roku 1943 bolo zriadené vysunuté rozhlasové pracovisko, v ktorom sa zgrupovali protifašisticky zmýšľajúci ľudia. V roku 1944 sa rozhlasové relácie z Martina už rozchádzali s oficiálnou politikou a propagandou štátu, preto ich ministerstvo vnútra zakázalo. V tejto súvislosti treba zdôrazniť významnú skutočnosť, že slovenskí antifašisti sa naďalej pripravovali na odbojové protifašistické vysielanie, ktoré vyústilo 30. augusta 1944, keď vznikla nová rozhlasová stanica na Slovensku v Banskej Bystrici. Vysielač, ktorý dovtedy preberal programy len z Bratislavy, sa prihováral poslucháčom: „Hlási sa Slobodný slovenský vysielač v Banská Bystrica…“ Tento vysielač vzniká a začína vysielať v súvislosti so vznikom Slovenského národného povstania, informuje najmä o bojových situáciách na Slovensku. Okrem iného vysvetľoval význam SNP, teda boj proti nemeckým fašistickým okupantom a domácim zradcom, ako aj o budúcnosti povojnového usporiadania Slovenska v Československej republike. Slovenský povstalecký slobodný vysielač v Banskej Bystrici začínal svoje relácie štvorverším z básne Mor ho! od Sama Chalupku. Nemeckí fašisti ho v septembri viackrát bombardovali. Nepodarilo sa im ho umlčať, vysielal počas celého SNP, t. j. až do zatlačenia povstalcov do hôr. Naposledy vysielal z Donoval 27. októbra 1944. Po ukončení vysielania sa jeho pracovníci pridali k partizánom v horách. Slovenský povstalecký slobodný vysielač bol významným mobilizačným a organizačným prostriedkom protifašistického odboja, ako aj významným prostriedkom šírenia informácií a pokynov Slovenskej národnej rady ako organizátorky SNP a uplatňovateľky zákonodarnej a výkonnej moci na oslobodenom území Slovenska. Po oslobodení Košíc Sovietskou armádou vo februári 1945 začal pôsobiť Vysielač SNR, ktorý nadväzoval na činnosť povstaleckého Slovenského slobodného vysielača z Banskej Bystrice. Tento už vychádzal z významnej skutočnosti, že obnovená Československá republika uznala Slovákov za rovnoprávny národ s českým národom a začala rešpektovať princíp „rovný s rovným“ z obdobia SNP medzi českým a slovenským národom. Pritom treba upozorniť, že od jesene 1945 podliehal rozhlas Povereníctvu informácií. V období rokov 1945 – 1948 rozhlas podporoval obnovu vojnou zničeného hospodárstva a vôbec obnovu krajiny ako takej. Podporoval rozvoj kultúry, ako aj upevňovanie a zbližovanie vzťahov slovenského a českého národa. Z hľadiska propagandistického pripravoval a pomáhal komunistom prebrať moc vo februári 1948 v celom Československu.

Po komunistickom prevrate sa rozhlas v Čechách a na Slovensku zjednotil do jednej organizácie: Československého rozhlasu, ktorý bol poštátnenou organizáciou. To sa stalo 28. apríla 1948. Československý rozhlas po schválení ústavy 9. mája 1948 začal pôsobiť v nových podmienkach.

V polovici roku 1948 došlo v Gottwaldove (Zlíne) k rokovaniu rozhlasových pracovníkov celej ČSR. Na tejto konferencii bola hlavná pozornosť venovaná programovým otázkam rozhlasovej tvorby a úzkemu styku s poslucháčmi. V období 1952 – 1953 došlo k organizačnej prestavbe Československého rozhlasu. V roku 1953 bol zriadený Metodický kabinet, čoho dôsledkom bolo, že rozhlasoví pracovníci sa začali vo svojej práci opierať o výsledky výskumov a vedeckých rozhovorov.

Organizačná prestavba Československého rozhlasu spočívala v tom, že boli zriadené štyri hlavné redakcie: Hlavná redakcia propagandy, Hlavná redakcia literárno-demokratického vysielania, Hlavná redakcia vysielania pre deti a mládež a Hlavná redakcia hudobného vysielania. V roku 1956 sa uskutočnil širší okruh vysielania z Bratislavy. V novembri (19.) 1962 sa okrem dvoch národných okruhov – českého a slovenského – a celoštátneho okruhu (Československo I) zriadil aj ďalší celoštátny programový okruh (Československo II). Pre národnostné vysielanie bol vyhradený i naďalej priestor, rovnako pre krajové vysielanie. V Československom rozhlase sa ustavične zlepšovali spoločenské funkcie vrátane vysielania na Slovensku. V roku 1968, najmä po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československej socialistickej republiky a po jej obsadení, rozhlas zohral významnú úlohu pri zabezpečovaní udržiavania poriadku v Čechách i na Slovensku, ako aj v tichej rezistencii proti okupácii a likvidácii tzv. socializmu s ľudskou tvárou a demokratizačného procesu po nástupe normalizácie. V tomto období sa rozhlas stal ideologickým nástrojom KSČ a štátu a takto pôsobil až do nežnej revolúcie v novembri 1989.

Po Nežnej revolúcii v roku 1991 bol zriadený nový Česko-slovenský rozhlas, ktorý pôsobil v česko-slovenskej federácii. Pritom sa žiada poukázať na skutočnosť, že vznikli dve národné – česká a slovenská – organizácie rozhlasu, resp. Český rozhlas a Slovenský rozhlas. Česko-slovenský rozhlas mal celoštátnu federálnu pôsobnosť, teda vysielal pre celú Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku. Po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zanikol i Česko-slovenský rozhlas. V oboch samostatných republikách – v Českej republike a Slovenskej republike – zostali samostatné rozhlasové organizácie. V Slovenskej republike to je Slovenský rozhlas, ktorý pôsobí dodnes, a to ako národná nezávislá, verejnoprávna, informačná, kultúrna, vzdelávacia a zábavná inštitúcia.

6/2016, úryvok

SLAVO KALNÝ

Prípad Ota Plávková

 

Dzvoníkovci

Pedantne spísaný, no neľútostný archív Oty Plávkovej z čias okupácie a následnej normalizácie, vrátane nahrávok, som objavil u Dzvoníkovcov. Otina kolegyňa z rozhlasu Helena Dzvoníková bola takisto prepustená, no eštebáci ju nemali v takom merku ako Plávkovú. Otin archív sa zachránil vďaka spoločnej viere oboch žien, že raz sa to musí zmeniť a pravda bude opäť pravdou.

Plávková šikovne narábala nielen s mikrofónom, ale aj so zrkadlom. Vedela ho nastaviť tak, aby obnažila udavačov i karieristov, aby sa statoční ľudia mohli zamyslieť a občas si aj odpľuť. Archív je balzamom na dušu tých, čo stáli na protiokupačných pozíciách, nezištne pomáhali Ote, no sakramentsky nepríjemný pre tých, čo sa po okupácii vydriapali na výslnie a stade hlásali direktívne pravdy partokracie importované z Kremľa.

V čase normalizácie prepustili z filozofickej fakulty v Bratislave aj docenta Michala Dzvoníka. Keďže strana ho posotila rovno medzi knihy ako bibliografa do univerzitnej knižnice, začal sa venovať literatúre ako autor. Vtedajší kritici, a medzi nimi aj Alexander Matuška, ihneď rozpoznali prirodzený talent, samorast, lebo také meno sa dovtedy nevyskytovalo ani v časopisoch. Už jeho prvý román Zhoreniská (1976) preložili do češtiny i poľštiny. Podľa románu Tetanus (1981) realizovali divadelnú hru a podľa románu Dukáty v naftalíne (1982) vznikol film Návrat Jána Petra.

Habaďúru na normalizačný režim spískali bratia Dzvoníkovci. Písal a tvoril Michal Dzvoník (1923 – 2008), bratislavský docent, o desať rokov starší od svojho brata Emila. Ten netvoril, ale bral honoráre, lebo pracoval ako preverený plánovač pre štátne majetky na KNV v Prešove. Prirodzene, rozhovory redaktorov s úspešným autorom sa odohrávali s Emilom. A hoci mladší braček musel knižky povinne prečítať, rozhovory vyznievali nemastno-neslano, no jednako boli zaujímavé, lebo viditeľne išlo o „literárny samorast“.

I keď sa neskôr Dzvoníkova anonymita stala div nie verejným tajomstvom, partajníci a literárny experti naďalej podporovali jeho napredovanie a kariéru, lebo sami v nej lietali.

„Autorstvo“ by skôr pristalo pani Helene Dzvoníkovej (1927 – 2009), lebo práve ona rukopis redigovala, apretovala a s autorom – vlastným manželom – konzultovala. Ale vtedy sa ani jej meno nesmelo čo len spomenúť, nieto vysloviť nahlas. Pani Helena mi napísala výstižnú charakteristiku svojej priateľky Oty Plávkovej:

PÍŠE: Ota žila v presvedčení, že život nemáme na to, aby sme ho prežili v hluchote a ľahostajnosti k tomu, čo sa deje okolo nás a s nami. Nehľadala cestičky medzi pravdou a lžou, dobrom a zlom, ale držala sa Lutherovho odkazu: „Tu stojím, nemôžem inak.“ Aj preto sa stala skvelou novinárkou, známou a váženou v celom Československu. Ponížená, umlčaná, vykázaná z rodnej Bystrice sa po Nežnej revolúcii opäť nadýchla a cez Hlas Ameriky a Slobodnú Európu podporovala prechod od totalitného režimu k demokracii. Nezdeptal ju život a choroby, ale tragická smrť najstaršieho syna Viktora. Verná svojej povahe i odvahe usilovala sa nepodliehať trýzni. Stretávali sme ju v čiernom, no vždy vystretú, vzpriamenú a napohľad aj sviežo kráčajúcu.

 

Stretnutie s Tisom

S Otou som viackrát debatoval dlho do noci, a nie hocikde, ale v kaviarni hotela Carlton. Zavial nás ta osud. V šesťdesiatych rokoch bola Ota krajovou redaktorkou Smeny v Banskej Bystrici a ja v Košiciach. Raz do mesiaca sme prichádzali na celoredakčnú poradu. Ota bola málokedy spokojná. Zakaždým na kohosi hromžila, najčastejšie na šéfredaktora, ktorý jej nepustil článok. Vtedy kriticky písala o nevydarenom direktorovi, lebo ten viac myslel na seba ako na podnik, ktorý ho platil.

„Povedz, ako môže ktosi zodpovedne rozhodovať o pravde článku, keď problém, o ktorom píšem, nepozná? Nepozná ani terén, kde ja som varená-pečená.“

„Šéfovia to vidia v širších súvislostiach,“ vravím a nadsadzujem: „Vieš dobre, že odvolávajú iba šéfov, nie obyčajných redaktorov.“

„Nás iba vyhodia, však,“ skočila mi do reči. Zaujatosť a presadzovanie svojej pravdy mala vari vrodené. Sympaticky ráčkovala, gestikulovala aj s horiacou cigaretou, lebo bez tabaku nevedela žiť. Tvrdila, že šéfovia by mali povinne aspoň jeden týždeň za štvrťrok stráviť medzi ľuďmi. Nie na poradách, nie v kanceláriách, radšej v krčme alebo pred kostolom, kde sú našinci veľavravnejší. Ako môže ktosi posudzovať články, keď nepozná život? Novinárovi bez znalosti života by som zakázala činnosť.

Ota predbiehala čas glosami, úvahami, no najmä odvážnou publicistikou. Či robila v Smene alebo v rozhlase, stále mala opletačky s vrchnosťou.

Vyrastala v Banskej Bystrici. Narodila sa ako prvé dieťa manželom Veljačikovcom. V harmonickej evanjelickej rodine spolu s bratom Ivanom prežívali šťastné detstvo. Otcovi sa darilo, bol remeselník, stolársky živnostník… ale po znárodnení bol aj on odkázaný na mizerný zárobok a neskôr žobrácky dôchodok.

Príťažlivá dievčina sa zamilovala do mladého lekára Júliusa Plávku, brata známeho básnika. Za Povstania mladý lekár ošetroval ranených vojakov, partizánov, po obsadení mesta musel do hôr. V čase, keď bol v horách, prezident Tiso na námestí vyznamenával generála Höffleho a jeho zbrojnošov.

SPOMÍNA: Na tú chvíľu nezabudnem. Stála som na chodníku, ale blízo prezidenta, videla som, ako ťažko dýcha, ako vyznamenaní vojaci šponujú prsia… bola to vskutku „slávna a víťazná chvíľa“, no ja som plakala a plakala… viem však, že som neplakala sama.

Absolvovala obchodnú akadémiu, krátko po vojne sa za svojho snúbenca MUDr. Júliusa Plávku vydala. Keď sa im narodil syn Viktor, manžel už chorľavel, o dva roky umrel. Roku 1954, už v jej druhom manželstve, sa narodil syn Ivan. Manželstvo sa nevydarilo. Bolo v ňom viac alkoholu ako porozumenia.

Čo s obchodnou akadémiou? Ísť za úradníčku, za „klepicu“? Našťastie inteligentná klepica sa v redakcii čoskoro „vyfarbila“, lebo okrem písania všetkými desiatimi vedela aj originálne a samostatne myslieť. Na písanie mala talent. Ale ani ten nespadol z neba.

 

Písačky

SPOMÍNA: Keď sme ako luteránske dievčence z dobrých rodín chodievali do tábora pod Sitnom, na každé dievča sme napísali básničku. Mala štyri riadky, no musela byť vtipná, duchaplná. Bavilo ma to sto ráz viac ako matika či fyzika. Píšem rýchlo, no na písanie sa priveľmi dlho pripravujem. Iba výnimočne píšem bez prípravy. Rovno z voleja a rovno do mašiny som písala glosu, keď som sa z bratislavského rozhlasu dozvedela, že odhaľujeme tabuľu Tisovi. Stačilo mi spomenúť si na situáciu z čias SNP, a už mi to písalo samo od seba. Ale pozor, do rozhlasu sa nepíše ako do novín!

Áno, komentár či glosu v novinách si môžeme prečítať aj druhý raz. Rozhlas si vyžaduje vety jednoduchšie, kratšie, hovorovejšie. V závere nezaškodí podstatnú myšlienku zopakovať, podčiarknuť aj hlasom, hoci račkujúcim.

PÍŠE: Po vojne bolo na každom kroku veľa slobody a nádeje. Hoci som bola aj matkou, aj vdovou, priam strmhlav som sa vrhla do práce, lebo redaktorstvo ma nesmierne zaujalo. Keď sa mi podarilo vybaviť invalidnému povstaleckému vojačikovi podporu i bytík a on sa mi poďakoval listom, bola som šťastnejšia ako on. Kto mi dnes uverí, že som dostávala desiatky a desiatky listov, po okupácii sa dali rátať na stovky.

 

Telefonáty

 

PÍŠE: Aj u mňa sa začala okupácia telefonátom. Volal ma vrátnik z banskobystrického rozhlasu: „Mám vás zobudiť, lebo nás prepadli Rusi.“

Bola som na smrť unavená, od rána do večera som bola zapriahnutá, konferencie, porady, aktívy, besedy s poslucháčmi a každodenná tvrdá novinárčina. A k nej prekrásna spätná väzba: Tisíce listov a telefonátov, súhlasných, nesúhlasných, ale najmä stovky sťažností na nekonečné skrivodlivosti a bezprávia napáchané vedúcou silou tohto štátu. Poschodili sme sa všetci, redaktori i technici, administratíva. Počúvali sme oficiálne správy z Prahy a lamentovali.

Koniec lamentovaniu, povedala som si a zavolala Julku, sekretárku direktora. Ideme písať, Julka! Nikdy predtým som svoj text nikomu nediktovala, veď sama som písala ani guľomet. Nadiktovala som prvý komentár, vlastne výzvu, a šla som do hlásateľne. Sľúbila som, že budeme pracovať, pokiaľ nám vystačia sily a dovolia okolnosti. Krátko nato volal bratislavský rozhlas, pri telefóne bol direktor. Za prítomnosti všetkých mi zakázal hovoriť na mikrofón. Prečo?! Cítila som sa, akoby mi vrazil nôž do chrbta. Nič to zato, keď nemôžem ja, tak moje slová bude hlásať iný. Keďže sme nepočuli ani Košice, ani Bratislavu, uvedomili sme si, že sme jediným vysielačom na Slovensku.

V tých chvíľach som si vôbec nepomyslela ani na kávu, ani na jedlo, až som sa sama sebe čudovala, že môžem existovať aj bez tohto benzínu. Mojím benzínom boli telefonáty poslucháčov. A neskoro večer aj skutočná káva a skutočné obložené chlebíčky, čo nám priniesli z kaviarne Hungária.

 

Už sú tu!

Pri tej hrôze som bola zvedavá, ako rozhlas nájdu. Asi si nás zamerajú, vravím si. A zasa sa raz ukázalo, aká som bola naivná. Načo zamerať? Dobrá duša sadla na motocykel pred tanky a doviedla ich až pred našu bránu.

Pripravili sme si pás s piesňou Kto za pravdu horí a ja som rukou napísala slová, na ktoré nezabudnem: V tejto chvíli vstúpili na pôdu Československého rozhlasu v Banskej Bystrici okupačné vojská. Chlapci, vravím technikom, keď otvoria bránu, bežte s týmto do hlásateľne.

Urazená a ponížená, ľadovo chladná som stála vo vyprázdnenej hale rozhlasu. Videla som ich, ako vyskákali z tankov a postupovali k dverám. Vtedy som povedala chlapcom: Choďte!

Keďže som ostala v hale sama, ruský dôstojník s dvoma samopalníkmi zastal pri mne. Čo tu chcete? spytujem sa čistou slovenčinou. Vtedy k nám priskočil Fedor Mikovič a podstrčil nám mikrofón. Zrejme chcel rozhovor nakrútiť. Fedorov mikrofón som sklopila a dôstojníkovi som tvrdo povedala: Tento rozhlas je majetkom československého štátu a jeho ľudu. Nám bol zverený a my zaň zodpovedáme. Dôstojník si to vypočul a po rusky povedal iba dve slová: Všetci von!

5/2016, ukážka

 

ĽUBOŠ JURÍK

FENOMÉN FILAN

 

Každá nová kniha Borisa Filana hneď po vydaní vzbudí veľký čitateľský záujem, čo dokazuje aj skutočnosť, že jeho knihy vychádzajú v pomerne vysokých nákladoch – veľmi rýchlo sa rozpredajú a ešte dlho rezonujú vo vedomí čitateľskej verejnosti. Pritom Filanove knihy nepatria k tým tzv. bestsellerom, nad ktorými seriózna kritika a nároční čitatelia právom ohŕňajú nos: nie sú to lacné ženské ružové romániky ani pokútne policajné príbehy či uletené konšpiračné teórie. Knihy Borisa Filana majú všetky atribúty vysokej literárnej kvality, sú nielen príťažlivé svojím obsahom a formou, ale zakaždým odkrývajú nové vrstvy všeobecného poznania, ako aj jedinečné vnútro človeka.

Napriek tomu konzervatívna časť literárnej kritiky – no nielen ona – pristupuje k tvorbe Borisa Filana akosi zdržanlivo až ostýchavo, akoby jeho knihy neboli celkom comme il faut, akoby bolo nepatričné priznať, že je to autor, ktorý vysoko prevyšuje podaktorých div nie kanonizovaných obľúbencov médií a spoločenských rubrík či autorov tváriacich sa ako celebrity, ktoré sa prezentujú s ťažko skrývaným povýšenectvom a ktoré Filan úprimne nenávidí. Pritom, len tak mimochodom, Boris Filan je držiteľom prestížnej Ceny Egona E. Kischa, získal cenu Kniha roka, ale aj Krištáľové krídlo. Ani to však nie je rozhodujúce: podstatný je odkaz či posolstvo, ktoré jeho dielo natrvalo zanechá v našom kultúrnom kontexte.

Treba pripomenúť, že Boris Filan začínal ako autor pesničkových textov, najmä pre skupinu Prúdy a pre svojho dlhoročného priateľa Pavla Hammela. Bez rozpakov si dovolím tvrdiť, že Filanovo textárske umenie zásadne ovplyvnilo vývoj modernej slovenskej populárnej hudby a spolu s Kamilom Peterajom je ozajstným zlatým fondom našej kultúry. Filanove texty zľudoveli, stali sa samozrejmou súčasťou povedomia miliónov ľudí – a to bez toho, aby podbiehali vkusu týchto ľudí, skôr naopak, tieto texty svojou poetickosťou a náročným obsahom všeobecný vkus dvíhali a kultivovali. Filanov rozhlasový program Pálenica počúva každú sobotu okolo jedného milióna poslucháčov, čo je na naše pomery číslo priam astronomické. Ak by Boris Filan už neurobil nič iné, ak by sa jeho tvorivá aktivita končila pri písaní textov alebo pri písaní Pálenice, aj tak by si zaslúžil miesto v slovenskom kultúrnom panteóne.

Lenže tvorivé Filanove ambície sa, našťastie, nekončia pri tvorbe textov. Pokiaľ viem, dlhodobo ho priťahovala literárna tvorba, aj keď sa jej začal venovať pomerne neskoro, rozhodne už v zrelom tvorivom veku. Čitateľskú verejnosť najskôr zaujali Filanove cestopisné reportáže či skôr eseje alebo vtipné a múdrymi postrehmi popísané tam-tamy, ktoré sa vymykali zaužívaným a bežným cestopisom. Bez toho, že by im chýbali fakty a reálie, boli viac ako len faktmi a reáliami: boli sondami psychologickými, sociologickými či hoci topografickými do mnohých krajín, ktoré Filan navštívil, no boli aj zmesou clivej poézie a vtipných postrehov. Už v týchto prvých uverejnených textoch akoby boli zakódované základné prvky celej Filanovej literárnej tvorby: prejavil sa ako hĺbavý pozorovateľ, milovník detailov, vecí, javov a charakterov skôr utajených ako zjavných, nachádzal pôvab a pôžitok tam, kde iní prechádzali bez povšimnutia, vnímal súvislosti dávno zabudnuté či stratené a zatratené. Tak sa postupne začali vrstviť jeho knihy, spomienky na veci minulé aj tušené, nielen v cestopisoch, ale aj v knihách o Slovensku, o jeho magickej Poľnej ulici na vtedajšej bratislavskej periférii, na detstvo, ktoré je základným kameňom osobnosti.

V tejto súvislosti nemôžem byť neosobný; práve až priveľmi osobný prístup k tvorbe Borisa Filana vedie moje slová a myšlienky pri posudzovaní jeho tvorby, a nielen tvorby. Možno je už známa skutočnosť, že sme s Borisom Filanom vyrastali na jednom dvore, v jednom dome, priam v jednej izbe na Poľnej ulici v Bratislave od najútlejšieho detstva; mal som šesť rokov, Boris päť, keď sme sa po prvý raz v spoločnom dome začali hrať rôzne hry, ktoré sme dosiaľ hrať neprestali. A to už je viac ako šesťdesiat rokov. Ani neviem, či v slovenskej, možno aj európskej kultúre zaznamenali takýto jav, keď sa od skorého detstva až do neskorej dospelosti poznajú, stretávajú a ovplyvňujú dvaja spisovatelia. Okrem iných súvislostí stojí za pozornosť aj skutočnosť, že svojím spôsobom predstavujeme akúsi bratislavskú vetvu slovenskej literatúry, keďže Bratislava – dodám, že stará, odchádzajúca Bratislava, nie tá súčasná a zbastardená tzv. developermi – je základným pôdorysom našej tvorby. Pritom je zjavné a z hľadiska literárnovedného aj ľahko dokázateľné, že toto priateľské prepojenie má dosah aj na našu tvorbu a rovnako ľahko je vystopovateľné vzájomné ovplyvňovanie. Milan Rúfus poznamenal, že detstvo si ustelie aj na skale; naše detstvo si ustlalo na Poľnej ulici, ktorá bola perifériou Bratislavy, keď tá ešte bola kompaktným, útulným mestom.

Aj keď sa Boris Filan v spomienkach i vo svojich knihách neustále vracia na Poľnú ulicu ako do svojho domovského prístavu, jeho cesty vedú do diaľok: do žánru cestopisu vniesol úplne iný pohľad, celkom svojsky a neopakovateľne spracoval cestovateľské zážitky. Namiesto suchopárnej zemepisnej topografie a hromadenia faktov o krajinách, riekach, pohoriach, mestách alebo osadách si Boris Filan všíma detaily, no ani to by samo osebe nestačilo ozvláštniť jeho cestopisy, veď z detailov sa skladá celok a ani najzvláštnejší detail ešte nemusí vtlačiť textu pečať originálnosti. Tajomstvo spočíva v spôsobe, akým Filan tieto detaily vníma, ako ich interpretuje, ako hľadá a nachádza súvislosti medzi zdanlivo nepodstatnými maličkosťami. Zaiste, k tomu nepochybne patrí talent, múdrosť, dostatok skúseností a vnútorná istota, že o veciach možno hovoriť inak, ako sa vidia, ako sa o nich premýšľa a hovorí.

Podobným spôsobom a približne rovnakou metódou pristupuje Boris Filan aj k svojim spomienkovým esejam. Nemožno spoľahlivo hovoriť o eseji, pretože tieto texty sa vymykajú jednoznačnému žánrovému určeniu. A v tom je ich pôvab. Predmetom tejto úvahy – ktorá si nerobí ambície suplovať literárnu kritiku – sú dve knihy Borisa Filana: Rozhovor s tigrom (Slovart 2015) a Po vtákoch (Slovart 2015). Na obe sa vzťahuje to, čo som už spomenul: v cestopisných Rozhovoroch s tigrom sa Boris Filan prejavil ako excelentný rozprávač, ako citlivý pozorovateľ miestnych pomerov. Mestá, ktoré sú takmer notoricky známe aj priemernému turistovi – Benátky, Ľubľana, Terst, Dublin, Moskva a Berlín –, čitateľovi nečakane obnažujú svoje skutočné pôvaby či, lepšie povediac, vystupujú v iných dimenziách, akoby videné čarovnými okuliarmi, cez trblietavý detský kaleidoskop, ktorý pri každom pootočení ukazuje nové rozmery, skrze ľudí hovorí o meste, skrze mesto hovorí o ľuďoch. Čitateľ si po prečítaní tejto knihy akosi nevdojak uvedomuje, že sa tam musí ísť pozrieť znova a objaviť to, čo uniklo jeho pozornosti; alebo sa tam ísť pozrieť prvý raz a nájsť to, čo autor s takou noblesou opisuje…

Kniha krátkych úvah, esejí, spomienok, myšlienok, poznámok Po vtákoch evokuje čiastočne slangový zaužívaný český výraz „po ptákách“. Vieme, o čom je reč: aj keď sa pomerne ťažko hľadá slovenský ekvivalent tohto výrazu (možno by nám pomohol nebohý Blahoslav Hečko), no rámcovo možno povedať, že je to čosi ako s krížikom po funuse, aj keď s väčšmi pejoratívnym podtextom. Na tom však nezáleží; podstatné je, že čitateľ si v tejto knihe nájde svoje obľúbené Filanove úvahy o veciach zjavných aj utajených, o tom, čo vídame, no nevidíme, čo máme pred očami, no nevieme to pomenovať.

Povediac s Romainom Rollandom, Boris Filan je ako Očarená duša, pútnik s naširoko otvorenými očami, je to renesančný rabelaisovský satyr, je to Falstaff, ktorý si vychutnáva dary života a navyše ich pomenúva nám utajenými zvláštnymi pojmami a zážitkami, vieme o nich, cítime ich hlboko vo vedomí i podvedomí, no on ich pomenuje presne a jasne a ešte ich popráškuje zlatým leskom čohosi tajomného a trblietavého. Čítať Borisa Filana predstavuje dobrodružstvo ducha, je to intelektuálna potrava, ktorá zasýti aj toho najnáročnejšieho čitateľa. Nehovoriac o tom, že jeho knižky ako veľhora vyčnievajú nad bežnou knižnou produkciou. Okrem iných nespochybniteľných predností majú knihy tohto autora vzácnu až výnimočnú prednosť: sú optimistické, prinášajú ľuďom radosť – a to v čase, keď myslieť pozitívne, empaticky a s nádejou je dekadentné, takmer smiešne a staromódne, div nie hriech. Áno, na pozadí chmúrnych a zväčša plytkých mafiánskych príbehov, nešťastných lások, morbídnych, paranoidných a katastrofických zlátanín či konšpiračných konštrukcií, akých sú podaktoré komerčné vydavateľstvá preplnené, je láskavý a úsmevný pohľad na svet staromódny. Boris Filan ani len v náznaku neskĺzne do literárneho gýča, pretože je v podstate humanista, a hoci píše aj o veciach nemilých, priam krutých či desivých, nikdy sa nezníži k nihilizmu. Okrem talentu písať má totiž aj talent žiť a život komplexne milovať. A to sa našim literárnym celebritám ani len nezasníva.

5/2016


EVA FORDINÁLOVÁ Odklínanie Vajanského

(Venované 100. výročiu úmrtia S. H. Vajanského) „Búrajte zlo, ale stavajte i dobro!“ „Myšlienka chce byť neprestajne kriesená a budená, ináč bledne a uniká zo života.“ „Mravná osnova slovenského života ani v ľude, ani v poriadnej inteligencii nikdy otrasená nebola.“   Korene Na počiatku bolo Sobotište. Goetheho známy výrok „Kto …

Čítať ďalej…